USTAWA z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 i 1717) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w art. 6 w ust. 2 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) niewykonywania pracy przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych;”;

2)   w art. 7 uchyla się pkt 4;

3)   w art. 57 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) niezdolność do pracy powstała w okresach o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. b, pkt 4, 6, 7 i 9, ust. 2 pkt 1, 3-8 i 9 lit. a, pkt 10 lit. a, pkt 11–12, art. 13 lit. a, pkt 14 lit. a i pkt 15–17 oraz art. 7 pkt 1–3, art. 5 lit. a, pkt 6 i 12, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.”;

4)   w art. 117 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Okresy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 i ust. 2 pkt 6a, mogą być udowodnione dokumentami lub zeznaniami świadków. Oceny tych dokumentów i zeznań dokonuje, w drodze decyzji, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zgodnie z przepisami o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.”;

5)   w art. 174 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 1–3 i 6-12, w wymiarze nie większym niż określony w art. 5 ust. 2.”.

Art. 2. Ponowne ustalenie wysokości świadczenia, przy uwzględnieniu okresów składkowych które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy były okresami nieskładkowymi, następuje na wniosek uprawnionego.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.