USTAWA z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym 1)

Art. 1. W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) rozporządzeniu 584/2010 — rozumie się przez to rozporządzenie Komisji (UE) nr 584/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie formatu i treści standardowego powiadomienia w formie pisemnej i zaświadczenia dotyczącego UCITS, wykorzystania łączności elektronicznej przez właściwe organy do celów powiadamiania oraz w zakresie procedur dotyczących kontroli na miejscu i dochodzeń oraz wymiany informacji między właściwymi organami (Dz. Urz. UEL 176 z 10.07.2010, str. 16);”,

b) pkt 9-11 otrzymują brzmienie:

„9) funduszu zagranicznym — rozumie się przez to fundusz inwestycyjny otwarty lub spółkę inwestycyjną, które uzyskały zezwolenie właściwego organu w państwie członkowskim na prowadzenie działalności zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe;

10) spółce zarządzającej — rozumie się przez to podmiot lub spółkę z siedzibą w państwie członkowskim, które uzyskały zezwolenie właściwego organu w państwie członkowskim na wykonywanie działalności w zakresie zarządzania funduszami prowadzącymi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe;

11) państwie macierzystym — rozumie się przez to państwo członkowskie, na terytorium którego ma siedzibę spółka zarządzająca lub na terytorium którego fundusz zagraniczny uzyskał zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności;”,

c) po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

„17a) instrumentach finansowych — rozumie się przez to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;”,

d) w pkt 40 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 41-44 w brzmieniu:

„41) trwałym nośniku informacji — rozumie się przez to każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane;

42) całkowitej ekspozycji — rozumie się przez to obliczoną uznanymi metodami, wyrażoną w walucie, w której wyceniane są aktywa funduszu inwestycyjnego, kwotę zaangażowania funduszu powstałego na skutek zawierania umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, lub innych umów stosowanych w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu;

43) przedsiębiorcy — rozumie się przez to przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

44) przedsiębiorcy zagranicznym — rozumie się przez to przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;”;

2) w art. 4:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Towarzystwo, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, może przekazać spółce zarządzającej prowadzącej działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenie jego spraw.”,

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. W przypadkach i na warunkach określonych w ustawie w funduszu inwestycyjnym, jako jego organ, działają również rada inwestorów, zgromadzenie inwestorów lub zgromadzenie uczestników.

4. Fundusz nie jest podmiotem zależnym od towarzystwa, spółki zarządzającej ani od osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w radzie inwestorów, zgromadzeniu inwestorów lub zgromadzeniu uczestników.”;

3) w art. 15 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Towarzystwo, tworząc fundusz inwestycyjny, może przeprowadzić zapisy, o których mowa w ust. 3, przez dokonanie wpłat przez towarzystwo, spółkę zarządzającą, z którą zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, lub ich akcjonariuszy.”;

4) w art. 17:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) firmę, siedzibę i adres towarzystwa tworzącego fundusz inwestycyjny, sposób reprezentowania towarzystwa oraz numer wpisu towarzystwa do rejestru przedsiębiorców wraz z oznaczeniem sądu prowadzącego rejestr, a w przypadku gdy towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, dodatkowo firmę, siedzibę i adres spółki zarządzającej;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wpisanie zmian związanych z przejęciem zarządzania funduszem inwestycyjnym przez inne towarzystwo oraz z przejęciem zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenia jego spraw przez spółkę zarządzającą może nastąpić po okazaniu:

1) zezwolenia Komisji, o którym mowa odpowiednio w art. 238a ust. 2 albo art. 272b ust. 2;

2) informacji o braku zastrzeżeń Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w odniesieniu do przejęcia zarządzania funduszem inwestycyjnym albo przejęcia zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenia jego spraw.”;

5) w art. 18 w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu:

„3a) zasady i tryb działania zgromadzenia uczestników — w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego;

3b) firmę, siedzibę i adres spółki zarządzającej — w przypadku gdy towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a;”;

6) w art. 22:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

b) w ust. 1:

— pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9) odpisy z właściwego rejestru podmiotów, którym towarzystwo powierzyło wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1;

10) prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego oraz kluczowe informacje dla inwestorów;”,

— w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) oświadczenie biegłego rewidenta o prawidłowości i zgodności z profilem ryzyka inwestycyjnego i polityką inwestycyjną funduszu inwestycyjnego systemu zarządzania ryzykiem w towarzystwie, przyjętych metod pomiaru i monitorowania ryzyk, wyznaczania całkowitej ekspozycji oraz systemu limitów wewnętrznych przyjętego dla funduszu inwestycyjnego, w przypadku gdy towarzystwo nie zarządza funduszem inwestycyjnym o takim profilu ryzyka inwestycyjnego i polityce inwestycyjnej jak fundusz, którego dotyczy wniosek, albo oświadczenie towarzystwa, iż towarzystwo zarządza funduszem inwestycyjnym o takim profilu ryzyka inwestycyjnego i polityce inwestycyjnej.”,

c) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W przypadku wniosku towarzystwa o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, co do którego towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, załącza się dokumenty i informacje, określone w ust. 1 pkt 1, 2, 5, 7 i 10, a ponadto:

1) umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, zawartą między towarzystwem a spółką zarządzającą;

2) umowę dotyczącą współpracy i wymiany informacji zawartą między depozytariuszem a spółką zarządzającą;

3) informację o zleconych przez spółkę zarządzającą innym podmiotom na podstawie umowy czynnościach z zakresu zarządzania funduszem i prowadzenia jego spraw, należącego do kompetencji spółki zarządzającej zgodnie z art. 272c ust. 1.”;

7) w art. 23:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przed wydaniem zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, co do którego towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, Komisja może zwrócić się do właściwych organów państwa macierzystego spółki zarządzającej o przedstawienie wyjaśnień i informacji, czy spółka zarządzająca jest uprawniona do zarządzania funduszem inwestycyjnym o takiej polityce inwestycyjnej i celach inwestycyjnych jak fundusz inwestycyjny otwarty, którego dotyczy wniosek.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja odmawia wydania zezwolenia, jeżeli:

1) osoby, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 5-7, mogą wykonywać swoje obowiązki z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu;

2) statut funduszu inwestycyjnego lub umowa z depozytariuszem nie uwzględniają należycie interesów uczestników funduszu lub statut funduszu zawiera postanowienia uniemożliwiające zbywanie jednostek uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) towarzystwo nie zapewnia zarządzania w sposób należyty funduszem inwestycyjnym o takiej polityce inwestycyjnej i celach inwestycyjnych jak fundusz inwestycyjny, którego dotyczy wniosek.”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku wniosku towarzystwa o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, co do którego towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, Komisja odmawia wydania zezwolenia także, jeżeli:

1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;

2) spółka zarządzająca nie zapewnia przestrzegania obowiązków, o których mowa w art. 10, art. 37 ust. 2, art. 48 ust. 2b pkt 2 i 5-9 oraz ust. 2c, art. 272 ust. 3, art. 272a ust. 1-3 i 5, oraz przepisów wydanych na podstawie art. 48a;

3) właściwe organy państwa macierzystego spółki zarządzającej nie zezwoliły jej na zarządzanie funduszem inwestycyjnym o takiej polityce inwestycyjnej i celach inwestycyjnych jak fundusz inwestycyjny otwarty, którego dotyczy wniosek;

4) spółka zarządzająca nie posiada zezwolenia właściwego organu państwa macierzystego spółki na wykonywanie działalności w zakresie zarządzania funduszami prowadzącymi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe.”,

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wydając zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, Komisja zatwierdza statut funduszu oraz wybór depozytariusza funduszu, a w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego, co do którego towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, także wybór spółki zarządzającej.”;

8) w art. 24:

a) w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) dotyczącym utworzenia nowego subfunduszu albo utworzenia subfunduszu jako subfunduszu powiązanego.”,

b) w ust. 8 po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu:

„1b) w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia o zmianie statutu — w przypadku zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 i 3b, w związku z przejęciem zarządzania funduszem albo przejęciem zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenia jego spraw;”;

9) w art. 27 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Towarzystwo prowadzi zapisy na certyfikaty inwestycyjne funduszu, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, banku krajowego wykonującego działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowego oddziału instytucji kredytowej, uprawnionych do wykonywania działalności w zakresie oferowania instrumentów finansowych a na jednostki uczestnictwa — bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, banku krajowego wykonującego działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowego oddziału instytucji kredytowej, uprawnionych do wykonywania działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

2. Przy prowadzeniu zapisów na jednostki uczestnictwa towarzystwo udostępnia bezpłatnie prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego i kluczowe informacje dla inwestorów.”;

10) w art. 31 w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) umowy, o której mowa w art. 169c ust. 1, z funduszem podstawowym.”;

11) w art. 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej fundusz inwestycyjny zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa bezpośrednio lub za pośrednictwem:

1) towarzystwa będącego organem tego funduszu lub spółki zarządzającej, która zarządza tym funduszem i prowadzi jego sprawy;

2) towarzystwa niebędącego organem tego funduszu;

3) firmy inwestycyjnej, banku krajowego wykonującego działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowego oddziału instytucji kredytowej, uprawnionych do wykonywania działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.”;

12) art. 32a otrzymuje brzmienie:

Art. 32a. 1. Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, jest obowiązany prowadzić działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA, w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz ze szczególnym uwzględnieniem interesu klientów i uczestników tych funduszy.

2. Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, jest obowiązany stosować w prowadzonej działalności rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające jej bezpieczeństwo i ciągłość oraz zapobiegać powstawaniu konfliktów interesów, a w przypadku powstania takiego konfliktu zapewnić ochronę interesów klientów i uczestników funduszu inwestycyjnego oraz ochronę informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową.

3. W podmiocie, o którym mowa w art. 32 ust. 2, działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie zgodności działalności podmiotu oraz osób działających na jego rzecz z przepisami prawa oraz wszelkimi regulaminami i procedurami wewnętrznymi obowiązującymi w podmiocie.

4. Informacje upowszechniane przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez ten podmiot powinny być rzetelne i zrozumiałe.

5. Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, jest obowiązany opracować i wdrożyć procedury postępowania z reklamacjami klientów tego podmiotu.

6. Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, przechowuje i archiwizuje dokumenty i inne nośniki informacji związane z prowadzeniem działalności, o której mowa w art. 32 ust. 2 i 2b, przez 5 lat od zakończenia roku, w którym sporządzono dany dokument lub inny nośnik informacji, chyba że odrębne przepisy wymagają dłuższego przechowywania.

7. Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, może wyłącznie przyjmować lub przekazywać, w związku ze świadczeniem usług w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA:

1) opłaty, prowizje i świadczenia niepieniężne przyjmowane od klienta lub osoby działającej w jego imieniu albo przekazywane klientowi lub osobie działającej w jego imieniu;

2) opłaty lub prowizje niezbędne dla świadczonej usługi na rzecz klienta;

3) opłaty, prowizje i świadczenia niepieniężne inne niż wskazane w pkt 1 i 2, pod warunkiem że:

a) informacja o tych opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych, w tym o ich istocie i wysokości lub sposobie ustalania ich wysokości, została przekazana klientowi przed świadczeniem usługi oraz

b) są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości usługi świadczonej przez ten podmiot na rzecz klienta.

8. Przepisu ust. 7 pkt 3 lit. a nie stosuje się do podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 2, który przekazuje klientowi, przed rozpoczęciem świadczenia usługi w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA, ogólne zasady przyjmowania lub przekazywania opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych innych niż wskazane w ust. 7 pkt 1 i 2, pod warunkiem że informuje klienta o możliwości przekazania na jego żądanie danych, o których mowa w ust. 7 pkt 3 lit. a.

9. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb i warunki postępowania podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 2, w zakresie prowadzenia działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów, w tym określi pojęcie konfliktu interesów i sposób postępowania podmiotu w zakresie konfliktów interesów,

2) warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia działalności, o której mowa w pkt 1, w tym funkcjonowania kontroli wewnętrznej

— przy zapewnieniu zasad uczciwego obrotu oraz w sposób należycie zabezpieczający interesy klientów oraz z uwzględnieniem konieczności zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości prowadzonej działalności.”;

13) w art. 33:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Oświadczenia woli związane z przystąpieniem lub uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym otwartym, specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym, funduszu zagranicznym, funduszu inwestycyjnym otwartym z siedzibą w państwie należącym do EEA oraz funduszu inwestycyjnym otwartym z siedzibą w państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA, w tym zlecenia nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa, mogą być składane za pośrednictwem osób fizycznych pozostających z towarzystwem lub podmiotem, o którym mowa w art. 32 ust. 2, w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze. Osoba fizyczna nie może przyjmować wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub otrzymywać i przekazywać wypłat z tytułu ich odkupienia.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Za szkody poniesione przez osoby nabywające lub odkupujące jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego za pośrednictwem podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2, podmiot ten odpowiada solidarnie z towarzystwem będącym organem funduszu albo ze spółką zarządzającą, jeżeli zarządza ona tym funduszem i prowadzi jego sprawy, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które podmiot ten nie ponosi odpowiedzialności.”;

14) w art. 35 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Oświadczenia woli składane w związku z nabywaniem i żądaniem odkupienia przez fundusz inwestycyjny jednostek uczestnictwa mogą być wyrażone w postaci elektronicznej z zachowaniem wymogów gwarantujących autentyczność i wiarygodność oświadczenia woli.

2. Dokumenty związane z nabywaniem i żądaniem odkupienia przez fundusz inwestycyjny jednostek uczestnictwa mogą być sporządzane w formie elektronicznej, jeżeli dokumenty te będą w sposób należyty utworzone, utrwalone, przechowywane i zabezpieczone.”;

15) w art. 45:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności towarzystwa jest wyłącznie tworzenie funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych”,

b) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA;

2) pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych, o którym mowa w art. 253 ust. 3 pkt 2.”;

16) po art. 45 dodaje się art. 45a w brzmieniu:

Art. 45a. 1. Z zastrzeżeniem art. 47 ust. 6, towarzystwo może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, powierzyć przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywanie czynności związanych z działalnością prowadzoną przez to towarzystwo.

2. Powierzenie wykonywania czynności nie może prowadzić do zaprzestania faktycznego wykonywania działalności, o której mowa w art. 45, przez towarzystwo.

3. Towarzystwo niezwłocznie informuje Komisję o zawarciu umowy, o której mowa w ust. 1, zmianach jej zakresu oraz o jej rozwiązaniu. W przypadku gdy towarzystwo zarządza funduszem zagranicznym, Komisja informuje właściwe organy państwa macierzystego funduszu o zawarciu umowy, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie po uzyskaniu informacji od towarzystwa.

4. Towarzystwo może zawrzeć umowę, o której mowa w ust. 1, jeżeli:

1) powierzenie wykonywania czynności nie wpłynie niekorzystnie na sprawowanie przez Komisję efektywnego nadzoru nad towarzystwem;

2) powierzenie wykonywania czynności nie wpłynie niekorzystnie na prowadzenie przez towarzystwo działalności zgodnie z interesem uczestników funduszu inwestycyjnego;

3) nie jest wyłączona możliwość przekazywania przez towarzystwo w każdym czasie dalszych poleceń przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, jeżeli leży to w interesie uczestników funduszu inwestycyjnego;

4) nie jest wyłączona możliwość rozwiązania umowy przez towarzystwo ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli leży to w interesie uczestników funduszu inwestycyjnego;

5) przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz zapewnia warunki techniczne i organizacyjne niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, zapewniające ciągłe i niezakłócone prowadzenie działalności w zakresie objętym umową;

6) przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie umowy;

7) przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny umożliwi skuteczne nadzorowanie przez towarzystwo wykonywania powierzonych mu czynności oraz zarządzanie ryzykiem związanym z powierzeniem czynności, a towarzystwo posiada wiedzę umożliwiającą skuteczne nadzorowanie wykonywania powierzonych czynności i zarządzanie ryzykiem;

8) przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny umożliwi w każdym czasie skuteczne wykonywanie przez depozytariusza obowiązków wynikających z ustawy oraz umowy o prowadzenie rejestru aktywów funduszu.

5. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, nie zwalnia towarzystwa z odpowiedzialności, o której mowa w art. 64 ust. 1.

6. Za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, o której mowa w ust. 1, towarzystwo odpowiada wobec uczestników funduszu solidarnie z podmiotem, z którym zawarło umowę, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które podmiot ten nie ponosi odpowiedzialności.

7. Przepisów ust. 3, 4 i 6 nie stosuje się do zawieranych przez towarzystwo umów, których przedmiotem są czynności niemające istotnego znaczenia dla prawidłowego wykonywania przez towarzystwo obowiązków określonych przepisami prawa, sytuacji finansowej towarzystwa, ciągłości lub stabilności prowadzenia przez towarzystwo działalności, o której mowa w art. 45, w szczególności których przedmiotem jest:

1) świadczenie na rzecz towarzystwa doradztwa lub innych usług niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez towarzystwo działalnością, o której mowa w art. 45, w tym usług:

a) doradztwa prawnego,

b) szkolenia pracowników,

c) prowadzenia ksiąg rachunkowych towarzystwa,

d) ochrony osób lub mienia;

2) świadczenie na rzecz towarzystwa usług wystandaryzowanych, w tym usług polegających na dostarczaniu informacji rynkowych lub informacji o notowaniach instrumentów finansowych.”;

17) w art. 46:

a) ust. 1, 2, 2a i 3 otrzymują brzmienie:

„1. Umowa, o której mowa w art. 45a ust. 1, której przedmiotem jest zlecenie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, może być zawarta wyłącznie z:

1) podmiotem prowadzącym działalność maklerską w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, lub innym towarzystwem posiadającym zezwolenie, o którym mowa w art. 45 ust. 2 pkt 1;

2) podmiotem prowadzącym działalność maklerską w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, mającym siedzibę w innym państwie członkowskim;

3) podmiotem prowadzącym działalność maklerską z siedzibą w państwie należącym do OECD niebędącym państwem członkowskim, jeżeli:

a) do portfela inwestycyjnego funduszu lub jego części mogą być nabywane papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego zgodnie z ustawą i statutem funduszu,

b) podmiot prowadzący działalność maklerską podlega nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym w tym państwie,

c) jest zapewniona, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem nadzoru.

2. W przypadku gdy towarzystwo zarządza funduszem inwestycyjnym, który lokuje aktywa w nieruchomości, może zawrzeć umowę, o której mowa w art. 45a ust. 1, w zakresie czynności związanych z:

1) zarządzaniem nieruchomościami wyłącznie z wyspecjalizowanym podmiotem posiadającym uprawnienia wymagane przez ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm. 3) ), a w przypadku nieruchomości położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej również z podmiotem z siedzibą za granicą wyspecjalizowanym w zakresie zarządzania nieruchomościami;

2) gospodarowaniem nieruchomościami, w szczególności realizacją procesów inwestycyjnych, wyłącznie z wyspecjalizowanym podmiotem posiadającym doświadczenie w tym zakresie.

2a. W przypadku gdy towarzystwo zarządza funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 183, może zawrzeć umowę, o której mowa w art. 45a ust. 1, w zakresie zarządzania całością lub częścią portfela inwestycyjnego obejmującego pulę wierzytelności lub sekurytyzowane wierzytelności wyłącznie z podmiotem, o którym mowa w art. 192.

3. W przypadku gdy towarzystwo zarządza funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 196, może zawrzeć umowę, o której mowa w art. 45a ust. 1, w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią z wyspecjalizowanym podmiotem innym niż podmioty, o których mowa w ust. 1, o ile podmiot ten lub osoby kierujące jego działalnością posiadają doświadczenie w tym zakresie.”,

b) uchyla się ust. 6 i 7;

18) w art. 47:

a) uchyla się ust. 5,

b) uchyla się ust. 6a, 6b, 6c i 7;

19) w art. 48:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W towarzystwie, z wyjątkiem towarzystwa zarządzającego wyłącznie funduszami, o których mowa w art. 196, które nie są publicznymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, działa system kontroli wewnętrznej. System kontroli wewnętrznej sprawdza legalność i prawidłowość wykonywanej przez towarzystwo działalności, o której mowa w ust. 2a, oraz prawidłowość sprawozdań i informacji sporządzanych przez towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2g w brzmieniu:

„2a. Towarzystwo jest obowiązane prowadzić działalność w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi, zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych, zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych doradztwa inwestycyjnego, pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA lub pełnienia funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych, w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz w najlepiej pojętym interesie uczestników tych funduszy oraz klientów towarzystwa.

2b. Towarzystwo, prowadząc działalność, o której mowa w ust. 2a, jest obowiązane w szczególności:

1) stosować rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo, ciągłość prowadzonej działalności oraz właściwe jej wykonywanie przez towarzystwo;

2) zapobiegać powstawaniu konfliktów interesów, a w przypadku powstania takiego konfliktu zapewnić ochronę interesów klientów towarzystwa i uczestników funduszu inwestycyjnego oraz ochronę informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową;

3) posiadać odpowiednią strukturę organizacyjną z wyraźnym podziałem funkcji, zadań i odpowiedzialności oraz obowiązków informacyjnych, w tym w ramach systemu kontroli wewnętrznej posiadać system nadzoru zgodności działalności z prawem, system zarządzania ryzykiem oraz system audytu wewnętrznego;

4) zatrudniać do wykonywania czynności z zakresu swojej działalności osoby posiadające niezbędną wiedzę i kwalifikacje;

5) opracować i wdrożyć procedury postępowania z reklamacjami uczestników funduszu inwestycyjnego i klientów towarzystwa;

6) ewidencjonować transakcje zawierane w ramach zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy oraz ewidencjonować zlecenia nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa, jak również ewidencjonować transakcje zawarte na rachunek własny towarzystwa lub rachunek własny towarzystwa prowadzony dla zbiorczego portfela papierów wartościowych;

7) posiadać strategię wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszy;

8) opracować i wdrożyć odrębne procedury działania w najlepiej pojętym interesie klienta towarzystwa oraz w najlepiej pojętym interesie uczestników funduszu, w tym w zakresie wykonywania decyzji inwestycyjnych w zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych oraz w zakresie składania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych łącznie dla różnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo oraz łącznie z innymi zleceniami składanymi przez towarzystwo;

9) przeprowadzać należytą analizę przy doborze przedmiotu lokat funduszu inwestycyjnego;

10) dokumentować źródła będące podstawą decyzji inwestycyjnych podejmowanych w toku zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych.

2c. Towarzystwo nie przyjmuje ani nie przekazuje, w związku z prowadzeniem działalności, o której mowa w ust. 2a, opłat, prowizji lub świadczeń niepieniężnych, z wyłączeniem:

1) opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych przyjmowanych od klientów, potencjalnych uczestników, uczestników lub osób działających w ich imieniu albo przekazywanych klientowi, potencjalnemu uczestnikowi, uczestnikowi lub osobie działającej w ich imieniu;

2) opłat lub prowizji niezbędnych dla wykonywania działalności, o której mowa w ust. 2a;

3) opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych innych niż wskazane w pkt 1 i 2, pod warunkiem że:

a) informacja o tych opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych, w tym o ich istocie i wysokości lub sposobie ustalania ich wysokości, została przekazana klientowi, potencjalnemu uczestnikowi lub uczestnikowi przed rozpoczęciem wykonywania działalności na jego rzecz,

b) są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości działalności wykonywanej przez towarzystwo na rzecz klienta lub uczestnika.

2d. Przepisu ust. 2c pkt 3 lit. a nie stosuje się do towarzystwa, które przed rozpoczęciem świadczenia usługi w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA lub przed zawarciem umowy o świadczenie usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych lub doradztwa inwestycyjnego, przekazuje klientowi ogólne zasady przyjmowania lub przekazywania opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych innych niż wskazane w ust. 2c pkt 1 i 2, pod warunkiem że informuje klienta o możliwości przekazania na jego żądanie danych, o których mowa w ust. 2c pkt 3 lit. a.

2e. Przepisy ust. 2c pkt 3 oraz ust. 2d stosuje się odpowiednio do opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych, których możliwość przyjęcia lub przekazania zaistniała po zawarciu umowy o świadczenie usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych lub doradztwa inwestycyjnego.

2f Przyjęty w towarzystwie system zarządzania ryzykiem powinien uwzględniać zakres i rozmiar prowadzonej przez towarzystwo działalności, o której mowa w ust. 2a, a także profil inwestycyjny, cel inwestycyjny i politykę inwestycyjną funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo. W celu ograniczenia koncentracji ryzyka towarzystwo powinno w przyjętym systemie zarządzania ryzykiem ustanowić system limitów wewnętrznych dla każdego zarządzanego funduszu inwestycyjnego. W przyjętym systemie zarządzania ryzykiem towarzystwo określa także zasady wyznaczania całkowitej ekspozycji, w tym wskazuje metody jej obliczania.

2g. Co najmniej raz na 12 miesięcy system zarządzania ryzykiem przyjęty w towarzystwie podlega ocenie biegłego rewidenta, który wydaje oświadczenie. Oświadczenie biegłego rewidenta wydawane jest w przedmiocie, czy system zarządzania ryzykiem w towarzystwie jest adekwatny do rozmiarów i rodzaju prowadzonej działalności, zgodny z przepisami prawa, czy obejmuje cały zakres działalności towarzystwa oraz czy przyjęte metody pomiaru i monitorowania ryzyk, wyznaczania całkowitej ekspozycji oraz system limitów wewnętrznych przyjęte dla każdego zarządzanego przez towarzystwo funduszu inwestycyjnego są prawidłowe oraz zgodne z profilem ryzyka inwestycyjnego i polityką inwestycyjną. Oświadczenie to towarzystwo niezwłocznie przekazuje Komisji. W przypadku gdy system zarządzania ryzykiem przyjęty w towarzystwie podlegał już ocenie biegłego rewidenta, w następnych latach ocenie biegłego rewidenta podlegają zmiany w systemie, w tym również zmiany parametrów stosowanych w systemie nieskutkujące zmianami samego systemu, aktualność i adekwatność systemu, w szczególności w odniesieniu do zmian w politykach inwestycyjnych oraz profilach ryzyka inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo, z uwzględnieniem zmian w zakresie i rozmiarze działalności prowadzonej przez towarzystwo.”,

c) uchyla się ust. 3;

20) po art. 48 dodaje się art. 48a w brzmieniu:

Art. 48a. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób, warunki i szczegółowy zakres działania systemu kontroli wewnętrznej, w tym systemu nadzoru zgodności działalności z prawem, systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu audytu wewnętrznego w towarzystwie,

2) sposób prowadzenia ewidencji transakcji zawartych przez fundusze inwestycyjne oraz transakcji zawartych na rachunek własny towarzystwa lub rachunek własny towarzystwa prowadzony dla zbiorczego portfela papierów wartościowych, a także ewidencji zleceń składanych przez uczestników funduszy inwestycyjnych,

3) pojęcie konfliktu interesów oraz szczegółowe wymagania dotyczące postępowania w zakresie konfliktów interesów, w tym zawierania transakcji przez pracowników, członków zarządu oraz rady nadzorczej towarzystwa albo przez inne osoby fizyczne pozostające z towarzystwem w stosunku zlecenia albo innym stosunku o podobnym charakterze, które mają dostęp do informacji dotyczących obecnych i planowanych lokat funduszy inwestycyjnych oraz aktywów nabywanych do portfeli klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych

4) sposób dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych oraz przechowywania i archiwizowania dokumentów i innych nośników informacji związanych z działalnością funduszy inwestycyjnych i towarzystwa,

5) szczegółowe wymagania w zakresie działania towarzystwa w najlepiej pojętym interesie funduszu inwestycyjnego oraz uczestników funduszu inwestycyjnego, w tym w zakresie wykonywania decyzji inwestycyjnych w zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych oraz w zakresie składania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych łącznie dla różnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo oraz łącznie z innymi zleceniami składanymi przez towarzystwo, oraz przeprowadzania analiz przy doborze lokat funduszu inwestycyjnego,

6) tryb i warunki postępowania towarzystwa w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, oraz doradztwa inwestycyjnego, w tym w zakresie świadczenia usług, promowania świadczonych usług oraz kontaktów z klientami,

7) tryb i warunki postępowania towarzystwa w zakresie prowadzenia działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA oraz doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów finansowych, w tym w zakresie świadczenia usług, promowania świadczonych usług oraz kontaktów z klientami,

8) warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia przez towarzystwo działalności, o której mowa w art. 48 ust. 2a

— w celu zapewnienia ochrony interesów uczestników funduszy inwestycyjnych lub zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, oraz dla zapewnienia prowadzenia przez towarzystwo stabilnej działalności.”;

21) po art. 50 dodaje się art. 50a w brzmieniu:

Art. 50a. 1. Towarzystwo, które na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a, przekazało zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenie jego spraw, może w odniesieniu do tego funduszu nie spełniać wymogów, o których mowa w art. 45 ust. 4, art. 45a ust. 3 i 4, art. 48 ust. 1, ust. 2b pkt 3, 6-9 i ust. 2f i 2g oraz art. 50 ust. 3.

