USTAWA z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Art. 1. W ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 175:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Żołnierz zawodowy, o którym mowa w ust. 1, będący oficerem — w terminie do dnia 31 grudnia 2007 r., a będący podoficerem— w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r. może być:

1) mianowany do stopnia wojskowego odpowiadającego stopniowi etatowemu zajmowanego stanowiska służbowego, z zastrzeżeniem ust. 3;

2) wyznaczony, za jego zgodą, na stanowisko o stopniu etatowym odpowiadającym posiadanemu przez żołnierza stopniowi wojskowemu.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli mianowanie lub wyznaczenie, o którym mowa w ust. 2, nie nastąpiło, żołnierza będącego oficerem zwalnia się z zawodowej służby wojskowej z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2008 r., a będącego podoficerem z dniem 1 stycznia 2011 r.”;

2) art. 176 i 177 otrzymują brzmienie:

Art. 176. 1. Żołnierz zawodowy pełniący zawodową służbę wojskową w dniu 1 lipca 2004 r., posiadający wyższy stopień wojskowy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, które zajmuje, będący oficerem — w terminie do dnia 31 grudnia 2007 r., a będący podoficerem — w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r.:

1) jest wyznaczany na stanowisko o stopniu etatowym odpowiadającym posiadanemu przez niego stopniowi wojskowemu lub

2) zajmuje dotychczasowe stanowisko, po złożeniu przez niego pisemnej zgody na występowanie w czasie wykonywania obowiązków służbowych w oznaczeniu stopnia wojskowego odpowiadającego stopniowi etatowemu zajmowanego stanowiska:

a) będący oficerem — począwszy od dnia 1 stycznia 2008 r.,

b) będący podoficerem — począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r.

2. Jeżeli wyznaczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie nastąpi i żołnierz zawodowy nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zwalnia się go z zawodowej służby wojskowej z mocy prawa:

1) będącego oficerem — z dniem i stycznia 2008 r.;

2) będącego podoficerem — z dniem 1 stycznia 2011 r.

Art. 177. 1. Żołnierz zawodowy pełniący zawodową służbę wojskową w dniu 1 lipca 2004 r., którego stanowisko służbowe zostało zaszeregowane do stanowiska służbowego w korpusie szeregowych zawodowych, może pełnić służbę, po złożeniu pisemnej zgody, na zmienionym stanowisku, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2010 r.

2. Do żołnierzy, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 176 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 2 pkt 2 stosuje się odpowiednio.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191, poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600.