USTAWA z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009

Art. 1. W ustawie budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 58) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączne dochody budżetu państwa na kwotę 272.911.504 tys. zł, z tego:

1) podatkowe i niepodatkowe dochody budżetu państwa na kwotę 231.148.026 tys. zł;

2) środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi na kwotę 41.763.478 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, wydatki budżetu państwa na kwotę nie większą niż 300.097.811 tys. zł.

3. Deficyt budżetu państwa ustala się na kwotę nie większą niż 27.186.307 tys. zł.

Art. 2. Ustala się przychody budżetu państwa na kwotę 262.416.061 tys. zł, a rozchody budżetu państwa na kwotę 235.229.754 tys. zł — z tytułów wymienionych w załączniku nr 3.”;

2) w art. 4 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2009 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 80.000.000 tys. zł, przy czym przez spłatę:”;

3) art. 6 otrzymuje brzmienie:

Art. 6. Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do kwoty 55.000.000 tys. zł.”;

4) w art. 15 w ust. 4 w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) wynagrodzeń — w wysokości 1.000 tys. zł,

b) limitów zatrudnienia dla 30 osób;”;

5) art. 18 otrzymuje brzmienie:

Art. 18. Ustala się etaty Policji w liczbie 100.397, w tym 100.309 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji.”;

6) w art. 19:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dotacji przedmiotowych do wyrobów i usług w wysokości 413.962 tys. zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie:”.

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnozawodowego oraz podręczników akademickich — w wysokości 10.062 tys. zł;”;

7) w art. 20 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) korzystanie z usług w zakresie szkolenia sportowego, świadczonych przez „Centralny Ośrodek Sportu”, w łącznej kwocie 18.814 tys. zł;”;

8) art. 24 otrzymuje brzmienie:

Art. 24. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 137.400 tys. zł.”;

9) art. 25 otrzymuje brzmienie:

Art. 25. Ustala się dla służby cywilnej:

1) limit mianowań urzędników — 1.000 osób;

2) limit środków na wynagrodzenia — w wysokości 6.298.349 tys. zł, w tym:

a) wynagrodzenia zasadnicze — w wysokości 4.708.376 tys. zł,

b) dodatki służby cywilnej — w wysokości 59.017 tys. zł,

c) dodatki zadaniowe — w wysokości 14.039 tys. zł;

3) limit środków na szkolenia —w wysokości 61.165 tys. zł.”;

10) art. 28 otrzymuje brzmienie:

Art. 28. Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm. 1) ), wynosi 3.418.000 tys. zł.”;

11) art. 31 otrzymuje brzmienie:

Art. 31. Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 411.000 tys. zł.”;

12) art. 33 otrzymuje brzmienie:

Art. 33. Kwota     środków     przeznaczonych na finansowanie rent strukturalnych, o której mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. Nr 52, poz. 539, z 2003 r. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873), wynosi 483 tys. zł.”;

13) uchyla się art. 47;

14) załącznik nr 1 „Dochody budżetu państwa w 2009 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej ustawy;

15) załącznik nr 2 „Wydatki budżetu państwa na rok 2009” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej ustawy;

16) załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu państwa na 2009 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej ustawy;

17) w załączniku nr 4 „Zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze w 2009 r.” część 1. „Zakłady budżetowe” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej ustawy;

18) w załączniku nr 5 „Plany finansowe państwowych funduszy celowych” wprowadza się następujące zmiany:

a) „Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej ustawy,

b) „Plan finansowy Funduszu Emerytalno-Rentowego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej ustawy,

c) „Plan finansowy Funduszu Administracyjnego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej ustawy,

d) „Plan finansowy Funduszu Promocji Twórczości” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej ustawy;

19) załącznik nr 6 „Wykaz inwestycji wieloletnich w 2009 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej ustawy;

20) załącznik nr 8 „Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej ustawy;

21) załącznik nr 9 „Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe w 2009 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszej ustawy;

22) załącznik nr 10 „Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych w 2009 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszej ustawy;

23) załącznik nr 12 „Projekt budżetu państwa na 2009 r. Programy wieloletnie w układzie zadaniowym” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszej ustawy;

24) w załączniku nr 13 „Plany finansowe jednostek podsektora rządowego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych” wprowadza się następujące zmiany:

a) „Plan finansowy Wojskowej Agencji Mieszkaniowej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 14 do niniejszej ustawy,

b) „Plan finansowy Agencji Rezerw Materiałowych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 15 do niniejszej ustawy,

c) „Plan finansowy Agencji Rynku Rolnego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 16 do niniejszej ustawy,

d) „Plan finansowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 17 do niniejszej ustawy,

e) „Plan finansowy Agencji Nieruchomości Rolnych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 18 do niniejszej ustawy,

f) „Plan finansowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 19 do niniejszej ustawy,

g) „Plan finansowy Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 20 do niniejszej ustawy,

h) „Plan finansowy Polskiej Organizacji Turystycznej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 21 do niniejszej ustawy,

i) „Plan finansowy Transportowego Dozoru Technicznego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 22 do niniejszej ustawy,

j) „Plan finansowy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 23 do niniejszej ustawy,

k) „Plan finansowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 24 do niniejszej ustawy;

25) załącznik nr 16 „Wykaz Programów Operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego w latach 2007—2013” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 25 do niniejszej ustawy.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793 i Nr 176, poz. 1243, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 67, poz. 411, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056, Nr 209, poz. 1318, Nr 220, poz. 1417 i 1418, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 8, poz. 38, Nr 14, poz. 75, Nr 18, poz. 97, Nr 22, poz. 120, Nr 68, poz. 574, Nr 71, poz. 609 i Nr 111, poz. 918.