USTAWA z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych

Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 40c ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dopłaty mają charakter pomocy de minimis w rolnictwie i są udzielane zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, z zastrzeżeniem art. 40f—40h.”;

2) po art. 40g dodaje się art. 40h w brzmieniu:

Art. 40h. 1. Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, o których mowa w art. 40c, dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r., nie mają charakteru pomocy de minimis w rolnictwie.

2. Dopłaty przysługują producentowi rolnemu, który poniósł szkodę w uprawach spowodowaną przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r., oszacowaną przez komisję powołaną przez wojewodę na podstawie odrębnych przepisów, która wynosi średnio powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z wyłączeniem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

3. Po wszczęciu postępowania w sprawie udzielania dopłaty dyrektor oddziału terenowego Agencji stwierdza średnią wysokość szkód w danym gospodarstwie na podstawie protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję, o której mowa w ust. 2.

4. Wysokość dopłaty nie może przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn kwoty obniżenia dochodu i intensywności pomocy brutto, o której mowa w art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 1857/2006 powiększonej o kwotę kosztów poniesionych w związku z wystąpieniem szkód i pomniejszonej o kwotę wypłaconego odszkodowania, kwotę kosztów nieponiesio-nych w związku z wystąpieniem szkód i kwotę pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów.

5. Odmawia się udzielania dopłaty, jeżeli łączna wysokość pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów oraz otrzymanych odszkodowań w związku z powodzią, obsunięciem się ziemi lub huraganem w 2010 r., przekracza kwotę obniżenia dochodu obliczonego zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 1857/2006.

6. Do wniosku określonego w art. 40d ust. 1 producent rolny dołącza oryginał albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika ośrodka pomocy społecznej, wojewodę, wójta, burmistrza albo prezydenta miasta kopię protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję, o której mowa w ust. 2, wraz z kwotą obniżenia dochodu obliczonego przez wojewodę zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 1857/2006 oraz oświadczenie w zakresie kwoty kosztów poniesionych w związku z wystąpieniem szkód, kwoty kosztów nieponiesionych w związku z wystąpieniem szkód, o ile kwoty tych kosztów nie są wymienione w protokole oszacowania szkód i kwoty pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów.

7. Dopłatę pomniejsza się o 50 %, jeżeli przed powstaniem szkód nie została zawarta na okres 12 miesięcy umowa ubezpieczenia obejmująca ochronę ubezpieczeniową co najmniej 50 % powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, od co najmniej jednego z ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 95, poz. 792 i Nr 97, poz. 799 oraz z 2010 r. Nr 228, poz. 1486.