USTAWA z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy — Prawo zamówień publicznych

Art. 1. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) w art. 4 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) zamówień w ramach realizacji polskiej pomocy zagranicznej udzielanych przez jednostki wojskowe w rozumieniu przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.