USTAWA z dnia 21 lipca 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Art. 1. W ustawie z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 50, poz. 363) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W roku kwotowym 2006/2007 indywidualne ilości referencyjne z krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej przeznaczonej dla dostawców hurtowych zostaną przyznane w następnej kolejności dostawcom hurtowym, którzy:

1) w roku kwotowym 2005/2006, będąc właścicielami indywidualnej ilości referencyjnej w wysokości nieprzekraczającej 800 000 kg mleka:

a) zwiększyli sprzedaż mleka co najmniej o 100 kg i mniej niż o 5 000 kg w stosunku do indywidualnej ilości referencyjnej stanowiącej ich własność w dniu 31 marca 2005 r.,

b) do dnia 30 września 2006 r. złożą wnioski o przyznanie indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy;

2) w roku kwotowym 2005/2006, będąc właścicielami indywidualnej ilości referencyjnej w wysokości przekraczającej 800 000 kg mleka:

a) zwiększyli sprzedaż mleka co najmniej o 5 000 kg w stosunku do indywidualnej ilości referencyjnej stanowiącej ich własność w dniu 31 marca 2005 r., ale nie otrzymali indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy,

b) do dnia 30 września 2006 r. złożą wnioski o przyznanie indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy.”;

2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Wnioski, o których mowa w ust. 1a, będą rozpatrywane w trybie określonym w art. 15 ustawy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, po wydaniu decyzji w sprawie przyznania indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy w pierwszej kolejności dostawcom hurtowym, o których mowa w ust. 1, z tym że podstawą przyznania indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych będzie zwiększenie sprzedaży mleka w roku kwotowym 2005/2006 o ilości, o których mowa w ust. 1 a pkt 1 lub 2, w stosunku do indywidualnych ilości referencyjnych stanowiących własność dostawców hurtowych w dniu 31 marca 2005 r. oraz udokumentowanie tego zwiększenia fakturami lub innymi dokumentami potwierdzającymi tę sprzedaż.

2b. W roku kwotowym 2006/2007 wnioski złożone przez dostawców hurtowych, na zasadach i w trybie określonych w art. 15 i 16 ustawy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będą rozpatrywane po wydaniu decyzji w sprawie przyznania indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy na podstawie ust. 1 i 1a.”;

3) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wysokość indywidualnej ilości referencyjnej przyznanej z krajowej rezerwy dostawcy hurtowemu, o którym mowa w ust. 1 i 1 a, ustala się jako różnicę między wielkością sprzedaży mleka w roku kwotowym 2005/2006, ustaloną zgodnie z ust. 2 i 2a, a wielkością indywidualnej ilości referencyjnej stanowiącej własność tego dostawcy w dniu wydania decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 5.”;

4) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku gdy suma indywidualnych ilości referencyjnych wyliczonych na podstawie wniosków, o których mowa w ust. 1a, jest większa od różnicy między wysokością krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych, określonej w roku kwotowym 2006/2007 w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ustawy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, pomniejszoną o łączną wielkość indywidualnych ilości referencyjnych przyznanych w pierwszej kolejności dostawcom hurtowym, o których mowa w ust. 1, na podstawie decyzji w sprawie przyznania indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy, a wysokością części tej rezerwy przeznaczonej na cele, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 — do ustalenia wysokości przyznawanych indywidualnych ilości referencyjnych stosuje się współczynniki przydziału indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych.”;

5) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 i 4a, określi, w drodze rozporządzenia, współczynniki przydziału, o których mowa w ust. 4 i 4a, dla dostawców hurtowych wymienionych w ust. 1, ust. 1a pkt 1 i 2, mając na względzie racjonalne rozdysponowanie krajowej rezerwy w roku kwotowym 2006/2007.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.