USTAWA z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych.

W celu przyspieszenia społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, lepszego zaspokajania potrzeb ludności, pogłębiania demokracji socjalistycznej, dalszego wzmocnienia roli i autorytetu rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej, a także w celu usprawnienia ich działalności stanowi się, co następuje:

ROZDZIAŁ 3

Sesje rad narodowych.

Art. 19. Rady narodowe jako organy przedstawicielskie wykonują swoje zadania na sesjach, przy pomocy prezydium i komisji rady oraz przez działalność radnych w terenie.

Art. 20. 1. Na sesjach rady narodowe rozpatrują sprawy mające zasadnicze znaczenie dla danego terenu; w szczególności uchwalają plan społeczno-gospodarczego rozwoju i budżet oraz rozpatrują sprawozdania z ich wykonania, ustalają wytyczne dla wykonywania ważniejszych zadań, powołują i odwołują swoje organy, udzielają wytycznych dla ich działalności i rozpatrują ich sprawozdania.

2. Rozpatrzeniu na sesji podlegają również zasadnicze dla interesów miejscowej ludności sprawy dotyczące działalności przedsiębiorstw i instytucji nie podporządkowanych radzie narodowej.

3. Rady narodowe oceniają na sesjach działalność terenowych organów administracji państwowej i jednostek gospodarczych oraz ustalają środki dla usunięcia braków i przyspieszenia rozwoju terenu.

4. Na sesjach rady narodowe obowiązane są okresowo rozpatrywać realizację postulatów i wniosków wyborców.

5. Przed sesją komisje i radni badają w terenie sprawy, które mają być przedmiotem obrad, w szczególności zasięgają w tym przedmiocie opinii wyborców.

Art. 21. 1. Na pierwszej sesji po wyborach rada narodowa wybiera ze swego grona na okres kadencji przewodniczącego rady narodowej i jego zastępców oraz przewodniczących stałych komisji; stanowią oni prezydium rady narodowej.

2. Rada narodowa ustala liczbę zastępców przewodniczącego rady zgodnie z wytycznymi Rady Państwa.

3. Przewodniczący rady narodowej i jego zastępcy działają do czasu dokonania wyboru na te stanowiska przez radę narodową następnej kadencji.

4. Pierwszą sesję po wyborach zwołuje w ciągu dwóch tygodni od dnia wyborów przewodniczący rady narodowej wybrany przez radę poprzedniej kadencji; otwarcie pierwszej sesji powierza się jednemu z najstarszych wiekiem radnych.

5. Pierwszą sesję rady narodowej w nowo utworzonej jednostce podziału terytorialnego zwołuje przewodniczący rady narodowej bezpośrednio wyższego stopnia.

Art. 22. 1. Sesje zwyczajne odbywają się w terminach przewidzianych w planie pracy, uchwalanym corocznie przez rady narodowe i określającym główne zagadnienia porządku obrad.

2. Sesje zwyczajne rad narodowych odbywają się co najmniej 4 razy w roku.

Art. 23. W miarę potrzeby zwołuje się sesję nadzwyczajną. Sesję nadzwyczajną należy zwołać, jeżeli zażąda tego we wniosku pisemnym przynajmniej 1/4 radnych, wskazując równocześnie proponowany przedmiot obrad. W tym przypadku otwarcie sesji powinno nastąpić w ciągu 10 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

Art. 24. 1. Sesję zwołuje prezydium rady narodowej.

2. Projekt porządku obrad, sposób przygotowania sesji oraz miejsce, dzień i godzinę jej otwarcia ustala prezydium rady narodowej.

Art. 25. 1. Sesję otwiera przewodniczący rady.

2. Rada narodowa może obradować przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby radnych.

3. W razie stwierdzenia braku quorum przewodniczący wyznacza datę następnego posiedzenia.

Art. 26. 1. Obrady na sesji są jawne. Czas, miejsce i przedmiot obrad należy podać do wiadomości publicznej.

2. Przewodniczący rady z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium rady zarządza tajność obrad, jeśli wymaga tego dobro Państwa.

Art. 27. 1. Przewodniczący rady może udzielić głosu zaproszonym osobom spoza rady.

2. Kierownicy terenowych organów państwowych, instytucji i jednostek gospodarczych nie podporządkowanych radzie narodowej mogą być wezwani do udzielenia na sesji informacji.

Art. 28. 1. Uchwały na sesji zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

2. W wypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach stosuje się tajne głosowanie kartkami. Rada narodowa może uchwalić tajność głosowania również w innych wypadkach.

Art. 29. 1. Uchwały rady narodowej podpisuje przewodniczący rady narodowej lub jego zastępca, który przewodniczył obradom.

2. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia zasady i tryb ogłaszania uchwał rad narodowych oraz wydawania dzienników urzędowych wojewódzkich rad narodowych.

Art. 30. Rady narodowe uchwalają swoje regulaminy, w których określają tryb obradowania oraz podstawowe formy pracy rady i radnych. W regulaminie rada narodowa może określić również ważniejsze obowiązki i zakres działania swoich organów.