2. Towarzystwo, które na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a, przekazało zarządzanie wszystkimi funduszami inwestycyjnymi otwartymi i prowadzenie ich spraw i równocześnie nie zarządza innym funduszem inwestycyjnym, funduszem zagranicznym lub zbiorczym portfelem papierów wartościowych oraz nie posiada zezwolenia Komisji na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 45 ust. 2, może nie spełniać wymogów, o których mowa w art. 42 ust. 3, art. 44 ust. 2, art. 45 ust. 4, art. 45a ust. 3 i 4, art. 48 ust. 1 i 2b-2g, art. 49 ust. 1 oraz art. 50.

3. W przypadku gdy spółce zarządzającej, która na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a, zarządza funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzi jego sprawy, zostanie odebrane zezwolenie na wykonywanie działalności albo Komisja zakaże jej wykonywania działalności w zakresie zarządzania tym funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenia jego spraw, towarzystwo, o którym mowa w ust. 1 i 2, ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od wystąpienia tego zdarzenia, dostosować zasady wykonywania działalności do przepisów ustawy.

4. W okresie dostosowania, o którym mowa w ust. 3, fundusz inwestycyjny otwarty, którego organem jest towarzystwo, o którym mowa w ust. 2, jest reprezentowany przez depozytariusza. W tym czasie fundusz ten nie zbywa jednostek uczestnictwa.

5. Jeżeli towarzystwo, o którym mowa w ust. 2, nie dostosuje zasad wykonywania działalności do przepisów ustawy w terminie, o którym mowa w ust. 3, Komisja, w drodze decyzji, nakazuje rozwiązanie funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 4.”;

22) w art. 58 w ust. 1:

a) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) odpisy z właściwych rejestrów podmiotów, którym towarzystwo zamierza powierzyć wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1;”,

b) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

„12a) oświadczenie biegłego rewidenta w przedmiocie, czy system zarządzania ryzykiem w towarzystwie będzie adekwatny do rozmiaru i charakteru prowadzonej działalności, zgodny z przepisami prawa, czy obejmuje cały zakres działalności towarzystwa oraz czy przyjęte metody pomiaru i monitorowania ryzyk, wyznaczania całkowitej ekspozycji oraz system limitów wewnętrznych przyjęte dla każdego funduszu inwestycyjnego będą prawidłowe oraz zgodne z profilem ryzyka inwestycyjnego i polityką inwestycyjną danego funduszu;”,

c) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego i kluczowe informacje dla inwestorów;”;

23) w art. 61:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja, przed wydaniem zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, zasięga opinii właściwego organu państwa członkowskiego, jeżeli towarzystwo jest:

1) spółką zależną od spółki zarządzającej, zagranicznej firmy inwestycyjnej, instytucji kredytowej, podmiotu prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim lub podmiotu prowadzącego działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim;

2) spółką zależną od podmiotu dominującego wobec spółki zarządzającej, zagranicznej firmy inwestycyjnej, instytucji kredytowej, podmiotu prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim lub podmiotu prowadzącego działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim;

3) kontrolowane przez te same osoby fizyczne lub prawne, które kontrolują spółkę zarządzającą, zagraniczną firmę inwestycyjną, instytucję kredytową, podmiot prowadzący działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim lub podmiot prowadzący działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim.”,

b) w ust. 4:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Komisja odmawia wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, w przypadku gdy:”,

— pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) wniosek lub załączone do niego dokumenty, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 1-4 i 6-12a, nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;

2) wnioskodawca lub osoby, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 4, 6 i 7, mogą wykonywać działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu, lub osoby wchodzące w skład zarządu towarzystwa nie spełniają wymogów, o których mowa w art. 42 ust. 2 lub 3, lub osoby wchodzące w skład rady nadzorczej towarzystwa nie spełniają wymogów, o których mowa w art. 42 ust. 2 lub w art. 44 ust. 2;”,

— uchyla się pkt 5,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Komisja może odmówić wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, w przypadku gdy opinia, o której mowa w ust. 2, jest negatywna.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Komisja odmawia wydania zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego, jeżeli osoby, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 5 i 15, mogą wykonywać swoje obowiązki z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu albo statut funduszu inwestycyjnego lub umowa z depozytariuszem nie uwzględniają należycie interesów uczestników funduszu lub statut funduszu zawiera postanowienia uniemożliwiające zbywanie jednostek uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku Komisja może wydać zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo.”;

24) po art. 61 dodaje się art. 61a w brzmieniu:

Art. 61a. 1. Spółka ubiegająca się o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, która wraz z wnioskiem o wydanie takiego zezwolenia składa wyłącznie wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, co do którego zawarła umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, oraz która nie będzie zarządzać funduszami, o których mowa w art. 15 ust. 1a, może nie spełniać wymogów, o których mowa w art. 42 ust. 3, art. 44 ust. 2, art. 45 ust. 4, art. 45a ust. 3 i 4, art. 48 ust. 1 i 2b-2g, art. 49 ust. 1 oraz art. 50.

2. Do wniosków, o których mowa w ust. 1, załącza się informacje i dokumenty, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 8-11 i 13-16, a ponadto:

1) umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, zawartą między towarzystwem a spółką zarządzającą;

2) umowę dotyczącą współpracy i wymiany informacji zawartą między depozytariuszem a spółką zarządzającą;

3) informację o zleconych przez spółkę zarządzającą innym podmiotom na podstawie umowy czynnościach z zakresu zarządzania funduszem i prowadzenia jego spraw, należącego do kompetencji spółki zarządzającej zgodnie z art. 272c ust. 1.

3. Komisja wydaje zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo oraz zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, o których mowa w ust. 1.

4. Komisja, przed wydaniem zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, zasięga opinii właściwego organu państwa członkowskiego, jeżeli towarzystwo jest:

1) spółką zależną od spółki zarządzającej, zagranicznej firmy inwestycyjnej, instytucji kredytowej, podmiotu prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim lub podmiotu prowadzącego działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim;

2) spółką zależną od podmiotu dominującego wobec spółki zarządzającej, zagranicznej firmy inwestycyjnej, instytucji kredytowej, podmiotu prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim lub podmiotu prowadzącego działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim;

3) kontrolowane przez te same osoby fizyczne lub prawne, które kontrolują spółkę zarządzającą, zagraniczną firmę inwestycyjną, instytucję kredytową, podmiot prowadzący działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim lub podmiot prowadzący działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim.

5. Przed wydaniem zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego Komisja może zwrócić się do właściwych organów państwa macierzystego spółki zarządzającej o przedstawienie wyjaśnień i informacji, czy spółka zarządzająca jest uprawniona do zarządzania funduszem inwestycyjnym o takiej polityce inwestycyjnej i celach inwestycyjnych jak fundusz inwestycyjny otwarty, którego dotyczy wniosek.

6. Komisja odmawia wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, w przypadku gdy:

1) wniosek lub załączone do niego dokumenty, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 1, 2 i 8-11, nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;

2) wnioskodawca może wykonywać działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu, lub osoby wchodzące w skład zarządu towarzystwa nie spełniają wymogów, o których mowa w art. 42 ust. 2, lub osoby wchodzące w skład rady nadzorczej towarzystwa nie spełniają wymogów, o których mowa w art. 42 ust. 2;

3) wpływ osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio akcje towarzystwa w liczbie zapewniającej co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub 10% udziału w kapitale zakładowym mógłby okazać się niekorzystny dla przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesów uczestników funduszu przez towarzystwo;

4) pozostawanie towarzystwa w bliskich powiązaniach z innym podmiotem mogłoby uniemożliwić Komisji skuteczne sprawowanie nadzoru nad towarzystwem lub gdy sprawowanie takiego nadzoru byłoby utrudnione lub niemożliwe ze względu na przepisy prawa obowiązujące w miejscu siedziby lub zamieszkania tego podmiotu.

7. Komisja może odmówić wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, w przypadku gdy opinia, o której mowa w ust. 4, jest negatywna.

8. Komisja odmawia wydania zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, w przypadku gdy:

1) statut funduszu inwestycyjnego lub umowa z depozytariuszem nie uwzględniają należycie interesów uczestników funduszu lub statut funduszu zawiera postanowienia uniemożliwiające zbywanie jednostek uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) osoby, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 5 i 15, mogą wykonywać swoje obowiązki z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu;

3) spółka zarządzająca nie zapewnia przestrzegania obowiązków, o których mowa w art. 10, art. 37 ust. 2, art. 48 ust. 2b pkt 2 i 5-9 oraz ust. 2c, art. 272 ust. 3, art. 272a ust. 1-3 i 5, oraz przepisów wydanych na podstawie art. 48a;

4) właściwe organy państwa macierzystego spółki zarządzającej nie zezwoliły jej na zarządzanie funduszem inwestycyjnym o takiej polityce inwestycyjnej i celach inwestycyjnych jak fundusz inwestycyjny otwarty, którego dotyczy wniosek;

5) spółka zarządzająca nie posiada zezwolenia właściwego organu państwa macierzystego spółki na wykonywanie działalności w zakresie zarządzania funduszami prowadzącymi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe.

9. Wydając zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, Komisja zatwierdza statut funduszu oraz wybór depozytariusza funduszu, a także wybór spółki zarządzającej, z którą towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a.

10. Odmowa wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo jest równoznaczna z odmową wydania zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, a także odmowa wydania zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego jest równoznaczna z odmową wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo.”;

25) w art. 64 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku zawarcia przez towarzystwo umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a, w odniesieniu do funduszu, którego dotyczy ta umowa, przepisy ust. 1-3, stosuje się w zakresie czynności, o których mowa w art. 272c ust. 1.”;

26) uchyla się art. 65a;

27) art. 67 otrzymuje brzmienie:

Art. 67. 1. Zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo wygasa:

1) z chwilą ogłoszenia upadłości towarzystwa lub otwarcia jego likwidacji;

2) gdy towarzystwo przez 12 miesięcy od dnia wydania zezwolenia nie rozpocznie zarządzania funduszem inwestycyjnym;

3) gdy towarzystwo przez 12 miesięcy od dnia zaprzestania zarządzania funduszami inwestycyjnymi nie rozpocznie zarządzania funduszem inwestycyjnym.

2. Zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo nie wygasa z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2 i 3, jeżeli towarzystwo jest organem funduszu, którym na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a, zarządza i prowadzi jego sprawy spółka zarządzająca.

3. W przypadku rozwiązania funduszu inwestycyjnego w wyniku połączenia transgranicznego, o którym mowa w art. 208zk ust. 1, jeżeli towarzystwo nie zarządza funduszem inwestycyjnym ani nie zawarło umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a, termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ulega wydłużeniu do czasu zaspokojenia wszystkich zobowiązań funduszu przejmowanego. Jeżeli towarzystwo przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie rozpocznie zarządzania innym funduszem inwestycyjnym ani nie zawrze umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a, to po upływie tego terminu nie może rozpocząć zarządzania funduszami inwestycyjnymi ani zawrzeć umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a.”;

28) w art. 69 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) pełnienia funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych, o którym mowa w art. 253 ust. 3 pkt 2”;

29) w art. 70 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) określanie standardów dokumentów informacyjnych funduszy inwestycyjnych;”;

30) w art. 72 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Depozytariusz jest obowiązany do występowania, w imieniu uczestników, z powództwem przeciwko towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania funduszem i jego reprezentacji, a w przypadku gdy na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a, funduszem inwestycyjnym otwartym zarządza i prowadzi jego sprawy spółka zarządzająca — przeciwko tej spółce z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania tym funduszem i prowadzenia jego spraw należącym do kompetencji spółki zarządzającej zgodnie z art. 272c ust. 1.”;

31) w art. 73 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Depozytariusz nie może być akcjonariuszem towarzystwa będącego organem funduszu inwestycyjnego, którego aktywa rejestruje, lub spółki zarządzającej, która zarządza takim funduszem i prowadzi jego sprawy.”;

32) po art. 81 dodaje się art. 81a w brzmieniu:

Art. 81a. W przypadku gdy towarzystwo będące organem funduszu inwestycyjnego otwartego zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, depozytariusz tego funduszu inwestycyjnego i spółka zarządzająca zawierają w formie pisemnej umowę dotyczącą współpracy i wymiany informacji, która powinna określać w szczególności:

1) opis zasad przechowywania aktywów funduszu w odniesieniu do poszczególnych klas aktywów funduszu inwestycyjnego;

2) opis postępowania w przypadku zmiany statutu funduszu inwestycyjnego lub jego prospektu informacyjnego, w szczególności w zakresie odnoszącym się do obowiązków depozytariusza;

3) opis zasad wymiany informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania działalności spółki zarządzającej oraz depozytariusza, z uwzględnieniem uprawnień depozytariusza do weryfikowania informacji przekazywanych przez spółkę zarządzającą, w tym przeprowadzania przez depozytariusza wizyt w spółce zarządzającej;

4) opis zasad weryfikacji przez spółkę zarządzającą wypełniania obowiązków przez depozytariusza;

5) obowiązki stron w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

6) zasady zmiany umowy oraz jej rozwiązania.”;

33) w art. 84 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Fundusz inwestycyjny otwarty zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa z częstotliwością określoną w statucie funduszu, nie rzadziej jednak niż raz na 7 dni.

2. Statut funduszu inwestycyjnego może określać wartość aktywów netto, po której przekroczeniu fundusz może zawiesić zbywanie jednostek uczestnictwa. W takim przypadku statut funduszu określi warunki wznowienia zbywania jednostek uczestnictwa.”;

34) w art. 87 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Rejestr uczestników funduszu jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

35) po art. 87 dodaje się art. 87a-87f w brzmieniu:

Art. 87a. 1. W funduszu inwestycyjnym otwartym zwołuje się zgromadzenie uczestników w celu wyrażenia zgody na:

1) rozpoczęcie prowadzenia przez fundusz działalności jako fundusz powiązany lub rozpoczęcie prowadzenia przez subfundusz w funduszu z wydzielonymi ubfunduszami działalności jako subfundusz powiązany;

2) zmianę funduszu podstawowego;

3) zaprzestanie prowadzenia działalności jako fundusz powiązany;

4) połączenie krajowe i transgraniczne funduszy;

5) przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym przez inne towarzystwo;

6) przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenia jego spraw przez spółkę zarządzającą.

2. Tryb działania zgromadzenia uczestników oraz podejmowania uchwał określa statut funduszu inwestycyjnego otwartego oraz regulamin przyjęty przez to zgromadzenie.

3. Zgromadzenie uczestników odbywa się w miejscu siedziby funduszu albo w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonym w statucie.

4. Koszty odbycia zgromadzenia uczestników ponosi zwołujący zgromadzenie.

Art. 87b. 1. Uprawnieni do udziału w zgromadzeniu uczestników są uczestnicy wpisani do rejestru uczestników funduszu według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień zgromadzenia uczestników. W sprawach dotyczących tylko subfunduszu w funduszu z wydzielonymi ubfunduszami uprawnieni do udziału w zgromadzeniu uczestników są uczestnicy tego subfunduszu.

2. Listę uczestników uprawnionych do udziału w zgromadzeniu uczestników sporządza podmiot prowadzący rejestr uczestników funduszu i przekazuje ją towarzystwu w dniu roboczym poprzedzającym dzień zgromadzenia uczestników. Lista zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych uczestników, ich miejsce zamieszkania (siedzibę) lub adres do doręczeń, liczbę jednostek uczestnictwa oraz liczbę przysługujących im głosów. Lista jest sporządzana na podstawie danych zawartych w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego, o których mowa w art. 87 ust. 2.

3. Od dnia poprzedzającego dzień zgromadzenia uczestników do dnia zgromadzenia uczestników zawiesza się zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa funduszu lub subfunduszu.

Art. 87c. 1. Zwołujący zgromadzenie uczestników przed przekazaniem uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, ogłasza o zwołaniu zgromadzenia uczestników, w sposób określony w statucie funduszu inwestycyjnego dla ogłaszania zmian statutu tego funduszu.

2. Zgromadzenie uczestników zwołuje towarzystwo zarządzające funduszem inwestycyjnym otwartym, a jeżeli spółka zarządzająca zarządza funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzi jego sprawy — spółka zarządzająca, zawiadamiając o tym każdego uczestnika indywidualnie przesyłką poleconą lub na trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem zgromadzenia uczestników, z zastrzeżeniem art. 222 ust. 4.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) informację o miejscu i terminie zgromadzenia uczestników;

2) wskazanie zdarzenia, o którym mowa w art. 87a ust. 1, co do którego zgromadzenie ma wyrazić zgodę;

3) informację o zawieszeniu zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu lub subfunduszu, o którym mowa w art. 87b ust. 3;

4) informację o dniu, na jaki jest ustalona lista uczestników uprawnionych do udziału w zgromadzeniu uczestników.

4. Zawiadomienie dokonywane w imieniu funduszu inwestycyjnego, który posiada uprawnienie do zbywania jednostek uczestnictwa na terytorium państwa członkowskiego, kierowane do uczestników funduszu w tym państwie członkowskim, powinno zostać dokonane w języku urzędowym tego państwa członkowskiego.

Art. 87d. 1. Uczestnik może wziąć udział w zgromadzeniu uczestników osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zgromadzenie uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział uczestnicy posiadający co najmniej 50% jednostek uczestnictwa funduszu lub subfunduszu, według stanu na dwa dni robocze przed dniem zgromadzenia uczestników.

3. Przed podjęciem uchwały przez zgromadzenie uczestników zarząd towarzystwa jest obowiązany przedstawić uczestnikom swoją rekomendację oraz udzielić uczestnikom wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień związanych ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 87a ust. 1, w tym odpowiedzieć na zadane przez uczestników pytania.

4. Przed podjęciem uchwały każdy uczestnik może wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia zgody, o której mowa w art. 87a ust. 1.

5. Każda cała jednostka uczestnictwa upoważnia uczestnika do oddania jednego głosu.

6. Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 87a ust. 1, zapada większością 2/3 głosów uczestników obecnych lub reprezentowanych na zgromadzeniu uczestników.

7. Uchwała zgromadzenia uczestników jest protokołowana przez notariusza.

Art. 87e. 1. Uchwała zgromadzenia uczestników sprzeczna z ustawą może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko funduszowi powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały.

2. Prawo do wytoczenia przeciw funduszowi powództwa, o którym mowa w ust. 1, przysługuje:

1) uczestnikowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu;

2) uczestnikowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w zgromadzeniu uczestników;

3) uczestnikom, którzy nie byli obecni na zgromadzeniu uczestników, jedynie w przypadku wadliwego zwołania zgromadzenia uczestników.

3. Przepisu art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. 4) ) nie stosuje się.

4. Prawo do wniesienia powództwa wygasa z upływem miesiąca od dnia powzięcia uchwały.

5. W przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia uczestników sąd, na wniosek towarzystwa, może zasądzić od uczestnika kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Art. 87f. 1. Prawomocny wyrok stwierdzający nieważność uchwały zgromadzenia uczestników ma moc obowiązującą w stosunkach między funduszem a wszystkimi uczestnikami oraz między funduszem a towarzystwem.

2. Prawomocny wyrok stwierdzający nieważność uchwały towarzystwo powinno niezwłocznie zgłosić sądowi rejestrowemu.

3. Stwierdzenie przez sąd nieważności uchwały o wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 87a ust. 1, jest równoznaczne z niewyrażeniem przez zgromadzenie uczestników funduszu tej zgody.”;

36) w art. 89 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Fundusz niezwłocznie dokonuje wypłaty kwoty, o której mowa w ust. 2, w sposób określony w statucie funduszu.”;

37) w art. 90:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Statut funduszu określa terminy, w jakich najpóźniej nastąpi:”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Do terminów, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się okresów zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa.”;

38) w art. 91 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz inwestycyjny otwarty sporządza i niezwłocznie przekazuje uczestnikowi funduszu pisemne potwierdzenie zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa, chyba że uczestnik wyraził pisemną zgodę na przekazywanie tych potwierdzeń przy użyciu trwałego nośnika informacji innego niż papier, w innych terminach lub na ich osobisty odbiór.”;

39) w art. 94 w ust. 7:

a) uchyla się pkt 2,

b) uchyla się pkt 7;

40) w art. 107 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może:

1) lokować aktywów funduszu w papiery wartościowe i wierzytelności towarzystwa będącego organem tego funduszu lub spółki zarządzającej, która zarządza tym funduszem i prowadzi jego sprawy, ich akcjonariuszy oraz podmiotów będących podmiotami dominującymi lub zależnymi w stosunku do tego towarzystwa lub spółki zarządzającej lub ich akcjonariuszy;

2) zawierać umów, których przedmiotem są papiery wartościowe i wierzytelności pieniężne, o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok, z:

a) członkami organów towarzystwa lub spółki zarządzającej,

b) osobami zatrudnionymi w towarzystwie lub spółce zarządzającej,

c) osobami wyznaczonymi przez depozytariusza do wykonywania obowiązków określonych w umowie o prowadzenie rejestru aktywów funduszu,

d) osobami pozostającymi z osobami wymienionymi w lit. a-c w związku małżeńskim,

e) osobami, z którymi osoby wymienione w lit. a-c łączy stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie;

3) zawierać umów, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, z:

a) towarzystwem lub spółką zarządzającą,

b) depozytariuszem,

c) podmiotami dominującymi lub zależnymi w stosunku do towarzystwa, spółki zarządzającej lub depozytariusza,

d) akcjonariuszami towarzystwa lub spółki zarządzającej,

e) akcjonariuszami lub wspólnikami podmiotów dominujących lub zależnych w stosunku do towarzystwa, spółki zarządzającej lub depozytariusza.”;

41) w art. 112 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Do specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych nie stosuje się przepisów art. 4 ust. 1a. W specjalistycznych funduszach inwestycyjnych otwartych nie zwołuje się zgromadzenia uczestników.”;

42) w art. 113 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Do wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, dokonującego lokat w sposób określony w ust. 6, dołącza się dokumenty, o których mowa w art. 253 ust. 4, dotyczące funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, których tytuły uczestnictwa będą przedmiotem lokat funduszu.”;

43) w art. 117b w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) odpisy z właściwego rejestru podmiotów, którym towarzystwo powierzyło wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1;”;

44) w art. 119 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku pierwszej emisji certyfikatów inwestycyjnych do zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego nie stosuje się terminów, o których mowa w ustawie o ofercie publicznej.”;

45) w art. 146 w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) prospekt informacyjny albo emisyjny oraz skrót tego prospektu albo kluczowe informacje dla inwestorów,

3) ostatnie roczne i półroczne sprawozdanie finansowe, jeżeli zostały sporządzone”;

46) w art. 154 w ust. 6 uchyla się pkt 5;

47) w art. 164:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Utworzenie subfunduszy określonych w statucie funduszu nie wymaga zmiany statutu funduszu, chyba że zmieniana jest polityka inwestycyjna subfunduszu, w wyniku której subfundusz zostanie utworzony jako subfundusz powiązany.”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Utworzenie subfunduszu następuje z chwilą przydziału jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych subfunduszu.”;

48) w art. 165 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku odkupienia wszystkich jednostek uczestnictwa subfunduszu albo umorzenia wszystkich certyfikatów inwestycyjnych subfunduszu fundusz inwestycyjny z wydzielonymi ubfunduszami jest obowiązany dokonać zmiany statutu funduszu w przedmiocie wykreślenia subfunduszu ze statutu.”;

49) uchyla się art. 168;

50) po art. 169 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu:

„Rozdział 2a

Fundusze inwestycyjne otwarte podstawowe i powiązane

Art. 169a. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty może prowadzić działalność jako fundusz powiązany, polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego (fundusz podstawowy).

2. W rozumieniu przepisów niniejszego rozdziału za fundusz zagraniczny uważa się także subfundusz funduszu zagranicznego.

3. Przepisy niniejszego rozdziału dotyczące funduszu inwestycyjnego otwartego stosuje się odpowiednio do subfunduszu funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi ubfunduszami.

4. Fundusz powiązany ma prawo i obowiązek używania w nazwie oznaczenia „fundusz powiązany”.

Art. 169b. 1. Zezwolenia Komisji wymaga:

1) utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego jako funduszu powiązanego;

2) zmiana statutu funduszu inwestycyjnego otwartego w zakresie utworzenia subfunduszu jako subfunduszu powiązanego;

3) rozpoczęcie prowadzenia przez fundusz inwestycyjny otwarty działalności jako fundusz powiązany;

4) rozpoczęcie prowadzenia działalności przez subfundusz wydzielony w funduszu inwestycyjnym otwartym jako subfundusz powiązany.

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, załącza się, a do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, załącza się dodatkowo:

1) statut funduszu podstawowego, a w przypadku gdy funduszem podstawowym ma być fundusz zagraniczny — regulamin tego funduszu, w rozumieniu art. 253 ust. 5;

2) prospekt informacyjny oraz kluczowe informacje dla inwestorów funduszu podstawowego;

3) umowę, o której mowa w art. 169c ust. 1, albo wewnętrzne zasady prowadzenia działalności, o których mowa w art. 169c ust. 7;

4) w przypadku gdy fundusz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 albo 2, oraz fundusz podstawowy będą miały różnych depozytariuszy — umowę, o której mowa w art. 169e ust. 1;

5) w przypadku gdy fundusz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 albo 2, oraz fundusz podstawowy będą miały różne podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych — umowę, o której mowa w art. 169f ust. 1;

6) w przypadku gdy funduszem podstawowym ma być fundusz zagraniczny — przetłumaczone na język polski zaświadczenie wydane przez właściwe organy państwa macierzystego tego funduszu stwierdzające, że fundusz działa zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe oraz nie prowadzi działalności polegającej na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w tytuły uczestnictwa innego funduszu, a także nie posiada tytułów uczestnictwa funduszu, który prowadzi taką działalność, w tym jednostek uczestnictwa funduszu powiązanego.

3. Do wniosku funduszu inwestycyjnego otwartego o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 albo 4, załącza się:

1) statut tego funduszu oraz statut funduszu podstawowego, a w przypadku gdy funduszem podstawowym ma być fundusz zagraniczny — regulamin tego funduszu, w rozumieniu art. 253 ust. 5;

2) prospekt informacyjny oraz kluczowe informacje dla inwestorów tego funduszu oraz funduszu podstawowego;

3) umowę, o której mowa w art. 169c ust. 1, albo wewnętrzne zasady prowadzenia działalności, o których mowa w art. 169c ust. 7;

4) uchwałę zgromadzenia uczestników, o której mowa w ust. 4;

5) informację o planowanym terminie, od którego fundusz ten zacznie nabywać jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszu podstawowego, a jeżeli fundusz posiada już takie jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa — informację o dacie przekroczenia limitu, o którym mowa w art. 101 ust. 2 lub 3;

6) w przypadku gdy ten fundusz i fundusz podstawowy mają różnych depozytariuszy — umowę, o której mowa w art. 169e ust. 1;

7) w przypadku gdy ten fundusz i fundusz podstawowy mają różne podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych — umowę, o której mowa w art. 169f ust. 1;

8) w przypadku gdy funduszem podstawowym ma być fundusz zagraniczny — przetłumaczone na język polski zaświadczenie wydane przez właściwe organy państwa macierzystego tego funduszu, stwierdzające, że fundusz działa zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe oraz nie prowadzi działalności polegającej na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w tytuły uczestnictwa innego funduszu, a także nie posiada tytułów uczestnictwa funduszu, który prowadzi taką działalność, w tym jednostek uczestnictwa funduszu powiązanego.

4. Warunkiem wydania przez Komisję zezwolenia na rozpoczęcie prowadzenia przez fundusz inwestycyjny otwarty działalności jako fundusz powiązany albo na rozpoczęcie prowadzenia przez subfundusz wydzielony w funduszu inwestycyjnym otwartym działalności jako subfundusz powiązany jest podjęcie przez zgromadzenie uczestników tego funduszu uchwały wyrażającej zgodę odpowiednio na rozpoczęcie prowadzenia przez ten fundusz lub ten subfundusz takiej działalności.

5. Komisja rozpoznaje wniosek, o którym mowa w ust. 3, w terminie 15 dni roboczych od dnia złożenia wniosku zawierającego wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z ust. 3.

6. Komisja odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 albo 4, w przypadku gdy:

1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub stanem faktycznym;

2) fundusz, który złożył wniosek o wydanie zezwolenia, lub fundusz wskazany jako fundusz podstawowy nie spełnia wymogów określonych w przepisach niniejszego rozdziału.

7. Komisja odmawia wydania zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego mającego prowadzić działalność jako fundusz powiązany w przypadkach, o których mowa w ust. 6 oraz w art. 23 ust. 2 i 2a, art. 61 ust. 6 i art. 61a ust. 8.

Art. 169c. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty zamierzający rozpocząć prowadzenie działalności jako fundusz powiązany, a w przypadku gdy fundusz inwestycyjny otwarty ma być utworzony jako fundusz powiązany — towarzystwo, które występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia na utworzenie tego funduszu, zawiera umowę z funduszem podstawowym, określającą zasady współpracy między funduszami. Umowa określa w szczególności:

1) zasady wymiany informacji oraz ich zakres;

2) zasady lokowania aktywów funduszu powiązanego w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszu podstawowego;

3) uzgodnienia dotyczące sposobu prowadzenia przez fundusze działalności;

4) uzgodnienia dotyczące badania lub przeglądu sprawozdań finansowych funduszy;

5) uzgodnienia dotyczące momentu dokonywania wycen jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszu powiązanego i funduszu podstawowego oraz momentu ich publikacji;

6) uzgodnienia dotyczące wskazania prawa właściwego dla umowy.

