USTAWA z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

Art. 1. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 3 otrzymuje brzmienie:

Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorcy, należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 i Nr 281, poz. 2777).

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy, należy przez to rozumieć odpowiednio mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę spełniającego warunki określone w załączniku I do rozporządzenia nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001), zmienionego rozporządzeniem nr 364/2004/WE z dnia 25 lutego 2004 r. (Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004).”;

2) w art. 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rozwoju mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,”;

3) w art. 6 w ust. 1:

a) w pkt 8 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) zapewniają należyte świadczenie usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych lub finansowych mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom podejmującym działalność gospodarczą oraz”,

b) w pkt 10 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) wspomaganie inwestycji mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności sprzyjających wzrostowi ich konkurencyjności i innowacyjności,”;

4) w art. 6a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania w zakresie określonym w ust. 1 i tryb ich weryfikacji przez Agencję, a także standardy świadczenia usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych i finansowych mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom oraz podmiotom podejmującym działalność gospodarczą przez podmioty zarejestrowane w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, kierując się potrzebą zapewnienia należytej jakości tych usług.”;

5) w art. 6b:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wsparcie udzielone podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3, przez Agencję, przeznaczone na powiększenie wyodrębnionego księgowo funduszu, z którego ten podmiot:

1) udziela pożyczek, zwanego dalej „funduszem pożyczkowym”, lub

2) udziela poręczeń, zwanego dalej „funduszem poręczeniowym”, lub

3) obejmuje akcje lub udziały w mikroprzedsiębiorcach, małych lub średnich przedsiębiorcach znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju, zwanego dalej „funduszem kapitału zalążkowego”

– uznaje się za wykorzystane w kwocie faktycznie wykorzystanej przez podmiot zgodnie z umową o udzieleniu wsparcia odpowiednio na udzielenie pożyczek, udzielenie poręczeń bądź objęcie akcji lub udziałów.”,

b) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Minister właściwy do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki:

1) udzielania pożyczek,

2) udzielania poręczeń,

3) obejmowania akcji lub udziałów

– ze środków wsparcia, o którym mowa w ust. 5, uwzględniając konieczność efektywnego i skutecznego wykorzystania wsparcia oraz zapewnienia przejrzystości jego udzielania.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 i Nr 145, poz. 1537) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 pkt 9a otrzymuje brzmienie:

„9a) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć odpowiednio mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę spełniającego warunki określone w załączniku I do rozporządzenia nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001), zmienionego rozporządzeniem nr 364/2004/WE z dnia 25 lutego 2004 r. (Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004);”;

2) w art. 7 w ust. 2 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,”;

3) w art. 35 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa wycofuje przekazane nieodpłatnie akcje lub udziały spółek, które:

1) w statucie lub umowie spółki zawierają ograniczenia w dysponowaniu akcjami lub udziałami,

2) są w trakcie postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,

3) posiadają ujemne kapitały własne lub w których mogła pojawić się konieczność wydatkowania przez BGK środków w celu podwyższenia kapitału lub dokonania dopłat do kapitału, zastępując je jednocześnie akcjami lub udziałami o łącznej wartości odpowiadającej łącznej wartości wycofanych akcji lub udziałów.”;

4) w art. 36 w ust. 1 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego za zobowiązania podmiotów z tytułu wspierania działalności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców poręczeniami lub gwarancjami spłaty pożyczek udzielanych z udziałem środków publicznych lub kredytów;

5) obejmowanie lub nabywanie akcji (udziałów) podmiotów udzielających poręczeń lub gwarancji spłaty kredytów lub pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz obejmowanie akcji (udziałów) we współtworzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego podmiotach mających udzielać poręczeń lub gwarancji spłaty kredytów lub pożyczek zaciąganych przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.”;

5) w art. 38 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) finansowanie działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.”.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2004 r. Nr 145, poz. 1537.