USTAWA z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej

Art. 1. 1) Ustawa określa:

1) właściwość organów w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rol niczego Gwarancji, zwanego dalej „EFRG”, oraz z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanego dalej „EFRROW”, ustanowionych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz. Urz. UE L 209 z 11.08.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1290/2005”;

2) zasady uruchamiania środków, o których mowa w pkt 1, w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu nr 1290/2005;

3) zasady uruchamiania krajowych środków publicznych przeznaczonych na prefinansowanie i współfinansowanie wspólnej polityki rolnej;

4) zasady uruchamiania środków na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych niektórych działań objętych programem rozwoju obszarów wiejskich;

5) 2) zasady uruchamiania zaliczek, o których mowa w art. 38 ust. 2 i art. 56 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.), zwanych dalej „zaliczkami”, w ramach niektórych działań objętych programem rozwoju obszarów wiejskich.

Art. 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, wykonuje zadania związane z uruchamianiem środków, o których mowa w art. 1, określone dla państwa członkowskiego i właściwego organu w rozporządzeniu nr 1290/2005 oraz rozporządzeniu Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczania rachunków EFRG i EFRROW (Dz. Urz. UE L 171 z 23.06.2006, str. 90), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 885/2006”, w tym w zakresie:

1) przyznawania jednostce organizacyjnej:

a) akredytacji i tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej w rozumieniu art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr 1290/2005,

b) specjalnej akredytacji jako jednostce koordynującej w rozumieniu art. 6 ust. 3 rozporządzenia nr 1290/2005,

c) (uchylona); 3)

1a) 4) cofania akredytacji jednostce organizacyjnej jako agencji płatniczej;

2) sprawowania stałego nadzoru nad agencjami płatniczymi, o którym mowa w art. 2 rozporządzenia nr 885/2006;

3) przekazywania Komisji Europejskiej informacji określonych w rozporządzeniu nr 885/2006, dotyczących agencji płatniczej i jednostki koordynującej oraz danych identyfikacyjnych jednostki certyfikującej, określonej w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm. 5) ), będącej jednostką certyfikującą w rozumieniu art. 7 rozporządzenia nr 1290/2005.

Art. 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe kryteria akredytacyjne, które powinna spełniać agencja płatnicza, inne niż określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia nr 885/2006, mając na względzie zapewnienie prawidłowego wydatkowania środków pochodzących z EFRG i EFRROW.

Art. 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, przed przyznaniem jednostce organizacyjnej akredytacji lub tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej, może powierzyć innym podmiotom, uprawnionym do przeprowadzania audytu zewnętrznego, dokonanie sprawdzenia, czy dana jednostka spełnia kryteria akredytacyjne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia nr 885/2006 oraz dodatkowe kryteria akredytacyjne, jeżeli zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3.

Art. 5. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przyznaje, w drodze rozporządzenia, jednostce organizacyjnej akredytację jako agencji płatniczej, określając:

1) nazwę i siedzibę agencji płatniczej,

2) zakres udzielonej akredytacji,

3) datę udzielenia akredytacji

— uwzględniając zasady przyznawania jednostce organizacyjnej akredytacji jako agencji płatniczej określone w rozporządzeniu nr 885/2006 oraz spełnienie przez jednostkę organizacyjną dodatkowych kryteriów akredytacyjnych, jeżeli zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może przyznać, w drodze rozporządzenia, jednostce organizacyjnej tymczasową akredytację jako agencji płatniczej, określając:

1) nazwę i siedzibę agencji płatniczej,

2) zakres udzielonej akredytacji,

3) datę udzielenia akredytacji,

4) zalecenia do zrealizowania działań mających na celu spełnienie wszystkich kryteriów akredytacyjnych oraz termin ich realizacji

— uwzględniając zasady przyznawania jednostce organizacyjnej tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej określone w rozporządzeniu nr 885/2006 oraz spełnienie przez jednostkę organizacyjną dodatkowych kryteriów akredytacyjnych, jeżeli zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3.