2. W przypadku gdy umowa, o której mowa w ust. 1, jest zawarta z funduszem podstawowym będącym funduszem inwestycyjnym otwartym, w uzgodnieniach, o których mowa w ust. 1 pkt 6, należy wskazać, że prawem właściwym dla tej umowy jest prawo polskie oraz że sprawy wynikające z tej umowy należą do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

3. W przypadku gdy umowa, o której mowa w ust. 1, jest zawarta z zagranicznym funduszem podstawowym, uzgodnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 6, jako prawo właściwe dla tej umowy mogą wskazywać wyłącznie prawo jednego z państw, na terytorium którego fundusze mają siedziby. W umowie strony wyrażają zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów państwa, którego prawo uznano za właściwe dla umowy, w zakresie spraw wynikających z tej umowy.

4. Przepis ust. 3 stosuje się również do umowy zawartej między funduszem inwestycyjnym otwartym będącym funduszem podstawowym a funduszem zagranicznym prowadzącym działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa tego funduszu podstawowego.

5. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może rozpocząć prowadzenia działalności jako fundusz powiązany przed wejściem w życie umowy, o której mowa w ust. 1.

6. Fundusz powiązany obowiązany jest doręczyć uczestnikowi funduszu bezpłatnie, na jego żądanie, umowę, o której mowa w ust. 1, albo wewnętrzne zasady prowadzenia działalności, o których mowa w ust. 7.

7. W przypadku gdy fundusz inwestycyjny otwarty zamierzający rozpocząć prowadzenie działalności jako fundusz powiązany i fundusz podstawowy są zarządzane przez to samo towarzystwo lub tę samą spółkę zarządzającą, a także w przypadku gdy fundusz inwestycyjny otwarty tworzony jako fundusz powiązany ma być zarządzany przez to samo towarzystwo lub spółkę zarządzającą co fundusz podstawowy, umowa, o której mowa w ust. 1, może zostać zastąpiona przyjętymi przez towarzystwo lub spółkę zarządzającą wewnętrznymi zasadami prowadzenia działalności w zakresie zarządzania funduszem podstawowym i funduszami powiązanymi. Wewnętrzne zasady prowadzenia działalności określają w szczególności:

1) środki służące ograniczaniu konfliktu interesów;

2) podstawy dokonywania inwestycji;

3) uzgodnienia dotyczące sposobu prowadzenia przez fundusze działalności;

4) uzgodnienia dotyczące badania lub przeglądu sprawozdań finansowych funduszy.

8. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

1) niezbędny zakres treści umowy, o której mowa w ust. 1,

2) niezbędne elementy wewnętrznych zasad prowadzenia działalności, o których mowa w ust. 7

— mając na celu zapewnienie prowadzenia przez fundusz podstawowy i powiązany współpracy w sposób pozwalający na prawidłowe wykonywanie ich ustawowych obowiązków.

Art. 169d. 1. W przypadku gdy fundusz inwestycyjny otwarty zamierza rozpocząć prowadzenie działalności jako fundusz powiązany, jest obowiązany przekazać swoim uczestnikom na papierze lub innym trwałym nośniku informacji następujące informacje:

1) oświadczenie, że fundusz uzyskał zezwolenie Komisji na rozpoczęcie prowadzenia działalności jako fundusz powiązany, ze wskazaniem funduszu podstawowego;

2) kluczowe informacje dla inwestorów tego funduszu i funduszu podstawowego;

3) datę, od której fundusz zacznie nabywać jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszu podstawowego, a jeżeli fundusz posiada już takie jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa — datę przekroczenia limitu, o którym mowa w art. 101 ust. 2 lub 3;

4) informację, że uczestnicy funduszu mają prawo zażądać, w terminie 30 dni przed datą, o której mowa w pkt 3, odkupienia posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa funduszu bez ponoszenia opłat manipulacyjnych.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny zostać wysłane do uczestników funduszu najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem biegu terminu 30 dni, o którym mowa w ust. 6.

3. W przypadku gdy informacje, o których mowa w ust. 1, mają być przekazane wszystkim lub niektórym uczestnikom przy użyciu trwałego nośnika informacji innego niż papier, korzystanie z tej formy przekazania informacji jest dopuszczalne, o ile taki sposób przekazania informacji jest uzasadniony, a uczestnik, mając możliwość wyboru między przekazaniem informacji na papierze albo za pomocą innego trwałego nośnika informacji, wskazuje wyraźnie na tę drugą formę. Przekazywanie informacji drogą elektroniczną uznaje się za uzasadnione w przypadku posiadania przez uczestnika regularnego dostępu do Internetu; podanie przez uczestnika adresu poczty elektronicznej w związku z uczestnictwem w funduszu traktuje się jako posiadanie przez niego takiego dostępu.

4. Fundusz inwestycyjny otwarty, który zamierza rozpocząć prowadzenie działalności jako fundusz powiązany, może nabywać jednostki uczestnictwa albo tytuły uczestnictwa funduszu podstawowego ponad limit, o którym mowa w art. 101 ust. 2 lub 3, nie wcześniej niż od dnia wskazanego zgodnie z ust. 1 pkt 3.

5. W przypadku gdy fundusz inwestycyjny otwarty, który zamierza rozpocząć prowadzenie działalności jako fundusz powiązany, zbywa jednostki uczestnictwa na terytorium państwa członkowskiego, ma on obowiązek przekazać uczestnikom na terytorium tego państwa informacje, o których mowa w ust. 1, sporządzone w języku urzędowym lub w jednym z języków urzędowych tego państwa albo w innym języku dopuszczonym przez właściwy organ tego państwa albo przetłumaczone na ten język. Fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany zapewnić, aby tłumaczenie dokładnie odpowiadało treści oryginalnych informacji.

6. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może pobierać od uczestników opłat manipulacyjnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa w okresie 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia prowadzenia działalności jako fundusz powiązany.

Art. 169e. 1. Warunkiem wydania przez Komisję zezwoleń o których mowa w art. 169b ust. 1 oraz w art. 169p ust. 1, w przypadku gdy fundusz, któremu ma być wydane zezwolenie, i fundusz, który ma być funduszem podstawowym, mają różnych depozytariuszy, jest zawarcie umowy między tymi depozytariuszami, określającej zasady współpracy, w szczególności zasady wymiany informacji oraz ich zakres.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera także:

1) uzgodnienia dotyczące wskazania prawa właściwego dla tej umowy, z tym że prawem właściwym dla umowy nie może być prawo inne niż wskazane w umowie, o której mowa w art. 169c ust. 1, a w przypadku, o którym mowa w art. 169c ust. 7, prawem właściwym może być jedynie prawo jednego z tych państw, na terytorium których fundusze mają siedziby;

2) zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów państwa, którego prawo uznano za prawo właściwe dla umowy, w zakresie spraw z tej umowy wynikających.

3. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może rozpocząć prowadzenia działalności jako fundusz powiązany przed wejściem w życie umowy, o której mowa w ust. 1.

4. Fundusz powiązany jest obowiązany przekazywać swojemu depozytariuszowi wszelkie informacje dotyczące funduszu podstawowego, które są niezbędne do wypełniania obowiązków przez depozytariusza funduszu powiązanego.

5. O stwierdzonych w związku z wykonywaniem obowiązków depozytariusza nieprawidłowościach dotyczących funduszu podstawowego, które mogą mieć negatywny wpływ na fundusz powiązany lub fundusz zagraniczny prowadzący działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa tego funduszu podstawowego, depozytariusz funduszu inwestycyjnego otwartego będącego funduszem podstawowym jest obowiązany niezwłocznie powiadomić:

1) Komisję;

2) właściwe organy państwa macierzystego funduszu zagranicznego prowadzącego działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa tego funduszu podstawowego;

3) fundusz powiązany i jego depozytariusza;

4) fundusz zagraniczny, o którym mowa w pkt 2, i jego depozytariusza.

6. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

1) niezbędny zakres treści umowy, o której mowa w ust. 1,

2) rodzaje nieprawidłowości, o których mowa w ust. 5, które uznaje się za mające negatywny wpływ na fundusz powiązany

— mając na celu zapewnienie prowadzenia przez depozytariuszy współpracy w sposób pozwalający na prawidłowe wykonywanie ich ustawowych obowiązków.

Art. 169f. 1. Warunkiem wydania przez Komisję zezwoleń, o których mowa w art. 169b ust. 1 oraz art. 169p ust. 1, w przypadku gdy fundusz, któremu ma być wydane zezwolenie, i fundusz, który ma być funduszem podstawowym, mają różne podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, jest zawarcie umowy między tymi podmiotami, określającej zasady współpracy, w szczególności zasady wymiany informacji oraz ich zakres.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera także:

1) uzgodnienia dotyczące wskazania prawa właściwego dla tej umowy, z tym że prawem właściwym dla umowy nie może być prawo inne niż wskazane w umowie, o której mowa w art. 169c ust. 1, a w przypadku, o którym mowa w art. 169c ust. 7, prawem właściwym może być jedynie prawo jednego z tych państw, na terytorium których fundusze mają siedziby;

2) zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów państwa, którego prawo uznano za prawo właściwe dla umowy, w zakresie spraw z tej umowy wynikających.

3. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może rozpocząć prowadzenia działalności jako fundusz powiązany przed wejściem w życie umowy, o której mowa w ust. 1.

4. Biegły rewident funduszu powiązanego w opinii z badania lub raporcie z przeglądu sprawozdania finansowego funduszu powiązanego uwzględnia opinię biegłego rewidenta funduszu podstawowego z badania lub przeglądu sprawozdania finansowego funduszu podstawowego.

5. Jeżeli fundusz podstawowy i fundusz powiązany albo fundusz podstawowy i fundusz zagraniczny prowadzący działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego mają inne lata obrotowe, fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem podstawowym sporządza dodatkowo roczne sprawozdanie finansowe na dzień przypadający na koniec roku obrotowego odpowiednio funduszu powiązanego albo funduszu zagranicznego i przekazuje je do tego funduszu wraz z opinią biegłego rewidenta z badania.

6. Biegły rewident funduszu powiązanego jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Komisję i fundusz powiązany o wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych w opinii z badania lub przeglądu sprawozdania finansowego funduszu podstawowego oraz o ich wpływie na fundusz powiązany.

7. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, niezbędny zakres treści umowy, o której mowa w ust. 1, mając na celu zapewnienie prowadzenia między podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych współpracy w sposób pozwalający na wykonywanie ich ustawowych obowiązków.

Art. 169g. Fundusz powiązany nie więcej niż 15% swoich aktywów może:

1) utrzymywać na rachunkach bankowych na zasadach określonych w art. 109;

2) lokować w instrumenty pochodne na zasadach określonych w art. 94, jeżeli służy to ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą okoliczności, o których mowa w art. 94 ust. 1a pkt 2.

Art. 169h. Fundusz podstawowy nie może być funduszem powiązanym ani posiadać jednostek uczestnictwa funduszu powiązanego lub tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego prowadzącego działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa innego funduszu.

Art. 169i. 1. Fundusz powiązany może zawiesić zbywanie lub odkupywanie jednostek uczestnictwa przez okres, w którym czasowo zawieszono zbywanie lub odkupywanie jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszu podstawowego.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Komisja może żądać zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu powiązanego, jeżeli wymaga tego interes uczestników tego funduszu.

Art. 169j. 1. Fundusz powiązany monitoruje prawidłowość działalności funduszu podstawowego.

2. Obowiązek określony w ust. 1 może być wykonywany w oparciu o informacje i dokumenty przekazywane na podstawie odpowiednich umów przez fundusz podstawowy, jego spółkę zarządzającą, jego depozytariusza lub podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, chyba że istnieje uzasadnione podejrzenie, że dokumenty te lub informacje są nierzetelne.

Art. 169k. Opłaty dystrybucyjne, prowizje lub inne korzyści pieniężne z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszu podstawowego otrzymane przez fundusz powiązany, zarządzające nim towarzystwo lub inny podmiot występujący w imieniu funduszu powiązanego powiększają aktywa funduszu powiązanego. Takie środki towarzystwo ma obowiązek przekazać funduszowi powiązanemu.

Art. 169l. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem podstawowym ma obowiązek niezwłocznie poinformować Komisję o każdym funduszu powiązanym oraz funduszu zagranicznym prowadzącym działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa tego funduszu podstawowego, który ulokował aktywa w jednostki uczestnictwa zbywane przez ten fundusz podstawowy.

2. W przypadku gdy fundusz zagraniczny zamierza rozpocząć prowadzenie działalności polegającej na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego będącego funduszem inwestycyjnym otwartym, Komisja niezwłocznie przekazuje informację, o której mowa w ust. 1, właściwym organom państwa macierzystego tego funduszu zagranicznego.

Art. 169m. Fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem podstawowym nie może pobierać opłat manipulacyjnych od funduszu powiązanego ani od funduszu zagranicznego prowadzącego działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa tego funduszu podstawowego.

Art. 169n. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem podstawowym jest obowiązany niezwłocznie udostępnić:

1) funduszowi powiązanemu, zarządzającemu nim towarzystwu lub spółce zarządzającej,

2) funduszowi zagranicznemu prowadzącemu działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa tego funduszu podstawowego,

3) depozytariuszowi funduszu powiązanego i podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych tego funduszu,

4) depozytariuszowi funduszu zagranicznego, o którym mowa w pkt 2, i podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych tego funduszu

— wszelkie informacje w zakresie niezbędnym dla zapewnienia wykonywania przez te podmioty ich obowiązków przewidzianych w przepisach prawa lub statucie funduszu.

2. W przypadku planowanego połączenia funduszu inwestycyjnego otwartego będącego funduszem podstawowym, fundusz ten, co najmniej na 60 dni przed planowanym połączeniem, powiadamia fundusz powiązany, zarządzające nim towarzystwo lub spółkę zarządzającą oraz fundusz zagraniczny prowadzący działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa tego funduszu podstawowego, o terminie planowanego połączenia.

Art. 169o. 1. Komisja niezwłocznie informuje fundusz powiązany o każdym przypadku wykrycia nieprawidłowości w działaniu funduszu inwestycyjnego otwartego będącego funduszem podstawowym albo w działaniu zarządzającego nim towarzystwa lub spółki zarządzającej, depozytariusza tego funduszu, lub podmiotu uprawnionego do badania jego sprawozdań finansowych, polegających na naruszeniu przepisów niniejszego rozdziału oraz o zastosowanych w związku z takimi nieprawidłowościami sankcjach lub środkach nadzorczych określonych w ustawie.

2. W przypadku funduszu zagranicznego prowadzącego działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego będącego funduszem podstawowym, informacje, o których mowa w ust. 1, Komisja przekazuje niezwłocznie właściwym organom państwa macierzystego tego funduszu zagranicznego.

3. W przypadku otrzymania przez Komisję od właściwych organów państwa macierzystego funduszu podstawowego będącego funduszem zagranicznym informacji o nieprawidłowościach w działaniu tego funduszu, jego spółki zarządzającej, depozytariusza lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub o środkach podjętych przez te organy wobec tego funduszu, Komisja niezwłocznie przekazuje te informacje funduszowi powiązanemu.

Art. 169p. 1. Za zezwoleniem Komisji fundusz powiązany może dokonać zmiany funduszu podstawowego.

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, załącza się:

1) zmianę statutu funduszu powiązanego w zakresie wskazania nowego funduszu podstawowego oraz statut nowego funduszu podstawowego, a w przypadku gdy nowym funduszem podstawowym ma być fundusz zagraniczny — regulamin tego funduszu, w rozumieniu art. 253 ust. 5;

2) zmiany prospektu informacyjnego i kluczowych informacji dla inwestorów funduszu powiązanego oraz prospekt informacyjny i kluczowe informacje dla inwestorów nowego funduszu podstawowego;

3) umowę, o której mowa w art. 169c ust. 1, zawartą z nowym funduszem podstawowym, albo wewnętrzne zasady prowadzenia działalności, o których mowa w art. 169c ust. 7;

4) uchwałę zgromadzenia uczestników, o której mowa w ust. 3;

5) informację o planowanym terminie, od którego fundusz zacznie nabywać jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa nowego funduszu podstawowego, a jeżeli fundusz posiada już takie jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa — datę przekroczenia limitu, o którym mowa w art. 101 ust. 2 lub 3;

6) w przypadku gdy fundusz powiązany i nowy fundusz podstawowy mają różnych depozytariuszy — umowę, o której mowa w art. 169e ust. 1;

7) w przypadku gdy fundusz powiązany i nowy fundusz podstawowy mają różne podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych — umowę, o której mowa w art. 169f ust. 1;

8) w przypadku gdy nowym funduszem podstawowym ma być fundusz zagraniczny — przetłumaczone na język polski zaświadczenie wydane przez właściwe organy państwa macierzystego tego funduszu, stwierdzające, że fundusz działa zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe oraz nie prowadzi działalności polegającej na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w tytuły uczestnictwa innego funduszu, a także nie posiada tytułów uczestnictwa funduszu, który prowadzi taką działalność, w tym jednostek uczestnictwa funduszu powiązanego.

3. Warunkiem wydania przez Komisję zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jest podjęcie przez zgromadzenie uczestników funduszu powiązanego uchwały wyrażającej zgodę na zmianę funduszu podstawowego.

4. Komisja rozpoznaje wniosek, o którym mowa w ust. 2, w terminie 15 dni roboczych od dnia złożenia wniosku zawierającego wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z ust. 2.

5. Komisja odmawia wydania zezwolenia na dokonanie przez fundusz powiązany zmiany funduszu podstawowego, w przypadku gdy:

1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub stanem faktycznym;

2) fundusz powiązany lub fundusz wskazany jako nowy fundusz podstawowy nie spełnia wymogów określonych w przepisach niniejszego rozdziału.

6. Wydając zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, Komisja zatwierdza zmiany statutu funduszu powiązanego w zakresie wskazania nowego funduszu podstawowego; zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

7. Niezwłocznie po otrzymaniu zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, fundusz powiązany obowiązany jest przekazać swoim uczestnikom na papierze lub innym trwałym nośniku informacji następujące informacje:

1) oświadczenie, że fundusz uzyskał zezwolenie Komisji na dokonanie zmiany funduszu podstawowego, ze wskazaniem funduszu podstawowego;

2) kluczowe informacje dla inwestorów tego funduszu i nowego funduszu podstawowego;

3) datę, od której fundusz zacznie nabywać jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa nowego funduszu podstawowego, a jeżeli fundusz posiada już takie jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa — datę przekroczenia limitu, o którym mowa w art. 101 ust. 2 lub 3;

4) informację, że uczestnicy funduszu mają prawo zażądać, w terminie 30 dni przed datą, o której mowa w pkt 3, odkupienia posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa funduszu bez ponoszenia opłat manipulacyjnych.

8. Do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 7, stosuje się odpowiednio przepisy art. 169d ust. 2, 3 i 5.

9. Fundusz powiązany może nabywać jednostki uczestnictwa albo tytuły uczestnictwa nowego funduszu podstawowego ponad limit, o którym mowa w art. 101 ust. 2 lub 3, nie wcześniej niż od dnia wskazanego zgodnie z ust. 7 pkt 3.

10. Fundusz powiązany nie może pobierać od uczestników opłat manipulacyjnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa w okresie 30 dni przed datą, o której mowa w ust. 7 pkt 3.

Art. 169r. Nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania od funduszu podstawowego informacji o prawdopodobnym wystąpieniu przyczyny jego rozwiązania, a w przypadku gdy fundusz powiązany został poinformowany przez fundusz podstawowy wcześniej niż przed upływem 5 miesięcy przed dniem rozwiązania funduszu podstawowego — w terminie co najmniej 3 miesięcy przed tą datą, fundusz powiązany:

1) przekazuje Komisji informację o prawdopodobnym wystąpieniu przyczyny jego rozwiązania na podstawie art. 246 ust. 1 pkt 9 albo

2) występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia Komisji na dokonanie zmiany funduszu podstawowego, o którym mowa w art. 169p ust. 1, albo na zaprzestanie prowadzenia działalności jako fundusz powiązany, o którym mowa w art. 169s ust. 1.

Art. 169s. 1. Za zezwoleniem Komisji fundusz powiązany może zaprzestać prowadzenia działalności jako fundusz powiązany.

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, załącza się:

1) uchwałę zgromadzenia uczestników, o której mowa w ust. 3;

2) zmianę statutu funduszu powiązanego w zakresie związanym z zaprzestaniem prowadzenia działalności jako fundusz powiązany;

3) zmiany prospektu informacyjnego i kluczowych informacji dla inwestorów.

3. Warunkiem wydania przez Komisję zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jest podjęcie przez zgromadzenie uczestników funduszu powiązanego uchwały wyrażającej zgodę na zaprzestanie prowadzenia przez fundusz działalności jako fundusz powiązany.

4. Komisja rozpoznaje wniosek, o którym mowa w ust. 2, w terminie 15 dni roboczych od dnia złożenia wniosku zawierającego wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z ust. 2.

5. Komisja odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy:

1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub stanem faktycznym;

2) zaprzestanie prowadzenia przez fundusz działalności jako fundusz powiązany jest sprzeczne z interesem uczestników tego funduszu.

6. Wydając zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, Komisja zatwierdza zmiany statutu funduszu inwestycyjnego; zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż z dniem wypłaty funduszowi kwot z tytułu likwidacji funduszu podstawowego.

7. Niezwłocznie po otrzymaniu zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, fundusz powiązany obowiązany jest przekazać swoim uczestnikom na papierze lub innym trwałym nośniku informacji następujące informacje:

1) oświadczenie, że fundusz uzyskał zezwolenie Komisji na zaprzestanie prowadzenia działalności jako fundusz powiązany;

2) kluczowe informacje dla inwestorów tego funduszu;

3) datę obniżenia poziomu inwestycji w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszu podstawowego poniżej limitu, o którym mowa w art. 101 ust. 2 lub 3;

4) informację, że uczestnicy funduszu mają prawo zażądać, w terminie 30 dni przed datą, o której mowa w pkt 3, odkupienia posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa funduszu bez ponoszenia opłat manipulacyjnych.

8. Do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 7, stosuje się odpowiednio przepisy art. 169d ust. 2, 3 i 5.

9. Fundusz powiązany może obniżyć poziom inwestycji w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszu podstawowego poniżej limitu, o którym mowa w art. 101 ust. 2 lub 3, nie wcześniej niż od dnia wskazanego zgodnie z ust. 7 pkt 3.

10. Fundusz powiązany nie może pobierać od uczestników opłat manipulacyjnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa w okresie 30 dni przed datą, o której mowa w ust. 7 pkt 3.

Art. 169t. 1. Fundusz powiązany niezwłocznie informuje fundusz podstawowy o wydaniu przez Komisję zezwolenia na dokonanie zmiany funduszu podstawowego albo na zaprzestanie prowadzenia działalności jako fundusz powiązany.

2. W przypadku gdy wypłata środków z tytułu likwidacji funduszu podstawowego ma nastąpić przed datą, z którą:

1) fundusz powiązany rozpocznie nabywanie tytułów uczestnictwa nowego funduszu podstawowego albo

2) fundusz powiązany zaprzestanie prowadzenia działalności jako fundusz powiązany

— środki uzyskane z tytułu likwidacji funduszu podstawowego w okresie poprzedzającym datę, o której mowa odpowiednio w pkt 1 albo 2, mogą być lokowane wyłącznie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 3 i 4.

3. Środki z tytułu likwidacji funduszu podstawowego mogą zostać przekazane funduszowi powiązanemu:

1) w formie pieniężnej;

2) w innej formie, jeżeli fundusz powiązany wyrazi na to zgodę, jest to dopuszczone przez prawo państwa macierzystego funduszu podstawowego, a możliwość taka jest przewidziana w umowie, o której mowa w art. 169c ust. 1, lub w wewnętrznych zasadach prowadzenia działalności, o których mowa w art. 169c ust. 7, oraz w informacji o wystąpieniu przyczyn rozwiązania funduszu podstawowego.

Art. 169u. 1. W przypadku połączenia funduszu podstawowego lub podziału funduszu zagranicznego będącego funduszem podstawowym, rozwiązaniu ulega fundusz powiązany.

2. Połączenie funduszu inwestycyjnego otwartego będącego funduszem podstawowym może dojść do skutku wyłącznie pod warunkiem udostępnienia przez ten fundusz informacji, które fundusz podstawowy przekazuje uczestnikom w związku z połączeniem, wszystkim swoim uczestnikom, Komisji, a w przypadku gdy prowadzącym działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa łączącego się funduszu podstawowego jest fundusz zagraniczny — właściwym organom państwa macierzystego funduszu zagranicznego, w terminie co najmniej 60 dni przed planowanym dniem połączenia.

3. Fundusz powiązany obowiązany jest przekazać Komisji informację o planowanym połączeniu funduszu podstawowego lub podziale funduszu zagranicznego będącego funduszem podstawowym nie później niż w terminie miesiąca od dnia jej uzyskania od funduszu podstawowego, a w przypadku gdy fundusz podstawowy przekazał funduszowi powiązanemu taką informację wcześniej niż na 4 miesiące przed planowanym dniem połączenia lub dokonania podziału — w terminie co najmniej 3 miesięcy przed tym dniem. O rozwiązaniu fundusz powiązany jest obowiązany niezwłocznie poinformować fundusz podstawowy.

4. Fundusz powiązany nie ulega rozwiązaniu, mimo połączenia funduszu podstawowego lub podziału funduszu zagranicznego będącego funduszem podstawowym, w przypadku wydania przez Komisję zezwolenia na:

1) prowadzenie działalności jako fundusz powiązany dotychczasowego funduszu podstawowego także po jego połączeniu lub jako fundusz powiązany funduszu zagranicznego będącego dotychczas funduszem podstawowym także po dokonaniu jego podziału;

2) dokonanie zmiany funduszu podstawowego;

3) zaprzestanie prowadzenia działalności jako fundusz powiązany.

5. W przypadku gdy Komisja odmówiła wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, lub odmówiła wydania zezwolenia na dokonanie zmiany funduszu podstawowego na fundusz powstały w wyniku połączenia, fundusz podstawowy umożliwia funduszowi powiązanemu odkupienie lub umorzenie wszystkich jednostek uczestnictwa przed dojściem do skutku połączenia.

6. W przypadku gdy właściwe organy państwa macierzystego funduszu zagranicznego prowadzącego działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego będącego funduszem podstawowym odmówiły wydania zezwolenia na prowadzenie tej działalności w odniesieniu do dotychczasowego funduszu podstawowego po jego połączeniu lub odmówiły wydania zezwolenia na zmianę funduszu podstawowego na fundusz inwestycyjny powstały w wyniku połączenia, fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem podstawowym umożliwia temu funduszowi zagranicznemu odkupienie wszystkich jednostek uczestnictwa przed dojściem do skutku połączenia.

7. Wnioski o wydanie zezwoleń, o których mowa w ust. 4, powinny zostać złożone nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez fundusz powiązany od funduszu podstawowego informacji o planowanym połączeniu funduszu podstawowego lub podziale funduszu zagranicznego będącego funduszem podstawowym, a w przypadku gdy fundusz podstawowy przekazał funduszowi powiązanemu taką informację wcześniej niż na 4 miesiące przed proponowanym dniem połączenia lub podziału — w terminie co najmniej 3 miesięcy przed tym dniem.

Art. 169w. 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 169u ust. 4 pkt 1, załącza się:

1) statut funduszu powiązanego, jeżeli jest konieczna jego zmiana, oraz statut funduszu, który ma być funduszem podstawowym, a w przypadku gdy funduszem podstawowym ma być fundusz zagraniczny — regulamin tego funduszu, w rozumieniu art. 253 ust. 5;

2) zmiany prospektu informacyjnego i kluczowych informacji dla inwestorów funduszu powiązanego, jeżeli jest konieczna zmiana tych dokumentów, oraz prospekt informacyjny i kluczowe informacje dla inwestorów funduszu, który ma być funduszem podstawowym;

3) umowę, o której mowa w art. 169c ust. 1, zawartą z funduszem, który ma być funduszem podstawowym, albo wewnętrzne zasady prowadzenia działalności, o których mowa w art. 169c ust. 7;

4) w przypadku gdy fundusz powiązany i fundusz, który ma być funduszem podstawowym, mają różnych depozytariuszy — umowę, o której mowa w art. 169e ust. 1;

5) w przypadku gdy fundusz powiązany i fundusz, który ma być funduszem podstawowym, mają różne podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych — umowę, o której mowa w art. 169f ust. 1;

6) w przypadku gdy funduszem podstawowym ma być fundusz zagraniczny — przetłumaczone na język polski zaświadczenie wydane przez właściwe organy państwa macierzystego tego funduszu, stwierdzające, że fundusz działa zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe oraz nie prowadzi działalności polegającej na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w tytuły uczestnictwa innego funduszu, a także nie posiada tytułów uczestnictwa funduszu, który prowadzi taką działalność, w tym jednostek uczestnictwa funduszu powiązanego.

