USTAWA z dnia 29 kwietnia 2004 r. o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004—2006 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych

Art. 1.Ustawa określa zasady udzielania z Funduszu Dopłat finansowego wsparcia tworzenia przez gminy w latach 2004—2006 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) lokalu socjalnym – należy przez to rozumieć lokal socjalny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733, z późn. zm. 1) );

2) noclegowni – należy przez to rozumieć budynek lub wyodrębnione części budynku, przeznaczone do udzielania noclegu osobom bezdomnym, wraz z pomieszczeniami pomocniczymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania noclegowni;

3) domu dla bezdomnych – należy przez to rozumieć budynek lub wyodrębnione części budynku, przeznaczone do udzielania całodobowego schronienia lub noclegu osobom lub rodzinom bezdomnym, wraz z pomieszczeniami pomocniczymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania domu dla bezdomnych.

Art. 3. 1. Finansowego wsparcia udziela się gminom na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia, polegającego na:

1) budowie budynku na nieruchomości stanowiącej własność gminy lub będącej w jej użytkowaniu wieczystym,

2) remoncie lub przebudowie budynku, będącego własnością gminy i przeznaczonego na pobyt ludzi albo części takiego budynku,

3) zmianie sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy albo części takiego budynku, wymagającej dokonania remontu lub przebudowy,

w wyniku którego tworzy się lokale socjalne, noclegownie lub domy dla bezdomnych, zwanego dalej „przedsięwzięciem”.

2. Finansowego wsparcia udziela się na przedsięwzięcie, którego zakończenie przewiduje się do dnia 31 grudnia 2006 r.

Art. 4. 1. Wysokość finansowego wsparcia na realizację przedsięwzięcia nie może przekroczyć 35% kosztów tego przedsięwzięcia.

2. Do kosztów przedsięwzięcia zalicza się koszty robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, w tym koszty wykonania:

1) przyłączy technicznych;

2) urządzeń i obiektów budowlanych związanych z budynkiem;

3) niezbędnego uzbrojenia terenu.

3. Do kosztów przedsięwzięcia zalicza się także koszty wykonania czynności specjalistycznych stanowiących obowiązek inwestora realizującego przedsięwzięcie, w tym koszty projektowania, nadzoru i kierowania budową oraz rozliczania robót budowlanych.

4. Jeżeli w budynku, w którym w wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie noclegownia lub dom dla bezdomnych, znajdują się lokale lub pomieszczenia niestanowiące noclegowni lub domu dla bezdomnych, kwota finansowego wsparcia jest pomniejszana o kwotę równą iloczynowi wysokości tego wsparcia i udziału powierzchni użytkowej takich lokali lub pomieszczeń w powierzchni użytkowej wszystkich lokali i pomieszczeń w tym budynku.

5. Jeżeli w budynku, w którym w wyniku realizacji przedsięwzięcia powstaną lokale socjalne, znajdują się inne lokale, finansowe wsparcie może być udzielone, jeżeli łączna powierzchnia użytkowa lokali socjalnych nie będzie mniejsza niż 50% powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku.

Art. 5. 1. Źródłem finansowego wsparcia jest Fundusz Dopłat, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. Nr 230, poz. 1922 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 146, poz. 1546).

2. Finansowego wsparcia udziela gminom Bank Gospodarstwa Krajowego.

3. Finansowe wsparcie jest uruchamiane po udokumentowaniu zaangażowania środków własnych gminy w wysokości co najmniej 30% przewidywanych kosztów przedsięwzięcia, do których zalicza się również koszty zatrudnienia bezrobotnych w ramach robót publicznych.

4. Kwota finansowego wsparcia jest przekazywana na rachunek budżetu gminy po udokumentowaniu wykonania robót budowlanych lub czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3.

5. Koszty poniesione przez Bank Gospodarstwa Krajowego w związku z udzielaniem, rozliczaniem i dochodzeniem zwrotu finansowego wsparcia stanowią koszty działania Funduszu Dopłat.

Art. 6. Finansowe wsparcie jest udzielane na wniosek złożony do ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 7. 1. Oceny wniosków o udzielenie finansowego wsparcia dokonuje zespół, któremu przewodniczy przedstawiciel ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Do powołania zespołu stosuje się art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717).

