USTAWA z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa 1)

Art. 1. W ustawie z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) wprowadza się następujące zmiany:

1) do tytułu ustawy dodaje się odnośnik 2) w brzmieniu:

2) Niniejsza ustawa została notyfikowana Komisji Europejskiej w dniu 27 stycznia 2006 r., pod numerem 2006/043/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).”;

2) w art. 2 w ust. 2 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) wyrobów pozyskiwanych w ramach pilnej potrzeby operacyjnej, po zatwierdzeniu przez Ministra Obrony Narodowej wniosku składanego w tym zakresie przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego albo zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych wniosku składanego w tym zakresie przez zamawiającego”;

3) w art. 3:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) — należy przez to rozumieć uznanie przez Ministra Obrony Narodowej kompetencji jednostki organizacyjnej do prowadzenia działalności związanej z oceną zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej;”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) dostawcy — należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, realizującą dostawy wyrobów na rzecz komórek lub jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych lub na rzecz organów, komórek lub jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych, w tym producenta, dystrybutora lub importera;”,

c) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) organie nadzorującym jednostki badawcze i jednostki certyfikujące — należy przez to rozumieć Ministra Obrony Narodowej albo wskazane przez niego organy sprawujące nadzór nad akredytowanymi jednostkami badawczymi i jednostkami certyfikującymi w zakresie prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;”,

d) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

„12a) pilnej potrzebie operacyjnej — należy przez to rozumieć potrzebę niezwłocznego pozyskania nowego wyrobu lub modernizacji wyrobu, wynikającą z konieczności użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, której przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć na etapie planowania ich użycia;”,

e) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) specyfikacji technicznej — należy przez to rozumieć dokumenty określające cechy, jakie powinien posiadać wyrób w zakresie wymagań technicznych, jakości, bezpieczeństwa użytkowania, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badań i metodologii badań, znakowania oraz oznaczania wyrobu;”;

4) w art. 6 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) czynności wykonywane przez dostawcę albo”;

5) art. 7 otrzymuje brzmienie:

Art. 7. 1. W ramach czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, dostawca przeprowadza czynności potwierdzające zgodność wyrobu ze specyfikacją techniczną.

2. Na podstawie przeprowadzonych czynności potwierdzających zgodność wyrobu ze specyfikacją techniczną dostawca wystawia deklarację zgodności OiB.”;

6) w art. 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W toku badań, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, jednostka badawcza przeprowadza czynności w celu potwierdzenia zgodności wyrobu ze specyfikacją techniczną.”,

b) w ust. 6:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dokumentację techniczną wyrobu w zakresie niezbędnym do wykonywania badań;”,

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) egzemplarze wyrobu podlegające badaniu.”,

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Dla wyrobów wykonywanych w cyklu pracy rozwojowej i wdrożeniowej badania, o których mowa w ust. 1, podejmuje się po zatwierdzeniu dokumentacji technicznej do produkcji seryjnej przez Ministra Obrony Narodowej lub organ wskazany przez Ministra Obrony Narodowej.”;

7) w art. 9 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Dla wyrobów wykonywanych w cyklu pracy rozwojowej i wdrożeniowej działania, o których mowa w ust. 5, podejmuje się po zatwierdzeniu przez Ministra Obrony Narodowej lub organ wskazany przez Ministra Obrony Narodowej dokumentacji technicznej do produkcji seryjnej.”;

8) art. 10 otrzymuje brzmienie:

Art. 10. 1. Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych, każdy w zakresie swojej właściwości, określą, w drodze rozporządzeń:

1) szczegółowy wykaz wyrobów podlegających ocenie zgodności z podziałem na grupy wyrobów wymienione w art. 6 ust. 2;

2) sposób i tryb przeprowadzania oceny zgodności w odniesieniu do wyrobów, o których mowa w pkt 1, oraz sposób i tryb przeprowadzania oceny zgodności w odniesieniu do działań, o których mowa w art. 6 ust. 1.

2. Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych, wydając rozporządzenia, o których mowa w ust. 1, biorą pod uwagę cechy i parametry techniczne wyrobów oraz uwzględniają ich rolę dla obronności i bezpieczeństwa państwa, a także zasady przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa ze specyfikacjami technicznymi.”;

9) w art. 11:

a) ust. 1—3 otrzymują brzmienie:

„1. W deklaracji zgodności OiB zamieszcza się w szczególności:

1) firmę dostawcy, jego siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres wystawiającego deklarację;

2) nazwę, numer typu lub modelu, numer serii lub partii lub inne dane identyfikacyjne wyrobu;

3) oświadczenie, że wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną;

4) nazwę dokumentu określającego specyfikację techniczną, z podaniem jego pełnych danych identyfikacyjnych;

5) dane identyfikujące jednostkę badawczą lub certyfikującą, w przypadku gdy bierze ona udział w ocenie zgodności wyrobu;

6) datę i miejsce wystawienia deklaracji;

7) podpis dostawcy lub osoby przez niego upoważnionej;

8) adnotację, o której mowa w art. 20.

