USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do ustawy „Wykaz środków odurzających” część 1 „Środki odurzające grupy l-N” otrzymuje brzmienie:

„1. Środki odurzające grupy l-N


Międzynarodowe nazwy zalecane Inne nazwy Oznaczenia chemiczne

1

2

3

ACETORFINA 3-O-acetylo-6,7,8,14-tetrahydro-7α-(1-hydroksy-1-metylobutylo)-6,14-endo-etenooripawina
Acetylo-α-metylofentanyl N-(1-(α-metylofenetylo)-4-piperydylo)acetanilid
ACETYLOMETADOL 3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan
ALLILOPRODYNA 3-allilo-4-fenylo-1-metylo-4-propionylok-sypiperydyna
ALFAACETYLOMETADOL α-3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan, czyli (3R, 6R)-3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan
ALFAMEPRODYNA α-3-etylo-4-fenylo-1-metylo-4-propiony-loksypiperydyna, czyli cis-3-etylo-4-feny-lo-1-metylo-4-propionyloksypiperydyna
ALFAMETADOL α-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol czyli (3R, 6R)-6-dimetyloamino-4,4-di-fenylo-3-heptanol
α-Metylofentanyl N-[1-(α-metylofenetylo)-4-piperydylo]pro-pionanilid
α-Metylotiofentanyl N-[1-[1-metylo-2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo]propionanilid
ALFAPRODYNA α-4-fenylo-1,3-dimetylo-4-propionyloksy-piperydyna, czyli cis-(±)-4-fenylo-1,3-di-metylo-4-propionyloksypiperydyna
ALFENTANYL N-[1-[2-(4-etylo-4,5-dihydro-5-okso-1H-te-trazol-1-ilo) etylo]-4-(metoksymetylo)-4-piperydynylo]-N-fenylopropanamid
ANILERYDYNA ester etylowy kwasu 1-p-aminofenetylo-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego
ARGYREIA NERVOSA — rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
BANISTERIOPSIS CAAPI — rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
BENZETYDYNA ester etylowy kwasu 1-(2-benzyloksyetylo)-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego
BENZYLOMORFINA 3-benzylomorfina, czyli 3-benzyloksy-7,8-didehydro-4,5-α-epoksy-17-metylomorfinan-6α-ol
BETACETYLOMETADOL β-3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difeny-loheptan
β-Hydroksyfentanyl N-[1-(β-hydroksyfenetylo)-4-piperydylo]propionanilid
β-Hydroksy-3-metylofentanyl N-[1-(β-hydroksyfenetylo)-3-metylo-4-piperydylo]-propionanilid
BETAMEPRODYNA β-3-etylo-4-fenylo-1-metylo-4-propiony-loksypiperydyna
BETAMETADOL β-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol, czyli (3S, 6R)-6-dimetyloamino-4,4-di-fenylo-3-heptanol
BETAPRODYNA β-4-fenylo-1,3-dimetylo-4-propionyloksy-piperydyna
BEZYTRAMID 1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-(2-okso-3-propionylo-1-benzimidazolinylo)piperydyna
CALEA ZACATECHICHI — rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
CATHA EDULIS — rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
DEZOMORFINA dihydrodeoksymorfina, czyli 4,5-epoksy-3-hydroksy-17-metylomorfinan
DEKSTROMORAMID Palfium (+)-4-[3,3-difenylo-2-metylo-4-okso-4-(1-pirolidynylo)-butylo]-morfolina, czyli (+)-1-(2,2-difenylo-3-metylo-4-morfolinobu-tyrylo)pirolidyna
DIAMPROMID N-[2-N-metylo-N-fenetyloamino)-propylo] propionanilid
DIETYLOTIAMBUTEN 3-dietyloam ino-1,1 -di-(2'-tienylo)-1 -buten
DIFENOKSYNA kwas 1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowy
DIHYDROETORFINA 7,8-dihydro-7-α-[1-(R)-hydroksy-1-metylo-butylo]-6,14-endo-etanotetrahydrooripawina
DIHYDROMORFINA 4,5α-epoksy-17-metylomorfinan-3,6α-diol
DIMENOKSADOL ester 2-dimetyloaminoetylowy kwasu 1-etoksy-1,1 -difenylooctowego
DIMEFEPTANOL 6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol
DIMETYLOTIAMBUTEN 3-dimetyloam ino-1,1-di(2'-tienylo)-1-buten
DIFENOKSYLAT ester etylowy kwasu 1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-fenylo-4-piperydynokar-boksylowego
