USTAWA z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji

Art. 1. W ustawie z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 38 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Przychody, o których mowa w ust. 4, pomniejszone o wypłacone kwoty określone w ust. 5 i 6 stanowią dochód budżetu państwa.”;

2) tytuł rozdziału 8 otrzymuje brzmienie:

„Agencja do Spraw Prywatyzacji”;

3) art. 39 otrzymuje brzmienie:

Art. 39. Koszty przeprowadzenia prywatyzacji na zasadach niniejszej ustawy oraz koszty realizacji ustawy z dnia 6 marca 1997 r. o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 294) stanowią wydatki budżetu państwa, z tym że wydatki budżetu państwa na ten cel w latach 2005–2009 nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 64,2 mln zł a kwotą faktycznie poniesionych wydatków w latach 2003 i 2004.”;

4) w art. 40 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada Ministrów nadaje Agencji statut. Statut określa w szczególności organizację i zadania Agencji w zakresie wykonywania przez właściwego ministra praw i obowiązków przewidzianych w szczególności w art. 38 ust. 4–6 niniejszej ustawy.”.

Art. 2. 1. Ostateczne rozliczenie środków finansowych, gromadzonych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji nastąpi do dnia 30 czerwca 2006 r.

2. Z dniem 1 stycznia 2005 r. likwiduje się fundusz prywatyzacji, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji w brzmieniu dotychczasowym. Środki pozostałe po likwidacji funduszu prywatyzacji podlegają przekazaniu do budżetu państwa do dnia 10 stycznia 2005 r. Z dniem 10 stycznia 2005 r. nastąpi likwidacja rachunku bankowego funduszu prywatyzacji.

Art. 3. Rada Ministrów przedstawi Sejmowi sprawozdanie z realizacji ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji do dnia 31 marca 2005 r.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 1994 r. Nr 84, poz. 385, z 1997 r. Nr 30, poz. 164, Nr 47, poz. 298 i Nr 107, poz. 691, z 2000 r. Nr 122, poz. 1319, z 2001 r. Nr 63, poz. 637 oraz z 2002 r. Nr 240, poz. 2055.