USTAWA z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw 1)

Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1585, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 15 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Informacje kryminalne określone w art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. e, przekazane w drodze teletransmisji przez Szefa Centrum podmiotowi w odpowiedzi na jego zapytanie, zostają automatycznie zarejestrowane w bazach danych w formie tekstowej, bez możliwości dalszego przekazywania.”;

2) w art. 19:

a) po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu:

„2b) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;”,

b) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśniczowie oraz Główny Inspektor Straży Leśnej;”;

3) w art. 20 w ust. 1:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) organy administracji rządowej lub organy samorządu terytorialnego właściwe w sprawach ewidencji ludności. Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, ewidencji paszportowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, ewidencji wojskowej, o której mowa w art. 49 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 3) ), centralnej ewidencji pojazdów, centralnej ewidencji kierowców, rejestracji pojazdów, rejestru cywilnych statków powietrznych, rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej, polskiego rejestru jachtów, polskiego rejestru okrętowego, nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, administracji geodezyjnej i kartograficznej, ewidencji gruntów i budynków, rejestracji stanu cywilnego, publicznej służby zatrudnienia lub pomocy społecznej,

2) sądy prowadzące Krajowy Rejestr Sądowy, księgi wieczyste i rejestr zastawów,”,

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,”;

4) w art. 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podmioty uprawnione przekazują Szefowi Centrum informacje kryminalne na wypełnionych kartach rejestracyjnych, z wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. e, które są przekazywane w formie pisemnej.”;

5) art. 23 otrzymuje brzmienie:

Art. 23. Przekazywanie informacji kryminalnych oraz zapytań w trybie niniejszej ustawy może następować również w drodze teletransmisji, z uwzględnieniem wzorów kart, o których mowa w art. 21 ust. 3 oraz w art. 28 ust. 7.”;

6) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmioty zobowiązane mogą nie przekazywać informacji kryminalnych Szefowi Centrum lub ograniczyć zakres przekazywanych informacji, jeżeli ich przekazanie mogłoby zagrozić bezpieczeństwu państwa lub jego obronności albo spowodować identyfikację osób udzielających pomocy przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych przez upoważnione do tego podmioty uprawnione.”;

7) art. 25 otrzymuje brzmienie:

Art. 25. 1. Podmiot zobowiązany, który stwierdził nieprawdziwość przekazanej przez siebie Szefowi Centrum informacji kryminalnej lub w przypadku przekazania informacji kryminalnej, której gromadzenie jest zabronione, niezwłocznie zawiadamia o tym pisemnie Szefa Centrum.

2. Jeżeli informacja kryminalna, o której mowa w ust. 1, została przekazana Szefowi Centrum:

1) z urzędu — Szef Centrum usuwa ją z baz danych niezwłocznie po otrzymaniu odpowiednio wypełnionej karty rejestracyjnej, o której mowa w art. 21 ust. 2, od podmiotu zobowiązanego, który uprzednio przekazał tę informację;

2) na zapytanie — Szef Centrum niezwłocznie zarządza usunięcie jej z baz danych w trybie, o którym mowa w art. 27 ust. 2.

3. Szef Centrum niezwłocznie zawiadamia podmioty zobowiązane, które otrzymały od niego informację kryminalną, o zaistnieniu okoliczności wymienionych w ust. 1.”;

8) art. 27—30 otrzymują brzmienie:

Art. 27. 1. Informacje kryminalne podlegają usunięciu z baz danych, jeżeli:

1) ich gromadzenie jest zabronione;

2) zarejestrowane informacje kryminalne okazały się nieprawdziwe;

3) upłynie okres, o którym mowa w art. 14 ust. 1—3;

4) jest to uzasadnione ze względu na bezpieczeństwo państwa lub jego obronność albo mogą spowodować identyfikację osób udzielających pomocy przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych przez upoważnione do tego podmioty uprawnione.

2. Zarządzając usunięcie informacji kryminalnej z baz danych w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, Szef Centrum wskazuje informację kryminalną, miejsce, datę i tryb jej usunięcia oraz skład osobowy komisji.

3. Usuwanie informacji kryminalnej z baz danych w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, następuje automatycznie.

