USTAWA z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw 1)

Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, z późn. zm. 2) ) w art. 35b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Koszty związane z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz spo-łeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej są w roku 2014 ponoszone przez Krajową Radę Izb Rolniczych i dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32, poz. 217, z późn. zm. 3) ) w art. 14a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Koszty związane z uczestnictwem organizacji rolników w organizacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są w roku 2014 dofinansowywane na zasadach określonych w przepisach o izbach rolniczych.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych (Dz. U. Nr 20, poz. 106, z późn. zm. 4) ) w art. 8a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Koszty związane z uczestnictwem związków zawodowych rolników indywidualnych w organizacjach o których mowa w ust. 1 pkt 2, są w roku 2014 dofinansowywane na zasadach określonych w przepisach o izbach rolniczych”.

Art. 4. W 2014 r. środki na dotację celową przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej są ustalone w budżecie państwa w części, którą dysponuje minister właściwy do spraw rolnictwa.

Art. 5. W 2014 r. z dotacji celowej dofinansowane są koszty związane z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej, poniesione od dnia 1 stycznia 2014 r.

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2006 r. Nr 200, poz. 1472, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 139, poz. 876.

3)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2006 r. Nr 200, poz. 1472 oraz z 2008 r. Nr 139, poz. 876.

4)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1989 r. Nr 21, poz. 115, z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 2006 r. Nr 200, poz. 1472 oraz z 2008 r. Nr 139, poz. 876.