Art. 6. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w ramach sprawowania stałego nadzoru nad agencją płatniczą, o którym mowa w art. 2 rozporządzenia nr 885/2006, współpracuje z jednostką koordynującą oraz z audytorem wewnętrznym agencji płatniczej.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb współpracy, o której mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie stałego nadzoru nad agencją płatniczą, w tym przedkładania informacji dotyczących spełniania przez agencję płatniczą kryteriów akredytacyjnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia nr 885/2006 oraz dodatkowych kryteriów akredytacyjnych, jeżeli zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3.

Art. 7. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, cofa akredytację agencji płatniczej, określając w szczególności:

1) nazwę i siedzibę agencji płatniczej,

2) przyczyny cofnięcia akredytacji,

3) datę cofnięcia akredytacji

— mając na względzie konieczność zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków pochodzących z EFRG i EFRROW oraz zasady cofania akredytacji określone w rozporządzeniu nr 1290/2005 i rozporządzeniu nr 885/2006.

2. Jednostka organizacyjna, której została cofnięta akredytacja jako agencji płatniczej, niezwłocznie przekazuje agencji płatniczej, wskazanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, pełną dokumentację i bazy danych w zakresie objętym cofniętą akredytacją.

Art. 8. 1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi oraz minister właściwy do spraw rynków rolnych pełnią funkcję jednostki koordynującej.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przyznaje, w drodze rozporządzenia, specjalną akredytację jednostce koordynującej, mając na względzie zapewnienie terminowości i poprawności postępowania w gromadzeniu danych finansowych, ich przetwarzaniu i przekazywaniu Komisji Europejskiej.

Art. 9. 1. Agencje płatnicze, każda w zakresie swojej właściwości, przesyłają jednostce koordynującej dane finansowe i informacje niezbędne do sporządzenia i przekazania Komisji Europejskiej sprawozdań z zakresu:

1) planowanych wydatków i dochodów z EFRG i EFRROW;

2) dokonanych wydatków i zrealizowanych dochodów z EFRG i EFRROW;

3) danych dotyczących wydatków i dochodów z EFRG i EFRROW.

2. Właściwość agencji płatniczych w zakresie realizacji płatności z EFRG i EFRROW określają odrębne przepisy.

3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi i minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, zakres, tryb, formę oraz terminy przekazywania przez agencje płatnicze danych finansowych i informacji, o których mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie ich kompletności oraz terminy, w jakich jednostka koordynująca jest obowiązana do ich przekazania Komisji Europejskiej zgodnie z art. 6 i 8 rozporządzenia nr 1290/2005.

Art. 9a. 6) 1. Jednostka koordynująca sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz beneficjentów, o którym mowa w art. 44a rozporządzenia nr 1290/2005.

2. Wykaz beneficjentów jest publikowany na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do spraw rynków rolnych.

3. 7) Poza informacjami określonymi w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 259/2008 z dnia 18 marca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie publikowania informacji na temat beneficjentów środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 76 z 19.03.2008, str. 28, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 259/2008”, w wykazie beneficjentów zamieszcza się numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany.

4. Agencje płatnicze, każda w zakresie swojej właściwości określonej w odrębnych przepisach, przekazują jednostce koordynującej informacje, o których mowa w ust. 3.

5. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi i minister właściwy do spraw rynków rolnych określą, w drodze rozporządzenia, tryb, formę i terminy przekazywania przez agencje płatnicze informacji, o których mowa w ust. 3, mając na względzie wykonanie przepisów rozporządzenia nr 259/2008 oraz prawidłową identyfikację podmiotów wskazanych w wykazie beneficjentów, o którym mowa w art. 44a rozporządzenia nr 1290/2005.

Art. 10. 8) 1. Środki na finansowanie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej w części podlegającej refundacji ze środków EFRG oraz EFRROW są przekazywane agencji płatniczej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 9) ).