2. Komisja rozpoznaje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie 15 dni roboczych od dnia złożenia wniosku zawierającego wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z ust. 1.

3. Komisja odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 169u ust. 4 pkt 1, w przypadku gdy:

1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub stanem faktycznym;

2) fundusz powiązany lub fundusz, który ma być funduszem podstawowym, nie spełnia wymogów określonych w przepisach niniejszego rozdziału;

3) prowadzenie przez fundusz działalności jako fundusz powiązany dotychczasowego funduszu podstawowego po jego połączeniu lub podziale jest sprzeczne z interesem uczestników funduszu powiązanego.

Art. 169y. 1. Fundusz powiązany niezwłocznie informuje fundusz podstawowy o uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w art. 169u ust. 4 pkt 1, 2 albo 3.

2. Fundusz powiązany żąda odkupienia lub umorzenia posiadanych jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa w funduszu podstawowym, w przypadku gdy decyzja w sprawie, o której mowa w art. 169u ust. 4 pkt 2 albo 3, nie zostanie wydana do dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień, w którym fundusz powiązany może zażądać odkupienia bądź umorzenia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa w funduszu podstawowym przed jego połączeniem lub podziałem.

3. W przypadku gdy Komisja wyda zezwolenie, o którym mowa w art. 169u ust. 4 pkt 2 albo 3, fundusz powiązany żąda odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa w funduszu podstawowym, w przypadku gdy jest to konieczne dla zapewnienia uczestnikom funduszu powiązanego możliwości żądania odkupienia jednostek uczestnictwa, zgodnie z art. 169p ust. 7 pkt 4 i art. 169s ust. 7 pkt 4.

4. Fundusz powiązany może otrzymać część lub całość środków należnych z tytułu odkupienia tytułów uczestnictwa funduszu podstawowego w formie innej niż pieniężna, jeżeli wyrazi na to zgodę, jest to dopuszczone przez prawo państwa macierzystego funduszu podstawowego, a możliwość taka została przewidziana w umowie, o której mowa w art. 169c ust. 1.

5. Jeżeli fundusz powiązany otrzyma środki z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszu podstawowego w okresie poprzedzającym dzień, z którym fundusz powiązany rozpocznie prowadzenie działalności na podstawie zezwoleń, o których mowa w art. 169u ust. 4 pkt 2 albo 3, środki te mogą być lokowane wyłącznie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 3 i 4.”;

51) w dziale VI tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie:

„Pozostałe fundusze inwestycyjne podstawowe i powiązane”;

52) w art. 171:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz podstawowy lub fundusz powiązany, tworzony na podstawie przepisów niniejszego rozdziału, może być utworzony jako jeden z funduszy inwestycyjnych, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 2 i 3.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli fundusz podstawowy jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, a fundusze powiązane są specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi, fundusz podstawowy jest obowiązany utrzymywać część swoich aktywów w instrumentach rynku pieniężnego lub na rachunkach bankowych, w celu zapewnienia sprawnego odkupywania jednostek uczestnictwa przez fundusze powiązane, zgodnie z przepisami ustawy i statutami funduszy powiązanych”;

53) uchyla się art. 174;

54) w art. 175:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz podstawowy utworzony jako specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty nie ma obowiązku sporządzania prospektu informacyjnego lub kluczowych informacji dla inwestorów.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Fundusz powiązany utworzony jako specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty ma obowiązek zamieszczania w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów dodatkowo informacji o funduszu podstawowym oraz ryzyku inwestycyjnym związanym z polityką inwestycyjną tego funduszu w takim samym zakresie, jaki jest wymagany dla funduszu powiązanego.”;

55) art. 176 otrzymuje brzmienie:

Art. 176. Wymogi dotyczące minimalnej wysokości aktywów netto specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego nie mają zastosowania do specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego będącego funduszem powiązanym.”;

56) dział VIII otrzymuje brzmienie:

„Dział VIII

Łączenie funduszy inwestycyjnych

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 200. Przez użyte w niniejszym dziale określenia:

1) fundusz krajowy — rozumie się fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty;

2) subfundusz — rozumie się subfundusz funduszu krajowego z wydzielonymi ubfunduszami lub subfundusz funduszu zagranicznego z wydzielonymi subfunduszami;

3) majątek subfunduszu — rozumie się aktywa i zobowiązania subfunduszu;

4) fundusz przejmowany — rozumie się fundusz, którego majątek jest wnoszony do innego istniejącego lub do nowo tworzonego funduszu albo do istniejącego lub nowo tworzonego subfunduszu, w zamian za nabycie przez uczestników tego funduszu jednostek uczestnictwa albo tytułów uczestnictwa funduszu albo subfunduszu, do którego jest wnoszony ten majątek;

5) subfundusz przejmowany — rozumie się subfundusz, którego majątek jest:

a) wnoszony przez fundusz z wydzielonymi ubfunduszami do innego istniejącego lub do nowo tworzonego funduszu albo

b) wnoszony przez fundusz z wydzielonymi ubfunduszami do istniejącego lub nowo tworzonego subfunduszu w innym lub tym samym funduszu z wydzielonymi ubfunduszami

— w zamian za nabycie przez uczestników tego subfunduszu jednostek uczestnictwa albo tytułów uczestnictwa funduszu albo subfunduszu, do którego wnoszony jest ten majątek;

6) fundusz przejmujący — rozumie się istniejący lub nowo tworzony fundusz, do którego wnoszony jest majątek jednego lub więcej funduszy lub subfunduszy przejmowanych;

7) subfundusz przejmujący — rozumie się istniejący lub nowo tworzony subfundusz, do którego wnoszony jest majątek jednego lub więcej funduszy lub subfunduszy przejmowanych.

Art. 201. 1. Połączeniem wewnętrznym jest:

1) połączenie funduszy krajowych, których organem jest to samo towarzystwo, albo

2) połączenie subfunduszu wydzielonego w funduszu krajowym z wydzielonymi ubfunduszami z:

a) funduszem krajowym, którego organem jest to samo towarzystwo, albo

b) subfunduszem wydzielonym w funduszu krajowym z wydzielonymi ubfunduszami, którego organem jest to samo towarzystwo

— jeżeli żaden z funduszy biorących udział w połączeniu nie jest uprawniony do zbywania jednostek uczestnictwa w państwie członkowskim.

2. Połączenie wewnętrzne następuje przez:

1) przeniesienie majątku funduszu przejmowanego do istniejącego funduszu lub subfunduszu przejmującego oraz przydzielenie uczestnikom funduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa funduszu lub subfunduszu przejmującego w zamian za jednostki uczestnictwa funduszu przejmowanego lub

2) przeniesienie majątku subfunduszu przejmowanego do istniejącego funduszu lub subfunduszu przejmującego oraz przydzielenie uczestnikom subfunduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa funduszu lub subfunduszu przejmującego w zamian za jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmowanego.

3. W połączeniu wewnętrznym mogą brać udział wyłącznie:

1) dwa fundusze inwestycyjne otwarte albo dwa specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte albo

2) dwa subfundusze wydzielone w jednym lub dwóch funduszach inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi ubfunduszami, albo

3) dwa subfundusze wydzielone w jednym lub dwóch specjalistycznych funduszach inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi ubfunduszami, albo

4) nie więcej niż jeden fundusz inwestycyjny otwarty oraz nie więcej niż jeden subfundusz wydzielony w funduszu inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi ubfunduszami, albo

5) nie więcej niż jeden specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty oraz nie więcej niż jeden subfundusz wydzielony w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi ubfunduszami.

4. W połączeniu wewnętrznym nie mogą brać udziału fundusze inwestycyjne otwarte albo specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, które zbywają jednostki uczestnictwa różniące się od siebie sposobem lub wysokością pobieranych opłat manipulacyjnych lub opłat obciążających aktywa funduszu, chyba że przed rozpoczęciem procedury połączenia wszystkie jednostki uczestnictwa, zarówno w funduszu przejmującym, jak i funduszu przejmowanym, zostaną zamienione na jednostki uczestnictwa tej samej kategorii.

5. Fundusz inwestycyjny biorący udział w połączeniu wewnętrznym, o którym mowa w ust. 3 pkt 1,4 lub 5, nie może być funduszem z wydzielonymi ubfunduszami.

Art. 202. 1. Połączeniem krajowym jest:

1) połączenie funduszy krajowych, których organami są różne towarzystwa, albo

2) połączenie subfunduszu wydzielonego w funduszu krajowym z wydzielonymi ubfunduszami z:

a) funduszem krajowym, którego organem jest inne towarzystwo, albo

b) subfunduszem wydzielonym w funduszu krajowym z wydzielonymi ubfunduszami, którego organem jest inne towarzystwo.

2. Połączenie krajowe następuje przez:

1) przeniesienie majątku jednego lub więcej funduszy krajowych lub jednego lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach krajowych z wydzielonymi ubfunduszami do innego funduszu krajowego albo do istniejącego lub nowo tworzonego subfunduszu wydzielonego w innym funduszu krajowym oraz przydzielenie uczestnikom funduszy przejmowanych lub subfunduszy przejmowanych jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego lub subfunduszu przejmującego w zamian za jednostki uczestnictwa funduszy przejmowanych lub subfunduszy przejmowanych (połączenie krajowe przez przejęcie) albo

2) utworzenie funduszu krajowego, do którego zostaje wniesiony majątek dwóch lub więcej funduszy krajowych lub subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach krajowych z wydzielonymi ubfunduszami, w zamian za przydzielenie uczestnikom funduszy przejmowanych lub subfunduszy przejmowanych jednostek uczestnictwa nowo tworzonego funduszu krajowego (połączenie krajowe przez utworzenie funduszu).

3. W połączeniu krajowym nie mogą brać udziału fundusze krajowe różnego rodzaju albo subfundusze wydzielone w funduszach krajowych różnego rodzaju.

4. Za połączenie krajowe uznaje się również połączenie:

1) dwóch funduszy inwestycyjnych otwartych których organem jest to samo towarzystwo lub

2) funduszu inwestycyjnego otwartego z subfunduszem wydzielonym w funduszu inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi ubfunduszami, których organem jest to samo towarzystwo, lub

3) dwóch subfunduszy wydzielonych w jednym lub dwóch funduszach inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi ubfunduszami, których organem jest to samo towarzystwo

— jeżeli którykolwiek z funduszy biorących udział w połączeniu jest uprawniony do zbywania jednostek uczestnictwa w państwie członkowskim.

Art. 203. 1. Połączeniem transgranicznym jest:

1) połączenie funduszu inwestycyjnego otwartego lub subfunduszu wydzielonego w funduszu inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi ubfunduszami z jednym lub więcej funduszem zagranicznym lub z jednym lub więcej subfunduszem wydzielonym w funduszu lub funduszach zagranicznych albo

2) połączenie co najmniej dwóch funduszy inwestycyjnych otwartych lub co najmniej dwóch subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi ubfunduszami — jeżeli w wyniku połączenia powstaje fundusz zagraniczny lub subfundusz wydzielony w funduszu zagranicznym, albo

3) połączenie co najmniej dwóch funduszy zagranicznych lub co najmniej dwóch subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach zagranicznych — jeżeli w wyniku połączenia powstaje fundusz inwestycyjny otwarty.

2. Połączenie transgraniczne następuje przez:

1) przeniesienie majątku jednego lub więcej funduszu inwestycyjnego otwartego lub jednego lub więcej subfunduszu wydzielonego w funduszu lub funduszach inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami:

a) do funduszu zagranicznego lub subfunduszu wydzielonego w funduszu zagranicznym albo

b) do funduszu zagranicznego lub subfunduszu wydzielonego w funduszu zagranicznym łącznie z majątkiem jednego lub więcej funduszy zagranicznych lub jednego lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach zagranicznych

— oraz przydzielenie uczestnikom funduszu przejmowanego lub subfunduszu przejmowanego tytułów uczestnictwa funduszu przejmującego lub subfunduszu przejmującego w zamian za jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszu przejmowanego lub subfunduszu przejmowanego (połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu krajowego) albo

2) utworzenie funduszu zagranicznego lub subfunduszu wydzielonego w funduszu zagranicznym, do którego zostaje wniesiony:

a) majątek dwóch lub więcej funduszy inwestycyjnych otwartych lub dwóch lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi ubfunduszami albo

b) majątek jednego lub więcej funduszy inwestycyjnych otwartych lub jednego lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi ubfunduszami łącznie z majątkiem jednego lub więcej funduszy zagranicznych lub jednego lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach zagranicznych

— w zamian za przydzielenie uczestnikom funduszu przejmowanego lub subfunduszu przejmowanego tytułów uczestnictwa nowo tworzonego funduszu przejmującego lub subfunduszu przejmującego (połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu zagranicznego), albo

3) przeniesienie majątku jednego lub więcej funduszy zagranicznych lub jednego lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach zagranicznych:

a) do funduszu inwestycyjnego otwartego lub do istniejącego lub nowo tworzonego subfunduszu wydzielonego w funduszu inwestycyjnym otwartym albo

b) do funduszu inwestycyjnego otwartego lub do istniejącego lub nowo tworzonego subfunduszu wydzielonego w funduszu inwestycyjnym otwartym łącznie z majątkiem jednego lub więcej funduszy inwestycyjnych otwartych lub jednego lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi ubfunduszami

— oraz przydzielenie uczestnikom funduszu przejmowanego lub subfunduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego lub subfunduszu przejmującego w zamian za jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszu przejmowanego (połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu zagranicznego), albo

4) utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, do którego zostaje wniesiony:

a) majątek dwóch lub więcej funduszy zagranicznych lub dwóch lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach zagranicznych albo

b) majątek jednego lub więcej funduszy zagranicznych lub jednego lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach zagranicznych łącznie z majątkiem jednego lub więcej funduszy inwestycyjnych otwartych lub jednego lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi ubfunduszami

— w zamian za przydzielenie uczestnikom funduszu przejmowanego lub subfunduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa nowo tworzonego funduszu przejmującego (połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu krajowego).

3. Jeżeli jest to zgodne z przepisami prawa państwa macierzystego funduszu zagranicznego, połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu krajowego może nastąpić także przez przeniesienie na fundusz zagraniczny lub subfundusz wydzielony w funduszu zagranicznym wyłącznie aktywów netto funduszu inwestycyjnego otwartego lub subfunduszu wydzielonego w funduszu inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi ubfunduszami.

4. W połączeniu transgranicznym przez przejęcie funduszu zagranicznego nie może brać udziału jako fundusz przejmujący fundusz krajowy nieuprawniony do zbywania jednostek uczestnictwa na terytorium państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę fundusz zagraniczny, z którym ma nastąpić połączenie.

Art. 204. 1. Połączenie funduszu powiązanego:

1) z innym funduszem powiązanym albo funduszem zagranicznym prowadzącym działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego wymaga dodatkowo wcześniejszego uzyskania zezwolenia Komisji, o którym mowa w art. 169p ust. 1 — jeżeli połączenie skutkować będzie zmianą funduszu podstawowego;

2) z innym funduszem inwestycyjnym otwartym albo funduszem zagranicznym wymaga dodatkowo wcześniejszego uzyskania zezwolenia Komisji, o którym mowa w art. 169s ust. 1 — jeżeli połączenie skutkować będzie zaprzestaniem przez fundusz powiązany prowadzenia działalności jako fundusz powiązany.

2. Połączenie krajowe i transgraniczne wymaga sporządzenia dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego. Dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego nie sporządza się w przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu.

3. Dokument informacyjny powinien zawierać w szczególności:

1) wskazanie funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego;

2) wskazanie rodzaju i metody połączenia;

3) wskazanie przyczyn i celu połączenia funduszy;

4) opis skutków łączenia funduszy:

a) dla uczestników funduszu przejmującego — w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego,

b) dla uczestników funduszu przejmowanego — w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego;

5) wskazanie procedury połączenia i planowanej daty połączenia;

6) kopie kluczowych informacji dla inwestorów funduszu przejmującego, z tym że w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego wyłącznie w przypadku ich zmiany wynikającej z połączenia;

7) treść statutu funduszu przejmującego — w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego.

4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, które powinny być zawarte w dokumencie informacyjnym funduszu przejmującego oraz dokumencie informacyjnym funduszu przejmowanego, mając na względzie konieczność przedstawienia tych informacji w sposób zrozumiały dla uczestników funduszy, umożliwienie uczestnikom dokonania należytej oceny wpływu połączenia na inwestycję w dany fundusz inwestycyjny oraz skorzystanie przez nich z praw określonych w art. 208p ust. 2.

Art. 205. 1. W wyniku połączenia fundusz przejmowany będący funduszem krajowym podlega wykreśleniu z rejestru funduszy inwestycyjnych.

2. W dniu wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych wygasają zezwolenia i zgody udzielone funduszowi w związku z prowadzoną działalnością.

3. Fundusz inwestycyjny z wydzielonymi ubfunduszami jest obowiązany dokonać zmiany statutu funduszu w przedmiocie wykreślenia subfunduszu przejmowanego.

Art. 206. 1. Po dniu połączenia:

1) niedopuszczalne jest stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia uczestników o wyrażeniu zgody na połączenie;

2) postępowanie w przedmiocie zaskarżenia uchwały zgromadzenia uczestników o wyrażeniu zgody na połączenie umarza się.

2. Towarzystwo, a w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a — spółka zarządzająca, odpowiada wobec skarżącego za szkodę wyrządzoną uchwałą o połączeniu sprzeczną z ustawą lub statutem funduszu.

3. W przypadku połączenia krajowego oraz transgranicznego, towarzystwo, a w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a — spółka zarządzająca, może wystąpić do sądu, do którego zostało wniesione powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia uczestników o wyrażeniu zgody na połączenie funduszy, z wnioskiem o wydanie postanowienia zezwalającego na wykreślenie funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych albo na wpisanie funduszu przejmującego do tego rejestru.

4. Sąd wyda postanowienie, o którym mowa w ust. 3, jeżeli:

1) powództwo jest niedopuszczalne albo

2) powództwo jest oczywiście bezzasadne, albo

3) uzna, po rozpoznaniu wniosku na rozprawie, że interes uczestników funduszu przejmowanego uzasadnia przeprowadzenie połączenia bez zbędnej zwłoki.

5. Sąd wydaje postanowienie, o którym mowa w ust. 3, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia wpływu wniosku, a jeżeli sąd zadecyduje o rozpoznaniu wniosku na rozprawie — w terminie miesiąca.

6. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 3, przysługuje zażalenie rozpatrywane w terminie 2 tygodni.

Art. 207. 1. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem połączenia funduszy ponoszą wyłącznie towarzystwa lub spółki zarządzające, które zarządzają tymi funduszami.

2. Towarzystwo, a w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a — spółka zarządzająca, ponosi odpowiedzialność wobec uczestników zarządzanego przez siebie funduszu inwestycyjnego za szkodę wyrządzoną połączeniem funduszy.

3. Połączenie funduszy nie może nastąpić z naruszeniem interesu uczestników funduszu krajowego lub subfunduszu wydzielonego w funduszu krajowym z wydzielonymi ubfunduszami.

Art. 208. W zakresie nieuregulowanym odmiennie w niniejszym dziale, przepisy dotyczące funduszy stosuje się odpowiednio do subfunduszy. W przypadku gdy przepisy ustawy wymagają podjęcia określonych czynności przez subfundusz, czynności te podejmowane są odpowiednio przez fundusz krajowy z wydzielonymi ubfunduszami albo przez fundusz zagraniczny z wydzielonymi ubfunduszami.

Rozdział 2

Połączenie wewnętrzne

Art. 208a. 1. Połączenie wewnętrzne wymaga zgody Komisji. Z wnioskiem o udzielenie zgody występuje towarzystwo.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się statuty, prospekty informacyjne oraz kluczowe informacje dla inwestorów funduszy biorących udział w połączeniu.

3. Komisja odmawia udzielenia zgody, o której mowa w ust. 1, jeżeli planowane połączenie jest sprzeczne z przepisami prawa lub postanowieniami statutu funduszu lub jeżeli dokumenty załączone do wniosku nie są zgodne z przepisami prawa lub stanem faktycznym.

Art. 208b. 1. O zamiarze połączenia towarzystwo ogłasza w sposób wskazany w statutach łączących się funduszy, niezwłocznie po uzyskaniu zgody Komisji na połączenie.

2. Ogłoszenie o zamiarze połączenia:

1) wskazuje fundusz przejmujący i fundusz przejmowany;

2) wskazuje dzień, od którego fundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa;

3) wskazuje termin, po upływie którego fundusz przejmowany nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa; termin ten nie może być krótszy niż miesiąc od dnia ogłoszenia;

4) zawiera treść statutu funduszu przejmującego.

3. Od dnia ogłoszenia o zamiarze połączenia:

1) towarzystwo nie pobiera opłat za odkupienie jednostek uczestnictwa funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego;

2) do funduszu przejmowanego nie stosuje się art. 246.

4. Zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa złożone od dnia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie podlegają realizacji.

5. Termin między dniem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, a dniem przydziału, o którym mowa w art. 208c ust. 1 pkt 1, nie może być dłuższy od dłuższego z terminów wskazanych w statucie funduszu przejmowanego zgodnie z art. 90 ust. 1.

Art. 208c. 1. W pierwszym dniu po upływie terminu, o którym mowa w art. 208b ust. 2 pkt 3, towarzystwo:

1) przydziela uczestnikowi funduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa funduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa funduszu przejmowanego posiadanych przez tego uczestnika i wartości aktywów netto funduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu poprzedzającym dzień przydziału przez wartość aktywów netto funduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym funduszu w dniu poprzedzającym dzień przydziału;

2) składa do sądu wniosek o wykreślenie funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych; do wniosku towarzystwo dołącza zgodę Komisji, o której mowa w art. 208a ust. 1.

2. Sąd rejestrowy rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku albo jego uzupełnienia.

Art. 208d. 1. Przydział, o którym mowa w art. 208c ust. 1 pkt 1, następuje przez wpisanie do rejestru uczestników funduszu przejmującego uczestnika funduszu przejmowanego oraz liczby przydzielonych mu jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego.

2. Od dnia przydziału, o którym mowa w art. 208c ust. 1 pkt 1, wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa funduszu przejmującego ustala się z uwzględnieniem aktywów i zobowiązań funduszu przejmowanego.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, w przypadku gdy postanowienie sądu odmawiające wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru stanie się prawomocne.

4. Przy dokonywaniu przydziału, o którym mowa w art. 208c ust. 1 pkt 1, nie mogą być pobierane opłaty manipulacyjne.

Art. 208e. 1. Z dniem wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych:

1) fundusz przejmujący wstępuje w prawa i obowiązki funduszu przejmowanego, z zastrzeżeniem art. 205 ust. 2;

2) wpis do rejestru, o którym mowa w art. 208d ust. 1, wywołuje skutek prawny.

2. W przypadku gdy następuje przejęcie subfunduszu, skutki określone w ust. 1 następują z dniem przydziału jednostek uczestnictwa funduszu albo subfunduszu przejmującego.

Art. 208f. Depozytariusz funduszu przejmowanego oraz inne podmioty przechowujące aktywa funduszu przejmowanego wydają depozytariuszowi funduszu przejmującego rejestr aktywów i przechowywane aktywa funduszu przejmowanego oraz dokumenty związane z wykonywaniem obowiązków określonych w art. 72, niezwłocznie po dniu, o którym mowa w art. 208e ust. 1 albo 2.

Art. 208g. Fundusz przejmujący, w terminie 6 miesięcy od dnia, o którym mowa w art. 208e ust. 1 albo 2, dostosowuje stan swoich aktywów do wymagań określonych w ustawie i statucie.

Art. 208h Sprawozdanie finansowe funduszu przejmowanego sporządza się na dzień poprzedzający dzień przydziału jednostek uczestnictwa. Sprawozdanie publikowane jest niezwłocznie na stronach internetowych wskazanych w statucie tego funduszu.

Rozdział 3

Połączenie krajowe

Art. 208i. 1. Połączenie krajowe wymaga:

1) sporządzenia planu połączenia;

2) uzyskania przez fundusz przejmowany zgody Komisji na połączenie funduszy;

3) zawiadomienia przez fundusz przejmowany, a w przypadku połączenia krajowego przez przejęcie — również przez fundusz przejmujący, każdego ze swoich uczestników o planowanym połączeniu;

4) uzyskania zgody zgromadzenia uczestników funduszy przejmowanych na połączenie funduszy.

2. Jeżeli połączenie krajowe ma nastąpić przez utworzenie funduszu, do utworzenia funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym, o ile nic innego nie wynika z przepisów niniejszego działu, stosuje się przepisy o utworzeniu funduszu inwestycyjnego. Przed uzyskaniem zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wymagane jest uzyskanie zezwolenia Komisji na utworzenie funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym, zgodnie z przepisami art. 22 i art. 23. Plan połączenia sporządza się niezwłocznie po uzyskaniu zezwolenia.

3. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego będącego funduszem przejmowanym.

4. Jeżeli plan połączenia nie wymaga do skuteczności połączenia udziału w połączeniu wszystkich funduszy przejmowanych połączenie dochodzi do skutku pod warunkiem uzyskania:

1) zgody Komisji na połączenie funduszy — przez co najmniej jeden fundusz przejmowany, a w przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu — przez co najmniej dwa fundusze przejmowane, oraz

2) zgody zgromadzenia uczestników funduszy, które uzyskały zgodę Komisji, o której mowa w pkt 1.

Art. 208j. 1. Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym, występuje towarzystwo, które będzie jego organem. We wniosku o utworzenie funduszu inwestycyjnego towarzystwo wskazuje fundusze przejmowane.

2. W statucie funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym, wskazuje się, że fundusz ten powstanie na skutek połączenia krajowego przez utworzenie funduszu.

3. Do funduszu przejmującego nie stosuje się przepisów art. 15 ust. 3 oraz art. 26-30. Wpłaty do funduszu przejmującego są zbierane w drodze wniesienia aktywów funduszy przejmowanych.

4. Towarzystwo informuje fundusz przejmowany o uzyskaniu zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym, niezwłocznie po jego doręczeniu.

Art. 208k. 1. Zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym, wygasa, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia jego doręczenia towarzystwo nie złoży wniosku o wpisanie tego funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych w związku z połączeniem, na podstawie art. 208w ust. 2.

2. Zezwolenie nie wygasa zgodnie z ust. 1, jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia powzięcia przez towarzystwo informacji o:

1) odmowie udzielenia funduszowi przejmowanemu, bez którego zgodnie z planem połączenia połączenie nie dojdzie do skutku, zgody Komisji na połączenie funduszy,

2) podjęciu przez zgromadzenie uczestników funduszu przejmowanego, bez którego zgodnie z planem połączenia połączenie nie dojdzie do skutku, uchwały o niewyrażeniu zgody na połączenie,

3) nieodbyciu się ważnego zgromadzenia uczestników funduszu przejmowanego, bez którego zgodnie z planem połączenia połączenie nie dojdzie do skutku, chyba że w terminie określonym w ust. 1 jest możliwe zwołanie kolejnego zgromadzenia uczestników tego funduszu przejmowanego

— towarzystwo zmieni statut funduszu w zakresie, o którym mowa w art. 208j ust. 2, dokona w prospekcie informacyjnym funduszu zmian niezbędnych do przeprowadzenia zapisów na jednostki uczestnictwa funduszu, przeprowadzi zapisy na jednostki uczestnictwa, dokona ich przydziału oraz złoży wniosek o wpisanie funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. W takim przypadku art. 26 ust. 2 i 3, art. 27-29 i art. 30 ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 208l. 1. Plan połączenia sporządzają i podpisują:

1) fundusz przejmowany i fundusz przejmujący — w przypadku połączenia krajowego przez przejęcie;

2) fundusze przejmowane i towarzystwo, które będzie organem funduszu przejmującego — w przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu.

2. Plan połączenia zawiera co najmniej:

1) wskazanie funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego;

2) wskazanie rodzaju i metody połączenia;

3) wskazanie przyczyn i celu połączenia funduszy;

4) analizę skutków połączenia dla uczestników funduszu przejmowanego, a w przypadku połączenia krajowego przez przejęcie także funduszu przejmującego, w tym skutków prawnych oraz finansowych;

5) wskazanie metod i zasad dokonywania wyceny aktywów oraz ustalania wartości aktywów netto funduszy w funduszu przejmowanym i funduszu przejmującym;

6) wskazanie:

a) w przypadku połączenia krajowego przez przejęcie — metody obliczenia stosunku wymiany jednostek uczestnictwa funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego, uwzględniającej wszelkie różnice w opłatach obciążających aktywa funduszy przypadających na jednostki uczestnictwa tych funduszy, w tym kategorie jednostek uczestnictwa w funduszu przejmowanym i funduszu przejmującym, albo wartości początkowej nowo tworzonego subfunduszu przejmującego,

b) w przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu — wartości początkowej jednostki uczestnictwa funduszu przejmującego;

7) wskazanie planowanego terminu połączenia.

