USTAWA z dnia 21 lipca 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy — Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw

Art. 1. W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1361 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 529) art. 5 otrzymuje brzmienie:

Art. 5. Aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni wpisani na listę aplikantów przed datą wejścia w życie ustawy, przystępują do egzaminu zawodowego na dotychczasowych zasadach.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.