USTAWA z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej

Art. 1. W ustawie z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 63, poz. 266, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Słuchacz Szkoły w okresie kształcenia w kraju otrzymuje stypendium krajowe.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Stypendium krajowe nie przysługuje:

1) za dni nieusprawiedliwionej nieobecności słuchacza na zajęciach, przy czym za dzień nieobecności uważa się także nieobecność na 6 godzinach zajęć w okresie miesiąca kalendarzowego,

2) za dni usprawiedliwionej nieobecności słuchacza na zajęciach z przyczyn innych niż wynikające ze stanu zdrowia, jeżeli okres tej nieobecności trwa nieprzerwanie dłużej niż 7 dni zajęć lub przekracza 7 dni zajęć w okresie miesiąca kalendarzowego.”;

2) po art. 6 dodaje się art. 6a i 6b w brzmieniu:

Art. 6a. 1. Słuchacz Szkoły, w okresie przebywania poza granicami kraju w związku z odbywaniem stażu administracyjnego lub innych zajęć wynikających z toku kształcenia, przez okres dłuższy niż miesiąc, otrzymuje stypendium zagraniczne obejmujące:

1) 25% kwoty stypendium krajowego,

2) 50% kwoty, o której mowa w pkt 1, na każdego członka rodziny pozostającego na wyłącznym utrzymaniu słuchacza,

3) środki na pokrycie kosztów utrzymania za granicą.

2. Stypendium zagraniczne, w części o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie przysługuje albo ulega obniżeniu, jeżeli koszty związane z odbywaniem poza granicami kraju stażu administracyjnego lub innych zajęć wynikających z toku kształcenia pokrywa, w całości lub w części, instytucja zagraniczna.

Art. 6b. Za członków rodziny słuchacza uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci przysposobione oraz inne osoby pozostające ze słuchaczem we wspólnym gospodarstwie domowym, a także osoby, na rzecz których słuchacz został zobowiązany orzeczeniem sądowym lub ugodą zawartą przed sądem do świadczeń alimentacyjnych.”;

3) art. 7 otrzymuje brzmienie:

Art. 7. Stypendium krajowe podlega zwrotowi w całości w przypadku skreślenia słuchacza z listy słuchaczy w okresie pierwszych ośmiu miesięcy kształcenia z przyczyn innych niż nieobecność słuchacza na zajęciach wynikająca ze stanu zdrowia słuchacza albo z konieczności sprawowania przez słuchacza osobistej opieki nad dzieckiem do lat dwóch, albo z konieczności sprawowania przez słuchacza samotnie wychowującego dziecko opieki nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.”;

4) po art. 7 dodaje się art. 7a i 7b w brzmieniu:

Art. 7a. 1. Koszty kształcenia słuchacza w Szkole obejmują stypendium krajowe, stypendium zagraniczne, składki na ubezpieczenie społeczne słuchacza oraz proporcjonalny udział w innych kosztach poniesionych przez Szkołę na działalność dydaktyczną i na bieżące funkcjonowanie Szkoły.

2. Koszty kształcenia słuchacza podlegają zwrotowi w przypadku:

1) skreślenia słuchacza z listy słuchaczy po pierwszych ośmiu miesiącach kształcenia albo niepodjęcia przez absolwenta pracy w urzędach administracji na stanowiskach, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy — w kwocie równej podwójnej wysokości stypendium krajowego za okres kształcenia w Szkole, albo

2) rezygnacji przez absolwenta z pracy w urzędach administracji na stanowiskach, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy — w kwocie równej podwójnej wysokości stypendium krajowego za okres kształcenia w Szkole, w części proporcjonalnej do liczby dni nieprzepracowanych w urzędach, albo

3) skreślenia słuchacza z listy słuchaczy z powodu prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe albo z powodu rażącego uchybienia godności słuchacza lub zachowania godzącego w dobre imię Szkoły — w pełnej wysokości.

3. Kwota równa podwójnej wysokości stypendium krajowego, o której mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, nie może przewyższyć kosztów kształcenia słuchacza w Szkole.

4. Koszty kształcenia słuchacza nie podlegają zwrotowi w przypadku:

1) skreślenia słuchacza z listy słuchaczy z powodu nieobecności słuchacza na zajęciach wynikającej ze stanu zdrowia słuchacza albo z konieczności sprawowania przez słuchacza osobistej opieki nad dzieckiem do lat dwóch, albo z konieczności sprawowania przez słuchacza samotnie wychowującego dziecko opieki nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo

2) niepodjęcia pracy lub rezygnacji z pracy w urzędach administracji przez absolwenta, z powodu jego stanu zdrowia albo konieczności sprawowania przez absolwenta osobistej opieki nad dzieckiem do lat dwóch, albo konieczności sprawowania przez absolwenta samotnie wychowującego dziecko opieki nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, albo

3) niepodjęcia pracy lub rezygnacji z pracy przez absolwenta w urzędach administracji za zgodą Prezesa Rady Ministrów.

