USTAWA z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry — 2006”

Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry — 2006” (Dz. U. Nr 98, poz. 1067 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1827) art. 8 otrzymuje brzmienie:

Art. 8. Rada Ministrów przedstawia Sejmowi, nie później niż do dnia 30 czerwca, roczną informację o realizacji zadań wynikających z Programu.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.