Art. 208m. 1. Z wnioskiem o udzielenie zgody na połączenie funduszy występuje towarzystwo będące organem funduszu przejmowanego.

2. Do wniosku o udzielenie zgody towarzystwo załącza:

1) plan połączenia;

2) oświadczenia złożone przez depozytariuszy funduszy biorących udział w połączeniu, że po zweryfikowaniu przez każdego z nich warunków połączenia, o których mowa w art. 208l ust. 2 pkt 1,2 i 7, depozytariusz stwierdza, że planowane połączenie funduszy jest zgodne z przepisami prawa i statutem funduszu, dla którego pełni on funkcję depozytariusza;

3) dokument informacyjny funduszu przejmowanego, a w przypadku połączenia krajowego przez przejęcie także dokument informacyjny funduszu przejmującego.

Art. 208n. 1. Komisja może, w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o udzielenie zgody na połączenie funduszy, zażądać:

1) uzupełnienia dokumentów, o których mowa w art. 208m ust. 2;

2) przekazania dodatkowych informacji lub dokumentów pozwalających na dokonanie oceny zgodności połączenia funduszy z przepisami prawa lub interesem uczestników łączących się funduszy;

3) zmiany lub rozszerzenia informacji zawartych w dokumentach informacyjnych, o których mowa w art. 208m ust. 2 pkt 3, mając na celu zapewnienie należytej ochrony interesów uczestników łączonych funduszy, w tym w szczególności zapewnienie im dostępu do informacji pozwalających należycie ocenić skutki planowanego połączenia.

2. Komisja rozpoznaje wniosek, o którym mowa w art. 208m ust. 1, i informuje o swojej decyzji towarzystwo będące organem funduszu przejmowanego w terminie 20 dni roboczych od dnia jego złożenia. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, bieg tego terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu otrzymania przez Komisję informacji lub dokumentów, zgodnie z żądaniem Komisji.

3. Komisja odmawia udzielenia zgody na połączenie funduszy, w przypadku gdy:

1) wnioskodawca nie przekazał informacji lub dokumentów zgodnie z ust. 1;

2) załączone do wniosku dokumenty, w tym w szczególności dokumenty informacyjne, o których mowa w art. 208m ust. 2 pkt 3, nie są zgodne pod względem treści lub formy z obowiązującymi przepisami prawa;

3) planowane połączenie jest sprzeczne z przepisami prawa lub statutami funduszy biorących udział w połączeniu.

4. W przypadku połączenia krajowego przez przejęcie Komisja odmawia udzielenia zgody na połączenie funduszy także w przypadku, gdy fundusz przejmujący nie dokonał zawiadomienia o zamiarze zbywania jednostek uczestnictwa na terytorium państwa członkowskiego, na terytorium którego fundusz przejmowany jest uprawniony do zbywania jednostek uczestnictwa.

5. Udzielając zgody na połączenie funduszy, Komisja zatwierdza dokumenty informacyjne, o których mowa w art. 208m ust. 2 pkt 3.

6. Po zatwierdzeniu, dokument informacyjny może być zmieniony wyłącznie w przypadku zmiany stanu faktycznego. Zmiana może być dokonana najpóźniej przed wysłaniem do uczestników funduszu zawiadomienia, o którym mowa w art. 208o ust. 1 pkt 1 i ust. 2.

7. Zmiana, o której mowa w ust. 6, wymaga powiadomienia Komisji. Komisja w terminie 15 dni roboczych od otrzymania powiadomienia może zgłosić sprzeciw wobec dokonywanej zmiany, jeżeli jest ona sprzeczna z przepisami prawa lub narusza interes uczestników funduszu. Zawiadomienie, o którym mowa w art. 208o ust. 1 pkt 1 i ust. 2, nie może być wysłane do uczestników funduszu przed upływem terminu na zgłoszenie przez Komisję sprzeciwu.

8. Jeżeli do dnia połączenia fundusz biorący udział w połączeniu, towarzystwo będące organem funduszu biorącego udział w połączeniu lub spółka zarządzająca takim funduszem i prowadząca jego sprawy naruszy przepisy regulujące łączenie się funduszy, Komisja może uchylić decyzję w sprawie udzielenia zgody na połączenie funduszy.

Art. 208o. 1. Niezwłocznie po uzyskaniu zgody Komisji na połączenie:

1) fundusz przejmowany zawiadamia, na papierze lub innym trwałym nośniku informacji, każdego ze swoich uczestników o planowanym połączeniu;

2) zwołuje się zgromadzenie uczestników funduszu przejmowanego, w celu uzyskania zgody zgromadzenia uczestników na połączenie.

2. Fundusz przejmujący niezwłocznie po powzięciu informacji o uzyskaniu pierwszej ze zgód Komisji na połączenie i jedynie w przypadku połączenia krajowego przez przejęcie zawiadamia, na papierze lub innym trwałym nośniku informacji, każdego ze swoich uczestników o planowanym połączeniu.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest wysyłane wraz z zawiadomieniem o zwołaniu zgromadzenia uczestników, w sposób określony dla zawiadomienia o zwołaniu zgromadzenia uczestników.

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, zawiera:

1) wskazanie dnia, od którego fundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa;

2) wskazanie dnia obliczenia stosunku wymiany jednostek uczestnictwa;

3) wskazanie dnia, do którego uczestnicy funduszu przejmowanego i przejmującego mają prawo do odkupienia jednostek uczestnictwa bez ponoszenia opłat manipulacyjnych zgodnie z art. 208p ust. 2.

5. Zawiadomienie, o którym mowa w:

1) ust. 1 pkt 1, zawiera dodatkowo:

a) zatwierdzony przez Komisję dokument informacyjny funduszu przejmowanego,

b) informację, że także ci uczestnicy, którzy będą głosowali przeciwko uchwale w przedmiocie wyrażenia zgody na połączenie, wstrzymają się od głosu albo którzy nie skorzystają z prawa do udziału w zgromadzeniu uczestników podejmującego taką uchwałę, po połączeniu staną się z mocy prawa uczestnikami funduszu przejmującego, jeżeli nie skorzystają z możliwości odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu przejmowanego, zgodnie z art. 208p ust. 2;

2) ust. 2, zawiera dodatkowo zatwierdzony przez Komisję dokument informacyjny funduszu przejmującego.

6. W przypadku funduszu krajowego, który jest uprawniony do zbywania jednostek uczestnictwa na terytorium państwa członkowskiego, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, wysyłane uczestnikom na terytorium tego państwa powinno zostać sporządzone w języku urzędowym lub jednym z języków urzędowych tego państwa albo w innym języku dopuszczonym przez właściwy organ tego państwa albo przetłumaczone na ten język. Fundusz krajowy jest obowiązany zapewnić, aby tłumaczenie informacji i dokumentów zawartych w zawiadomieniu dokładnie odpowiadało treści oryginalnych informacji.

7. W przypadku gdy zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, ma być przekazane wszystkim lub niektórym uczestnikom przy użyciu trwałego nośnika informacji innego niż papier, korzystanie z tej formy przekazania zawiadomienia jest dopuszczalne, o ile taki sposób przekazania zawiadomienia jest uzasadniony, a uczestnik, mając możliwość wyboru między przekazaniem zawiadomienia na papierze albo za pomocą innego trwałego nośnika informacji, wskazuje wyraźnie na tę drugą formę. Przekazywanie zawiadomienia drogą elektroniczną uznaje się za uzasadnione w przypadku posiadania przez uczestnika regularnego dostępu do Internetu; podanie przez uczestnika adresu poczty elektronicznej w związku z uczestnictwem w funduszu traktuje się jako posiadanie przez niego takiego dostępu.

8. Od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, do funduszu przejmowanego nie stosuje się art. 246.

Art. 208p. 1. Termin między dniem, w którym fundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń ich nabycia i odkupienia, a dniem obliczenia stosunku wymiany jednostek uczestnictwa, o którym mowa w art. 208o ust. 4 pkt 2, nie może być dłuższy od dłuższego z terminów wskazanych w statucie funduszu przejmowanego zgodnie z art. 90 ust. 1.

2. W odniesieniu do zleceń złożonych w okresie 30 dni poprzedzających dzień, w którym fundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń ich nabycia i odkupienia, przy odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego i funduszu przejmowanego nie pobiera się opłat manipulacyjnych.

3. W przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu oraz połączenia krajowego przez przejęcie, w którym subfundusz przejmujący jest nowo tworzony, terminy, o których mowa w ust. 2 oraz w art. 208o ust. 4 pkt 1, są takie same dla wszystkich funduszy przejmowanych.

4. Zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu przejmowanego złożone od dnia, w którym fundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń ich nabycia i odkupienia, nie podlegają realizacji.

Art. 208r. 1. W przypadku gdy planowany termin połączenia nie będzie mógł zostać zachowany z przyczyn niezależnych od funduszy biorących udział w połączeniu, termin, o którym mowa w art. 208o ust. 4 pkt 1, może zostać przez nie przedłużony, nie później jednak niż na 40 dni przed planowanym terminem połączenia, o czym towarzystwa będące organami funduszy biorących udział w połączeniu niezwłocznie informują Komisję oraz uczestników. Informacja zawiera wskazanie wyznaczonych na nowo terminów, o których mowa w art. 208o ust. 4. Uczestnicy są informowani w sposób określony dla zawiadomienia, o którym mowa w art. 208o ust. 1 pkt 1 i ust. 2.

2. Termin, o którym mowa w art. 208o ust. 4 pkt 1, może zostać przedłużony nie więcej niż o 3 miesiące. Komisja może zgłosić sprzeciw wobec jego przedłużenia, jeżeli wyznaczone na nowo terminy zostały ustalone z naruszeniem przepisów ustawy.

Art. 208s. 1. Zgromadzenie uczestników musi się odbyć przed dniem, od którego rozpocznie bieg termin 30 dni, o którym mowa w art. 208p ust. 2.

2. Niezwłocznie po podjęciu przez zgromadzenie uczestników uchwały o wyrażeniu zgody na połączenie, towarzystwo będące organem funduszu przejmowanego zgłasza do sądu rejestrowego planowane połączenie funduszy w celu wpisania do rejestru wzmianki o takiej uchwale. Zgłoszenie powinno zawierać zaprotokołowaną przez notariusza uchwałę zgromadzenia uczestników o wyrażeniu zgody na połączenie.

3. Zgoda Komisji na połączenie funduszy wygasa w terminie 3 miesięcy od dnia jej uzyskania, jeżeli do tego czasu:

1) fundusz przejmujący lub przejmowany nie zawiadomi swoich uczestników o połączeniu, zgodnie z art. 208o ust. 1 pkt 1 i ust. 2, lub

2) zgromadzenie uczestników funduszu przejmowanego nie wyrazi zgody na połączenie.

4. W przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu, fundusz przejmowany jest obowiązany niezwłocznie poinformować towarzystwo, które uzyskało zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym, o:

1) udzieleniu przez Komisję temu funduszowi przejmowanemu zgody na połączenie funduszy albo o odmowie udzielenia takiej zgody;

2) nieodbyciu się ważnego zgromadzenia uczestników funduszu przejmowanego albo o podjęciu przez zgromadzenie uczestników tego funduszu uchwały o wyrażeniu zgody na połączenie albo o niewyrażeniu takiej zgody.

Art. 208t. 1. W dniu obliczenia stosunku wymiany jednostek uczestnictwa:

1) w przypadku połączenia krajowego przez przejęcie — towarzystwo będące organem funduszu przejmującego przydziela uczestnikowi funduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa funduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa funduszu przejmowanego posiadanych przez tego uczestnika i wartości aktywów netto funduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu poprzedzającym dzień obliczenia stosunku wymiany przez wartość aktywów netto funduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym funduszu w dniu poprzedzającym dzień obliczenia stosunku wymiany; w przypadku gdy przejmujący subfundusz jest nowo tworzony, jednostki uczestnictwa tego subfunduszu przydziela się uczestnikowi funduszu przejmowanego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa funduszu przejmowanego posiadanych przez tego uczestnika i wartości aktywów netto funduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu poprzedzającym dzień obliczenia stosunku wymiany przez wartość początkową jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmującego podaną w planie połączenia;

2) w przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu — towarzystwo tworzące fundusz przejmujący przydziela uczestnikowi funduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa funduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa funduszu przejmowanego posiadanych przez tego uczestnika i wartości aktywów netto funduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu poprzedzającym dzień obliczenia stosunku wymiany przez wartość początkową jednostki uczestnictwa funduszu przejmującego.

2. W przypadku połączenia krajowego przez przejęcie, w którym zgodnie z planem połączenia bierze udział więcej niż jeden fundusz przejmowany, dzień obliczenia stosunku wymiany kolejnego funduszu przejmowanego nie może przypadać przed dniem wykreślenia z rejestru funduszy inwestycyjnych poprzedniego funduszu przejmowanego, a w przypadku gdy poprzednio przejmowany był subfundusz, dzień obliczenia stosunku wymiany kolejnego funduszu przejmowanego nie może przypadać przed dniem wydania opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, o której mowa w art. 208u

3. W przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu dla każdego funduszu przejmowanego obowiązuje ten sam dzień obliczenia stosunku wymiany.

4. Przydział, o którym mowa w ust. 1, następuje przez wpisanie do rejestru uczestników funduszu przejmującego uczestnika funduszu przejmowanego oraz liczby przydzielonych mu jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego.

5. Od chwili przydziału, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto przypadającą na jednostkę uczestnictwa funduszu przejmującego ustala się z uwzględnieniem aktywów i zobowiązań funduszu przejmowanego.

6. Przepisów ust. 4 i 5 nie stosuje się, w przypadku gdy postanowienie sądu odmawiające wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych albo odmawiające wpisania w tym rejestrze funduszu przejmującego stanie się prawomocne.

7. Przy dokonywaniu przydziału, o którym mowa w ust. 1, nie pobiera się opłat manipulacyjnych.

Art. 208u. 1. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału, o którym mowa w art. 208t ust. 1, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych funduszu przejmowanego wydaje opinię w przedmiocie prawidłowości:

1) ostatecznej wyceny aktywów oraz ustalenia wartości aktywów netto łączących się funduszy oraz

2) obliczenia stosunku wymiany.

2. Opinię, o której mowa w ust. 1, publikuje się niezwłocznie na stronach internetowych wskazanych w statucie funduszu przejmującego oraz udostępnia się bezpłatnie uczestnikom funduszy biorących udział w połączeniu. Fundusz przejmujący niezwłocznie przekazuje opinię Komisji.

Art. 208w. 1. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału, o którym mowa w art. 208t ust. 1 pkt 1, towarzystwo będące organem funduszu przejmowanego składa do sądu wniosek o wykreślenie funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych. Do wniosku towarzystwo dołącza:

1) zgodę Komisji, o której mowa w art. 208i ust. 1 pkt 2;

2) opinię, o której mowa w art. 208u ust. 1.

2. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału, o którym mowa w art. 208t ust. 1 pkt 2, towarzystwo, które uzyskało zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym, składa do sądu wniosek o wpisanie tego funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. Do wniosku towarzystwo dołącza:

1) zezwolenie Komisji na utworzenie funduszu inwestycyjnego;

2) zgody Komisji, o których mowa w art. 208i ust. 1 pkt 2, dotyczące funduszy przejmowanych których uczestnikom przydzielono jednostki uczestnictwa zgodnie z art. 208t ust. 1 pkt 2;

3) statut tworzonego funduszu;

4) statut towarzystwa oraz odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo oświadczenie o wpisie do tego rejestru;

5) listę członków zarządu towarzystwa zawierającą ich imiona i nazwiska oraz pełnioną funkcję;

6) opinię, o której mowa w art. 208u ust. 1.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

4. Sąd rejestrowy rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub jego uzupełnienia.

5. Sąd rejestrowy odmawia wpisu funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w ustawie, statucie funduszu inwestycyjnego lub w zezwoleniu wydanym przez Komisję.

6. W przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu, fundusze przejmowane podlegają wykreśleniu z rejestru z mocy prawa z dniem, w którym postanowienie o wpisie funduszu przejmującego do rejestru funduszy inwestycyjnych staje się skuteczne.

7. Postanowienie, o którym mowa w ust. 6, staje się skuteczne z dniem jego uprawomocnienia się.

Art. 208y. Sprawozdanie finansowe funduszu przejmowanego sporządza się na dzień poprzedzający dzień przydziału, o którym mowa w art. 208t ust. 1. Sprawozdanie publikowane jest niezwłocznie na stronach internetowych wskazanych w statucie funduszu przejmowanego i przekazywane Komisji.

Art. 208z. 1. Dniem połączenia jest:

1) w przypadku połączenia krajowego przez przejęcie — dzień wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych, a w przypadku gdy przejęciu ulega subfundusz — dzień przydziału jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego;

2) w przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu — dzień wpisania funduszu przejmującego do rejestru funduszy inwestycyjnych.

2. Z dniem połączenia:

1) fundusz przejmujący wstępuje w prawa i obowiązki funduszu przejmowanego, z zastrzeżeniem art. 205 ust. 2;

2) wpis do rejestru, o którym mowa w art. 208t ust. 4, wywołuje skutek prawny.

3. W okresie od dnia przydziału, o którym mowa w art. 208t ust. 1 pkt 1 oraz art. 208t ust. 1 pkt 2, do dnia połączenia, o którym mowa w ust. 1, fundusz przejmowany nie może zawierać nowych umów, o których mowa w art. 103 lub dokonać lokat lub zawrzeć umowy na podstawie art. 107 ust. 5.

Art. 208za. 1. Niezwłocznie po dniu połączenia:

1) depozytariusz funduszu przejmowanego oraz inne podmioty przechowujące aktywa funduszu przejmowanego wydają depozytariuszowi funduszu przejmującego rejestr aktywów i przechowywane aktywa funduszu przejmowanego oraz dokumenty związane z wykonywaniem obowiązków określonych w art. 72;

2) fundusz przejmujący zamieszcza na stronach internetowych wskazanych w statucie informację o dokonanym połączeniu, ze wskazaniem dnia połączenia, oraz informuje o połączeniu Komisję;

3) fundusz przejmujący dokonuje zawiadomienia zgodnie z art. 261 w państwach członkowskich, na terytorium których fundusze przejmowane były uprawnione do zbywania jednostek uczestnictwa — w przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu.

2. Do dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w art. 261a ust. 5, fundusz przejmujący nie może zbywać jednostek uczestnictwa na terytorium danego państwa członkowskiego.

3. W przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu depozytariusz funduszu przejmowanego zawiadamia towarzystwo będące organem funduszu przejmującego o zakończeniu czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

Art. 208zb. W przypadku połączenia krajowego przez przejęcie fundusz przejmujący, w terminie 6 miesięcy od dnia połączenia, dostosowuje stan swoich aktywów do wymagań określonych w ustawie i statucie.

Rozdział 4

Połączenie transgraniczne

Oddział 1

Połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu krajowego oraz przez utworzenie funduszu zagranicznego

Art. 208zc. 1. O ile nic innego nie wynika z przepisów niniejszego oddziału, do połączenia transgranicznego przez przejęcie funduszu krajowego oraz przez utworzenie funduszu zagranicznego stosuje się odpowiednio przepisy o połączeniu krajowym przez przejęcie, z wyłączeniem art. 208t ust. 4.

2. Zgoda Komisji na połączenie funduszy, o której mowa w art. 208i ust. 1 pkt 2, oraz zgoda zgromadzenia uczestników, o której mowa w art. 208i ust. 1 pkt 4, w odniesieniu do krajowego funduszu przejmowanego są udzielane odpowiednio na:

1) połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu krajowego albo

2) połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu zagranicznego.

3. Połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu zagranicznego dochodzi do skutku pod warunkiem wyrażenia przez właściwe organy nadzoru państwa członkowskiego zgody na utworzenie funduszu zagranicznego, który ma być funduszem przejmującym, chyba że w przypadku zagranicznego subfunduszu przejmującego, zgoda taka nie jest wymagana.

Art. 208zd. 1. Plan połączenia zawiera dodatkowo:

1) wskazanie przepisów regulujących nabycie przez uczestników funduszy przejmowanych tytułów uczestnictwa funduszu przejmującego;

2) wskazanie zasad przenoszenia aktywów funduszu przejmowanego do funduszu przejmującego;

3) w przypadku połączenia transgranicznego przez utworzenie funduszu zagranicznego — statut, prospekt informacyjny oraz kluczowe informacje dla inwestorów funduszu przejmującego, a jeżeli przewiduje to prawo państwa macierzystego funduszu przejmującego — także wskazanie wartości początkowej tytułu uczestnictwa tego funduszu.

2. W przypadku połączenia transgranicznego przez utworzenie funduszu zagranicznego plan połączenia sporządzają i podpisują fundusze przejmowane i podmiot uprawniony do reprezentowania funduszu przejmującego zgodnie z prawem państwa macierzystego tego funduszu.

Art. 208ze. 1. Do wniosku o udzielenie zgody:

1) na połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu krajowego oraz przez utworzenie funduszu zagranicznego załącza się dodatkowo statut, prospekt informacyjny, kluczowe informacje dla inwestorów funduszu przejmującego oraz zmiany tych dokumentów;

2) na połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu zagranicznego załącza się dodatkowo dokument informacyjny funduszu przejmującego, jeżeli jego sporządzenie przewiduje prawo państwa macierzystego tego funduszu.

2. Dokument informacyjny funduszu przejmowanego powinien zawierać dodatkowo wskazanie różnic w zakresie zasad sprawozdawczości okresowej tego funduszu i funduszu przejmującego, informację o spodziewanym wpływie połączenia na sposób opodatkowania dochodów z inwestycji w fundusz, a także informację o dopłacie w środkach pieniężnych, jeżeli dokonanie takiej dopłaty przez fundusz przejmujący będzie konieczne. Dopłata nie może przewyższać 10% wartości aktywów netto funduszu przejmowanego przypadających na jednostki uczestnictwa danego uczestnika.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się także jego tłumaczenie oraz tłumaczenie załączonych do niego dokumentów na język urzędowy albo jeden z języków urzędowych państwa macierzystego funduszu przejmującego.

4. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, Komisja przekazuje jego tłumaczenie oraz tłumaczenie załączonych do niego dokumentów do właściwego organu państwa macierzystego funduszu przejmującego.

5. Komisja może, w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku, zażądać:

1) uzupełnienia dokumentów, które zgodnie z ust. 1 i 3 załącza się do wniosku;

2) przekazania dodatkowych informacji lub dokumentów pozwalających na dokonanie oceny zgodności łączenia funduszy z przepisami prawa lub interesem uczestników łączących się funduszy;

3) rozszerzenia lub zmiany informacji zawartych w dokumencie informacyjnym funduszu przejmowanego, mając na celu zapewnienie należytej ochrony interesów uczestników krajowego funduszu przejmowanego, w tym w szczególności zapewnienie im dostępu do informacji pozwalających należycie ocenić skutki planowanego połączenia.

6. Komisja rozpoznaje wniosek i informuje o swojej decyzji towarzystwo będące organem funduszu przejmowanego w terminie 20 dni roboczych od dnia jego złożenia. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, bieg tego terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu otrzymania przez Komisję informacji lub dokumentów, zgodnie z żądaniem Komisji.

7. W przypadku gdy właściwy organ państwa macierzystego funduszu przejmującego zażądał od funduszu przejmującego dokonania zmian w dokumencie informacyjnym tego funduszu, od dnia poinformowania Komisji o tym przez ten organ, bieg terminu, o którym mowa w ust. 6, ulega zawieszeniu do czasu uzyskania przez Komisję od tego organu informacji, czy zgłasza on zastrzeżenia do dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego po dokonaniu przez ten fundusz zmian w tym dokumencie.

8. Komisja odmawia zgody na połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu krajowego albo na połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu zagranicznego, w przypadku gdy:

1) załączone do wniosku dokumenty nie są zgodne pod względem treści lub formy z przepisami prawa;

2) wnioskodawca nie uzupełnił lub nie przekazał informacji lub dokumentów zgodnie z żądaniem, o którym mowa w ust. 5;

3) właściwy organ państwa macierzystego funduszu przejmującego zgłosił zastrzeżenia do dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego;

4) planowane połączenie jest sprzeczne z przepisami prawa lub statutem funduszu przejmowanego;

5) fundusz przejmujący nie posiada uprawnienia do zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium państw członkowskich, na terytorium których fundusz przejmowany zbywa jednostki uczestnictwa.

9. Zgoda Komisji na połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu krajowego oraz przez utworzenie funduszu zagranicznego nie zawiera rozstrzygnięcia w przedmiocie zatwierdzenia dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego.

10. O wydaniu decyzji w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, Komisja informuje właściwy organ państwa macierzystego funduszu przejmującego.

Art. 208zf. 1. Do ustalenia dnia obliczenia stosunku wymiany łączących się funduszy stosuje się przepisy prawa państwa macierzystego funduszu przejmującego. Obliczenie stosunku wymiany następuje w sposób określony w planie połączenia.

2. Niezwłocznie po przydzieleniu uczestnikom funduszu przejmowanego tytułów uczestnictwa funduszu przejmującego podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych funduszu przejmowanego dokonuje badania i wydaje opinię w przedmiocie prawidłowości:

1) ostatecznej wyceny aktywów oraz ustalenia wartości aktywów netto łączących się funduszy oraz

2) obliczenia stosunku wymiany oraz wysokości dopłat dla uczestników funduszu przejmowanego.

3. Fundusz przejmowany niezwłocznie publikuje opinię, o której mowa w ust. 2, na stronach internetowych wskazanych w statucie funduszu, udostępniają bezpłatnie uczestnikom tego funduszu oraz przekazuje Komisji.

Art. 208zg. 1. Do ustalenia dnia połączenia stosuje się przepisy prawa państwa macierzystego funduszu przejmującego.

2. Z dniem połączenia fundusz przejmujący wstępuje w prawa i obowiązki funduszu przejmowanego, w szczególności:

1) uczestnicy funduszu przejmowanego stają się uczestnikami funduszu przejmującego;

2) aktywa i zobowiązania funduszu przejmowanego stają się aktywami i zobowiązaniami funduszu przejmującego.

3. Z dniem połączenia uczestnicy funduszu przejmującego nabywają uprawnienie do dopłaty wynikającej ze stosunku wymiany, jeżeli jest ona przewidziana w dokumencie informacyjnym zgodnie z art. 208ze ust. 2.

4. W okresie od dnia przydziału, o którym mowa w art. 208zf ust. 2, do dnia połączenia, o którym mowa w ust. 1, fundusz przejmowany nie może zawierać nowych umów, o których mowa w art. 103 lub dokonać lokat lub zawrzeć umowy na podstawie art. 107 ust. 5.

Art. 208zh. Depozytariusz funduszu przejmowanego oraz inne podmioty przechowujące aktywa funduszu przejmowanego wydają depozytariuszowi funduszu przejmującego rejestr aktywów i przechowywane aktywa funduszu przejmowanego oraz dokumenty związane z wykonywaniem obowiązków określonych w art. 72 niezwłocznie po dniu połączenia, chyba że przepisy prawa państwa macierzystego funduszu przejmującego stanowią inaczej, i informują o tym towarzystwo.

Art. 208zi. 1. Towarzystwo będące organem funduszu przejmowanego składa do sądu wniosek o wykreślenie funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych niezwłocznie po dniu połączenia.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, towarzystwo załącza:

1) zgodę Komisji na połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu krajowego albo przez utworzenie funduszu zagranicznego;

2) opinię, o której mowa w art. 208zf ust. 2.

3. Sąd rejestrowy rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub jego uzupełnienia.

Art. 208zj. 1. Towarzystwo będące organem funduszu przejmowanego niezwłocznie zawiadamia fundusz przejmujący o wykreśleniu funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych.

2. Towarzystwo będące organem funduszu przejmowanego zamieszcza na stronach internetowych wskazanych w statucie funduszu informację o dokonanym połączeniu, ze wskazaniem dnia połączenia, oraz informuje Komisję o dokonanym połączeniu.

Art. 208zk. 1. Jeżeli połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu krajowego ma nastąpić przez przeniesienie na fundusz przejmujący wyłącznie aktywów netto funduszu przejmowanego, fundusz przejmowany:

1) na podstawie wyceny aktywów funduszu dokonanej w dniu poprzedzającym dzień obliczenia stosunku wymiany ustala wartość aktywów netto oraz

2) przenosi na fundusz przejmujący aktywa netto, w terminie i w sposób określony przepisami prawa państwa macierzystego funduszu przejmującego.

2. Po przeniesieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w funduszu przejmowanym mogą pozostać wyłącznie środki pieniężne na rachunkach bankowych lub instrumenty rynku pieniężnego, o których mowa w art. 93.

3. W dniu przeniesienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uczestnikom funduszu przejmowanego w zamian za jednostki uczestnictwa funduszu przejmowanego fundusz przejmujący przydziela tytuły uczestnictwa funduszu przejmującego, zgodnie ze stosunkiem wymiany ustalonym na podstawie wyceny aktywów funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego z dnia poprzedzającego dzień przydziału.