2. Środki, o których mowa w ust. 1, w części dotyczącej EFRG są przekazywane agencji płatniczej na podstawie zapotrzebowania składanego przez agencję płatniczą.

3. Środki, o których mowa w ust. 1, w części dotyczącej EFRROW są przekazywane agencji płatniczej na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, sporządzony na podstawie zapotrzebowania składanego przez agencję płatniczą.

4. Środki na finansowanie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej w części współfinansowania krajowego są przekazywane agencji płatniczej w formie dotacji celowej przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi lub ministra właściwego do spraw rynków rolnych na podstawie zapotrzebowania składanego przez agencję płatniczą.

5. Minister Finansów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi i ministrem właściwym do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb przekazywania na rachunek bankowy agencji płatniczej środków, o których mowa w ust. 1 i 4, oraz sposób postępowania ze środkami odzyskanymi od beneficjentów pomocy w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, mając na względzie dochowanie terminów dokonywania płatności oraz prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi.

Art. 10a. 10) 1. Samorządy województw realizujące zadania z zakresu pomocy technicznej z udziałem środków EFRROW i krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z EFRROW oraz jednostki samorządu terytorialnego realizujące działanie: poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów i gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, z udziałem środków EFRROW i krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z EFRROW mogą otrzymywać środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych, ponoszonych na realizację tych zadań.

2. W przypadku działania: poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów i gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, jednostki samorządu terytorialnego je realizujące mogą otrzymać również środki na sfinansowanie kosztów przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji operacji w ramach tego działania.

3. 11) Środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być przekazywane przez właściwego dysponenta w formie dotacji celowej, o której mowa w art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1) pkt 2 i 5 — do wysokości udziału krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków EFRROW oraz przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu pomocy technicznej;

2) pkt 6 — do wysokości udziału refundowanego ze środków EFRROW.

4. Środki dotacji, o których mowa w ust. 3, są przekazywane jednostce samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 1, na podstawie przekazanych właściwemu dysponentowi harmonogramów płatności wynikających z zawartych umów lub wydanych decyzji o przyznaniu pomocy, lub zatwierdzonych przez właściwy podmiot wniosków o przyznanie pomocy, z zastrzeżeniem ust. 7.

5. Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 1, dokonuje zwrotu środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2, oraz z zakresu pomocy technicznej, do wysokości udziału refundowanego ze środków EFRROW, na rachunek dochodów właściwego dysponenta, ze środków otrzymanych z agencji płatniczej tytułem refundacji kosztów kwalifikowalnych ze środków EFRROW, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania tych środków.

5a. 12) Właściwy dysponent przekazuje:

1) środki, o których mowa w ust. 5, z wyłączeniem środków z zakresu pomocy technicznej, na dochody budżetu środków europejskich,

2) środki z zakresu pomocy technicznej, o których mowa w ust. 5, na dochody budżetu państwa

— w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania tych środków od jednostki samorządu terytorialnego.

6. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 1, nie otrzyma refundacji, o której mowa w ust. 5, z przyczyn leżących po stronie tej jednostki, dokonuje ona zwrotu środków, o których mowa w ust. 3 pkt 1, w wysokości niezrefundowanej, z wydatków budżetu tej jednostki przeznaczonych na realizację jej zadań własnych, w terminie 21 dni od dnia otrzymania informacji o odmowie wypłaty środków z tytułu tej pomocy. Przepisy ust. 5a stosuje się odpowiednio. 13)

7. W przypadku operacji prowadzonych w ramach pomocy technicznej oraz działania: poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów i gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, środki dotacji, o których mowa w ust. 3, związane z realizacją projektu, mogą zostać przekazane na rzecz wnioskodawcy przed zawarciem umowy lub wydaniem decyzji o przyznaniu pomocy na podstawie porozumienia zawartego z właściwym wojewodą.