4. Informację kryminalną, w przypadku określonym w ust. 1 pkt 4, Szef Centrum usuwa z baz danych niezwłocznie po otrzymaniu odpowiednio wypełnionej karty rejestracyjnej, o której mowa w art. 21 ust. 2, od podmiotu zobowiązanego, który uprzednio przekazał tę informację z urzędu.

Art. 28. 1. Szef Centrum przekazuje informacje kryminalne niezwłocznie po otrzymaniu od podmiotu uprawnionego zapytania. Szef Centrum może przekazać informacje kryminalne podmiotowi zobowiązanemu, niebędącemu podmiotem uprawnionym, na jego zapytanie zadane w związku z prowadzonym przez niego, na podstawie odrębnych przepisów, postępowaniem karnym lub postępowaniem karnym wykonawczym.

2. Jeżeli zgromadzone w bazach danych informacje kryminalne są niewystarczające do udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Szef Centrum występuje z zapytaniem do podmiotów zobowiązanych w zakresie koniecznym do udzielenia odpowiedzi. Podmiot zobowiązany, do którego Szef Centrum wystąpił z zapytaniem, jest obowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi.

3. Skierowanie zapytania przez podmiot uprawniony do Szefa Centrum jest dokonywane na wypełnionej karcie zapytania.

4. Skierowanie zapytania przez podmiot zobowiązany niebędący podmiotem uprawnionym oraz skierowanie zapytania przez Szefa Centrum do podmiotu zobowiązanego może być dokonywane na wypełnionej karcie zapytania lub w formie pisemnej.

5. Szef Centrum przekazuje informacje kryminalne w odpowiedzi na zapytanie:

1) w drodze teletransmisji;

2) w drodze teletransmisji i w formie pisemnej, jeżeli treść informacji kryminalnej wymaga przekazania także w formie pisemnej.

6. Wymiana informacji kryminalnych w ramach współpracy międzynarodowej Szefa Centrum, o której mowa w art. 38—41, może być dokonywana na wypełnionej karcie zapytania lub w formie pisemnej.

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty zapytania oraz sposób jej wypełnienia, uwzględniając zakres gromadzonych informacji kryminalnych, określony w art. 13.

Art. 29. 1. O przekazaniu informacji kryminalnej uzyskanej od podmiotu uprawnionego Szef Centrum niezwłocznie informuje ten podmiot.

2. Jeżeli informacja kryminalna została udostępniona komórce organizacyjnej podmiotu, który ją przekazał Szefowi Centrum, właściwej do wykrywania i ścigania przestępstw popełnionych przez jego funkcjonariuszy i pracowników, na wniosek podmiotu uprawnionego, przepisu ust. 1 nie stosuje się.

Art. 30. Szef Centrum nie przekazuje informacji kryminalnych, jeżeli ich przekazanie mogłoby spowodować identyfikację osób udzielających pomocy przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych przez upoważnione do tego podmioty uprawnione.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm. 4) ) w art. 44h w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i strażom gminnym (miejskim);”.

Art. 3. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm. 5) ) w art. 59 dodaje się ust. 16 w brzmieniu:

„16. Prezes Kasy współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm. 6) ) art. 48a otrzymuje brzmienie:

Art. 48a. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśniczowie oraz Główny Inspektor Straży Leśnej współpracują z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569) w art. 36 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Sądy współpracują z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm. 7) ) w art. 6 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Publiczne służby zatrudnienia współpracują z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027 oraz z 2008 r. Nr 32, poz. 192) w art. 52 w ust. 2 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu:

„12) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

13) Biuru Ochrony Rządu.”.

Art. 8. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 28 ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 8 w części dotyczącej art. 29 ust. 2, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach, ustawę z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawę z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych.

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056, Nr 195, poz. 1198 i Nr 220, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 39, poz. 306.

5)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656.

6)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1315, Nr 167, poz. 1399 i Nr 175, poz. 1460 i 1462, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 59, poz. 405, Nr 64, poz. 427 i Nr 181, poz. 1286, z 2008 r. Nr 163, poz. 1011 i Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.