USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw 1)

Art. 1. W ustawie z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 i Nr 214, poz. 1349) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a—2d w brzmieniu:

„2a) wzajemna zgodność — wzajemną zgodność w rozumieniu art. 2 pkt 30 rozporządzenia nr 796/2004;

2b) wymóg — wymóg w rozumieniu art. 2 pkt 34 rozporządzenia nr 796/2004;

2c) nieprawidłowość — nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt 10 rozporządzenia nr 796/2004;

2d) niezgodność — niezgodność w rozumieniu art. 2 pkt 35 rozporządzenia nr 796/2004;”;

2) w art. 4 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Agencja jest właściwym organem krajowym, o którym mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 1782/2003.”;

3) w art. 7:

a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) przestrzega wymogów przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności;”,

b) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) przestrzega wymogów przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności;”,

c) w ust. 3a po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) przestrzega wymogów przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności;”,

d) ust. 3c otrzymuje brzmienie:

„3c. Kopię umowy o przetwórstwo albo zobowiązania do realizacji dostawy, o których mowa w art. 171da rozporządzenia nr 1973/2004, wnioskujący o płatność obszarową do owoców miękkich składa kierownikowi biura powiatowego Agencji w terminie do dnia 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności.”.

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wysokość płatności obszarowych w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika powierzchni kwalifikującej się do objęcia płatnościami obszarowymi i stawek płatności obszarowych na 1 ha tej powierzchni, po uwzględnieniu zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości oraz niezgodności.”;

4) w art. 17 w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wykaz wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy.”;

5) w art. 22:

a) w ust. 4:

— w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

— potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

— potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, albo”,

— dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca wstępujący do postępowania w sprawie przyznania płatności lub pomocy, o których mowa w ust. lila, jest obowiązany do dołączenia do wniosku, o którym mowa w ust. 2, oświadczeń pozostałych spadkobierców, że wyrażają zgodę na wstąpienie tego spadkobiercy na miejsce spadkodawcy i przyznanie mu płatności lub pomocy.”.

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Decyzję w sprawie przyznania płatności lub pomocy, o których mowa w ust. lila, wydaje się po złożeniu przez spadkobiercę prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2.”;

6) w art. 24:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) na rok gospodarczy 2006/2007 z producentem cukru umowę dostawy buraków cukrowych zgodnie z art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (Dz. Urz. UE L 58 z 28.02.2006, str. 1) albo”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wysokość płatności cukrowej w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn ilości buraków cukrowych objętych umową dostawy, o której mowa w ust. lila, przeznaczonych do wyprodukowania cukru kwotowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. Urz. L 299 z 16.11.2007, str. 1) i stawki tej płatności na 1 tonę buraków cukrowych, po uwzględnieniu zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości oraz niezgodności.”;

7) w art. 24a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wysokość płatności do pomidorów w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn masy netto pomidorów, o której mowa w ust. 2, i stawki tej płatności na 1 tonę pomidorów, po uwzględnieniu zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości oraz niezgodności.”;

8) art. 24c otrzymuje brzmienie:

Art. 24c. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki lub szczegółowy tryb przyznawania lub wypłaty płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów i pomocy do rzepaku oraz szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać uprawy poszczególnych roślin, w tym szczegółowe warunki lub tryb przyznawania tych płatności i tej pomocy spadkobiercy lub małżonkowi rolnika, lub przejmującemu gospodarstwo, mając na względzie zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem tych płatności i tej pomocy.”;

9) w art. 27 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Spadkobierca rolnika, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 1, składa wniosek o wypłatę płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub pomocy do rzepaku do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie tych płatności lub pomocy przez spadkodawcę, wraz z:

1) prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku —w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu albo

2) zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza — w terminie 14 dni od dnia wpisu aktu poświadczenia dziedziczenia do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia

— jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia doręczenia spadkodawcy decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub pomocy do rzepaku.

5. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca występujący z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, jest obowiązany dołączyć do tego wniosku oświadczenia pozostałych spadkobierców, że wyrażają zgodę na wypłatę mu płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub pomocy do rzepaku.”;

10) w art. 28 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Przekształcenie trwałych użytków zielonych bez zgody, o której mowa w ust. 1, oraz nieprzekształcenie trwałych użytków zielonych, o którym mowa w ust. 6, stanowi niezgodność.”;

11) w art. 30 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) administracyjne i na miejscu, określone w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 1 pkt 1, w tym kontrole w ramach wzajemnej zgodności wymogów lub norm, z zastrzeżeniem art. 31a i 32;”;

12) w art. 31:

a) ust. 4—6 otrzymują brzmienie:

„4. Czynności kontrolne mogą być wykonywane podczas nieobecności rolnika także wówczas, gdy rolnik został zawiadomiony o kontroli zgodnie z art. 23a ust. 1 rozporządzenia nr 796/2004.

5. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do:

1) wstępu na teren gospodarstwa rolnego;

2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;

3) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów;

4) pobierania próbek do badań;

5) żądania okazywania i udostępniania danych informatycznych.

6. Z czynności kontrolnych sporządza się raport zgodnie z art. 28 i 48 rozporządzenia nr 796/2004, który w przypadku stwierdzenia drobnej niezgodności, o której mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 1782/2003, zawiera również informację, o której mowa w art. 48 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 796/2004.”,

b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Jeżeli rolnik zrealizował wskazane w raporcie działania naprawcze, o których mowa w art. 7 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 1782/2003, składa oświadczenie o zrealizowaniu tych działań, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów.”;

13) po art. 31 dodaje się art. 31a—31d w brzmieniu:

Art. 31a. 1. Powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, jako specjalny organ kontroli, o którym mowa w art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 796/2004, jest właściwy do przeprowadzania kontroli na miejscu w zakresie przestrzegania wymogów wskazanych w załączniku III lit. A ust. 6—8a rozporządzenia nr 1782/2003, zwanej dalej „kontrolą wymogów”.

2. Czynności kontrolne w ramach kontroli wymogów są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie wydane przez powiatowego lekarza weterynarii, o którym mowa w ust. 1.

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych, miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich wykonywania.

4. W przypadku konieczności wykonania czynności kontrolnych w ramach kontroli wymogów poza obszarem działania powiatowego lekarza weterynarii, o którym mowa w ust. 1, lekarz ten upoważnia do wykonania tych czynności powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na położenie siedziby stada w rozumieniu przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Do czynności kontrolnych przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na położenie siedziby stada:

1) wykonuje czynności kontrolne w ramach kontroli wymogów w miejscu, zakresie i terminie wskazanym w upoważnieniu;

2) sporządza protokół z wykonania czynności kontrolnych;

3) niezwłocznie przekazuje protokół, o którym mowa w pkt 2, powiatowemu lekarzowi weterynarii, o którym mowa w ust. 1.

6. Przed przystąpieniem do wykonania czynności kontrolnych w ramach kontroli wymogów osoba upoważniona do ich wykonania jest obowiązana okazać imienne upoważnienie do wykonania czynności kontrolnych rolnikowi, jeżeli jest on obecny podczas kontroli.

7. Czynności kontrolne w ramach kontroli wymogów mogą być wykonywane podczas nieobecności rolnika także wówczas, gdy rolnik został zawiadomiony o kontroli zgodnie z art. 23a ust. 1 rozporządzenia nr 796/2004.

8. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych w ramach kontroli wymogów mają prawo do:

1) wstępu na teren gospodarstwa rolnego, w tym do pomieszczeń i miejsc związanych z utrzymywaniem lub przebywaniem zwierząt;

2) dostępu do zwierząt;

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;

4) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów;

5) żądania okazywania i udostępniania danych informatycznych.

9. Rolnik jest obowiązany zapewnić przy wykonywaniu czynności kontrolnych niezbędną pomoc.

10. Powiatowy lekarz weterynarii, o którym mowa w ust. 1, sporządza raport z czynności kontrolnych, który przekazuje do właściwego kierownika biura powiatowego Agencji.