8. Porozumienie, o którym mowa w ust. 7, powinno zawierać w szczególności:

1) opis operacji, na jakie przyznano środki z budżetu państwa, i termin ich realizacji;

2) harmonogram dokonywania wydatków w ramach operacji;

3) wysokość środków przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie i tryb ich przekazywania;

4) zobowiązanie do poddania się kontroli i tryb kontroli realizacji operacji;

5) termin i sposób rozliczania przyznanych środków;

6) warunki zwrotu środków nieprawidłowo wykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości lub w sposób nienależny.

Art. 10b. 1. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 10a ust. 1, wykorzysta środki na wyprzedzające finansowanie, o których mowa w art. 10a, niezgodnie z przeznaczeniem, jednostka ta zwraca środki w części wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, z wydatków budżetu tej jednostki przeznaczonych na realizację jej zadań własnych, wraz z odsetkami. Przepisy art. 10a ust. 5a i ust. 6 stosuje się odpowiednio w zakresie terminu. 14)

2. (uchylony). 15)

Art. 10c. 16) 1. 17) Beneficjenci programu rozwoju obszarów wiejskich realizujący operacje w ramach działań:

1) szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie,

2) wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,

3) wdrażanie projektów współpracy

— mogą otrzymać z agencji płatniczej realizującej płatności z EFRROW środki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację tych operacji.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, są wypłacane beneficjentowi:

1) jeżeli beneficjent wnioskował o ich wypłatę we wniosku o przyznanie pomocy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm. 18) ), zwanej dalej „ustawą PROW”;

2) na podstawie umowy, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PROW;

3) we wnioskowanej wysokości, nie wyższej od wysokości udziału krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z EFRROW na podstawie umowy, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PROW, z tym że:

a) w odniesieniu do działania szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie — nie wyższej niż 25%,

b) w odniesieniu do działań: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju oraz wdrażanie projektów współpracy — nie wyższej niż 20%

— kwoty pomocy przyznanej na podstawie umowy, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PROW.

3. Środki, o których mowa w ust. 1, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi przez beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania tych środków przez agencję płatniczą.

4. Środki, o których mowa w ust. 1, pobrane:

1) nienależnie lub

2) w nadmiernej wysokości

— podlegają zwrotowi przez beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia doręczenia beneficjentowi wezwania do ich zwrotu.

5. Zwrotowi, o którym mowa w ust. 3 i 4, podlega odpowiednio ta część środków, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

6. Do środków podlegających zwrotowi na podstawie ust. 3 lub 4 stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634, z późn. zm. 19) ) dotyczące nienależnie lub nadmiernie pobranych krajowych środków publicznych, przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, które zostały przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie umowy w związku z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybackiej lub sektorowego programu operacyjnego.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, beneficjentowi nie przysługuje prawo do otrzymania wyprzedzającego finansowania kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych z udziałem środków EFRROW przez okres 3 lat, licząc od dnia stwierdzenia wykorzystania środków, o których mowa w ust. 1, niezgodnie z przeznaczeniem.

Art. 10d. 1. W ramach działań: podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, odnowa i rozwój wsi oraz wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, jednostki samorządu terytorialnego realizujące operacje z udziałem środków EFRROW mogą otrzymać środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację tych operacji.

2. 20) W ramach działań: wdrażanie projektów współpracy i funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja, lokalne grupy działania realizujące operacje z udziałem środków EFRROW mogą otrzymać środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację tych operacji.

3. Środki z budżetu państwa, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być przekazane na wniosek beneficjenta do wysokości udziału środków z EFRROW w formie oprocentowanej pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb, w tym terminy, udzielania z budżetu państwa pożyczek na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację działań, o których mowa w ust. 1 i 2, rozliczania oraz zwrotu tych pożyczek, uwzględniając konieczność zapewnienia realizacji oraz prawidłowego wydatkowania środków z budżetu państwa.

