USTAWA z dnia 18 listopada 2004 r. o ratyfikacji Uchwały Nr 90 – zmiana Umowy o utworzeniu Banku w celu przyjęcia Mongolii jako kraju operacji, podjętej przez Radę Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w dniu 30 stycznia 2004 r.

Art. 1. Wyraża się zgodę na ratyfikację przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Uchwały Nr 90 – zmiana Umowy o utworzeniu Banku w celu przyjęcia Mongolii jako kraju operacji, podjętej przez Radę Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w dniu 30 stycznia 2004 r., wprowadzającej zmianę art. 1 Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.