11. W przypadku gdy rolnik nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie, może zgłosić umotywowane zastrzeżenia, na piśmie, co do ustaleń w nim zawartych powiatowemu lekarzowi weterynarii, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia doręczenia raportu, chyba że bezpośrednio po zakończeniu kontroli rolnik, który byt obecny podczas kontroli, zgłosił umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w raporcie osobie, która wykonywała czynności kontrolne.

12. Powiatowy lekarz weterynarii, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając zgłoszone zastrzeżenia, uzupełnia ustalenia zawarte w raporcie. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń powiatowy lekarz weterynarii, o którym mowa w ust. 1, przekazuje zgłoszone zastrzeżenia, wraz ze swoim stanowiskiem do tych zastrzeżeń i raportem, do właściwego kierownika biura powiatowego Agencji.

Art. 31b. 1. Prezes Agencji w uzgodnieniu z Głównym Lekarzem Weterynarii ustala czynniki do analizy ryzyka typowania rolników do kontroli wymogów oraz liczbę gospodarstw, które należy objąć tymi kontrolami.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi oraz minister właściwy do spraw rolnictwa określą, w drodze zarządzenia, warunki i tryb współpracy Agencji i Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie przeprowadzania kontroli wymogów.

Art. 31c. 1. Przestrzeganie norm lub wymogów może podlegać kontroli administracyjnej zgodnie z art. 43 rozporządzenia nr 796/2004.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, normy lub wymogi, których przestrzeganie może podlegać kontroli, o której mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę informacje przekazywane Agencji na podstawie odrębnych przepisów lub zgromadzone w systemach informatycznych Agencji oraz możliwość ich wykorzystania w kontroli administracyjnej, a także zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem płatności.

Art. 31d. 1. Oceny wagi stwierdzonej niezgodności, o której mowa w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 796/2004, dokonuje się w raporcie z czynności kontrolnych, przypisując tej niezgodności odpowiednią liczbę punktów, z tym że w przypadku stwierdzenia celowej niezgodności, o której mowa w art. 67 rozporządzenia nr 796/2004, oceny wagi tej niezgodności dokonuje się w tym raporcie odrębnie, przypisując jej odpowiednią liczbę punktów.

2. Dokonując zmniejszeń lub wykluczeń, o których mowa w art. 66 ust. 1, 2, 2b—5 oraz art. 67 rozporządzenia nr 796/2004, uwzględnia się liczbę punktów ujętą w raporcie z czynności kontrolnych, przypisaną do stwierdzonych niezgodności.

3. Ocena wagi stwierdzonej niezgodności, o której mowa w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 796/2004, ujęta w raporcie z czynności kontrolnych, jest uwzględniana w postępowaniach w sprawach dotyczących pomocy finansowej w ramach działań objętych programem rozwoju obszarów wiejskich, określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w których warunkiem przyznania tej pomocy jest spełnianie wymogów lub norm, w przypadku gdy rolnik jest wnioskodawcą lub beneficjentem tej pomocy.”;

14) w art. 34:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy do spraw rozwoju wsi oraz minister właściwy do spraw rynków rolnych określą, w drodze rozporządzenia:”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Minister właściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy do spraw rozwoju wsi oraz minister właściwy do spraw rynków rolnych mogą określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania kontroli na miejscu w ramach wzajemnej zgodności wymogów lub norm, mając na względzie zapewnienie przeprowadzenia tych kontroli w jednolity sposób na obszarze całego kraju.”;

15) art. 37a otrzymuje brzmienie:

Art. 37a. 1. Zmniejszenia lub wykluczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia nr 1782/2003, nie stosuje się, jeżeli to zmniejszenie albo wykluczenie wynosi nie więcej niż równowartość kwoty 100 euro przeliczonej na złote według kursu euro ustalonego zgodnie z art. 3 rozporządzenia nr 1913/2006.