DIPIPANON 4,4-difenylo-6-piperydyno-3-heptanon
DROTEBANOL 3,4-dimetoksy-17-metylomorfinan-6β, 14-diol
ECHINOPSIS PACHANOI — rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
EKGONINA kwas [1R-(egzo)]-3-hydroksy-8-metylo-8-azabicyklo [3.2.1 ]oktano-2-karboksylowy
ETYLOMETYLOTIAMBUTEN 3-etylometyloam ino-1,1-di-(2'-tienylo)-1-buten
ETONITAZEN 1-(2-dietyloaminoetylo)-2-(p-etoksybenzylo)-5-nitrobenzimidazol
ETORFINA 6,7,8,14-tetra hydro-7α-( 1 -hydroksy-1 -metylobutylo)-6,14-endoetenooripawina
ETOKSERYDYNA ester etylowy kwasu 1-[2-(2-hydroksyetoksy)etylo]-4-fenylo-4-piperydynokar-boksylowego
FENADOKSON 4,4-difenylo-6-morfolino-3-heptanon
FENAMPROMID N-(1-metylo-2-piperydynoetylo)propionanilid
FENAZOCYNA 2'-hydroksy-5,9-dimetylo-2-fenetylo-6,7-benzomorfan, czyli 3-fenetylo-1, 2, 3, 4, 5, 6-heksahydro-6,11-dimetylo-2,6-metano-3-benzazocyn-8-ol
FENOMORFAN 3-hydroksy-17-fenetylomorfinan
FENOPERYDYNA ester etylowy kwasu 1-(3-fenylo-3-hydroksypropylo)-4-fenylo-4-piperydynokarbo-ksylowego
FENTANYL 1-fenetylo-4-(N-propionyloanilino)pipery-dyna, czyli N-(1-fenetylo-4-piperydylo)propionanilid
FURETYDYNA ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-(2- tetra-hydrofurfuryloksyetylo)-4-piperydynokar-boksylowego
HEROINA diacetylomorfina, czyli 3,6α-diacetoksy-7,8-didehydro-4,5α-epoksy-17-metylo-morfinan
HYDROKODON dihydrokodeinon, czyli 4,5α-epoksy-3-metoksy-17-metylomorfinan-6-on
HYDROMORFINOL 14-hydroksy-7,8-dihydromorfina
HYDROMORFON dihydromorfinon, czyli 4,5α-epoksy-3-hydroksy-17-metylomorfinan-6-on
HYDROKSYPETYDYNA ester etylowy kwasu 4-m-hydroksyfenylo-1-metylo-4-piperydynokarboksylowego
IZOMETADON 6-dimetyloamino-4,4-difenylo-5-metylo-3-heksanon
JWH-018 1 -pentyl-3-(1 -naphtoyDindole naphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl) me-thanon
KAVA KAVA — rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakt
KETOBEMIDON Cliradon 4-m-hydroksyfenylo-1-metylo-4-propionylopiperydyna
KODOKSYM O-(karboksymetylo)oksym dihydrokodeinonu
KONOPI ZIELE innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż włókniste
KOKAINA ester metylowy benzoiloekgoniny, czyli ester metylowy kwasu [1R-(egzo, egzo)]-3-benzoiloksy-8-metylo-8-azabicylo [3.2.1 ]oktano-2-karboksylowego
KOKA LIŚCIE
KLONITAZEN 2-(p-chlorobenzylo)-1-(2-dietyloaminoety-lo)-5-nitro-benzimidazol
LEONOTIS LEONURUS — rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
LEWOMETORFAN (-)-3-metoksy-17-metylomorfinan
LEWOMORAMID (-)-4-[2-metylo-4-okso-3,3-difenylo-4-(1-pirolidynylo)butylo]morfolina, czyli (-)-1-(2,2-difenylo-3-metylo-4-morfolinobutyrylo) pirolidyna
LEWOTENACYLOMORFAN (-)-3-hydroksy-17-fenacylomorfinan
LEWORFANOL (-)-3-hydroksy-17-metylomorfinan
MAKOWEJ SŁOMY KONCENTRATY — produkty powstające w procesie otrzymywania alkaloidów ze słomy makowej, jeżeli produkty te są wprowadzone do obrotu
MAKOWEJ SŁOMY WYCIĄGI — inne niż koncentraty produkty otrzymywane ze słomy makowej przy jej ekstrakcji wodą lub jakimkolwiek innym rozpuszczalnikiem, a także inne produkty otrzymywane przez przerób mleczka makowego
METAZOCYNA 2'-hydroksy -2,5,9-trimetylo-6,7-benzomorfan
METADON 6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanon
METADONU PÓŁPRODUKT 4-cyjano-2-dimetyloamino-4,4-difenylo-butan
METYLODEZORFINA 6-metylo-Δ6-deoksymorfina
METYLODIHYDROMORFINA 6-metylodihydromorfina
3-Metylofentanyl N-(1-fenetylo-3-metylo-4-piperydylo)pro-pionanilid (forma cis- i formatrans-)
3-Metylotiofentanyl N-[3-metylo-1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-pipe-rydylo]propionanilid
METOPON 5-metylodihydromorfinon, czyli 4,5-epok-sy-3-hydroksy-5,17-dimetylomorfinan-6-on
