USTAWA z dnia 19 marca 2009 r. o nadaniu Akademii Medycznej w Gdańsku nazwy „Gdański Uniwersytet Medyczny”

Art 1. Akademii Medycznej w Gdańsku nadaje się nazwę „Gdański Uniwersytet Medyczny”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.