USTAWA z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny

Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 101 w § 1:

a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) 15 — gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat,”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) 5 — gdy chodzi o pozostałe występki.”.

c) uchyla się pkt 5;

2) art. 102 otrzymuje brzmienie:

„Art. 102. Jeżeli w okresie przewidzianym w art. 101 wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa określonego w § 1 pkt 1—3 ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach — z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu.”.

Art. 2. Do czynów popełnionych przed wejściem w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy kodeksu karnego o przedawnieniu w brzmieniu nadanym tą ustawą, chyba że termin przedawnienia już upłynął.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426 oraz z 2005 r. Nr 86, poz. 732 i Nr 90, poz. 757.