USTAWA z dnia 18 października 2006 r. o dotacji przeznaczonej dla przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji

Art. 1. Ustawa określa cel i zakres wykorzystania oraz sposób udzielania dotacji przeznaczonej dla przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji.

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) dotacja — dotację w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, która w przypadku gdy stanowi pomoc publiczną została uznana przez Komisję Europejską za zgodną z regułami wspólnego rynku;

2) zakład — przedsiębiorstwo państwowe Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji.

Art. 3. Dotację przeznacza się na dofinansowanie przedsięwzięcia „Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330 — Gliwice, poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji”, w zakresie:

1) naprawiania szkód w środowisku wyrządzonych działalnością zakładu, poprzez:

a) usuwanie, transport i umieszczenie w Centralnym Składowisku Odpadów należącym do zakładu odpadów zalegających na terenie i w rejonie zakładu,

b) wypełnienie niecek powstałych po usuniętych odpadach oraz rekultywację terenów, o których mowa w lit. a;

2) wykonania działań zabezpieczających istniejącą infrastrukturę techniczną i środowisko w czasie realizacji zadań określonych w pkt 1, poprzez:

a) utrzymywanie we właściwym stanie dróg kołowych i bocznicy kolejowej,

b) zabezpieczenie gazociągu wysokociśnieniowego na czas wykonywanych prac.

Art. 4. Dotację na wykonanie działań określonych w art. 3 przyznaje się na wniosek zakładu, w oparciu o zaakceptowany przez wojewodę śląskiego:

1) program likwidacji przedsiębiorstwa;

2) harmonogram rzeczowo-finansowy prac planowanych do wykonania.

Art. 5. 1. Podstawą przyznania dotacji na wykonanie działań określonych w art. 3 jest umowa zawarta pomiędzy wojewodą śląskim a zakładem.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:

1) zobowiązanie zakładu do wykonywania działań określonych w art. 3;

2) wysokość dotacji i terminy jej przekazywania;

3) zasady rozliczania i przyczyny ewentualnego zwrotu dotacji.

Art. 6. Przyznana przez wojewodę śląskiego dotacja jest wypłacana w terminach określonych w umowie, o której mowa w art. 5 ust. 1, na specjalnie w tym celu wyodrębniony przez zakład, rachunek bankowy.

Art. 7.Zakład przedstawia wojewodzie śląskiemu, do dnia 31 stycznia 2007 r., sprawozdanie z realizacji działań wykonanych w 2006 r. wraz z rozliczeniem rzeczowo-finansowym.

Art. 8. Dysponentem dotacji na wykonanie działań określonych w art. 3 jest wojewoda śląski.

Art. 9. Ustawa ma zastosowanie do wydatków ponoszonych przez zakład od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.