USTAWA z dnia 24 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy — Prawo geologiczne i górnicze

Art. 1. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 934 i Nr 170, poz. 1217) w załączniku do ustawy „Górne i dolne granice stawek opłat eksploatacyjnych” Ip. 54 otrzymuje brzmienie:


Lp. Rodzaj kopaliny Jednostka miary Dolne granice stawek (zł/j.m.) Górne granice stawek (zł/j.m.)
54 Wody termalne m 0,00 0,00

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.