2. Deklaracja zgodności OiB wystawiona bez przeprowadzenia działań wymienionych w art. 7, 8 albo 9 jest nieważna.

3. Wyrób nie może zostać wprowadzony do użytku bez przeprowadzenia działań wymienionych w art. 7, 8 albo 9, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2.”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Deklaracją zgodności OiB jest każdy dokument spełniający wymagania określone w ust. 1.”;

10) uchyla się art. 12;

11) w art. 15:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Akredytacji OiB udziela Minister Obrony Narodowej na wniosek jednostki organizacyjnej spełniającej wymagania określone w art. 14 ust. 1.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister Obrony Narodowej, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, udziela albo odmawia udzielenia akredytacji OiB.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli po udzieleniu akredytacji OiB jednostka badawcza lub jednostka certyfikująca przestała spełniać którykolwiek z wymogów dotyczących udzielenia akredytacji OiB, o których mowa w art. 14 ust. 1, Minister Obrony Narodowej może ograniczyć zakres akredytacji, zawiesić albo cofnąć akredytację.”,

d) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Okres ograniczenia zakresu akredytacji OiB lub zawieszenia akredytacji OiB nie może być dłuższy niż 1 rok.”,

e) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. Sprawy dotyczące udzielenia, odmowy udzielenia, zawieszenia, zmiany zakresu albo cofnięcia akredytacji OiB rozstrzyga się w drodze decyzji administracyjnej.

7. Dokumentem potwierdzającym uzyskanie akredytacji OiB jest certyfikat akredytacji OiB wydany przez Ministra Obrony Narodowej.”;

12) art. 16 otrzymuje brzmienie:

Art. 16. 1. Minister Obrony Narodowej ogłasza w wydawanym przez siebie dzienniku urzędowym wykaz jednostek badawczych oraz wykaz jednostek certyfikujących, wraz z zakresem udzielonej tym jednostkom akredytacji OiB.

2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporzązenia:

1) szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne prowadzące ocenę zgodności,

2) wzór certyfikatu akredytacji OiB,

3) szczegółowy sposób i tryb postępowania w zakresie udzielania akredytacji OiB jednostkom organizacyjnym

— biorąc pod uwagę wymagania określone w Polskich Normach.”;

13) po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu:

Art. 22a. Nadzór nad jednostkami badawczymi i jednostkami certyfikującymi posiadającymi akredytację OiB, w zakresie przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa, sprawuje Minister Obrony Narodowej.”;

14) w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sprawowania nadzoru nad jednostkami badawczymi i jednostkami certyfikującymi, organ sprawujący w jego imieniu nadzór nad działalnością jednostek badawczych i jednostek certyfikujących oraz zadania tego organu, mając na uwadze zasady nadzoru nad funkcjonowaniem systemu oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.”;

15) w art. 26:

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Maksymalne wysokości opłat za czynności związane z badaniami na potrzeby oceny zgodności wyrobów lub certyfikacją, powinny uwzględniać uzasadnione koszty, które nie mogą przekroczyć 120% wysokości kosztów obliczonych z uwzględnieniem ust. 3 i 4.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą, z uwzględnieniem okoliczności, że stawki opłat powinny zapewnić pokrycie kosztów przeprowadzenia badań lub certyfikacji.”.

Art. 2. Deklaracje zgodności OiB wystawione przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują ważność.

Art. 3. Sprawy dotyczące udzielenia, odmowy udzielenia, ograniczenia, zawieszenia albo cofnięcia akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa, wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 4. 1. Certyfikaty akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa udzielonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na podstawie art. 15 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia, w którym upływa termin ich ważności.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nadzór nad jednostkami badawczymi i jednostkami certyfikującymi, posiadającymi akredytację OiB udzieloną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, przejmuje Minister Obrony Narodowej.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przekaże Ministrowi Obrony Narodowej dokumentację jednostek, o których mowa w ust. 2, związaną z udzieleniem akredytacji OiB i nadzorem nad tymi jednostkami.

Art. 5. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 26 ust. 5 oraz przepisy wykonawcze wydane przez Ministra Obrony Narodowej na podstawie art. 16 ust. 2 i art. 25 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 ust. 1, art. 16 ust. 2, art. 25 ust. 2 i art. 26 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


1) Ustawa została notyfikowana Komisji Europejskiej w dniu 5 stycznia 2010 r., pod numerem 2010/3/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).