USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty

Art. 1. W ustawie z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) szkołach i placówkach oświatowych — należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 1–7 i 9—11 ustawy o systemie oświaty;”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) właściwych ministrach — należy przez to rozumieć ministrów, o których mowa w art. 5 ust. 3a—3e ustawy o systemie oświaty, prowadzących szkoły i placówki oświatowe;”;

2) w art. 3:

a) w ust. 3:

— w pkt 1 lit. j—l otrzymują brzmienie:

„j) wyników klasyfikowania i promowania oraz ukończenia nauki w szkole lub placówce oświatowej,

k) pozytywnych i negatywnych wyników egzaminu maturalnego i egzaminu dojrzałości,

l) pozytywnych i negatywnych wyników egzaminów: potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, z nauki zawodu oraz z przygotowania zawodowego,”,

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków w dniu zakończenia poprzedniego roku szkolnego, z wyłączeniem wychowanków przedszkoli;”,

b) w ust. 4 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) łącznej liczbie nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 1a oraz ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela, z którymi w danym roku kalendarzowym rozwiązano lub planowane jest rozwiązanie stosunku pracy albo których stosunek pracy wygasł lub wygaśnie, według przyczyn rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W zbiorach danych, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. e, I i m oraz pkt 2 i 4, nie gromadzi się danych dotyczących nauczycieli, o których mowa w art. 2 Karty Nauczyciela.”;

3) w art. 4:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela, prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące dotyczące ich zbiory danych, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1, 2 i 4.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Gminy prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące dotyczące ich zbiory danych, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2 lit. c oraz w art. 3 ust. 5.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

„5a. Powiaty prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące dotyczące ich zbiory danych, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2 lit. c.

5b. Samorządy województw prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące dotyczące ich zbiory danych, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2 lit. a”,

d) w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zbiory danych, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1, 2 i 4, z baz danych oświatowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela;”,

e) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7. Właściwi ministrowie prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące:

1) zbiory danych z baz danych oświatowych:

a) szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez tych ministrów,

b) szkół i placówek oświatowych, publicznych i niepublicznych, prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne i osoby fizyczne, dla których są odpowiednio organem właściwym do wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, albo organem prowadzącym ewidencję, o której mowa w art. 82 ust. 1a ustawy o systemie oświaty;

2) zbiory danych z baz danych oświatowych niepublicznych zakładów kształcenia nauczycieli;

3) zbiory danych z baz danych oświatowych niepublicznych kolegiów pracowników służb społecznych;

4) zbiory danych z baz danych oświatowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela;

5) zbiory danych, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1, 2 i 4, w stosunku do zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych pracowników urzędu obsługującego właściwego ministra, specjalistycznej jednostki nadzoru i organów sprawujących nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. c i e Karty Nauczyciela;

6) zbiory danych, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 lit. a—h, k i l, dotyczące absolwentów, oraz o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 3, w szkołach zlikwidowanych z końcem poprzedniego roku szkolnego, dla których minister był organem sprawującym nadzór pedagogiczny;

7) dotyczące ich zbiory danych, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2 lit. c.

8. Kuratorzy oświaty prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące:

1) zbiory danych z baz danych oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego na terenie województwa;

2) zbiory danych z baz danych oświatowych niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli;

3) zbiory danych, o których mowa w art. 3 ust. 4, w stosunku do pracowników zatrudnionych w kuratorium oświaty;

4) zbiory danych, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 lit. a—h, k i l, dotyczące absolwentów, oraz o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 3, w szkołach zlikwidowanych z końcem poprzedniego roku szkolnego, dla których kurator oświaty byt organem sprawującym nadzór pedagogiczny.”;

4) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmioty prowadzące bazy danych oświatowych obowiązane są do sprawdzenia kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych gromadzonych przez nie w bazach danych oświatowych, z wyjątkiem danych, które zostały przekazane z innych baz danych oświatowych.”;

5) art. 8 otrzymuje brzmienie:

Art. 8. 1. Dane w bazach danych oświatowych są aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 31 marca i dzień 30 września każdego roku, z zastrzeżeniem ust. 2—4.

2. Dane, o których mowa w art. 3 ust. 5, są aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 31 marca.

3. Dane, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 3, są aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 30 września.

4. Dane w bazach danych oświatowych prowadzonych przez zakłady kształcenia nauczycieli oraz kolegia pracowników służb społecznych są aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 31 marca i dzień 10 października.”;

6) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu:

Art. 8a. 1. Dane, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 lit. c, ust. 4 pkt 1 lit. a—g, i, k, I i pkt 2, są dodatkowo aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 10 września.

2. Obowiązek dodatkowego aktualizowania i przekazywania danych, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 lit. c, nie dotyczy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez właściwych ministrów, a także szkół wpisanych do ewidencji, o której mowa w art. 82 ust. 1a ustawy o systemie oświaty.

3. Obowiązek dodatkowego aktualizowania i przekazywania danych, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1 lit. a—g, i, k, l i pkt 2, nie dotyczy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 59 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dokumentację zlikwidowanej szkoły publicznej przekazuje się organowi prowadzącemu szkołę, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.”;

2) w art. 84 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.”.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658.