USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych

Art. 1. W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 268) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w art. 18 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W dokumentach paszportowych wydawanych osobom, które nie ukończyły 12 lat, nie zamieszcza się obrazu linii papilarnych”;

2)   w art. 23 w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.”.

Art. 2. Dokumenty paszportowe wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich określonych.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.