USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 52, poz. 515 oraz z 2005 r. Nr 11, poz. 89) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) informację o rodzaju procedury legislacyjnej dotyczącej przyjmowania aktu prawnego Unii Europejskiej określonej w przepisach Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz o trybie głosowania w Radzie Unii Europejskiej.”;

2) w art. 8 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Organ właściwy na podstawie regulaminu Sejmu i organ właściwy na podstawie regulaminu Senatu mogą wyrazić opinie o stanowiskach Rady Ministrów, o których mowa w ust. 1, w terminie 21 dni od dnia przekazania tych stanowisk.”;

3) w art. 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przed rozpatrzeniem projektu aktu prawnego w Radzie Unii Europejskiej Rada Ministrów zasięga opinii organu właściwego na podstawie regulaminu Sejmu i opinii organu właściwego na podstawie regulaminu Senatu, przedstawiając na piśmie informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektu w Radzie Unii Europejskiej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Z uwagi na organizację pracy organów Unii Europejskiej, z wyjątkiem spraw, w których Rada Unii Europejskiej stanowi jednomyślnie, oraz spraw, które pociągają za sobą znaczne obciążenia dla budżetu państwa. Rada Ministrów może zająć stanowisko bez zasięgania opinii, o których mowa w ust. 1. W takim przypadku członek Rady Ministrów ma obowiązek niezwłocznie przedstawić organowi właściwemu na podstawie regulaminu Sejmu i organowi właściwemu na podstawie regulaminu Senatu zajęte stanowisko oraz wyjaśnić przyczyny, dla których nie zasięgnięto opinii.”;

4) dodaje się art. 9a w brzmieniu:

Art. 9a. 1. Przed posiedzeniem Rady Unii Europejskiej Rada Ministrów przekazuje organowi właściwemu na podstawie regulaminu Sejmu i organowi właściwemu na podstawie regulaminu Senatu porządek obrad danego posiedzenia.

2. Po posiedzeniu Rady Unii Europejskiej Rada Ministrów niezwłocznie przekazuje organowi właściwemu na podstawie regulaminu Sejmu i organowi właściwemu na podstawie regulaminu Senatu sprawozdanie z posiedzenia Rady.”;

5) w art. 10:

a) w ust. 1 po wyrazach „w art. 6 ust. 3” dodaje się wyrazy „ , art. 8 ust. 2”,

b) w ust. 2 wyrazy „przedstawiciel Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „członek Rady Ministrów”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.