Art. 10e. 1. Beneficjent, o którym mowa w art. 10d ust. 1 i 2, spłaca pożyczkę, o której mowa w art. 10d ust. 3, ze środków otrzymanych z agencji płatniczej z tytułu pomocy finansowej w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania tych środków.

2. Jeżeli beneficjent, o którym mowa w art. 10d ust. 1 i 2, nie otrzyma środków z tytułu pomocy finansowej z przyczyn leżących po jego stronie, spłaca pożyczkę ze środków na realizację zadań własnych w terminie 21 dni od dnia otrzymania informacji o odmowie wypłaty środków z tytułu tej pomocy.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, beneficjent spłaca pożyczkę, o której mowa w art. 10d ust. 3, wraz z odsetkami od tej części pożyczki, której wysokość odpowiada wysokości nieotrzymanych środków z tytułu pomocy finansowej w ramach danego działania.

Art. 10f. 1. Jeżeli beneficjent, o którym mowa w art. 10d ust. 1 i 2, wykorzysta pożyczkę, o której mowa w art. 10d ust. 3, niezgodnie z przeznaczeniem, zwraca pożyczkę w części wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem ze środków przeznaczonych na realizację jego zadań własnych, wraz z odsetkami.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, beneficjentowi nie przysługuje prawo do otrzymania wyprzedzającego finansowania na działania realizowane z udziałem środków EFRROW przez okres 3 lat, licząc od dnia stwierdzenia wykorzystania pożyczki, o której mowa w art. 10d ust. 3, niezgodnie z przeznaczeniem.

Art. 10g. Wysokość odsetek, o których mowa w art. 10b ust. 1 i art. 10f ust. 1, nie może przekroczyć stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Art. 10h. 21) 1. Beneficjenci programu rozwoju obszarów wiejskich w ramach działania grupy producentów rolnych mogą w pierwszym roku działalności otrzymać, na wniosek, środki z agencji płatniczej realizującej płatności z EFRROW przeznaczone na wyprzedzające finansowanie pomocy w ramach tego działania.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, są wypłacane beneficjentowi:

1) na podstawie zawartej z nim umowy;

2) we wnioskowanej wysokości, nie wyższej od wysokości udziału krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z EFRROW, określonego na podstawie planowanej wielkości i wartości przychodów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa producentów rolnych została utworzona, wytworzonych w gospodarstwach członków tej grupy, w pierwszym roku działalności, nie wyższej jednak niż 50 000 zł.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w oddziale regionalnym agencji płatniczej realizującej płatności z EFRROW na formularzu udostępnionym przez tę agencję, w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PROW, stała się ostateczna.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) nazwę i siedzibę grupy producentów rolnych;

2) dane osób upoważnionych do reprezentowania grupy — zgodnie z jej aktem założycielskim;

3) datę i numer decyzji o przyznaniu pomocy;

4) oświadczenie o planowanej wielkości i wartości przychodów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa producentów rolnych została utworzona, wytworzonych w gospodarstwach członków tej grupy, w pierwszym roku działalności;

5) wysokość wnioskowanego wyprzedzającego finansowania.

5. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie został złożony w terminie, agencja płatnicza realizująca płatności z EFRROW pozostawia wniosek bez rozpatrzenia, informując beneficjenta o przyczynach pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia oraz pouczając go o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

6. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie spełnia innych wymogów formalnych, agencja płatnicza realizująca płatności z EFRROW wzywa beneficjenta do usunięcia braków, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pouczając go, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia oraz że w takim przypadku służy mu skarga do sądu administracyjnego.

7. W przypadku pozostawienia wniosku, o którym mowa w ust. 1, bez rozpatrzenia albo odmowy udzielenia środków na wyprzedzające finansowanie, o którym mowa w ust. 1, beneficjentowi służy skarga do sądu administracyjnego na zasadach i w trybie określonych dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270).