MIMOSA TENUIFLORA — rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty MIMOSA HOSTILIS
MITRAGYNA SPECIOSA — rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
MIROFINA mirystylobenzylomorfina, czyli 3-benzy-loksy-7,8-didehydro-4,5α-epoksy-6α-mi-rystoiloksy-17-metylomorfinan
MORAMIDU PÓŁPRODUKT kwas 1,1-difenylo-2-metylo-3-morfolino-mastówy
MORFERYDYNA ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-(2-morfo-linoetylo)-4-piperydynokarboksylowego
MORFINA 7,8-didehydro-4,5α-epoksy-17-metylo-morfinan-3,6α-diol
MORFINY METYLOBROMEK oraz inne pochodne morfiny zawierające azot czwartorzędowy
MORFINY N-TLENEK N-tlenek 7,8-didehydro-4,5α-epoksy-17-metylomorfinan-3,6α-diolu
MPPP propionian 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynolu
NIKOMORFINA 3,6-dinikotynoilomorfina
NORACYMETADOL α-(+)-3-acetoksy-4,4-difenylo-6-metylo-aminoheptan
NORLEWORFANOL (-)-3-hydroksymorfinan
NORMETADON 6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heksanon
NORMORFINA demetylomorfina, czyli 7,8-didehydro-4,5α-epoksymorfinan-3,6α-diol
NORPIPANON 4,4-difenylo-6-piperydyno-3-heksanon
NYMPHAEA CAERULEA — rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
OPIUM I NALEWKA Z OPIUM
OKSYKODON Eukodal 14-hydroksydihydrokodeinon, czyli 4,5α-epoksy-14-hydroksy-3-metoksy-17-mety-lomorfinan-6-on
OKSYMORFON 14-hydroksydihydromorfinon, czyli 4,5α-epoksy-3,14-dihydroksy-17-metylomorfi-nan-6-on
PEGANUM HARMALA — rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
Para-fluorofentanyl 4'-fluoro-N-(1-fenetylo-4-piperydylo)propionanilid
PEPAP octan 1 -fenetylo-4-fenylo-4-piperydynolu
PETYDYNA Dolargan ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynokarboksylowego
PETYDYNY PÓŁPRODUKT A 4-cyjano-4-fenylo-1-metylopiperydyna
PETYDYNY PÓŁPRODUKT B ester etylowy kwasu 4-fenylo-4-piperydyno-karboksylowego
PETYDYNY PÓŁPRODUKT C kwas 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynokar-boksylowy
PIMINODYNA ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-(3-fenylo-aminopropylo)-4-piperydynokarboksylo-wego
PIRYTRAMID amid kwasu 1-(3-cyjano-3,3-difenylopro-pylo)-4-(1-piperydyno)-4-piperydynokar-boksylowego, czyli amid kwasu 1'-(3-cyja-no-3,3-difenylopropylo)-(1,4'-bipiperydy-no)-4'-karboksylowego
PROHEPTAZYNA 4-fenylo-1,3-dimetylo-4-propionyloksy-azacykloheptan
PROPERYDYNA ester izopropylowy kwasu 4-fenylo-1-me-tylo-4-piperydynokarboksylowego
PSYCHOTRIA VIRIDIS — rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty Chacruna
RACEMETORFAN (±)-3-metoksy-17-metylomorfinan
RACEMORAMID (±)-4-[3,3-difenylo-2-metylo-4-okso-4-(1-pirolidynylo) butylo]morfolina
RACEMORFAN (±)-3-hydroksy-17-metylomorfinan
REMIFENTANYL ester metylowy kwasu 1-(2-metoksykar-bonyloetylo)-4-(fenylopropionyloamino)-piperydyno-4-karboksylowego
RIVEA CORYMBOSA — rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
SALVIA DMNORUM — rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
SUFENTANIL N-[4-(metoksymetylo)-1-[2-(2-tienylo)ety-lo]-4-piperydylo] propionanilid
TABERNANTHE IBOGA — rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
TEBAKON acetylodihydrokodeinon, czyli 6-acetoksy-6,7-didehydro-4,5α-epoksy-3-metoksy-17-metylomorfinan
TEBAINA 6,7,8,14-tetradehydro-4,5α-epoksy-3,6-di-metoksy-17-metylomorfinan
Tiofentanyl N-[1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo]pro-pionanilid
TRICHOCEREUS PERUVIANUS — rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
TRIMEPERYDYNA 4-fenylo-1,2,5-trimetylo-4-propionyloksy-piperydyna
TYLIDYNA ester etylowy kwasu (+)-trans-2-(dimety-loamino)-1-fenylo-3-cyklohekseno-1-kar-boksylowego
ŻYWICA KONOPI
oraz:

