USTAWA z dnia 22 lipca 2004 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004–2017”

Art. 1.  1. W związku z przypadającą w roku 2011 czterechsetną rocznicą utworzenia przez króla Polski Zygmunta III Wazę Uniwersytetu w Poznaniu ustanawia się program wieloletni „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017”, zwany dalej „Programem”.

2. Ustala się okres realizacji Programu na lata 2004-2017. 

Art. 2.  Nadzór nad realizacją Programu sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

Art. 3.  1. Łączne nakłady budżetu państwa na dofinansowanie Programu w całym okresie jego realizacji nie mogą przekroczyć kwoty 500 711 tys. zł, przy wartości kosztorysowej zadań inwestycyjnych objętych Programem wynoszącej 546 753 tys. zł w cenach roku 2009.

2. Środki finansowe z budżetu państwa, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się każdego roku w ustawie budżetowej.

Art. 4.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.