Art. 7b. 1. Zwrot stypendium krajowego albo kosztów kształcenia następuje na podstawie decyzji dyrektora Szkoły. W decyzji dyrektor określa wysokość i termin zwrotu nie krótszy niż 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

2. Środki z tytułu zwrotu stypendium krajowego albo zwrotu kosztów kształcenia, o których mowa w ust. 1, stanowią przychód Szkoły.

3. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych względami ekonomicznymi lub społecznymi, dyrektor Szkoły może umorzyć w całości lub w części słuchaczowi albo absolwentowi Szkoły należność z tytułu zwrotu stypendium krajowego albo kosztów kształcenia.

4. Od decyzji dyrektora Szkoły, o których mowa w ust. 1 i 3, służy odwołanie do Prezesa Rady Ministrów.

5. W sprawach egzekucji należności, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm. 2) ).”;

5) uchyla się art. 8;

6) po art. 8 dodaje się art. 8a—8f w brzmieniu:

Art. 8a. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość stypendium krajowego słuchacza,

2) sposób obliczania stypendium krajowego w przypadku nieobecności słuchacza na zajęciach w Szkole,

3) szczegółowy sposób obliczania i dokumentowania kosztów utrzymania za granicą, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 3,

4) sposób obliczania kosztów kształcenia słuchacza,

5) sposób i tryb wypłacania stypendium krajowego oraz stypendium zagranicznego

— kierując się potrzebą zapewnienia możliwie szerokiego dostępu do kształcenia w Szkole, a także efektywnością i racjonalnością świadczeń przyznawanych słuchaczom Szkoły oraz uwzględniając, aby środki na pokrycie kosztów utrzymania za granicą pokrywały koszty noclegu, przejazdów, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i leczenia szpitalnego podczas pobytu za granicą, opłat wizowych, oraz uzasadnionych kosztów związanych z realizacją programu określonego przez Szkołę dla stażu administracyjnego lub innych zajęć wynikających z toku kształcenia.

Art. 8b. 1. Pracownikowi Szkoły przysługuje miesięczne wynagrodzenie zasadnicze za pracę stosownie do zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz dodatek funkcyjny z tytułu zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji.

2. Pracownikowi Szkoły przysługuje również dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych odpowiednio w art. 90 ust. 1 i 2, art. 91 ust. 1 i 2 oraz art. 92 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm. 3) ).

3. Pracownikowi Szkoły przysługuje jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy w wysokości trzykrotnego ostatnio pobieranego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, nie mniejszej jednak niż w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika, obliczonego jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Art. 8c. Pracownikowi Szkoły może zostać przyznany, na czas określony, dodatek służbowy. Wysokość dodatku służbowego uzależnia się od charakteru i złożoności powierzonych obowiązków.

Art. 8d. 1. W ramach posiadanych przez Szkołę środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz premiowy, z przeznaczeniem na premie dla pracowników Szkoły.

2. Wysokość funduszu premiowego oraz zasady przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.

Art. 8e. 1. Pracownikowi Szkoły, za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej może zostać przyznana nagroda.

2. Tworzy się fundusz nagród w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.

Art. 8f. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz stanowisk oraz wymagania kwalifikacyjne pracowników Szkoły niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach, a także grupy zaszeregowań pracowników Szkoły,

2) stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników Szkoły,

3) wysokość dodatku funkcyjnego przysługującego z tytułu zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji,

4) wysokość oraz sposób obliczania dodatku służbowego,

5) sposób obliczania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę oraz nagrody jubileuszowej, a także sposób zaliczania okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę oraz nagrody jubileuszowej, a także warunki ich dokumentowania

— uwzględniając rodzaj zadań i charakter czynności wykonywanych przez pracowników Szkoły na poszczególnych stanowiskach oraz potrzebę posiadania przez nich odpowiednich umiejętności i doświadczenia, a także mając na uwadze potrzebę zapewnienia prawidłowej organizacji pracy w Szkole.”.

Art. 2. Do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną, dotyczących zwrotu przez słuchacza albo absolwenta Szkoły stypendium, albo innych kosztów kształcenia, albo umorzenia w całości lub w części należności z tytułu zwrotu stypendium i innych kosztów kształcenia, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym, że organem właściwym jest organ właściwy na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 23 września 2011 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2011 r. Nr 61, poz. 315.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 157, poz. 1119 i Nr 187, poz. 1381, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 794, Nr 176, poz. 1243 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 209, poz. 1318, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 39, poz. 308, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 28, poz. 143, Nr 40, poz. 229, Nr 75, poz. 474, Nr 122, poz. 826, Nr 152, poz. 1018 i Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 82, poz. 451 i Nr 185, poz. 1092.