2. Jeżeli nie zastosowano zmniejszenia lub wykluczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia nr 1782/2003, kierownik biura powiatowego Agencji właściwy w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów podejmuje działania, o których mowa w art. 6 ust. 3 akapit drugi tego rozporządzenia.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów:

1) podaje się informację o:

a) niezastosowaniu zmniejszenia lub wykluczenia,

b) objęciu stwierdzonej niezgodności działaniami, o których mowa w art. 6 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia nr 1782/2003, podejmowanymi przez kierownika biura powiatowego Agencji, w roku następującym po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności obszarowych, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów;

2) nakazuje się realizację w wyznaczonym terminie określonych działań mających na celu usunięcie stwierdzonych niezgodności.

4. Działania, o których mowa w ust. 3 pkt 2, powinny być współmierne do rodzaju stwierdzonych niezgodności i nie mogą być nadmiernie uciążliwe dla rolnika.”;

16) po art. 37a dodaje się art. 37b i 37c w brzmieniu:

Art. 37b. 1. W przypadku stwierdzenia drobnej niezgodności, o której mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 1782/2003, zmniejszenia, o którym mowa w art. 66 lub 67 rozporządzenia nr 796/2004, nie stosuje się.

2. Jeżeli do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów rolnik nie zrealizował wskazanych w raporcie z czynności kontrolnych działań naprawczych, o których mowa w art. 7 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 1782/2003, w decyzji w sprawie przyznania płatności bezpośredniej, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów:

1) podaje się informację o niezastosowaniu zmniejszenia z powodu stwierdzenia drobnej niezgodności;

2) nakazuje się realizację określonych działań naprawczych, o których mowa w art. 7 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 1782/2003;

3) określa się termin, o którym mowa w art. 66 ust. 2b rozporządzenia nr 796/2004.

Art. 37c. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) liczbę punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności w ramach oceny wagi, o której mowa w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 796/2004, w zależności od rodzaju stwierdzonego naruszenia,

2) przypadki, które uznaje się za drobną niezgodność, oraz liczbę punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej drobnej niezgodności w ramach oceny wagi, o której mowa w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 796/2004, jeżeli rolnik nie zrealizował działań określonych w decyzji, o której mowa w art. 37b ust. 2,

3) wyrażoną w procentach wielkość zmniejszenia płatności obszarowych, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom

— biorąc pod uwagę przeprowadzenie oceny zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 1782/2003, art. 41, art. 66 ust. 1, 2, 2b—5 oraz art. 67 rozporządzenia nr 796/2004, jak również wielkość gospodarstwa rolnego, jego położenie geograficzne, liczbę zwierząt znajdujących się w gospodarstwie rolnym oraz liczbę zwierząt nieoznakowanych zgodnie z wymogami.”;

17) art. 40 otrzymuje brzmienie:

Art. 40. Prezes Agencji odstępuje od ustalenia kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności obszarowych, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634 i Nr 227, poz. 1505), w przypadku gdy kwota każdej z tych płatności nie jest wyższa od kwoty stanowiącej równowartość 100 euro przeliczonej na złote według kursu euro ustalonego zgodnie z art. 3 rozporządzenia nr 1913/2006.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz. 842, późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 2 w pkt 4 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) kontroli na miejscu w zakresie przestrzegania wymogów wskazanych w załączniku III lit. A ust. 6—8a rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269, z późn. zm.), jako specjalny organ kontroli, o którym mowa w art. 42 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników (Dz. Urz. UE L 141 z 30.04.2004, str. 18, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 44, str. 243, z późn. zm.);”;

2) w art. 16:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 3,

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,”;

3) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu:

Art. 19a. Kontrole na miejscu, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 4 lit. c, przeprowadza się w zakresie, w trybie i na zasadach określonych w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) działaniu — należy przez to rozumieć środek, o którym mowa w art. 2 lit. d rozporządzenia nr 1698/2005;

2) niezgodności — należy przez to rozumieć niezgodność w rozumieniu art. 2 pkt 35 rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników (Dz. Urz. UE L 141 z 30.04.2004, str. 18, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 44, str. 243, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 796/2004.”;

2) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu:

