USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 1365 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 733) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu:

Art. 1a. 1. Starostowie, którzy przekazali niekompletny wykaz, o którym mowa w art. 1 ust. 1, w terminie 66 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, dokonają jego uzupełnienia według stanu na dzień sporządzenia wykazu i przekażą właściwym wojewodom z wykorzystaniem infrastruktury teleinformatycznej zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, o którym mowa w art. 24b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287), a także marszałkom województw, wójtom, burmistrzom i prezydentom miast oraz innym niż starostowie organom reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami.

2. Marszałkowie województw, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast oraz inne niż starostowie organy reprezentujące Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami są zobowiązani do współpracy ze starostami w realizacji zadań określonych w ust. 1.

3. Właściwi wojewodowie mogą żądać od starostów uzupełnienia wykazu, o którym mowa w ust. 1, określając termin i zakres uzupełnienia.

4. Właściwi wojewodowie, w terminie 2 miesięcy od upływu terminu określonego w ust. 1, przekażą Głównemu Geodecie Kraju, z wykorzystaniem infrastruktury teleinformatycznej, o której mowa w ust. 1, dane z obszaru ich właściwości, otrzymane w sposób określony w ust. 1 i 3.

5. Główny Geodeta Kraju może żądać od wojewodów uzupełnienia danych, o których mowa w ust. 4, określając termin i zakres uzupełnienia.

6. Główny Geodeta Kraju, w terminie 4 miesięcy od upływu terminu określonego w ust. 1, dokona uzupełnienia zestawienia zbiorczego sporządzonego na podstawie art. 1 ust. 4, w oparciu o dane otrzymane od wojewodów.”;

2) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:

Art. 2a. W przypadku nieruchomości, które zostały objęte uzupełnieniem w trybie określonym w art. 1a ust. 1, 3 i 5, obowiązki, o których mowa w art. 2, zostaną zrealizowane przez organy wymienione w tym przepisie w terminie 72 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.”;

3) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W sprawach, o których mowa w ust. 1 zdanie pierwsze oraz w art. 3a zdanie pierwsze, do postępowania przed sądami stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. 1) ) o stwierdzeniu zasiedzenia.”;

4) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:

Art. 3a. Jeżeli podstawę wpisu własności nieruchomości Skarbu Państwa w księgach wieczystych, zgodnie z przepisami odrębnymi, stanowi orzeczenie sądu stwierdzające nabycie własności nieruchomości z mocy prawa, w terminie określonym w art. 2a, organy wymienione w art. 2 ust. 1 i 2 złożą stosowne wnioski do właściwych sądów o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez Skarb Państwa. W takich wypadkach termin do złożenia wniosku o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu tego prawa, wynosi miesiąc od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu.”;

5) uchyla się art. 4;

6) po art. 4 dodaje się art. 4a i art. 4b w brzmieniu:

Art. 4a. 1. W terminie do 15 dnia miesiąca następującego po upływie każdego półrocza starostowie, inne niż starostowie organy reprezentujące Skarb Państwa, o których mowa w art. 2 ust. 2, marszałkowie województw, starostowie, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast przekazują właściwym wojewodom sprawozdania półroczne z wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 2 oraz art. 2a. Sprawozdania przekazywane przez organy wymienione w art. 2 ust. 1 i 2 dotyczą także wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 3 oraz art. 3a.

2. Wojewodowie kontrolują wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 2, art. 2a, art. 3 oraz art. 3a, i na bieżąco przekazują, z wykorzystaniem infrastruktury teleinformatycznej, o której mowa w art. 1a ust. 1, dane ze sprawozdań, o których mowa w ust. 1, Głównemu Geodecie Kraju, w celu uaktualnienia zestawienia zbiorczego, uzupełnionego na podstawie art. 1a ust. 6.

3. W razie stwierdzenia niewykonania obowiązku, o którym mowa w art. 2, art. 2a, art. 3 oraz art. 3a, właściwy wojewoda niezwłocznie zawiadamia właściwy organ sprawujący nadzór nad działalnością organów wymienionych w tych przepisach. Zawiadomienie następuje również na wniosek właściwego starosty.

4. Na podstawie uaktualnianego zestawienia zbiorczego minister właściwy do spraw administracji publicznej w terminie do końca pierwszego kwartału każdego roku w latach 2013 i 2014 oraz w terminie do końca drugiego kwartału 2015 r. przedstawi informację Radzie Ministrów.

5. Na podstawie uaktualnionego zestawienia zbiorczego Główny Geodeta Kraju sporządzi do końca pierwszego kwartału 2015 r. wykaz nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, dla których nie zostały złożone wnioski o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności.

Art. 4b. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

1) zakres uzupełnienia wykazu, o którym mowa w art. 1 ust. 1, sposób i formę przekazywania uzupełnionego wykazu i danych, o których mowa w art. 1a ust. 1 i 4, a także sposób dokonania uzupełnienia, o którym mowa w art. 1a ust. 6,

2) zakres informacji zawartych w sprawozdaniach o których mowa w art. 4a ust. 1, sposób i formę przekazywania sprawozdań i danych, o których mowa w art. 4a ust. 1 i 2, a także sposób dokonywania uaktualnienia, o którym mowa w art. 4a ust. 2

— mając na względzie usprawnienie i ujednolicenie przekazywania uzupełnionych wykazów, sprawozdań i danych, a także potrzebę zapewnienia uzupełnienia i uaktualnienia zestawienia zbiorczego nieruchomości dla obszaru całego kraju.”;

7) uchyla się art. 8.

Art. 2. Postępowanie o ukaranie osoby zobowiązanej do ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy umarza się.

Art. 3. 1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa wyrażony kwotowo na okres wykonywania ustawy łącznie wynosi 10 337 500 zł, z tym, że w roku:

1) 2012 — w zakresie części budżetowej 17-841 750 zł oraz w zakresie części budżetowej 85 — 192 000 zł;

2) 2013 — w zakresie części budżetowej 17-3 367 000 zł oraz w zakresie części budżetowej 85 — 768 000 zł;

3) 2014 — w zakresie części budżetowej 17-3 367 000 zł oraz w zakresie części budżetowej 85 — 768 000 zł;

4) 2015 — w zakresie części budżetowej 17-841 750 zł oraz w zakresie części budżetowej 85 — 192 000 zł.

2. W przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, zostaną zastosowane mechanizmy korygujące polegające na:

1) obniżeniu kosztów przeznaczonych na utrzymanie i modernizację infrastruktury teleinformatycznej, o której mowa w art. 1a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w zakresie rozwiązań sprzętowych i oprogramowania lub

2) obniżeniu kosztów przeznaczonych na obsługę techniczną infrastruktury teleinformatycznej, o której mowa w art. 1a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1.

3. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, oraz odpowiedzialnym za wdrożenie mechanizmów korygujących, o których mowa w ust. 2, jest minister właściwy do spraw administracji publicznej. Wdrożenia mechanizmów korygujących dokonują minister właściwy do spraw administracji publicznej oraz właściwy wojewoda — każdy w zakresie swojej właściwości.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz. 1547 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 179, poz. 1395 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, poz. 45, Nr 40, poz. 229, Nr 108, poz. 684, Nr 109, poz. 724, Nr 125, poz. 842, Nr 152, poz. 1018, Nr 155, poz. 1037, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307, Nr 215, poz. 1418, Nr 217, poz. 1435 i Nr 241, poz. 1621 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 482, Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 735, Nr 138, poz. 806 i 807, Nr 144, poz. 854, Nr 149, poz. 887, Nr 224, poz. 1342, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1391.