8. Agencja płatnicza realizująca płatności z EFRROW informuje beneficjenta, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o terminie zawarcia umowy albo o przyczynach odmowy udzielenia środków na wyprzedzające finansowanie, o którym mowa w ust. 1.

9. Umowa, o której mowa w ust. 2 pkt 1, zawiera w szczególności:

1) oznaczenie przedmiotu i stron umowy;

2) określenie wysokości środków, o których mowa w ust. 1;

3) określenie warunków i terminów wypłaty oraz rozliczenia środków, o których mowa w ust. 1;

4) określenie warunków i trybu zwrotu środków, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy środki te zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

5) określenie warunków rozwiązania umowy.

10. W kolejnych latach działalności beneficjenta środki, o których mowa w ust. 1, zalicza się na poczet przyznawanych beneficjentowi z tytułu pomocy krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z EFRROW.

Art. 10i. 1. Beneficjenci programu rozwoju ob sza rów wiejskich mogą otrzymać zaliczkę w ramach działań:

1) modernizacja gospodarstw rolnych;

2) zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej;

2a) 22) przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych;

3) różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;

4) tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;

5) wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w przypadku realizacji operacji:

a) które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań wymienionych w pkt 3 i 4,

b) o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy PROW;

6) wdrażanie projektów współpracy;

7) funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

2. Zaliczka jest wypłacana beneficjentowi:

1) 23) jeżeli wnioskował o jej wypłatę we wniosku o przyznanie pomocy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PROW;

1a) 24) jeżeli beneficjent nie wnioskował o wypłatę środków, o których mowa w art. 10c ust. 1, we wniosku o przyznanie pomocy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PROW — w przypadku działań, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6;

2) na podstawie umowy, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PROW.

Art. 10j. 1. Zaliczka wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi przez beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania tych środków przez agencję płatniczą realizującą płatności z EFRROW.

2. Zaliczka pobrana:

1) nienależnie lub

2) w nadmiernej wysokości

— podlega zwrotowi przez beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia doręczenia beneficjentowi wezwania do ich zwrotu.

3. Zwrotowi, o którym mowa w ust. 1 i 2, podlega odpowiednio ta część środków, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

4. Do środków podlegających zwrotowi na podstawie ust. 1 lub 2 stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące nienależnie lub nadmiernie pobranych krajowych środków publicznych, przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, które zostały przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie umowy w związku z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybackiej lub sektorowego programu operacyjnego.

Art. 11-15. (pominięte). 25)

Art. 16. Ustawa wchodzi w życie z dniem 16 października 2006 r.


1)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 304), która weszła w życie z dniem 27 marca 2008 r.

2)  Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 57, poz. 351), która weszła w życie z dniem 10 maja 2010 r.

3)  Przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

4)  Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

5)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 53, poz. 273 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 362.

6)  Dodany przez art. 1 ustawy z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 214, poz. 1349), która weszła w życie z dniem 18 grudnia 2008 r.

7)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. poz. 577), która weszła w życie z dniem 8 czerwca 2012 r.

8)  W brzmieniu ustalonym przez art. 71 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

9)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

10)  Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

11)  W brzmieniu ustalonym przez art. 43 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 835), która weszła w życie z dniem 9 lipca 2010 r.

12)  Dodany przez art. 43 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 11.

13)  Zdanie drugie dodane przez art. 43 pkt 1 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 11.

14)  Zdanie drugie dodane przez art. 43 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 11.

15)  Przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

16)  Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 1; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

17)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 7.

18)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993, z 2011 r. Nr 205, poz. 1202 oraz z 2012 r. poz. 243.

19)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 115, poz. 961, z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 34, poz. 168 oraz z 2012 r. poz. 243.

20)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

21) Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

22)  Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 236, poz. 1552), która weszła w życie z dniem 14 grudnia 2010 r.

23)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 22.

24)  Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 7.

25) Zamieszczone w obwieszczeniu.