Art. 18a. Jeżeli warunkiem przyznania pomocy jest spełnianie w ramach wzajemnej zgodności wymogów lub norm, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającym rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1782/2003”, oraz przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia, przez te wymogi i normy rozumie się wymogi i normy określone w ustawie z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 i Nr 214, poz. 1349 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105) i aktach prawnych wydanych na podstawie tej ustawy.”;

3) po art. 28a dodaje się art. 28b i 28c w brzmieniu:

Art. 28b. Zmniejszenia lub wykluczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia nr 1782/2003, nie stosuje się, jeżeli zmniejszenie albo wykluczenie wynosi nie więcej niż równowartość kwoty 100 euro przeliczonej na złote według kursu euro ustalonego zgodnie z art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie i zmieniającego niektóre rozporządzenia (Dz. Urz. UE L 365 z 21.12.2006, str. 52, z późn. zm.).

Art. 28c. W przypadku stwierdzenia drobnej niezgodności, o której mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 1782/2003, zmniejszenia nie stosuje się.”;

4) w art. 29:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczące działań objętych programem, w których warunkiem przyznania pomocy jest spełnianie w ramach wzajemnej zgodności w rozumieniu art. 19 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 74 oraz Dz. Urz. UE L 311 z 29.11.2007, str. 3) wymogów, norm lub minimalnych wymogów dotyczących stosowania nawozów i środków ochrony roślin, minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi:

1) sposób dokonywania oceny wagi stwierdzonej niezgodności, o której mowa w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 796/2004, w przypadku niezgodności w zakresie minimalnych wymogów dotyczących stosowania nawozów i środków ochrony roślin, mając na względzie prawidłowe przeprowadzenie oceny;

2) wyrażoną w procentach wielkość zmniejszenia pomocy w zależności od dokonanej oceny wagi stwierdzonej niezgodności, a także przypadki, które uznaje się za drobną niezgodność, biorąc pod uwagę przeprowadzenie oceny zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 1782/2003, art. 41, art. 66 ust. 1, 2, 2b—5 oraz art. 67 rozporządzenia nr 796/2004, jak również wielkość gospodarstwa rolnego oraz położenie geograficzne tego gospodarstwa;

3) szczegółowe warunki i tryb podejmowania działań, o których mowa w art. 6 ust. 3 i art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 1782/2003, w przypadku niestosowania zmniejszeń lub wykluczeń określonych w tych przepisach, mając na względzie, aby działania te były współmierne do rodzaju stwierdzonych niezgodności i nie były nadmiernie uciążliwe dla beneficjenta.”,

b) w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) wielkość zmniejszenia pomocy, w przypadku niespełniania warunków przyznania pomocy innych niż wymogi, normy lub minimalne wymogi dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin.”;

5) po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu:

Art. 31a. W przypadku pomocy, której warunkiem przyznania jest spełnianie w ramach wzajemnej zgodności wymogów lub norm, o których mowa w rozporządzeniu nr 1782/2003 oraz przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia:

1) kontrole w zakresie spełniania wymogów lub norm przeprowadza Agencja oraz powiatowy lekarz weterynarii w zakresie, w trybie i na zasadach określonych w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, z uwzględnieniem przepisów, o których mowa w art. 1 pkt 1;

2) oceny wagi stwierdzonej niezgodności dokonuje się zgodnie z przepisami o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;

3) ocena wagi stwierdzonej niezgodności ujęta w raporcie z czynności kontrolnych jest uwzględniana w postępowaniach w sprawach dotyczących płatności obszarowych, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów, określonych w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.”.

Art. 4. Do postępowań w sprawach dotyczących płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej oraz płatności do pomidorów, o których mowa w ustawie wymienionej w art. 1, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem art. 22 ust. 4 oraz art. 37a ustawy wymienionej w art. 1, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 5. 1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 24c oraz art. 34 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 24c oraz art. 34 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od dnia jej wejścia w życie.

2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 3, dotyczące działań objętych programem, w których warunkiem przyznania pomocy jest spełnianie w ramach wzajemnej zgodności wymogów lub norm, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269, z późn. zm.) oraz w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1, z uwzględnieniem art. 29 ust. 1a tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawę z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 916, Nr 195, poz. 1201, Nr 227, poz. 1505 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.