Oddział 2

Połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu zagranicznego

Art. 208zl. 1. O ile nic innego nie wynika z przepisów niniejszego oddziału, do połączenia transgranicznego przez przejęcie funduszu zagranicznego stosuje się odpowiednio przepisy o połączeniu krajowym przez przejęcie.

2. W odniesieniu do krajowego funduszu przejmowanego biorącego udział w połączeniu zgoda Komisji na połączenie funduszy, o której mowa w art. 208i ust. 1 pkt 2, oraz zgoda zgromadzenia uczestników, o której mowa w art. 208i ust. 1 pkt 4, są udzielane na połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu zagranicznego.

Art. 208zm. Plan połączenia zawiera dodatkowo:

1) wskazanie przepisów regulujących nabycie przez uczestników funduszy przejmowanych jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego;

2) wskazanie zasad przenoszenia aktywów funduszu przejmowanego do funduszu przejmującego.

Art. 208zn. 1. Połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu zagranicznego dochodzi do skutku pod warunkiem uzyskania przez co najmniej jeden zagraniczny fundusz przejmowany zgody właściwych organów państwa macierzystego tego funduszu na połączenie oraz jeżeli jest to wymagane przepisami prawa jego państwa macierzystego — zgody właściwych organów tego funduszu na połączenie.

2. Plan połączenia może przewidywać, że do skuteczności połączenia wymagane jest uzyskanie zgód, o których mowa w ust. 1, przez więcej niż jeden fundusz zagraniczny lub jeżeli w połączeniu bierze udział krajowy fundusz przejmowany — również uzyskanie przez ten fundusz zgody Komisji oraz zgody zgromadzenia uczestników na połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu zagranicznego.

Art. 208zo. Niezwłocznie po podpisaniu planu połączenia krajowy fundusz przejmujący informuje Komisję o zamiarze połączenia, przedstawiając dokument informacyjny tego funduszu i plan połączenia.

Art. 208zp. 1. Połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu zagranicznego wymaga zatwierdzenia przez Komisję dokumentu informacyjnego krajowego funduszu przejmującego. Zatwierdzenie dokumentu następuje w postępowaniu określonym w ust. 2-7 albo w postępowaniu w sprawie wydania zgody Komisji na połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu zagranicznego.

2. Postępowanie w sprawie zatwierdzenia dokumentu informacyjnego krajowego funduszu przejmującego jest wszczynane w dniu otrzymania przez Komisję od właściwych organów państwa macierzystego zagranicznego funduszu przejmowanego, przetłumaczonych na język polski:

1) wniosku zagranicznego funduszu przejmowanego o udzielenie przez właściwe organy państwa macierzystego zgody na połączenie z krajowym funduszem przejmującym;

2) dokumentu informacyjnego zagranicznego funduszu przejmowanego i dokumentu informacyjnego krajowego funduszu przejmującego;

3) planu połączenia;

4) oświadczeń złożonych przez depozytariusza krajowego funduszu przejmującego i depozytariusza zagranicznego funduszu przejmowanego, że po zweryfikowaniu przez każdego z nich warunków połączenia, depozytariusz stwierdza, że planowane połączenie funduszy jest zgodne z przepisami prawa i statutem funduszu, dla którego pełni on funkcję depozytariusza.

3. W terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 2, Komisja może zażądać od funduszu przejmującego zmiany lub rozszerzenia informacji zawartych w dokumencie informacyjnym, mając na celu zapewnienie należytej ochrony interesów uczestników krajowego funduszu przejmującego, w tym w szczególności zapewnienie im dostępu do informacji pozwalających należycie ocenić skutki planowanego połączenia.

4. Komisja w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 2, w drodze decyzji:

1) zatwierdza dokument informacyjny funduszu przejmującego albo

2) odmawia jego zatwierdzenia

— i informuje o swojej decyzji właściwe organy państwa macierzystego zagranicznego funduszu przejmowanego.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, bieg terminu, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się w dniu następującym po dniu otrzymania przez Komisję żądanych informacji.

6. Komisja może odmówić zatwierdzenia dokumentu informacyjnego krajowego funduszu przejmującego w przypadku nieudzielenia przez ten fundusz odpowiedzi zgodnie z żądaniem, o którym mowa w ust. 3, lub gdy poprawiony dokument informacyjny nie spełnia wymogów określonych w ustawie.

7. Komisja informuje niezwłocznie właściwe organy państwa macierzystego zagranicznego funduszu przejmowanego o przesłaniu do funduszu krajowego żądania, o którym mowa w ust. 3.

8. Jeżeli w połączeniu bierze udział więcej niż jeden zagraniczny fundusz przejmowany, Komisja informuje właściwe organy państwa macierzystego funduszu zagranicznego, po otrzymaniu od tych organów dokumentów, o których mowa w ust. 2, obejmujących dokument informacyjny funduszu przejmującego o tej samej treści co dokument będący przedmiotem decyzji, o której mowa w ust. 4, o zatwierdzeniu albo odmowie zatwierdzenia tego dokumentu.

Art. 208zr. Niezwłocznie po powzięciu informacji o uzyskaniu pierwszej ze zgód właściwych organów państwa macierzystego zagranicznego funduszu przejmowanego na połączenie, o planowanym połączeniu zawiadamia się uczestników krajowego funduszu przejmującego, wysyłając zawiadomienie, o którym mowa w art. 208o ust. 2.

Art. 208zs. 1. W przypadku połączenia transgranicznego przez przejęcie funduszu zagranicznego, w którym zgodnie z planem połączenia bierze udział więcej niż jeden fundusz przejmowany, dzień obliczenia stosunku wymiany dla kolejnego funduszu przejmowanego nie może przypadać przed dniem wydania opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, o której mowa w art. 208zt ust. 1.

2. W przypadku połączenia transgranicznego przez przejęcie funduszu zagranicznego, gdy subfundusz przejmujący jest nowo tworzony, dla każdego funduszu przejmowanego obowiązuje ten sam dzień obliczenia stosunku wymiany.

Art. 208zt. 1. Niezwłocznie po przydzieleniu uczestnikom funduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych funduszu przejmującego albo funduszu przejmowanego dokonuje badania i wydaje opinię w przedmiocie prawidłowości:

1) ostatecznej wyceny aktywów oraz

2) obliczenia stosunku wymiany.

2. Fundusz przejmujący oraz fundusz przejmowany będący funduszem krajowym niezwłocznie publikują opinię, o której mowa w ust. 1, na stronach internetowych wskazanych w statucie funduszu oraz udostępniają ją bezpłatnie swoim uczestnikom. Fundusz przejmujący niezwłocznie przekazuje opinię Komisji.

Art. 208zu. 1. Dniem połączenia jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu przydziału. Z tym dniem krajowy fundusz przejmujący, z zastrzeżeniem art. 205 ust. 2, wstępuje w prawa i obowiązki funduszu przejmowanego, w szczególności:

1) aktywa i zobowiązania funduszu przejmowanego stają się aktywami i zobowiązaniami funduszu przejmującego;

2) wpis uczestników funduszu przejmowanego do rejestru uczestników funduszu przejmującego wywołuje skutek prawny.

2. Niezwłocznie po dniu połączenia depozytariusz każdego funduszu przejmowanego oraz inne podmioty przechowujące aktywa funduszu przejmowanego wydają depozytariuszowi funduszu przejmującego rejestr aktywów i przechowywane aktywa funduszu przejmowanego oraz dokumenty związane z wykonywaniem obowiązków depozytariusza, chyba że przepisy prawa państwa macierzystego funduszu przejmowanego stanowią inaczej, i informują o tym towarzystwo.

Art. 208zw. 1. Niezwłocznie po dniu połączenia towarzystwo będące organem funduszu przejmowanego składa do sądu rejestrowego wniosek o wykreślenie tego funduszu z rejestru funduszy inwestycyjnych.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, towarzystwo załącza:

1) zgodę Komisji na połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu zagranicznego;

2) opinię, o której mowa w art. 208zt ust. 1.

3. Sąd rejestrowy rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub jego uzupełnienia.

Art. 208zy. Sprawozdanie finansowe krajowego funduszu przejmowanego sporządza się na dzień poprzedzający dzień przydziału. Sprawozdanie publikowane jest niezwłocznie na stronach internetowych wskazanych w statucie tego funduszu i przekazywane Komisji.

Oddział 3

Połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu krajowego

Art. 208zz. 1. O ile nic innego nie wynika z przepisów niniejszego oddziału, do połączenia transgranicznego przez utworzenie funduszu krajowego stosuje się odpowiednio przepisy o połączeniu krajowym przez utworzenie funduszu krajowego oraz przepisy o utworzeniu funduszu inwestycyjnego otwartego.

2. W odniesieniu do krajowego funduszu przejmowanego biorącego udział w połączeniu, zgoda Komisji na połączenie funduszy, o której mowa w art. 208i ust. 1 pkt 2, oraz zgoda zgromadzenia uczestników, o której mowa w art. 208i ust. 1 pkt 4, są udzielane na połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu krajowego.

3. Połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu krajowego wymaga uzyskania zezwolenia Komisji na utworzenie funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym, zgodnie z przepisami art. 22 i art. 23. Jeżeli w połączeniu transgranicznym przez utworzenie funduszu krajowego bierze udział krajowy fundusz przejmowany, zezwolenie to powinno być uzyskane przed uzyskaniem przez ten fundusz zgody Komisji zgodnie z ust. 2. Plan połączenia sporządza się niezwłocznie po uzyskaniu zezwolenia.

Art. 208zza. 1. W statucie funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym, załączanym do wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego, wskazuje się, że fundusz powstanie na skutek połączenia transgranicznego przez utworzenie funduszu krajowego.

2. Do funduszu przejmującego nie stosuje się przepisów art. 15 ust. 3 oraz art. 26-30. Wpłaty do funduszu przejmującego są zbierane w drodze wniesienia aktywów funduszy przejmowanych.

3. Towarzystwo informuje fundusz przejmowany o uzyskaniu zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym, niezwłocznie po jego doręczeniu.

Art. 208zzb. 1. Zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym, wygasa, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia jego doręczenia, towarzystwo nie złoży wniosku o wpisanie tego funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych w związku z połączeniem.

2. Zezwolenie nie wygasa zgodnie z ust. 1, jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia powzięcia przez towarzystwo informacji o:

1) odmowie udzielenia zagranicznemu funduszowi przejmowanemu, bez którego zgodnie z planem połączenia połączenie nie dojdzie do skutku, zgody na połączenie przez właściwe organy jego państwa macierzystego,

2) odmowie udzielenia krajowemu funduszowi przejmowanemu, bez którego zgodnie z planem połączenia połączenie nie dojdzie do skutku, zgody Komisji na połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu krajowego,

3) braku zgody właściwego organu zagranicznego funduszu przejmowanego, bez którego zgodnie z planem połączenia połączenie to nie dojdzie do skutku, jeżeli zgoda taka jest wymagana przez prawo jego państwa macierzystego,

4) podjęciu przez zgromadzenie uczestników krajowego funduszu przejmowanego, bez którego zgodnie z planem połączenia połączenie nie dojdzie do skutku, uchwały o niewyrażeniu zgody na połączenie,

5) nieodbyciu się ważnego zgromadzenia uczestników krajowego funduszu przejmowanego, bez którego zgodnie z planem połączenia połączenie nie dojdzie do skutku, chyba że w terminie określonym w ust. 1 jest możliwe zwołanie kolejnego zgromadzenia uczestników tego funduszu przejmowanego

— towarzystwo zmieni statut funduszu w zakresie, o którym mowa w art. 208zza ust. 1, dokona w prospekcie informacyjnym funduszu zmian niezbędnych do przeprowadzenia zapisów na jednostki uczestnictwa funduszu, przeprowadzi zapisy na jednostki uczestnictwa, dokona ich przydziału oraz złoży wniosek o wpisanie funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. W takim przypadku art. 26 ust. 2 i 3, art. 27-29 i art. 30 ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 208zzc. Plan połączenia zawiera dodatkowo:

1) wskazanie przepisów regulujących nabycie przez uczestników funduszy przejmowanych jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego;

2) wskazanie zasad przenoszenia aktywów funduszu przejmowanego do funduszu przejmującego;

3) statut, prospekt informacyjny oraz kluczowe informacje dla inwestorów funduszu przejmującego.

Art. 208zzd. 1. Połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu krajowego dochodzi do skutku pod warunkiem uzyskania przez co najmniej:

1) dwa zagraniczne fundusze przejmowane zgody właściwych organów państwa macierzystego zagranicznego funduszu przejmowanego na połączenie oraz, jeżeli jest to wymagane przez prawo państwa macierzystego danego funduszu — zgody właściwych organów tego funduszu na połączenie albo

2) jeden:

a) zagraniczny fundusz przejmowany zgody właściwych organów państwa macierzystego zagranicznego funduszu przejmowanego na połączenie oraz, jeżeli jest to wymagane przez prawo jego państwa macierzystego — zgody właściwych organów tego funduszu na połączenie oraz

b) krajowy fundusz przejmowany zgody Komisji na połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu krajowego oraz zgody zgromadzenia uczestników na połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu krajowego.

2. Plan połączenia może przewidywać, że do skuteczności połączenia wymagane jest uzyskanie zgód, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przez więcej niż dwa fundusze zagraniczne lub zgód, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przez więcej niż jeden fundusz zagraniczny lub więcej niż jeden krajowy fundusz przejmowany.

Art. 208zze. 1. Fundusz przejmowany jest obowiązany niezwłocznie poinformować towarzystwo, które uzyskało zezwolenie na utworzenie funduszu, który ma być funduszem przejmującym, o tym, że:

1) właściwe organy funduszu przejmowanego wyraziły zgodę na połączenie albo zgoda taka nie została udzielona — w przypadku zagranicznego funduszu przejmowanego, jeżeli zgoda taka jest wymagana przez prawo państwa macierzystego tego funduszu;

2) nie odbyło się ważne zgromadzenie uczestników funduszu przejmowanego albo zgromadzenie to podjęło uchwałę o wyrażeniu zgody na połączenie albo o niewyrażeniu takiej zgody — w przypadku funduszu przejmowanego będącego funduszem krajowym.

2. Komisja informuje towarzystwo, które uzyskało zezwolenie na utworzenie funduszu, który ma być funduszem przejmującym, o udzieleniu zagranicznemu funduszowi przejmowanemu przez właściwe organy jego państwa macierzystego zgody na połączenie albo o odmowie jej udzielenia oraz o udzieleniu krajowemu funduszowi przejmowanemu zgody na połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu krajowego albo odmowie jej udzielenia.

Art. 208zzf. 1. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych funduszu przejmującego albo funduszu przejmowanego dokonuje badania i wydaje opinię w przedmiocie prawidłowości:

1) ostatecznej wyceny aktywów oraz

2) obliczenia stosunku wymiany.

2. Towarzystwo, które uzyskało zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym, oraz fundusz przejmowany będący funduszem krajowym niezwłocznie publikują opinię, o której mowa w ust. 1, na stronach internetowych wskazanych w statutach funduszu. Fundusz przejmowany bezpłatnie udostępnia opinię swoim uczestnikom, a towarzystwo, które uzyskało zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym, niezwłocznie przekazuje ją Komisji.

Art. 208zzg. Niezwłocznie po dniu połączenia depozytariusz każdego funduszu przejmowanego oraz inne podmioty przechowujące aktywa funduszu przejmowanego wydają depozytariuszowi funduszu przejmującego rejestr aktywów i przechowywane aktywa funduszu przejmowanego oraz dokumenty związane z wykonywaniem obowiązków depozytariusza, chyba że przepisy prawa państwa macierzystego funduszu przejmowanego stanowią inaczej, i informują o tym towarzystwo.

Art. 208zzh. Sprawozdanie finansowe krajowego funduszu przejmowanego sporządza się na dzień poprzedzający dzień przydziału. Sprawozdanie publikowane jest niezwłocznie na stronach internetowych wskazanych w statucie tego funduszu i przekazywane Komisji.”;

57) w art. 219 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz inwestycyjny otwarty oraz specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty mają obowiązek publikowania prospektów informacyjnych oraz kluczowych informacji dla inwestorów, a także rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych, w tym połączonych sprawozdań funduszy z wydzielonymi ubfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy, na stronach internetowych wskazanych w statucie funduszu.”;

58) po art. 220 dodaje się art. 220a i art. 220b w brzmieniu:

Art. 220a. 1. Kluczowe informacje dla inwestorów powinny zawierać następujące informacje o podstawowych cechach funduszu inwestycyjnego:

1) dane pozwalające na identyfikację funduszu;

2) opis jego polityki inwestycyjnej i celów inwestycyjnych;

3) przedstawienie dotychczasowych wyników lub symulacje tych wyników;

4) wysokość opłat manipulacyjnych pobieranych w związku z nabyciem lub umorzeniem jednostek uczestnictwa oraz wysokość innych opłat i kosztów ponoszonych przez uczestników funduszu inwestycyjnego;

5) określenie profilu ryzyka funduszu inwestycyjnego, w tym określenie wskaźnika zysku do ryzyka funduszu wraz z wyjaśnieniem dotyczącym ryzyka związanego z inwestycjami w funduszu oraz odpowiednimi ostrzeżeniami.

2. Kluczowe informacje dla inwestorów powinny wyraźnie wskazywać, gdzie i w jaki sposób można uzyskać dodatkowe informacje na temat funduszu inwestycyjnego, w tym gdzie i w jaki sposób można, na wniosek, bezpłatnie otrzymać prospekt informacyjny, a także, w jakim języku takie informacje są dostępne dla inwestorów.

3. Informacje zawarte w kluczowych informacjach dla inwestorów powinny być przedstawione w sposób umożliwiający zrozumienie charakteru oraz ryzyka związanego z jednostkami uczestnictwa funduszu, a tym samym podjęcie świadomej decyzji inwestycyjnej, a także w formie zrozumiałej bez konieczności odwoływania się do innych dokumentów.

4. Informacje zawarte w kluczowych informacjach dla inwestorów powinny być spójne z odpowiednimi częściami prospektu informacyjnego.

5. Kluczowe informacje dla inwestorów powinny być sporządzone w jednolitym formacie umożliwiającym dokonywanie porównań kluczowych informacji dla inwestorów dla różnych funduszy inwestycyjnych.

6. Zakres informacji wykazywanych w kluczowych informacjach dla inwestorów oraz formę i sposób ich przedstawienia inwestorom określa rozporządzenie Komisji (UE) nr 583/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie kluczowych informacji dla inwestorów i warunków, które należy spełnić w przypadku dostarczania kluczowych informacji dla inwestorów lub prospektu emisyjnego na trwałym nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem strony internetowej (Dz. Urz. UEL 176 z 10.07.2010, str. 1).

7. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty sporządza i udostępnia kluczowe informacje dla inwestorów na zasadach określonych dla funduszu inwestycyjnego otwartego, w tym zgodnie z przepisami, o których mowa w ust. 6.

Art. 220b. Informacje zawarte w kluczowych informacjach dla inwestorów, w tym przetłumaczone na język inny niż ten, w którym zostały sporządzone, nie mogą być wyłączną podstawą odpowiedzialności cywilnej, chyba że wprowadzają one w błąd, są nieprawdziwe lub niezgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym funduszu. Kluczowe informacje dla inwestorów powinny zawierać w tym zakresie wyraźne ostrzeżenie skierowane do inwestorów.”;

59) art. 221 i art. 222 otrzymują brzmienie:

Art. 221. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także sposób i metodologię wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, mając na uwadze umożliwienie nabywcom jednostek uczestnictwa dokonania oceny ryzyka związanego z lokatami funduszu oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te jednostki.

Art. 222. 1. Przy zbywaniu jednostek uczestnictwa fundusz inwestycyjny otwarty i specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty bezpłatnie udostępnia kluczowe informacje dla inwestorów, umożliwiając zapoznanie się z nimi przed nabyciem jednostek uczestnictwa.

2. W przypadku gdy jednostki uczestnictwa funduszu są zbywane za pośrednictwem podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3 lub ust. 2, wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, obciąża ten podmiot. Na żądanie tego podmiotu fundusz inwestycyjny dostarcza mu kluczowe informacje dla inwestorów.

3. W przypadku przyjmowania oświadczeń woli związanych z przystąpieniem do funduszu inwestycyjnego za pośrednictwem osób, o których mowa w art. 33 ust. 1, obowiązek określony w ust. 1 wykonuje się przez te osoby.

4. Od dnia ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego przy zbywaniu jednostek uczestnictwa funduszu wraz z kluczowymi informacjami dla inwestorów udostępnia się informację o planowanym zgromadzeniu uczestników zawierającą informacje, o których mowa w art. 87c ust. 3.

5. Od dnia zgromadzenia uczestników zwołanego w związku z planowanym połączeniem funduszy przy zbywaniu jednostek uczestnictwa funduszu wraz z kluczowymi informacjami dla inwestorów udostępnia się informację o planowanym połączeniu, chyba że zgromadzenie uczestników funduszu nie podjęło ważnej uchwały o wyrażeniu zgody na połączenie.

6. Fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany udostępnić uczestnikowi funduszu bezpłatnie, na jego żądanie, prospekt informacyjny wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie, a także roczne i półroczne sprawozdania finansowe, połączone sprawozdania finansowe funduszu z wydzielonymi ubfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy.

7. Kluczowe informacje dla inwestorów oraz prospekt informacyjny wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie mogą być udostępnione na trwałym nośniku informacji innym niż papier lub za pośrednictwem strony internetowej. W takim przypadku na żądanie inwestora lub uczestnika funduszu są one dostarczane bezpłatnie na papierze.

8. Sprawozdania finansowe są udostępniane w sposób określony w kluczowych informacjach dla inwestorów oraz prospekcie informacyjnym funduszu, jednakże na żądanie uczestnika funduszu są mu dostarczane na papierze.

9. Fundusz inwestycyjny otwarty działający jako fundusz powiązany dodatkowo jest obowiązany udostępnić uczestnikowi funduszu bezpłatnie, na jego żądanie, prospekt informacyjny funduszu podstawowego oraz roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszu podstawowego.

10. Fundusz inwestycyjny otwarty przekazuje Komisji:

1) prospekty informacyjne i kluczowe informacje dla inwestorów — niezwłocznie po ich sporządzeniu;

2) roczne sprawozdania finansowe, a w przypadku funduszu z wydzielonymi ubfunduszami roczne połączone sprawozdanie finansowe funduszu oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy — niezwłocznie po ich zbadaniu przez biegłego rewidenta;

3) półroczne sprawozdania finansowe, a w przypadku funduszu z wydzielonymi ubfunduszami półroczne połączone sprawozdanie finansowe funduszu oraz półroczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy — niezwłocznie po dokonaniu ich przeglądu przez biegłego rewidenta.

11. Fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem powiązanym, poza dokumentami wskazanymi w ust. 10, przekazuje niezwłocznie Komisji prospekt informacyjny, kluczowe informacje dla inwestorów oraz ich zmiany, a także roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszu podstawowego.

12. Fundusz inwestycyjny otwarty przekazuje Komisji informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym lub kluczowych informacjach dla inwestorów niezwłocznie po ich wprowadzeniu.

13. Prospekt informacyjny, a także roczne i półroczne sprawozdania finansowe, połączone sprawozdania finansowe funduszu z wydzielonymi ubfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy, powinny być dostępne w miejscach zbywania jednostek uczestnictwa wskazanych w prospekcie informacyjnym.

14. Fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany udostępniać we wszystkich miejscach zbywania jednostek uczestnictwa oraz na stronach internetowych wskazanych w statucie funduszu aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym oraz ujednoliconą wersję kluczowych informacji dla inwestorów obejmującą wszystkie zmiany.”;

60) w art. 225 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Towarzystwo, fundusz inwestycyjny oraz spółka zarządzająca, z którą towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, mają obowiązek dostarczania, na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela, informacji, dokumentów lub wyjaśnień niezbędnych do wykonywania efektywnego nadzoru.”;

61) w art. 225a pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) podmiot, któremu towarzystwo powierzyło wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1, w celu sprawdzenia, czyjego działalność w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z umowy zawartej z towarzystwem jest zgodna z tą umową oraz statutem funduszu inwestycyjnego,”;

62) w art. 226:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) podmiotu, któremu towarzystwo powierzyło wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1 — w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z umowy zawartej z towarzystwem jest zgodna z tą umową oraz statutem funduszu inwestycyjnego;”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do kontroli podmiotów, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537, z późn. zm. 5) ), zwanej dalej „ustawą o nadzorze nad rynkiem kapitałowym”, oraz przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.”;

63) po art. 227 dodaje się art. 227a i art. 227b w brzmieniu:

Art. 227a. 1. Komisja może nakazać:

1) towarzystwu, które narusza przepisy prawa, nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu, przekracza zakres zezwolenia, narusza interes uczestników funduszu inwestycyjnego lub uczestników zbiorczego portfela papierów wartościowych lub nie przestrzega zasad uczciwego obrotu, a także jeżeli fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo narusza przepisy regulujące działalność funduszy inwestycyjnych, przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawy o ofercie publicznej lub ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, nie przestrzega przepisów statutu lub warunków określonych w zezwoleniu lub nie działa zgodnie z postanowieniami prospektu informacyjnego,

2) depozytariuszowi, który narusza przepisy ustawy lub nie wypełnia obowiązków określonych w umowie o prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego,

3) podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 2, który narusza przepisy ustawy, nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu lub przekracza zakres zezwolenia, lub wykonuje działalność z naruszeniem interesów uczestników funduszy lub zasad uczciwego obrotu,

4) podmiotowi, któremu towarzystwo powierzyło wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1, który wykonuje działalność w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z umowy zawartej z towarzystwem niezgodnie z tą umową oraz statutem funduszu inwestycyjnego,

5) podmiotowi prowadzącemu rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego, który wykonuje działalność w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z umowy zawartej z funduszem niezgodnie z tą umową oraz statutem funduszu inwestycyjnego,

6) spółce zarządzającej, jeżeli działalność funduszu inwestycyjnego otwartego, co do którego towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, w zakresie należącym zgodnie z art. 272c ust. 1 do kompetencji spółki zarządzającej, narusza przepisy regulujące działalność funduszy inwestycyjnych, przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawy o ofercie publicznej lub ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, postanowienia statutu lub warunki określone w zezwoleniu lub jest niezgodna z postanowieniami prospektu informacyjnego, lub narusza interes uczestników funduszu inwestycyjnego,

7) spółce zarządzającej lub oddziałowi tej spółki albo spółce zarządzającej funduszami inwestycyjnymi otwartymi z siedzibą w państwach należących do EEA lub OECD lub oddziałowi tej spółki, które naruszają przepisy prawa w zakresie prowadzenia działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

8) funduszowi zagranicznemu lub funduszowi inwestycyjnemu otwartemu z siedzibą w państwie należącym do EEA lub OECD, które naruszają przepisy prawa, zasady uczciwego obrotu lub zasady zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa przedstawione w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 253 ust. 1,

9) podmiotowi, o którym mowa w art. 192 ust. 1, który narusza przepisy prawa lub statutu funduszu sekurytyzacyjnego, nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu lub przekracza zakres zezwolenia, lub wykonuje działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub z naruszeniem interesów uczestników funduszu sekurytyzacyjnego,

10) agentowi płatności lub przedstawicielowi funduszu zagranicznego lub funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwach należących do EEA lub OECD, którzy wykonują obowiązki wynikające z umowy zawartej z takim funduszem niezgodnie z tą umową oraz przepisami ustawy

— zaprzestanie tych działań.

2. Środek określony w ust. 1 może być stosowany bez względu na zastosowanie sankcji określonych w art. 228, art. 232-234, art. 259, art. 259a i art. 273.

