USTAWA z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych.

W celu przyspieszenia społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, lepszego zaspokajania potrzeb ludności, pogłębiania demokracji socjalistycznej, dalszego wzmocnienia roli i autorytetu rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej, a także w celu usprawnienia ich działalności stanowi się, co następuje: