USTAWA z dnia 23 stycznia 2008 r. o nadaniu Akademii Medycznej w Warszawie nazwy „Warszawski Uniwersytet Medyczny”

Art. 1. Akademii Medycznej w Warszawie nadaje się nazwę „Warszawski Uniwersytet Medyczny”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.