Art. 227b. W przypadku gdy jest to uzasadnione interesem uczestników funduszu inwestycyjnego, Komisja może, w drodze decyzji, nakazać funduszowi czasowe zawieszenie zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego.”;

64) w art. 228:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy towarzystwo narusza przepisy prawa, nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu, przekracza zakres zezwolenia lub narusza interes uczestników funduszu inwestycyjnego, uczestników funduszu zagranicznego lub uczestników zbiorczego portfela papierów wartościowych, Komisja może, w drodze decyzji:

1) cofnąć zezwolenie albo

2) nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 zł, albo

3) zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2.”,

b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

„2b. W przypadku gdy działalność funduszu inwestycyjnego otwartego, co do którego towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, w zakresie należącym zgodnie z art. 272c ust. 1 do kompetencji spółki zarządzającej, narusza przepisy regulujące działalność funduszy inwestycyjnych, przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawy o ofercie publicznej lub ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, postanowienia statutu lub warunki określone w zezwoleniu lub jest niezgodna z postanowieniami prospektu informacyjnego, lub narusza interes uczestników funduszu inwestycyjnego, Komisja może, w drodze decyzji:

1) zakazać wykonywania przez spółkę zarządzającą lub jej oddział działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w całości lub w części, w szczególności zakazać wykonywania działalności w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi otwartymi i prowadzenia ich spraw, albo

2) nałożyć na spółkę zarządzającą karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł, albo

3) zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2.”,

c) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Przed podjęciem decyzji o cofnięciu zezwolenia towarzystwu, które zarządza funduszem zagranicznym, Komisja zasięga opinii właściwego organu państwa macierzystego funduszu zagranicznego.”;

65) w art. 229:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Każda informacja reklamowa odnosząca się do nabywania jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych musi wskazywać na istnienie odpowiednio prospektu informacyjnego, kluczowych informacji dla inwestorów, prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego albo warunków emisji i wskazywać miejsce, w którym dany dokument jest publicznie dostępny.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty prowadzi działalność jako fundusz powiązany, w informacjach o funduszu, o których mowa w ust. 1, należy zamieścić wyeksponowane stwierdzenie wskazujące na tę cechę.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Fundusze inwestycyjne inne niż fundusze inwestycyjne otwarte nie mogą w swoich statutach w prospektach lub w innych publikowanych i dostępnych w sposób publiczny informacjach w tym reklamowych, wskazywać, że spełniają wymagania określone w przepisach prawa wspólnotowego regulującego zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe lub sugerować, że ich działalność jest zgodna z tymi przepisami.”;

66) w art. 238 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Towarzystwo może, na podstawie zawartej z innym towarzystwem będącym organem specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub funduszu inwestycyjnego zamkniętego umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym, prowadzenia jego spraw oraz reprezentowania funduszu w stosunkach z osobami trzecimi, przejąć zarządzanie tym funduszem.”;

67) po art. 238 dodaje się art. 238a w brzmieniu:

Art. 238a. 1. Towarzystwo może, na podstawie zawartej z innym towarzystwem będącym organem funduszu inwestycyjnego otwartego umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym, prowadzenia jego spraw oraz reprezentowania funduszu w stosunkach z osobami trzecimi, przejąć zarządzanie tym funduszem.

2. Przejęcie zarządzania wymaga zgody zgromadzenia uczestników funduszu na przejęcie zarządzania przez inne towarzystwo, zezwolenia Komisji oraz zmiany statutu funduszu w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2.

3. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, towarzystwo, które zamierza przejąć zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, załącza:

1) dane osobowe osób zatrudnionych w towarzystwie, które będą mieć istotny wpływ na działalność funduszu, w tym w szczególności na decyzje inwestycyjne funduszu, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacjami z Krajowego Rejestru Karnego;

2) informację o planowanym, w związku z przejęciem zarządzania, powierzeniu innym podmiotom wykonywania czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1;

3) umowę o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym, prowadzenia jego spraw oraz reprezentowania funduszu w stosunkach z osobami trzecimi;

4) oświadczenie biegłego rewidenta o prawidłowości i zgodności z profilem ryzyka inwestycyjnego i polityką inwestycyjną funduszu inwestycyjnego systemu zarządzania ryzykiem w towarzystwie, przyjętych metod pomiaru i monitorowania ryzyk, wyznaczania całkowitej ekspozycji oraz systemu limitów wewnętrznych przyjętego dla funduszu inwestycyjnego, w przypadku gdy towarzystwo nie zarządza funduszem inwestycyjnym o takim profilu ryzyka inwestycyjnego i polityce inwestycyjnej jak fundusz, którego dotyczy wniosek, albo oświadczenie towarzystwa, iż towarzystwo zarządza funduszem inwestycyjnym o takim profilu ryzyka inwestycyjnego i polityce inwestycyjnej;

5) uchwałę zgromadzenia uczestników o wyrażeniu zgody na przejęcie zarządzania funduszem przez inne towarzystwo.

4. Komisja odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, jeżeli:

1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;

2) towarzystwo, które zamierza przejąć zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, nie zapewnia zarządzania w sposób należyty funduszem inwestycyjnym otwartym o takiej polityce inwestycyjnej i celach inwestycyjnych jak fundusz inwestycyjny otwarty, którego dotyczy wniosek.

5. Towarzystwo przejmujące zarządzanie wstępuje w prawa i obowiązki towarzystwa będącego dotychczas organem funduszu, z dniem wejścia w życie zmiany statutu, o której mowa w ust. 2. Postanowienia umowy wyłączające przejęcie określonych obowiązków są bezskuteczne wobec osób trzecich.

6. W związku z przejęciem zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym uczestnicy funduszu inwestycyjnego otwartego mają prawo, w terminie od dnia ogłoszenia zmiany statutu funduszu, o której mowa w ust. 2, do dnia jej wejścia w życie, zażądać odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu bez ponoszenia opłat manipulacyjnych.

7. Towarzystwo przejmujące zarządzanie funduszem inwestycyjnym jest obowiązane przekazać uczestnikom tego funduszu na papierze lub innym trwałym nośniku informacji, przynajmniej na 45 dni przed planowaną datą przejęcia zarządzania funduszem inwestycyjnym, następujące informacje:

1) oświadczenie, że towarzystwo uzyskało zezwolenie Komisji, o którym mowa w ust. 2;

2) datę ogłoszenia zmiany statutu funduszu inwestycyjnego, o której mowa w ust. 2;

3) informację, że uczestnicy funduszu mają prawo zażądać, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia zmiany statutu funduszu inwestycyjnego, odkupienia posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa funduszu bez ponoszenia opłat manipulacyjnych”;

68) w art. 240a w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) osoby, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 5-7, mogą wykonywać swoje obowiązki z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu, albo”;

69) art. 242 otrzymuje brzmienie:

Art. 242. 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na przekształcenie funduszy inwestycyjnych w jeden fundusz z wydzielonymi ubfunduszami, o którym mowa w art. 240 ust. 2 pkt 1 i 2, towarzystwo załącza dokumenty określone w art. 22 ust. 1.

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia na przekształcenie funduszu inwestycyjnego w nowy subfundusz istniejącego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi ubfunduszami towarzystwo załącza dokumenty określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 i 10.”;

70) w art. 246:

a) w ust. 1:

— pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) upływ 6-miesięcznego okresu, przez który towarzystwo będące organem funduszu lub spółka zarządzająca, która zarządza funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzi jego sprawy, pozostawały jedynym uczestnikiem tego funduszu;”,

— dodaje się pkt 8-10 w brzmieniu:

„8) wydanie przez Komisję decyzji, o której mowa w art. 50a ust. 5;

9) w przypadku funduszu powiązanego — rozwiązanie funduszu podstawowego;

10) w przypadku funduszu biorącego udział w połączeniu transgranicznym dokonywanym zgodnie z art. 208zk — przeniesienie aktywów netto tego funduszu na zagraniczny fundusz przejmujący zgodnie z art. 208zk ust. 1

pkt 2.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem powiązanym nie ulega rozwiązaniu z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 9, w przypadku wydania przez Komisję zezwolenia, o którym mowa w art. 169p ust. 1 albo art. 169s ust. 1, na wniosek złożony przez fundusz powiązany przed dniem rozwiązania funduszu podstawowego.”;

71) w art. 247 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku wystąpienia przyczyny rozwiązania funduszu inwestycyjnego otwartego będącego funduszem podstawowym, jeżeli prowadzącym działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa tego funduszu podstawowego jest fundusz zagraniczny, informacja o wystąpieniu przyczyny rozwiązania funduszu podstawowego jest przekazywana także właściwym organom państwa macierzystego funduszu zagranicznego.”;

72) po art. 248 dodaje się art. 248a w brzmieniu:

Art. 248a. Zakończenie likwidacji funduszu inwestycyjnego otwartego będącego funduszem podstawowym nie może nastąpić przed upływem 3 miesięcy od dnia opublikowania informacji, o której mowa w art. 247 ust. 1.”;

73) w art. 249 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku gdy rozwiązanie funduszu następuje z przyczyny, o której mowa w art. 246 ust. 1 pkt 10, za zaspokojenie wszystkich zobowiązań funduszu przejmowanego, które pozostają po przeniesieniu jego aktywów netto na zagraniczny fundusz przejmujący, w toku likwidacji funduszu odpowiadają solidarnie towarzystwo zarządzające funduszem przejmowanym oraz fundusz przejmujący lub jego spółka zarządzająca.”;

74) art. 253 otrzymuje brzmienie:

Art. 253. 1. Fundusz zagraniczny może zbywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez siebie tytuły uczestnictwa, jeżeli Komisja otrzyma od właściwego organu państwa macierzystego funduszu zagranicznego zawiadomienie o zamiarze zbywania tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnia warunki określone w ust. 3 i 4.

2. Zbywanie tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego może rozpocząć się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po uzyskaniu przez fundusz zagraniczny od właściwego organu jego państwa macierzystego informacji o przekazaniu Komisji zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1.

3. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, określa rozporządzenie 584/2010. W części B zawiadomienie powinno zawierać:

1) szczegółowy opis sposobów zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusz zagraniczny, w tym zasad i warunków wpłacania i wypłacania kwot związanych z ich nabywaniem i odkupywaniem, oraz sposobu udostępniania informacji o funduszu;

2) wskazanie imienia i nazwiska lub firmy (nazwy) oraz miejsca zamieszkania lub siedziby oraz adresu w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela funduszu zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) wskazanie firmy oraz siedziby i adresu agenta płatności funduszu zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) treść dodatkowej informacji dla inwestorów nabywających tytuły uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, załącza się:

1) regulamin funduszu zagranicznego;

2) prospekt informacyjny funduszu zagranicznego;

3) kluczowe informacje dla inwestorów funduszu zagranicznego;

4) ostatnie roczne i półroczne sprawozdanie finansowe funduszu zagranicznego, jeżeli zostały sporządzone;

5) zaświadczenie sporządzone przez właściwe organy państwa macierzystego funduszu zagranicznego stwierdzające, że fundusz zagraniczny działa zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe.

5. Przez regulamin funduszu zagranicznego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, rozumie się również statut tego funduszu lub statut albo regulamin spółki, jeżeli fundusz utworzony jest w formie spółki.

6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, oraz dołączone do niego dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim lub angielskim albo przetłumaczone na język polski lub angielski, z tym że treść dodatkowej informacji dla inwestorów oraz kluczowe informacje dla inwestorów powinny zostać sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.

7. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, oraz dołączone do niego dokumenty są przesyłane do Komisji w formie elektronicznej przez właściwe organy państwa macierzystego funduszu zagranicznego na adres poczty elektronicznej ustanowiony przez Komisję dla celów otrzymywania zawiadomień dotyczących funduszy zagranicznych od właściwych organów państwa macierzystego funduszu zagranicznego oraz prowadzenia korespondencji z właściwymi organami państw członkowskich w zakresie zawiadomień funduszy zagranicznych oraz prowadzonej przez fundusze zagraniczne działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy fundusz zagraniczny prowadzący działalność jako fundusz z wydzielonymi ubfunduszami zamierza zbywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytuły uczestnictwa związane z subfunduszem, który nie był wskazany w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, oraz dołączonych do niego dokumentach.”;

75) w art. 254:

a) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:

„1. Fundusz zagraniczny jest obowiązany do:

1) publikowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulaminu, prospektu informacyjnego, kluczowych informacji dla inwestorów, dodatkowej informacji dla inwestorów, zmian dokonanych w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów i dodatkowej informacji dla inwestorów, a także rocznego i półrocznego sprawozdania finansowego;

2) udostępniania przy zbywaniu tytułów uczestnictwa kluczowych informacji dla inwestorów, dodatkowej informacji dla inwestorów oraz innych informacji i dokumentów, do których udostępniania jest zobowiązany zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w państwie macierzystym — umożliwiając zapoznanie się z nimi przed nabyciem tytułów uczestnictwa.

1a. Dodatkowa informacja dla inwestorów zawiera podstawowe informacje na temat zbywania i odkupywania tytułów uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, listę podmiotów, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego, zwięzłe informacje na temat obowiązków podatkowych uczestników funduszu, wskazanie przedstawiciela funduszu zagranicznego i agenta płatności funduszu zagranicznego wraz z krótkim opisem wykonywanej przez nich funkcji oraz wskazanie strony internetowej funduszu zagranicznego prowadzonej w języku polskim, na której będą udostępniane informacje i dokumenty dla uczestników funduszu zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”,

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b i 1c w brzmieniu:

„1b. Termin publikowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zmian w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów i regulaminie funduszu zagranicznego oraz termin ich wejścia w życie wobec uczestników funduszu zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się według prawa państwa macierzystego funduszu. Terminy te są tożsame odpowiednio z terminem publikowania tych zmian na terytorium państwa macierzystego funduszu i terminem ich wejścia w życie wobec uczestników funduszu na terytorium tego państwa.

1c. Publikowanie przez fundusz zagraniczny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 1, odbywa się na stronie internetowej funduszu zagranicznego prowadzonej w języku polskim.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Publikowane i udostępniane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) kluczowe informacje dla inwestorów oraz dodatkowa informacja dla inwestorów powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski;

2) pozostałe dokumenty i informacje objęte obowiązkiem publikowania lub udostępniania powinny być sporządzone w języku polskim lub angielskim albo przetłumaczone na język polski lub angielski.”,

d) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Częstotliwość publikowania ceny zbycia i odkupienia tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego ustala się według prawa państwa macierzystego funduszu zagranicznego.”;

76) w art. 256:

a) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:

„1. Fundusz zagraniczny jest obowiązany zapewnić uczestnikom funduszu:

1) prawidłowe zbywanie i odkupywanie tytułów uczestnictwa funduszu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zasadami przedstawionymi w zawiadomieniu, o których mowa w art. 253 ust. 3, w tym sprawne wpłacanie i wypłacanie kwot związanych z nabywaniem i odkupywaniem tytułów uczestnictwa;

2) dostęp do kluczowych informacji dla inwestorów w języku polskim;

3) dostęp do informacji i dokumentów o funduszu;

4) co najmniej taki sam poziom ochrony jak w państwie macierzystym;

5) przekazywanie potwierdzeń zbycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w języku polskim, z częstotliwością obowiązującą fundusz zagraniczny zgodnie z przepisami prawa państwa macierzystego.

1a. Fundusz zagraniczny jest obowiązany do prowadzenia działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zasadami uczciwego obrotu. Fundusz zagraniczny jest obowiązany zapewnić, aby tłumaczenie informacji i dokumentów, wymienionych w art. 254 ust. 1, dokładnie odpowiadało treści oryginalnych informacji.”,

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b-1g w brzmieniu:

„1b. Fundusz zagraniczny powinien mieć możliwość ustalenia każdego uczestnika funduszu, który nabył tytuły uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez konieczności korzystania przez fundusz zagraniczny z pośrednictwa innego podmiotu, w szczególności zapewnić, aby z wyjątkiem tytułów uczestnictwa dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawa uczestnika funduszu wynikające z tytułów uczestnictwa zbywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej były zapisywane w rejestrze uczestników funduszu zagranicznego indywidualnie na rzecz każdego uczestnika.

1c. Fundusz zagraniczny jest obowiązany informować Komisję o zmianach informacji zawartych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 253 ust. 1, oraz dołączonych do niego dokumentach, wskazując miejsce udostępnienia Komisji tych zmian w formie elektronicznej. Zmiany mogą być udostępnione na prowadzonej w języku polskim stronie internetowej funduszu zagranicznego lub na stronie internetowej spółki zarządzającej funduszu zagranicznego bądź na innej stronie internetowej wskazanej przez fundusz zagraniczny w zawiadomieniu.

1d. Informacja o zmianach może mieć postać nowej wersji dokumentu albo opisu dokonanej zmiany. Informacja o zmianach może być przesłana na wyznaczony w tym celu przez Komisję adres poczty elektronicznej. Dokumenty przekazywane i udostępniane w formie elektronicznej powinny być sporządzone w formacie będącym w powszechnym użyciu.

1e. O planowanej zmianie w informacji, o której mowa w art. 253 ust. 3 pkt 1, lub zmianie kategorii tytułów uczestnictwa funduszu zbywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, fundusz informuje Komisję przed wprowadzeniem zmiany.

1f. Fundusz zagraniczny jest obowiązany ustanowić przedstawiciela na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1g. Fundusz zagraniczny może przekazywać informacje, o których mowa w ust. 1c i 1e, za pośrednictwem swojego przedstawiciela na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”,

c) w ust. 2 uchyla się pkt 5,

d) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Dokonane przez fundusz zagraniczny zmiany sposobów zbywania tytułów uczestnictwa przedstawionych w informacji, o której mowa w art. 253 ust. 3 pkt 1, powinny być zgodne z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”,

e) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Fundusz zagraniczny, który zamierza zaprzestać zbywania emitowanych przez siebie tytułów uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany umożliwić uczestnikom dostęp do informacji i dokumentów zgodnie z art. 254, umożliwić odkupienie tytułów uczestnictwa oraz wykonywać obowiązek, o którym mowa w ust. 1f i w art. 257 ust. 1, do chwili odkupienia wszystkich tytułów uczestnictwa zbytych w ramach zbywania tytułów uczestnictwa funduszu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3b. Komisja ustanawia adres poczty elektronicznej dla celów otrzymywania informacji od funduszu zagranicznego i jego przedstawiciela.”;

77) w art. 257 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz zagraniczny jest obowiązany ustanowić agenta płatności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Agentem płatności może być wyłącznie bank krajowy lub krajowy oddział instytucji kredytowej.”;

78) art. 258 otrzymuje brzmienie:

Art. 258. Fundusz zagraniczny może zbywać tytuły uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio lub za pośrednictwem:

1) spółki zarządzającej lub oddziału tej spółki po spełnieniu warunków określonych w rozdziale 2 niniejszego działu, firmy inwestycyjnej, banku krajowego wykonującego działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowego oddziału instytucji kredytowej, uprawnionych do wykonywania działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;

2) towarzystwa oraz podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 2.”;

79) w art. 259:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wyłącznie właściwymi do podejmowania środków nadzorczych wobec funduszu zagranicznego w przypadku naruszenia przez ten fundusz przepisów prawa państwa macierzystego, regulaminu tego funduszu lub zasad uczciwego obrotu są właściwe organy państwa macierzystego tego funduszu zagranicznego.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przyjęte przez fundusz zagraniczny zasady zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są niezgodne z przepisami prawa polskiego lub interesem uczestników funduszu, Komisja może, w drodze decyzji, nakazać zawieszenie zbywania tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4b. Na wniosek funduszu zagranicznego lub z urzędu Komisja uchyla decyzję o zawieszeniu, o której mowa w ust. 4a, jeżeli ustały przesłanki jej wydania.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku naruszenia przy zbywaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusz zagraniczny przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu lub zasad zbywania tytułów uczestnictwa przedstawionych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 253 ust. 1, lub określonych w dokumentach załączanych do zawiadomienia, Komisja może, w drodze decyzji:

1) zakazać dalszego ich zbywania albo

2) nałożyć na fundusz zagraniczny karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł, albo

3) zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2.”;

80) art. 260 i art. 261 otrzymują brzmienie:

Art. 260. Do zbywania tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne, z wyjątkiem zbywania tytułów uczestnictwa będących papierami wartościowymi, które zgodnie z zawiadomieniem, o którym mowa w art. 253 ust. 1, oraz dokumentami, o których mowa w art. 253 ust. 4 pkt 1-3, podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie stosuje się przepisów ustawy o ofercie publicznej.

Art. 261. 1. Jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty zamierza zbywać i odkupywać jednostki uczestnictwa na terytorium państwa członkowskiego, jest obowiązany zawiadomić, w formie pisemnej, Komisję o tym zamiarze. W przypadku zamiaru zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu na terytorium państwa członkowskiego za pośrednictwem zarządzającego funduszem towarzystwa albo spółki zarządzającej, która zarządza tym funduszem i prowadzi jego sprawy, okoliczność tę należy wskazać w zawiadomieniu.

2. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, określa rozporządzenie 584/2010.

3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, załącza się:

1) statut funduszu;

2) prospekt informacyjny funduszu;

3) ostatnie roczne i półroczne sprawozdanie finansowe funduszu, jeżeli zostały sporządzone;

4) kluczowe informacje dla inwestorów.

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, wraz z dołączonymi do niego dokumentami przekazuje się Komisji również w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Komisję.

5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, oraz dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3, powinny być również sporządzone w języku angielskim albo przetłumaczone na język angielski. Kluczowe informacje dla inwestorów powinny być również sporządzone w języku urzędowym państwa członkowskiego, na terytorium którego fundusz zamierza zbywać jednostki uczestnictwa, albo przetłumaczone na ten język.

6. Fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany informować właściwy organ goszczącego państwa członkowskiego o zmianach informacji zawartych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, oraz zmianach w dołączonych do niego dokumentach wskazując miejsce ich udostępnienia temu organowi w formie elektronicznej. Zmiany mogą być udostępnione na stronie internetowej funduszu, na stronie internetowej zarządzającego funduszem towarzystwa lub spółki zarządzającej, która zarządza tym funduszem i prowadzi jego sprawy, lub na innej stronie internetowej wskazanej przez fundusz w zawiadomieniu.

7. Informacja o zmianach może mieć postać nowej wersji dokumentu lub opisu dokonanej zmiany. Informacja o zmianach może być przesłana na adres poczty elektronicznej wyznaczony przez właściwy organ goszczącego państwa członkowskiego. Dokumenty przekazywane i udostępniane w formie elektronicznej powinny być sporządzone w formacie będącym w powszechnym użyciu.

8. Do informacji o zmianach stosuje się ust. 5, z tym że informacji nie sporządza się w języku polskim.

9. Fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany zapewnić właściwemu organowi goszczącego państwa członkowskiego dostęp do dokumentów, o których mowa w ust. 3, w formie elektronicznej.

10. Przed wprowadzeniem zmiany zasad zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa na terytorium goszczącego państwa członkowskiego, zawartych w części B zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, fundusz informuje pisemnie o tych zmianach właściwy organ goszczącego państwa członkowskiego.”;

81) po art. 261 dodaje się art. 261a-261c w brzmieniu:

Art. 261a. 1. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia funduszu inwestycyjnego otwartego, o którym mowa w art. 261 ust. 1, Komisja:

1) przekazuje zawiadomienie wraz z załączonymi do niego dokumentami właściwemu organowi goszczącego państwa członkowskiego albo

2) w drodze decyzji, odmawia przekazania zawiadomienia właściwemu organowi goszczącego państwa członkowskiego.

2. W przypadku gdy zawiadomienie lub załączone do niego dokumenty nie spełniają wymogów określonych w ustawie lub są niekompletne, Komisja może żądać uzupełnienia lub zmiany informacji lub dokumentów złożonych przez fundusz. Termin, o którym mowa w ust. 1, biegnie od dnia następującego po otrzymaniu przez Komisję informacji i dokumentów zgodnie z żądaniem.

3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 Komisja przekazuje właściwemu organowi goszczącego państwa członkowskiego, w formie elektronicznej, na wskazany przez ten organ adres poczty elektronicznej, otrzymane od funduszu inwestycyjnego otwartego:

1) zawiadomienie, o którym mowa w art. 261 ust. 1, i dokumenty, o których mowa w art. 261 ust. 3 pkt 1-3, sporządzone w języku angielskim albo przetłumaczone na ten język;

2) kluczowe informacje dla inwestorów sporządzone w języku urzędowym goszczącego państwa członkowskiego albo przetłumaczone na ten język.

4. Do przekazywanych właściwemu organowi goszczącego państwa członkowskiego dokumentów Komisja załącza sporządzone w języku angielskim zaświadczenie potwierdzające, że fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe.

5. Po otrzymaniu od właściwego organu goszczącego państwa członkowskiego potwierdzenia wpłynięcia zawiadomienia wraz z wymaganymi dokumentami oraz w formie umożliwiającej ich odczytanie i wydrukowanie, Komisja niezwłocznie powiadamia fundusz o otrzymaniu potwierdzenia. Fundusz może rozpocząć zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa na terytorium goszczącego państwa członkowskiego od dnia otrzymania takiego powiadomienia.

6. Komisja odmawia przekazania zawiadomienia właściwemu organowi goszczącego państwa członkowskiego, jeżeli zawiadomienie lub załączone do niego dokumenty pod względem treści lub formy nie są zgodne z przepisami prawa.

Art. 261b. 1. Jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty zbywa jednostki uczestnictwa na terytorium goszczącego państwa członkowskiego, wypełnia obowiązki informacyjne wobec uczestników na terytorium tego państwa zgodnie z przepisami prawa polskiego, z tym że udostępnia te informacje w sposób określony przepisami państwa goszczącego.

2. Kluczowe informacje dla inwestorów oraz ich zmiany udostępniane uczestnikom na terytorium goszczącego państwa członkowskiego są sporządzane w języku urzędowym tego państwa lub tłumaczone na ten język, a inne informacje i dokumenty oraz ich zmiany — w języku angielskim lub w języku urzędowym tego państwa lub tłumaczone na ten język.

3. Ustalanie i publikowanie na terytorium goszczącego państwa członkowskiego ceny zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa odbywa się zgodnie z częstotliwością wynikającą z art. 224.

Art. 261c. Fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany zapewnić, aby tłumaczenie informacji i dokumentów, o których mowa w art. 261b ust. 2, dokładnie odpowiadało treści oryginalnych informacji.”;

82) art. 262 otrzymuje brzmienie:

Art. 262. Przepisy art. 253-261c stosuje się również do zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA, pod warunkiem że fundusze te działają zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe, oraz do zbywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, których organem jest towarzystwo, na terytorium tych państw.”;

83) w art. 264:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Towarzystwo, które zarządza co najmniej jednym funduszem inwestycyjnym otwartym, może prowadzić na terytorium państwa członkowskiego działalność w formie oddziału.”,

b) w ust. 4:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) plan prowadzenia działalności określający zakres usług świadczonych przez oddział, opis systemu zarządzania ryzykiem oraz opis procedur i środków stosowanych w zakresie rozpatrywania reklamacji uczestników, a także w zakresie udostępniania informacji na żądanie uczestników w państwie goszczącym lub właściwych organów państwa goszczącego;”,

— uchyla się pkt 4,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W terminie 2 miesięcy od otrzymania zawiadomienia spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3 i 4, Komisja:

1) przekazuje zawiadomienie właściwemu organowi państwa goszczącego albo

2) w drodze decyzji, odmawia przekazania zawiadomienia właściwemu organowi państwa goszczącego.”,

d) po ust. 5 dodaje się ust. 5a-5c w brzmieniu:

„5a. W przypadku określonym w ust. 5 pkt 1 Komisja przekazuje właściwemu organowi państwa goszczącego zawiadomienie spełniające wymagania, o których mowa w ust. 3 i 4, wraz z informacją o obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemie rekompensat oraz informuje o tym towarzystwo.

5b. W przypadku gdy zgodnie z planem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oddział towarzystwa będzie prowadzić działalność w zakresie zarządzania funduszami zagranicznymi, do zawiadomienia przekazywanego właściwym organom państwa goszczącego Komisja załącza zaświadczenie, że towarzystwo jest uprawnione do wykonywania działalności w zakresie zarządzania funduszami prowadzącymi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe, oraz wskazuje zakres działalności, do jakiej uprawnione jest towarzystwo, oraz charakterystykę celów inwestycyjnych i polityki inwestycyjnej funduszy inwestycyjnych otwartych, do których zarządzania uprawnione jest towarzystwo.

5c. Komisja informuje właściwe organy państwa goszczącego o wszelkich zmianach w zaświadczeniu i informacjach przekazanych zgodnie z ust. 5b.”,

e) w ust. 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Komisja może odmówić przekazania właściwym organom państwa goszczącego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, jeżeli stwierdzi, że:”,

f) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Oddział może być utworzony po otrzymaniu przez towarzystwo od właściwych organów państwa goszczącego informacji o warunkach i zasadach prowadzenia działalności obowiązujących w tym państwie albo bez otrzymania takich informacji, po upływie 2 miesięcy od otrzymania informacji, o których mowa w ust. 3, 4, 5a i 5b, przez właściwe organy państwa goszczącego, przy czym zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych na terytorium tego państwa wymaga uprzedniego spełnienia warunków, o których mowa w art. 261 i art. 261a.”,

g) uchyla się ust. 8;

84) w art. 265:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Towarzystwo zarządzające co najmniej jednym funduszem inwestycyjnym otwartym, które zamierza prowadzić działalność na terytorium państwa członkowskiego w formie innej niż oddział, jest obowiązane do pisemnego zawiadomienia Komisji o tym zamiarze.”,

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) plan prowadzenia działalności określający zakres świadczonych usług, opis systemu zarządzania ryzykiem oraz opis procedur i środków stosowanych w zakresie rozpatrywania reklamacji uczestników, a także w zakresie udostępniania informacji na żądanie uczestników w państwie goszczącym lub właściwych organów państwa goszczącego.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W terminie miesiąca od otrzymania zawiadomienia spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 2, Komisja przesyła zawiadomienie właściwym organom państwa goszczącego wraz z:

1) informacją o obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemie rekompensat;

2) zaświadczeniem, że towarzystwo jest uprawnione do wykonywania działalności w zakresie zarządzania funduszami prowadzącymi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe, a także wskazaniem zakresu działalności, do jakiej uprawnione jest towarzystwo, oraz charakterystyki celów inwestycyjnych i polityki inwestycyjnej funduszy inwestycyjnych otwartych, do których zarządzania uprawnione jest towarzystwo — w przypadku gdy zgodnie z planem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, towarzystwo będzie na terytorium państwa goszczącego prowadziło w formie innej niż oddział działalność w zakresie zarządzania funduszami zagranicznymi.”,

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Komisja informuje właściwe organy państwa goszczącego o wszelkich zmianach w zaświadczeniu i informacjach przekazanych zgodnie z ust. 3 pkt 2.”,

e) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Towarzystwo może rozpocząć działalność na terytorium państwa goszczącego po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 4, przy czym zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych na terytorium tego państwa wymaga uprzedniego spełnienia warunków, o których mowa w art. 261 i art. 261a.

