USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o dotacji dla Fundacji Auschwitz-Birkenau przeznaczonej na uzupełnienie Kapitału Wieczystego

Art. 1. Ustawa określa cel i zakres wykorzystania oraz sposób udzielenia dotacji z budżetu państwa, zwanej dalej „dotacją”, dla Fundacji Auschwitz-Birkenau z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Fundacją”.

Art. 2. 1. Dotacja jest przeznaczona na uzupełnienie Kapitału Wieczystego Fundacji.

2. Środki stanowiące część Kapitału Wieczystego Fundacji pochodzącą z dotacji są w całości inwestowane poprzez nabywanie papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 17 ust. 1e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm. 1) ).

3. Środki pochodzące z dotacji przeznaczonej na uzupełnienie Kapitału Wieczystego Fundacji nie mogą być wydawane ani w inny sposób bezpośrednio przeznaczane na realizację celów Fundacji.

Art. 3. Dochody z inwestowania części Kapitału Wieczystego Fundacji pochodzącej z dotacji Fundacja przeznacza wyłącznie na konserwację terenu i pozostałości byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady KL Auschwitz I i Auschwitz II Birkenau znajdujących się pod opieką Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, a w szczególności:

1) bloków i innych budynków murowanych;

2) baraków, wieżyczek i innych obiektów drewnianych;

3) ruin po nieistniejących barakach;

4) pozostałości po krematoriach i komorach gazowych;

5) terenów, rowów, historycznej zieleni;

6) rampy, ogrodzeń kolczastych, dróg obozowych i innych instalacji;

7) zbiorów archiwalnych i wszelkich innych obiektów ruchomych i nieruchomych.

Art. 4. 1. Kwota dotacji stanowi równowartość w złotych kwoty 10 mln euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień przekazania środków na rzecz Fundacji.

2. Dotację przekazuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w całości albo w transzach nie później niż do końca 2015 r.

Art. 5. 1. Dotacja jest wypłacana po zawarciu umowy o udzielenie dotacji między ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego a Fundacją.

2.  Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:

1) zobowiązanie Fundacji do przeznaczenia dotacji na cel określony w art. 2 ust. 1;

2) szczegółowe zasady gospodarowania środkami pochodzącymi z dotacji;

3) wysokość dotacji;

4) sposób i terminy przekazania dotacji;

5) zobowiązanie Fundacji do inwestowania środków pochodzących z dotacji zgodnie z art. 2 ust. 2;

6) zobowiązanie Fundacji do przeznaczenia dochodów z inwestowania części Kapitału Wieczystego Fundacji pochodzącej z dotacji zgodnie z art. 3;

7) zasady kontroli przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zagospodarowania dotacji oraz dochodów z inwestowania części Kapitału Wieczystego Fundacji pochodzącej z dotacji.

3. Fundacja jest obowiązana do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz ewidencji dochodów z inwestowania środków pochodzących z dotacji.

4. Dotacja podlega zwrotowi w przypadku gdy zostanie wykorzystana w inny niż wskazany w ustawie sposób lub zostanie podjęta uchwała o zmianie przeznaczenia Kapitału Wieczystego Fundacji.

5.  Fundacja składa ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w terminie do końca marca sprawozdanie za rok poprzedni, zawierające rozliczenie rzeczowo-finansowe zadań zrealizowanych ze środków pochodzących z dochodów z inwestowania części Kapitału Wieczystego Fundacji pochodzącej z dotacji oraz informację o sposobie inwestowania środków pochodzących z dotacji.

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 178, poz. 1059 i Nr 205, poz. 1202.