USTAWA z dnia 18 marca 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Art. 1. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nadaje się nazwę „Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.