USTAWA z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o transporcie kolejowym

Art. 1. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 61, z 2009 r. Nr 115, poz. 966 oraz z 2010 r. Nr 108, poz. 686 i Nr 247, poz. 1651) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) gromadzi środki finansowe na przygotowanie oraz realizację budowy i przebudowy linii kolejowych, remonty i utrzymanie linii kolejowych, likwidację zbędnych linii kolejowych oraz wydatki bieżące PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej związane z działalnością polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową;”;

2) w art. 9 w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) przewidywaną wysokość środków przeznaczonych na finansowanie wydatków bieżących PKP PLK SA związanych z działalnością polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową;”;

3) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Warunki finansowania ze środków Funduszu, zgodnie z ustaleniami Programu w odniesieniu do projektów, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1–3, przewidzianych do realizacji przez zarządców infrastruktury, oraz sposób wykorzystania środków, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 3a — określa się w umowach zawieranych przez zarządców infrastruktury z ministrem właściwym do spraw transportu.”;

4) w art. 12 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) sposób potwierdzania przez PKP PLK SA finansowania ze środków Funduszu wydatków, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 3a.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm. 1) ) w art. 38 dodaje się ust. 9—11 w brzmieniu:

„9. Zarządca może zaciągnąć kredyty, pożyczki lub może emitować obligacje w kraju i za granicą, z przeznaczeniem na finansowanie prac przygotowawczych oraz zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego, o którym mowa w art. 38c.

10. Na zobowiązania PLK S.A. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z przeznaczeniem na finansowanie prac przygotowawczych oraz zadań inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1, mogą być udzielane przez Skarb Państwa gwarancje i poręczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm. 2) ), z wyjątkiem art. 2a ust. 2 tej ustawy.

11. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w ust. 10, są zwolnione z opłat prowizyjnych.”.

Art. 3. 1. Program rzeczowo-finansowy wykorzystania środków Funduszu Kolejowego na 2011 r., zatwierdzony na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 niniejszej ustawy, zachowuje moc na okres, na który został przyjęty, i może być zmieniony w celu dostosowania go do art. 9 ust. 2 pkt 3a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Minister właściwy do spraw transportu, zarządcy infrastruktury oraz Bank Gospodarstwa Krajowego dostosują umowy zawarte odpowiednio na podstawie art. 10 i 12 ustawy zmienianej w art. 1 niniejszej ustawy do zmian wynikających z przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 9 ust. 2 pkt 3a ustawy zmienianej w art. 1 niniejszej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, albo zawrą nowe umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 102, poz. 586 i Nr 106, poz. 622.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785, z 2005 r. Nr 78, poz. 684 i Nr 183, poz. 1538, z 2009 r. Nr 65, poz. 545, z 2010 r. Nr 28, poz. 144 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.