— izomery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że izomery takie są wyraźnie wyłączone,

— estry i etery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich estrów i eterów jest możliwe, chyba że są one wymienione w innej grupie,

— sole środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole estrów, eterów i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe”;


2) w załączniku nr 2 do ustawy „Wykaz substancji psychotropowych” część 2 „Substancje psychotropowe grupy ll-P” otrzymuje brzmienie:

„2. Substancje psychotropowe grupy ll-P


Międzynarodowe nazwy zalecane Inne nazwy Oznaczenia chemiczne

1

2

3

2C-B 4-bromo-2,5-dimetoksyfenetyloamina
AMFETAMINA Psychedryna (±)-2-amino-1-fenylopropan
AMINEPTYNA Kwas 7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyklohepten-5-ylo)amino]-heptanowy
BENZYLOPIPERAZYNA BZP 1-benzylopiperazyna, czyli 1-benzylo-1, 4-diazacykloheksan
DEKSAMFETAMINA (+)-2-amino-1-fenylopropan
FENCYKLIDYNA PCP 1-(1-fenylocykloheksylo)piperydyna
FENETYLINA (±)-3,7-dihydro-1,3-dimetylo-7-[2-[(1-me-tylo-2-fenetylo)-amino]-etylo]-1H-puryno-2,6-dion
FENMETRAZYNA 2-fenylo-3-metylomorfolina
KETAMINA 2-(2-chlorofenylo)-2-(metyloamino)-cyklo-heksan
LEWAMFETAMINA (-)-α-metylofenetyloamina
LEWOMETAMFETAMINA (-)-1-N,α-dimetylofenetyloamina
MEKLOKWALON 3-(o-chlorofenylo)-2-metylo-4(3H)-china-zolinon
METAKWALON 2-metylo-3-(o-tolilo)-4(3H)-chinazolinon
METAMFETAMINA Metamfetamina racemiczna (+)-2-metyloamino-1-fenylopropan (±)-2-metyloamino-1-fenylopropan
METYLOFENIDAT Rytalina ester metylowy kwasu α-fenylo-(2-pipery-dyno)-octowego
PENTAZOCYNA Fortral (2R*, 6R*, 11R*)-1,2,3,4,5,6-heksahydro-8-hydroksy-6,11-dimetylo-3-(3-metylo-2-butenylo)-2,6-metano-3-benzazocyna
SEKOBARBITAL kwas 5-allilo-5-(1-metylobutylo)barbituro-wy
Δ-9-Tetrahydrokannabinol i jego warianty stereochemiczne (6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-tri-metylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
ZIPEPROL a-(a-metoksybenzylo-4-β-metoksyfenylo)-1-piperazynoetanol
oraz:

— izomery substancji psychotropowych wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że izomery takie są wyraźnie wyłączone,

— estry i etery substancji psychotropowych wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich estrów i eterów jest możliwe, chyba że są one wymienione w innej grupie,

— sole substancji psychotropowych wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole estrów, eterów i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe”.


Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.