USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej

Art. 1. W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532, z póżn. zm. 1) ) w części III załącznika do ustawy po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:


„6a. Opłata skarbowa od wydania Apostille, o której mowa w Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938)

60 zł”


Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 14 sierpnia 2005 r.


1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 115, Nr 48, poz. 447, Nr 62, poz. 550, Nr 90, poz. 757, Nr 94, poz. 788, Nr 113, poz. 954 i Nr 143, poz. 1199.