6. O planowanej zmianie w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, towarzystwo zawiadamia, w formie pisemnej, Komisję oraz właściwe organy państwa goszczącego przed jej wprowadzeniem.”;

85) po art. 266 dodaje się art. 266a w brzmieniu:

Art. 266a. 1. Do towarzystwa, które prowadzi działalność na terytorium państwa goszczącego w formie oddziału lub w formie innej niż oddział, stosuje się przepisy prawa polskiego, z tym że oddział towarzystwa obowiązany jest do przestrzegania przepisów państwa goszczącego w zakresie działania w najlepiej pojętym interesie uczestników funduszu inwestycyjnego oraz działania w sposób rzetelny i profesjonalny; w tym zakresie oddział podlega nadzorowi właściwych organów państwa goszczącego.

2. Do towarzystwa prowadzącego na terytorium państwa goszczącego działalność w zakresie zarządzania funduszami zagranicznymi, w formie oddziału lub w formie innej niż oddział, w zakresie w szczególności struktury organizacyjnej towarzystwa, rozwiązań technicznych i organizacyjnych, osób zatrudnionych do wykonywania działalności, systemu kontroli wewnętrznej, powierzania na podstawie umowy wykonywania czynności z zakresu działalności towarzystwa innym podmiotom, rachunkowości towarzystwa, transakcji osobistych, ewidencjonowania transakcji, strategii wykonywania prawa głosu z instrumentów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu zagranicznego, opracowania i wdrożenia procedur działania w najlepiej pojętym interesie uczestników funduszu zagranicznego, przeprowadzania należytej analizy przy doborze lokat do portfela inwestycyjnego funduszu zagranicznego, dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych zarządzania konfliktami interesów, zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego, systemu rekompensat oraz sprawozdawczości stosuje się przepisy prawa polskiego i podlega ono w tym zakresie nadzorowi Komisji. Przepisy prawa polskiego dotyczące całkowitej ekspozycji, poziomu kapitału własnego towarzystwa, systemu zarządzania ryzykiem stosuje się z uwzględnieniem zarządzanych przez towarzystwo funduszy zagranicznych. W zakresie działalności funduszu zagranicznego, którym zarządza towarzystwo, stosuje się przepisy prawa państwa macierzystego funduszu.

3. Towarzystwo prowadzące na terytorium państwa goszczącego działalność w formie oddziału lub w formie innej niż oddział jest obowiązane do zapewnienia na terytorium tego państwa możliwości składania reklamacji w języku urzędowym lub w jednym z języków urzędowych państwa goszczącego, jak również udzielania informacji na żądanie uczestników lub właściwych organów państwa goszczącego.

4. W przypadku gdy towarzystwo będzie prowadziło na terytorium państwa goszczącego działalność w zakresie zarządzania funduszami zagranicznymi i złożyło wniosek o utworzenie funduszu zagranicznego lub o przejęcie zarządzania funduszem zagranicznym w państwie goszczącym, Komisja na wniosek właściwych organów państwa goszczącego, w terminie 10 dni roboczych od jego otrzymania, udziela wyjaśnień i informacji, czy towarzystwo jest uprawnione do zarządzania funduszem inwestycyjnym o takiej polityce inwestycyjnej i celach inwestycyjnych jak fundusz zagraniczny, którego dotyczy wniosek złożony przez towarzystwo.”;

86) w art. 270:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Spółka zarządzająca może utworzyć na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddział pod warunkiem otrzymania przez Komisję od właściwego organu państwa macierzystego tej spółki informacji, o których mowa w art. 264 ust. 3, 4 i 5b, odnoszących się do tej spółki, oraz informacji o obowiązującym na terytorium tego państwa systemie rekompensat.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Od chwili utworzenia oddziału spółka zarządzająca może rozpocząć zbywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, przy czym zbywanie to wymaga uprzedniego spełnienia warunków, o których mowa w art. 253.”,

c) uchyla się ust. 6-8;

87) w art. 271:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Spółka zarządzająca może prowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w formie innej niż oddział, pod warunkiem otrzymania przez Komisję od właściwego organu państwa macierzystego tej spółki wszystkich dokumentów i informacji, o których mowa w art. 265 ust. 2 i ust. 3 pkt 2, odnoszących się do tej spółki, oraz informacji o obowiązującym na terytorium tego państwa systemie rekompensat.”,

b) uchyla się ust. 2 i 3,

c) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Spółka zarządzająca może rozpocząć działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po otrzymaniu przez Komisję informacji, o których mowa w ust. 1, przy czym zbywanie tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga uprzedniego spełnienia warunków, o których mowa w art. 253.

5. O planowanej zmianie w zakresie, o którym mowa w art. 265 ust. 2 pkt 2, spółka zarządzająca zawiadamia, w formie pisemnej, Komisję przed jej wprowadzeniem.”;

88) w art. 272 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Spółka zarządzająca prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w formie oddziału lub w formie innej niż oddział jest obowiązana zapewnić możliwość składania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reklamacji w języku polskim oraz udzielać informacji na żądanie uczestników lub Komisji. Spółka jest obowiązana zapewnić możliwość otrzymania przez Komisję wszelkich niezbędnych informacji bezpośrednio od spółki zarządzającej.”;

89) po art. 272 dodaje się art. 272a-272c w brzmieniu:

Art. 272a. 1. Do spółki zarządzającej, która prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału lub w formie innej niż oddział, stosuje się przepisy państwa macierzystego spółki zarządzającej, z tym że oddział spółki zarządzającej jest obowiązany przestrzegać przepisów prawa polskiego w zakresie działania w najlepiej pojętym interesie uczestników funduszu inwestycyjnego, działania w sposób rzetelny i profesjonalny oraz w zakresie zarządzania konfliktami interesów; w tym zakresie oddział podlega nadzorowi Komisji.

2. Spółka zarządzająca prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w formie oddziału lub w formie innej niż oddział w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi otwartymi i prowadzenia ich spraw jest obowiązana przestrzegać przepisów prawa polskiego dotyczących funduszu inwestycyjnego otwartego, w szczególności dotyczących:

1) tworzenia funduszu i wydawania zezwolenia na jego utworzenie;

2) zasad zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu, w tym pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszu;

3) celów inwestycyjnych, polityki inwestycyjnej oraz ograniczeń i zakazów inwestycyjnych w tym wyznaczania całkowitej ekspozycji;

4) ograniczeń i zakazów w zakresie zaciągania pożyczek i kredytów oraz udzielania pożyczek przez fundusz oraz ograniczeń w dokonywaniu krótkiej sprzedaży;

5) wyceny aktywów i zasad rachunkowości funduszu;

6) ustalenia wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa funduszu oraz postępowania w przypadku błędnej wyceny;

7) dystrybucji lub reinwestycji zysku funduszu;

8) obowiązków informacyjnych, sprawozdawczych i publikacyjnych funduszu, w tym dotyczących prospektu informacyjnego oraz kluczowych informacji dla inwestorów;

9) relacji z uczestnikami funduszu;

10) łączenia i przekształcania funduszu;

11) rozwiązania i likwidacji funduszu;

12) prowadzenia rejestru uczestników funduszu;

13) opłat związanych z wydawaniem zezwoleń dotyczących funduszu oraz z nadzorem nad funduszem;

14) wykonywania przez uczestników funduszu przysługujących im uprawnień.

3. Spółka zarządzająca prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w formie oddziału lub w formie innej niż oddział w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi otwartymi i prowadzenia ich spraw jest obowiązana do przestrzegania statutu funduszu inwestycyjnego otwartego, którym zarządza i prowadzi jego sprawy, oraz do działania zgodnie z jego prospektem informacyjnym oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów.

4. W zakresie, o którym mowa w ust. 2 i 3, spółka zarządzająca podlega nadzorowi Komisji.

5. Spółka zarządzająca jest obowiązana wdrożyć i stosować wszelkie środki i procedury, które są niezbędne do zapewnienia spełniania wymogów, o których mowa w ust. 2 i 3.

6. Do spółki zarządzającej prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w formie oddziału lub w formie innej niż oddział w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi otwartymi i prowadzenia ich spraw stosuje się odpowiednio odnoszące się do towarzystwa przepisy art. 10, art. 33 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2, art. 48 ust. 2b pkt 2 i 5-9 oraz ust. 2c, oraz przepisy wydane na podstawie art. 48a.

7. Spółka zarządzająca prowadząca działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie innej niż oddział, która zarządza funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzi jego sprawy, jest obowiązana ustanowić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń. W razie niedopełnienia tego obowiązku złożenie oświadczenia woli, dokumentu urzędowego lub pisma procesowego przez Komisję lub uczestnika funduszu inwestycyjnego towarzystwu, z którym spółka zarządzająca zawarła umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, uznaje się za złożenie go spółce zarządzającej.

8. Spółka zarządzająca, która zarządza funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzi jego sprawy, może pozostawać jedynym uczestnikiem tego funduszu nie dłużej niż przez 6 miesięcy.

Art. 272b. 1. Spółka zarządzająca prowadząca działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może, na podstawie zawartej z towarzystwem będącym organem funduszu inwestycyjnego otwartego umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a, przejąć zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenie jego spraw.

2. Przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenia jego spraw wymaga zgody zgromadzenia uczestników funduszu na przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenia jego spraw przez spółkę zarządzającą, zezwolenia Komisji oraz zmiany statutu funduszu w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 3b.

3. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, spółka zarządzająca załącza:

1) umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, zawartą między towarzystwem a spółką zarządzającą;

2) umowę dotyczącą współpracy i wymiany informacji zawartą między depozytariuszem a spółką zarządzającą;

3) informację o zleconych przez spółkę zarządzającą innym podmiotom na podstawie umowy czynnościach z zakresu zarządzania funduszem i prowadzenia jego spraw, należącego do kompetencji spółki zarządzającej zgodnie z art. 272c ust. 1;

4) uchwałę zgromadzenia uczestników o wyrażeniu zgody na przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenia jego spraw przez spółkę zarządzającą.

4. Przed wydaniem zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, Komisja może zwrócić się do właściwych organów państwa macierzystego spółki zarządzającej o przedstawienie wyjaśnień i informacji, czy spółka zarządzająca jest uprawniona do zarządzania funduszem inwestycyjnym o takiej polityce inwestycyjnej i celach inwestycyjnych jak fundusz inwestycyjny otwarty, którego dotyczy wniosek.

5. Komisja odmawia wydania zezwolenia, jeżeli:

1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;

2) spółka zarządzająca nie zapewnia przestrzegania obowiązków, o których mowa w art. 10, art. 37 ust. 2, art. 48 ust. 2b pkt 2 i 5-9 oraz ust. 2c, art. 272 ust. 3, art. 272a ust. 1-3 i 5, oraz przepisów wydanych na podstawie art. 48a;

3) właściwe organy państwa macierzystego spółki zarządzającej nie zezwoliły jej na zarządzanie funduszem inwestycyjnym o takiej polityce inwestycyjnej i celach inwestycyjnych jak fundusz inwestycyjny otwarty, którego dotyczy wniosek;

4) spółka zarządzająca nie posiada zezwolenia właściwego organu państwa macierzystego spółki na wykonywanie działalności w zakresie zarządzania funduszami prowadzącymi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe.

6. Spółka zarządzająca przejmująca zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenie jego spraw wstępuje w prawa i obowiązki wynikające z umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a, z dniem wejścia w życie zmiany statutu, o której mowa w ust. 2. Postanowienia umowy wyłączające przejęcie określonych obowiązków są bezskuteczne wobec osób trzecich.

7. W związku z przejęciem zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenia jego spraw uczestnicy funduszu inwestycyjnego otwartego mają prawo w okresie od dnia ogłoszenia zmiany statutu funduszu, o której mowa w ust. 2, do dnia jej wejścia w życie, zażądać odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu bez ponoszenia opłat manipulacyjnych.

8. Spółka zarządzająca przejmująca zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenie jego spraw obowiązana jest przekazać uczestnikom tego funduszu na papierze lub innym trwałym nośniku informacji, przynajmniej na 45 dni przed planowaną datą przejęcia zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenia jego spraw, następujące informacje:

1) oświadczenie, iż spółka zarządzająca uzyskała zezwolenie Komisji, o którym mowa w ust. 2;

2) datę ogłoszenia zmiany statutu funduszu inwestycyjnego, o której mowa w ust. 2;

3) informację, że uczestnicy funduszu mają prawo zażądać, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia zmiany statutu funduszu inwestycyjnego, odkupienia posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa funduszu bez ponoszenia opłat manipulacyjnych.

9. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, wygasa, gdy spółka zarządzająca w terminie 12 miesięcy od dnia wydania zezwolenia nie wstąpi w prawa i obowiązki wynikające z umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a, w odniesieniu do funduszu, którego dotyczy to zezwolenie.

Art. 272c. 1. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a, spółka zarządzająca zarządza funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzi jego sprawy, z wyjątkiem wykonywania uprawnień do:

1) utworzenia funduszu lub subfunduszu;

2) reprezentowania funduszu w stosunkach z osobami trzecimi;

3) zmiany statutu funduszu;

4) wyboru i zmiany depozytariusza;

5) wyboru i zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych funduszu;

6) sporządzania prospektu informacyjnego i kluczowych informacji dla inwestorów oraz zmiany ich treści;

7) zmiany celu inwestycyjnego funduszu oraz istotnej zmiany zasad polityki inwestycyjnej funduszu.

2. W związku z zawarciem umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a, towarzystwo udziela spółce zarządzającej pełnomocnictw niezbędnych do zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenia jego spraw.

3. Prawem właściwym w stosunkach między funduszem inwestycyjnym otwartym a jego uczestnikami oraz między spółką zarządzającą, która zarządza funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzi jego sprawy, a jego uczestnikami jest prawo polskie.

4. Spółka zarządzająca, która zarządza funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzi jego sprawy, odpowiada wobec uczestników tego funduszu inwestycyjnego za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania funduszem i prowadzenia jego spraw, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków jest spowodowane okolicznościami, za które spółka zarządzająca odpowiedzialności nie ponosi.

5. Za szkody z przyczyn, o których mowa w ust. 4, fundusz inwestycyjny nie ponosi odpowiedzialności.

6. Powierzenie wykonywania niektórych obowiązków osobie trzeciej nie ogranicza odpowiedzialności spółki zarządzającej.

7. Towarzystwo może rozwiązać umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, za wypowiedzeniem, w terminie nie krótszym niż 3 miesiące.”;

90) w art. 273:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zakazać wykonywania przez spółkę zarządzającą lub jej oddział działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w całości lub w części, w szczególności zakazać wykonywania działalności w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi otwartymi i prowadzenia ich spraw;”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Niezwłocznie po dniu, w którym decyzja o zakazie wykonywania działalności w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi otwartymi i prowadzenia ich spraw stała się ostateczna, towarzystwo rozwiązuje umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, bez zachowania terminu wypowiedzenia.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku otrzymania od właściwych organów państwa macierzystego spółki zarządzającej informacji, że spółce zarządzającej zostanie odebrane zezwolenie na wykonywanie działalności, Komisja może podjąć działania wobec spółki zarządzającej zmierzające do ochrony uczestników funduszu inwestycyjnego. W szczególności może:

1) nakazać spółce zarządzającej:

a) przekazanie towarzystwu, najpóźniej z dniem odebrania zezwolenia spółce zarządzającej, dokumentów dotyczących funduszu inwestycyjnego otwartego,

b) niezwłoczne udzielenie towarzystwu wszelkich informacji o stanie prawnym i faktycznym spraw funduszu inwestycyjnego otwartego,

c) uzyskiwanie zgody towarzystwa na podejmowanie czynności dotyczących zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenia jego spraw;

2) zakazać spółce zarządzającej wypłacania środków z rachunków otwartych na rzecz funduszu niewynikających z realizacji wymagalnych zobowiązań funduszu inwestycyjnego otwartego.”;

91) w art. 274 uchyla się ust. 2;

92) tytuł działu XIII otrzymuje brzmienie:

„Tajemnica zawodowa oraz współpraca organów nadzoru”;

93) w art. 280:

a) w ust. 1 w pkt 1:

— lit. e i f otrzymują brzmienie:

„e) podmiotu, któremu towarzystwo powierzyło wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1, oraz podmiotu, któremu spółka zarządzająca na podstawie umowy zleciła wykonywanie czynności z zakresu zarządzania funduszem i prowadzenia jego spraw, należącego do kompetencji spółki zarządzającej zgodnie z art. 272c ust. 1,

f) innych podmiotów pozostających z towarzystwem, funduszem inwestycyjnym, funduszem zagranicznym lub spółką zarządzającą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze,”,

— dodaje się lit. g w brzmieniu:

„g) spółki zarządzającej, która zawarła umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a;”,

b) ust 2. otrzymuje brzmienie:

„2. Tajemnicą zawodową w rozumieniu ust. 1 jest tajemnica obejmująca informację uzyskaną przez osobę wymienioną w ust. 1 w związku z podejmowanymi czynnościami służbowymi w ramach zatrudnienia, stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, dotyczącą chronionych prawem interesów podmiotów dokonujących czynności związanych z działalnością funduszu inwestycyjnego, funduszu zagranicznego lub zbiorczego portfela papierów wartościowych w szczególności z lokatami oraz rejestrem uczestników funduszu inwestycyjnego, funduszu zagranicznego lub zbiorczego portfela papierów wartościowych, lub innych czynności w ramach regulowanej ustawą działalności objętej nadzorem Komisji lub zagranicznego organu nadzoru, jak również dotyczącą czynności podejmowanych w ramach wykonywania tego nadzoru.”;

94) w art. 281 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Z zastrzeżeniem art. 282, informacje stanowiące tajemnicę zawodową mogą być ujawniane wyłącznie na żądanie:”;

95) w art. 282 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystywane wyłącznie do wykonywania ustawowo określonych zadań Komisji, w szczególności mogą stanowić dowód w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Komisję.”;

96) w art. 284:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej rozciąga się również na osoby, którym informacje stanowiące taką tajemnicę zostały ujawnione na podstawie art. 281 i art. 282.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Osoby, o których mowa w art. 280, nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wynikającą z ujawnienia i wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem informacji stanowiącej tajemnicę zawodową przez osoby, którym informacje takie zostały przekazane na podstawie art. 281 i art. 282.”;

97) w art. 285 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Komisja powiadamia Komisję Europejską oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o odmowie wydania zezwolenia, o której mowa w art. 23 ust. 2a, art. 61a ust. 6 i art. 272b ust. 5.”;

98) w art. 286:

a) uchyla się ust. 3,

b) dodaje się ust. 4-14 w brzmieniu:

„4. Komisja może zwrócić się z wnioskiem do właściwych organów państw członkowskich o udzielenie informacji i wyjaśnień niezbędnych do wykonywania nadzoru określonego w ustawie.

5. Na zapytanie właściwych organów państwa członkowskiego Komisja niezwłocznie udziela informacji i wyjaśnień w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te organy nadzoru w zakresie wynikającym z prawa wspólnotowego regulującego zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe.

6. W razie uzasadnionego podejrzenia, że podmiot niepodlegający nadzorowi Komisji prowadzi na terytorium państwa członkowskiego działania sprzeczne z przepisami prawa wspólnotowego regulującego zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe, Komisja informuje właściwe organy państwa członkowskiego o tym fakcie.

7. W przypadku otrzymania od właściwych organów państwa członkowskiego informacji, że podmiot niepodlegający nadzorowi tych organów prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działania sprzeczne z przepisami prawa wspólnotowego regulującego zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe, Komisja podejmuje stosowne działania oraz informuje organy, które przekazały informację, o wynikach tych działań.

8. Komisja może zwrócić się z wnioskiem do właściwych organów państwa członkowskiego o podjęcie współpracy w zakresie działalności nadzorczej.

9. Komisja może wystąpić z wnioskiem o dopuszczenie pracowników urzędu Komisji do udziału w postępowaniu wszczętym przez właściwe organy państwa członkowskiego wskutek wniosku Komisji, o którym mowa w ust. 8, a jeżeli czynności na terytorium tego państwa są wykonywane w toku kontroli lub w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonych przez Komisję — umożliwić udział w czynnościach pracowników tych organów.

10. Komisja może powiadomić Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o sytuacjach, w których wniosek, o którym mowa w ust. 4, 8 i 9, nie został rozpatrzony niezwłocznie lub został odrzucony.

11. W przypadku otrzymania od właściwych organów państwa członkowskiego, w ramach ich uprawnień, wniosku o podjęcie współpracy w zakresie działalności nadzorczej, Komisja może:

1) przeprowadzić kontrolę lub postępowanie wyjaśniające — w takim przypadku Komisja może umożliwić udział pracowników właściwych organów państwa członkowskiego w czynnościach podejmowanych w takich postępowaniach;

2) umożliwić właściwym organom państwa członkowskiego, które złożyły wniosek, lub wskazanym przez nie podmiotom przeprowadzenie działań kontrolnych lub wyjaśniających — w takim przypadku pracownicy urzędu Komisji mają prawo uczestniczyć w tych działaniach.

12. Komisja może odmówić udzielenia informacji lub wyjaśnień na zapytanie, o którym mowa w ust. 5, lub podjęcia działań na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 11, wyłącznie jeżeli:

1) udzielenie informacji lub wyjaśnień lub podjęcie działań może negatywnie wpłynąć na suwerenność, bezpieczeństwo lub porządek publiczny Rzeczypospolitej Polskiej;

2) przeciwko wskazanemu w zapytaniu lub wniosku podmiotowi i w sprawie tych samych działań zostało wszczęte postępowanie sądowe przed sądem Rzeczypospolitej Polskiej albo postępowanie takie zakończyło się wydaniem prawomocnego wyroku.

13. O odmowie, o której mowa w ust. 12, i jej przyczynach Komisja informuje właściwe organy państwa członkowskiego, które wystąpiły z zapytaniem lub wnioskiem.

14. Do kontroli i postępowania wyjaśniającego prowadzonych przez Komisję stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.”;

99) po art. 286 dodaje się art. 286a w brzmieniu:

Art. 286a. Komisja udostępnia na swojej stronie internetowej w języku polskim oraz w języku angielskim przepisy określające zasady tworzenia i funkcjonowania funduszy inwestycyjnych otwartych oraz informacje na temat przepisów prawa polskiego dotyczących zasad zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.”;

100) po art. 287 dodaje się art. 287a w brzmieniu:

Art. 287a. Kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w prospekcie informacyjnym albo w warunkach emisji, podaje nieprawdziwe lub zataja prawdziwe dane wpływające w istotny sposób na treść informacji,

podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.”;

101) uchyla się art. 288;

102) po art. 288 dodaje się art. 288a w brzmieniu:

Art. 288a. Kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w kluczowych informacjach dla inwestorów, podaje nieprawdziwe lub zataja prawdziwe dane wpływające w istotny sposób na treść informacji,

podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1149, 1166 i 1385) w art. 12 w ust. 2 w pkt 4 uchyla się lit. v.

Art. 3. 1. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskały zezwolenie na wykonywanie działalności, są obowiązane dostosować prowadzoną działalność do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Zezwolenie na prowadzenie działalności przez towarzystwo, udzielone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, uprawnia do wykonywania działalności w zakresie zarządzania funduszami zagranicznymi, po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 264 i art. 265 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Towarzystwo, o którym mowa w ust. 1, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zawarło umowę w zakresie, o którym mowa w art. 45a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest obowiązane do przekazania Komisji Nadzoru Finansowego informacji o aktualnym zakresie tej umowy, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Przepis art. 45a ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio.

4. Towarzystwo, o którym mowa w ust. 1, po raz pierwszy przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego oświadczenie, o którym mowa w art. 48 ust. 2g ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

5. Fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte utworzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są obowiązane dostosować statuty odpowiednio do przepisów art. 18 ust. 2 pkt 3a, art. 84 ust. 1 i 2, art. 89 ust. 3 oraz art. 90 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

6. W przypadkach, o których mowa w art. 22 ust. 1, art. 238a ust. 3 oraz art. 242 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w okresie do dnia sporządzenia pierwszego oświadczenia, o którym mowa w art. 48 ust. 2g, do wniosku nie załącza się oświadczenia biegłego rewidenta o prawidłowości i zgodności z profilem ryzyka inwestycyjnego i polityką inwestycyjną funduszu inwestycyjnego systemu zarządzania ryzykiem w towarzystwie funduszy inwestycyjnych, przyjętych metod pomiaru i monitorowania ryzyk, wyznaczania całkowitej ekspozycji oraz systemu limitów wewnętrznych przyjętego dla funduszu inwestycyjnego.

7. Do czasu dostosowania statutu funduszu inwestycyjnego do przepisu art. 90 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ilekroć przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, odwołują się do terminów wskazanych w statucie funduszu zgodnie z art. 90 ust. 1, rozumie się przez to terminy, o których mowa w art. 90 ust. 1, określone w prospekcie informacyjnym funduszu.

Art. 4. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty utworzony jako fundusz powiązany, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy jest uczestnikiem funduszu podstawowego niebędącego funduszem inwestycyjnym otwartym, z upływem 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przekształca się w specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty.

2. Niezwłocznie po przekształceniu, o którym mowa w ust. 1, fundusz jest obowiązany dostosować statut w zakresie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 5. 1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych jest obowiązane zastąpić skróty prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych kluczowymi informacjami dla inwestorów w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Do sporządzania skrótów prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i postępowania z tymi skrótami przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 6. 1. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Przepis art. 119 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do wniosków o zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego sporządzonego w związku z kolejną emisją certyfikatów inwestycyjnych, które zostały złożone po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Za zaistniałe przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowania stanowiące naruszenie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, sankcję administracyjną wymierza się według przepisów dotychczasowych, chyba że zastosowanie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, byłoby względniejsze dla strony postępowania.

Art. 7. Do czasu sporządzenia kluczowych informacji dla inwestorów, ilekroć w ustawie, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest mowa o kluczowych informacjach dla inwestorów, towarzystwo lub fundusz mogą posługiwać się skrótem prospektu informacyjnego.

Art. 8. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 32a ust. 5, art. 47 ust. 7, art. 48 ust. 3, art. 94 ust. 7, art. 154 ust. 6 oraz art. 221 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 32a ust. 9, art. 48a, art. 94 ust. 7, art. 154 ust. 6 oraz art. 221 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 100 i 101, które wchodzą w życie po upływie 3 lat od dnia ogłoszenia.


1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji:

1) wdraża dyrektywy: dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz. Urz. UEL 302 z 17.11.2009, str. 32, z późn. zm.), dyrektywę Komisji 2010/44/UE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie niektórych przepisów dotyczących łączenia funduszy, modeli funduszy podstawowych i powiązanych oraz procedury powiadamiania (Dz. Urz. UE L 176 z 10.07.2010, str. 28) i dyrektywę Komisji 2010/43/UE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie wymogów organizacyjnych, konfliktów interesów, prowadzenia działalności, zarządzania ryzykiem i treści umowy pomiędzy depozytariuszem a spółką zarządzającą (Dz. Urz. UE L 176 z 10.07.2010, str. 42);

2) służy stosowaniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 583/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie kluczowych informacji dla inwestorów i warunków, które należy spełnić w przypadku dostarczania kluczowych informacji dla inwestorów lub prospektu emisyjnego na trwałym nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem strony internetowej (Dz. Urz. UE L 176 z 10.07.2010, str. 1) i rozporządzenia Komisji (UE) nr 584/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie formatu i treści standardowego powiadomienia w formie pisemnej i zaświadczenia dotyczącego UCITS, wykorzystania łączności elektronicznej przez właściwe organy do celów powiadamiania oraz w zakresie procedur dotyczących kontroli na miejscu i dochodzeń oraz wymiany informacji między właściwymi organami (Dz. Urz. UE L 176 z 10.07.2010, str. 16).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391 oraz z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 908, 951, 1256, 1429 i 1529.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 iNr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 iNr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 iNr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr26, poz. 265,Nr 74, poz. 676,Nr 84, poz. 764,Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398,Nr169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 iNr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz. 1547 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 179, poz. 1395 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, poz. 45, Nr 40, poz. 229, Nr 108, poz. 684, Nr 109, poz. 724, Nr 125, poz. 842, Nr 152, poz. 1018, Nr 155, poz. 1037, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307, Nr 215, poz. 1418, Nr 217, poz. 1435 i Nr 241, poz. 1621, z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 482, Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 735, Nr 138, poz. 806 i 807, Nr 144, poz. 854, Nr 149, poz. 887, Nr 224, poz. 1342, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1391 oraz z 2012 r. poz. 908, 1445 i 1529.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 165, poz. 1316, z 2011 r. Nr 234, poz. 1391 oraz z 2012 r. poz. 1385.