USTAWA z dnia 3 czerwca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej — Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005—2010”

Art. 1. 1. Ustanawia się wieloletni program „Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej — Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005—2010”, zwany dalej „programem”.

2. Celem programu jest wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej — Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie w 23 śmigłowce spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm. 1) ) oraz symulator lotów do szkolenia pilotów.

3. Program jest programem wieloletnim w rozumieniu art. 80 ust. 2 i ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. 2) ).

Art. 2. 1. Program będzie finansowany z budżetu państwa, w ramach limitów wydatków określonych w załączniku do ustawy budżetowej na dany rok.

2. Łączne nakłady na finansowanie programu w okresie objętym programem nie mogą przekroczyć kwoty 496,45 mln zł z budżetu państwa, ustalonej w cenach z 2004 r.

Art. 3. 1. Program będzie realizowany przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej „ministrem”.

2. Rozpoczęcie realizacji programu nastąpi w 2005 r., natomiast zakończy się do dnia 31 grudnia 2010 r.

3. Harmonogram realizacji programu stanowić będzie załącznik do umowy zawartej przez zamawiającego z wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm. 3) ).

4. Minister może upoważnić Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej — Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie do wykonywania zadań związanych z programem w ramach ustalonych rocznych limitów finansowych.

5.  Minister składa corocznie Radzie Ministrów sprawozdanie z realizacji programu.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703.