2. Przewodniczący zespołu zaprasza do uczestnictwa w pracach zespołu, na prawach członka, przedstawiciela strony samorządowej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, przez nią wskazanego.

3. Zespół, po dokonaniu oceny wniosków o udzielenie finansowego wsparcia, złożonych w terminie, o którym mowa w art. 6, przekazuje je Bankowi Gospodarstwa Krajowego wraz z rekomendacją wybranych przedsięwzięć do udzielenia finansowego wsparcia.

4. Bank Gospodarstwa Krajowego udziela finansowego wsparcia na podstawie umowy z gminą, która określa w szczególności cel, na który jest udzielane finansowe wsparcie, oraz termin i sposób udokumentowania zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

5. Bank Gospodarstwa Krajowego zawiadamia gminy, które złożyły wnioski o udzielenie finansowego wsparcia, oraz właściwych starostów o przedsięwzięciach, które uzyskały rekomendację do udzielenia finansowego wsparcia.

Art. 8. 1. Gmina, która otrzymała finansowe wsparcie, przedkłada Bankowi Gospodarstwa Krajowego rozliczenie kosztów przedsięwzięcia w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia.

2. W razie stwierdzenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego:

1) wykorzystania kwoty finansowego wsparcia niezgodnie z celem jego udzielenia,

2) zawinionego przez gminę opóźnienia zakończenia realizacji przedsięwzięcia,

3) rażącego opóźnienia w przedłożeniu rozliczenia kosztów przedsięwzięcia,

kwota finansowego wsparcia podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do zwrotu. Odsetki nalicza się od następnego dnia roboczego po dniu przekazania kwoty finansowego wsparcia na rachunek budżetu gminy.

3. W przypadku stwierdzenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego po złożeniu rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, że kwota finansowego wsparcia została przekazana w wysokości wyższej niż kwota określona w art. 4, gmina zwraca do Funduszu Dopłat nadwyżkę finansowego wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia gminy przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Art. 9. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek o udzielenie finansowego wsparcia, tak by informacje te umożliwiały identyfikację wnioskodawcy oraz opisywały przedsięwzięcie w sposób pozwalający na przyznanie mu określonej liczby punktów w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu;

2) szczegółowe kryteria i tryb oceny wniosków o udzielenie finansowego wsparcia, tak aby zapewnić wybór przedsięwzięcia o najwyższej użyteczności społecznej i możliwie niskim koszcie jego realizacji i eksploatacji;

3) wzór formularza rozliczenia, o którym mowa w art. 8 ust. 1, tak aby wymagany w formularzu zakres informacji obejmował w szczególności opis zrealizowanego obiektu, informację o kosztach przedsięwzięcia i źródłach jego sfinansowania.

Art. 10. 1. Gmina, przed upływem 15 lat od dnia rozliczenia kosztów przedsięwzięcia, nie może zbyć lub zmienić sposobu użytkowania lokalu socjalnego, noclegowni lub domu dla bezdomnych, utworzonego przy wykorzystaniu finansowego wsparcia.

2. Zbycie lub zmiana sposobu użytkowania lokalu socjalnego, noclegowni lub domu dla bezdomnych, o których mowa w ust. 1, są dopuszczalne po upływie 5 lat od dnia rozliczenia przedsięwzięcia, jeżeli w innym miejscu gmina utworzy:

1) lokale socjalne w liczbie i o łącznej powierzchni użytkowej co najmniej równej liczbie i łącznej powierzchni użytkowej lokali socjalnych, które zostały zbyte lub których sposób użytkowania został zmieniony;

2) noclegownie lub domy dla bezdomnych o powierzchni użytkowej i liczbie miejsc co najmniej równej powierzchni użytkowej i liczbie miejsc noclegowni lub domów dla bezdomnych, które zostały zbyte lub których sposób użytkowania został zmieniony.

3. W przypadku zbycia lub zmiany sposobu użytkowania lokalu socjalnego, noclegowni lub domu dla bezdomnych, o których mowa w ust. 1, niezgodnie z przepisami ust. 1 i 2, gmina zwraca kwotę finansowego wsparcia wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od następnego dnia roboczego po dniu przekazania kwoty finansowego wsparcia na rachunek budżetu gminy.

Art. 11. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 168, poz. 1383, z 2003 r. Nr 113, poz. 1069 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.