USTAWA z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. 1)

Art. 1. 1. Ustawa reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2010 r., zwanego dalej „spisem rolnym”, oraz zakres, formę i tryb prac związanych z jego przygotowaniem i opracowaniem wyników.

2. Spis rolny mający na celu zebranie danych o gospodarstwach rolnych od użytkowników gospodarstw rolnych przeprowadza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października 2010 r., według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r., godz. 2400.

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) gospodarstwie rolnym — oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 553 Kodeksu cywilnego, w tym gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 (Dz. Urz. UE L 321 z 01.12.2008, str. 14), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1166/2008”;

2) działalności rolniczej — oznacza to działalność, o której mowa w załączniku I do rozporządzenia nr 1166/2008, oraz działalność związaną z chowem i hodowlą zwierząt futerkowych, innych niż określone w tym rozporządzeniu, zaliczaną według Polskiej Klasyfikacji Działalności do sekcji A, grupy 01.4, klasy 01.49;

3) gospodarstwie rolnym osoby fizycznej —oznacza to gospodarstwo rolne użytkowane przez osobę fizyczną;

4) gospodarstwie rolnym osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej — oznacza to gospodarstwo rolne użytkowane przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej:

a) prowadzącą działalność rolniczą albo

b) nieprowadzącą działalności rolniczej, jeżeli powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym przekracza 1 ha;

5) użytkowniku gospodarstwa rolnego — oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, faktycznie użytkującą gospodarstwo rolne, niezależnie od tego, czy jest właścicielem, dzierżawcą tego gospodarstwa, czy też użytkuje je z innego tytułu, i niezależnie od tego, czy grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego są położone na terenie jednej lub kilku gmin;

6) systemie informacyjnym administracji publicznej — oznacza to systemy w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm. 2) ), zwanej dalej „ustawą o statystyce publicznej”.

Art. 3. 1. Spis rolny przeprowadza się jako badanie pełne oraz jako badanie reprezentacyjne.

2. Badanie pełne przeprowadza się w gospodarstwach rolnych:

1) osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą, o powierzchni użytków rolnych wynoszącej:

a) co najmniej 1 ha,

b) poniżej 1 ha:

— nie mniejszych niż progi określone w załączniku II do rozporządzenia nr 1166/2008,

— w których prowadzi się uprawę roślin o powierzchni co najmniej: 0,5 ha dla plantacji drzew owocowych, 0,5 ha dla plantacji krzewów owocowych, 0,3 ha dla szkółek sadowniczych i ozdobnych, 0,1 ha dla truskawek gruntowych lub 0,1 ha dla tytoniu lub w których utrzymuje się zwierzęta gospodarskie w ilości co najmniej: 5 sztuk krów ogółem, 100 sztuk drobiu ogółem lub 5 sztuk koni ogółem, nie więcej jednak niż progi określone w załączniku II do rozporządzenia nr 1166/2008;

2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

3.  Badanie reprezentacyjne przeprowadza się w gospodarstwach rolnych osób fizycznych:

1) o powierzchni użytków rolnych wynoszącej poniżej 1 ha, w których prowadzi się działalność rolniczą, innych niż gospodarstwa rolne określone w ust. 2 pkt 1 lit. b;

2) w których nie prowadzi się działalności rolniczej.

4. W przypadku braku pełnego zakresu danych o gospodarstwach rolnych lub konieczności ponoszenia nadmiernie wysokich kosztów spisu rolnego stosuje się statystyczne metody szacowania danych.

Art. 4. W ramach spisu rolnego przeprowadza się badanie metod produkcji rolnej, jako badanie reprezentacyjne w gospodarstwach rolnych osób fizycznych oraz jako badanie pełne w gospodarstwach rolnych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Art. 5. 1. Szczegółowy wykaz danych zbieranych w spisie rolnym określają załączniki III i V do rozporządzenia nr 1166/2008.

2. Szczegółowy wykaz danych zbieranych w spisie rolnym wyłącznie na potrzeby krajowe, w tym w badaniu metod produkcji rolnej, określa załącznik nr 1 do ustawy.

Art. 6. Prace związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz opracowaniem wyników spisu rolnego, zwane dalej „pracami spisowymi”, obejmują następujące etapy:

1) prace przygotowawcze, w tym spis próbny;

2) spis rolny;

3) spis kontrolny;

4) opracowanie wyników spisu rolnego;

5) udostępnienie i upowszechnienie wynikowych informacji statystycznych.

Art. 7. 1. W ramach prac spisowych Prezes Głównego Urzędu Statystycznego tworzy i prowadzi bazę danych spisu rolnego, zwaną dalej „Bazą Danych PSR 2010”.

2. Do Bazy Danych PSR 2010 włącza się dane przekazane w formie elektronicznej przez:

1) podmioty prowadzące systemy informacyjne administracji publicznej;

2) przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży energii elektrycznej;

3) dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm. 3) ).

3. Przekazanie danych w ramach prac spisowych przez podmioty, o których mowa w ust. 2, jest nieodpłatne i obowiązkowe.

4. Podmioty, o których mowa w ust. 2, obowiązane do przekazania danych w ramach prac spisowych oraz szczegółowy zakres tych danych i terminy ich przekazania określa załącznik nr 2 do ustawy.

5. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego sporządzi wykaz gospodarstw rolnych z wykorzystaniem danych zawartych w:

1) Bazie Danych PSR 2010;

2) krajowych rejestrach urzędowych podmiotów gospodarki narodowej i podziału terytorialnego kraju;

3) statystycznej bazie gospodarstw rolnych.

6. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przekaże urzędom gmin do aktualizacji i uzupełnienia, w formie elektronicznej, dane z wykazu gospodarstw rolnych znajdujących się na terenie danej gminy. Zaktualizowane i uzupełnione dane włącza się do Bazy Danych PSR 2010.

7. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy wykaz danych przewidzianych do aktualizacji i uzupełnienia przez urzędy gmin, z wyłączeniem danych objętych aktualizacją w ramach zadań, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1, mając na uwadze uzyskanie kompletnego i aktualnego wykazu gospodarstw rolnych, umożliwiającego ich identyfikację, oraz losowanie prób do badań reprezentacyjnych.

Art. 8. 1. W dniach od 14 września do 23 października 2009 r., według stanu na dzień 30 czerwca 2009 r., godz. 2400, przeprowadza się spis próbny mający na celu sprawdzenie rozwiązań metodologicznych, organizacyjnych i technicznych, przewidzianych do zastosowania w spisie rolnym.

2.  Do spisu próbnego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spisu rolnego, z wyjątkiem terminów pozyskiwania danych określonych w art. 9 ust. 1, które dla spisu próbnego ustala się w dniach:

1) od 14 września do 16 października 2009 r.;

2) od 21 września do 23 października 2009 r.;

3) od 21 września do 23 października 2009 r.

3.  Spisem próbnym obejmuje się wszystkie gospodarstwa rolne położone na terenie następujących gmin:

1) Gniezno — gmina wiejska, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie;

2) Kamień — gmina wiejska, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie;

3) Kołobrzeg — gmina wiejska, powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie;

4) Rutki — gmina wiejska, powiat zambrowski, województwo podlaskie.

Art. 9. 1. W ramach spisu rolnego ustala się następujące terminy i metody pozyskiwania danych:

1) w dniach od 1 września do 17 października 2010 r. — potwierdzenie lub korekta danych zebranych od podmiotów, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, oraz uzupełnienie przez użytkownika gospodarstwa rolnego brakujących danych przez sieć Internet;

2) w dniach od 8 września do 31 października 2010 r. — zbieranie przez ankietera statystycznego, drogą wywiadu telefonicznego, danych od użytkowników gospodarstw rolnych będących osobami fizycznymi, a w przypadku ich nieobecności — od pełnoletnich członków gospodarstw domowych;

3) w dniach od 8 września do 31 października 2010 r. — przeprowadzenie przez rachmistrza spisowego, z wykorzystaniem formularza elektronicznego zainstalowanego na przenośnym urządzeniu elektronicznym, bezpośredniego wywiadu z użytkownikami gospodarstw rolnych, odpowiednio w miejscu zamieszkania albo w siedzibie użytkownika gospodarstwa rolnego, a w przypadku jego nieobecności — odpowiednio z pełnoletnim członkiem gospodarstwa domowego albo osobą upoważnioną w siedzibie użytkownika gospodarstwa rolnego.

2. Badanie metod produkcji rolnej, o którym mowa w art. 4, przeprowadza się w terminach i z zastosowaniem metod określonych w ust. 1 pkt 1 i 3.

3. Uzupełnienie danych przez sieć Internet, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, a także przekazanie danych drogą wywiadu telefonicznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest dobrowolne.

4.  Udzielenie odpowiedzi na pytania w ramach bezpośredniego wywiadu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jest obowiązkowe.

5.  Osoby przekazujące dane o gospodarstwach rolnych są obowiązane do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w zakresie określonym w ustawie.

Art. 10. W dniach od 3 listopada do 10 listopada 2010 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych przeprowadza się spis kontrolny polegający na sprawdzeniu drogą telefoniczną poprawności zebranych danych.

Art. 11. 1. Zbierane i gromadzone w ramach prac spisowych dane osobowe i dane indywidualne podlegają szczególnej ochronie w ramach tajemnicy statystycznej, na zasadach określonych w art. 10 ustawy o statystyce publicznej.

2. Zgromadzone w spisie dane dotyczące imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz adresu zostaną w sposób trwały usunięte z Bazy Danych PSR 2010, nie później niż po upływie 2 lat od dnia zakończenia spisu rolnego.

3. Z czynności usunięcia danych, o której mowa w ust. 2, sporządza się protokół.

Art. 12. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej i mogą być dopuszczone do wykonywania tych prac po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

Art. 13. 1. Pracami spisowymi kieruje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego — jako Generalny Komisarz Spisowy. Zastępcami Generalnego Komisarza Spisowego są Dyrektor Centralnego Biura Spisowego oraz osoby wyznaczone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przekazuje Komisji Europejskiej:

1) wykaz źródeł administracyjnych wraz z ich opisem, które zostaną wykorzystane w spisie rolnym, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 1166/2008;

2) wykaz cech rzadko lub wcale niewystępujących, o których mowa w art. 7 ust. 3 oraz art. 11 ust. 6 rozporządzenia nr 1166/2008;

3) zatwierdzone dane uzyskane w spisie rolnym, o których mowa w art. 9 i 11 rozporządzenia nr 1166/2008;

4) zatwierdzone szacunkowe dane dotyczące ilości wody zużytej w gospodarstwie rolnym na nawadnianie upraw, o których mowa w art. 11 ust. 4 rozporządzenia nr 1166/2008;

5) sprawozdanie metodologiczne z przeprowadzonego spisu rolnego, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia nr 1166/2008.

3. Na terenie województwa pracami spisowymi kieruje wojewoda — jako wojewódzki komisarz spisowy. Zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego jest właściwy miejscowo dyrektor urzędu statystycznego.

4.  Na terenie gminy pracami spisowymi kieruje wójt (burmistrz, prezydent miasta) — jako gminny komisarz spisowy. Zastępcą gminnego komisarza spisowego jest osoba wyznaczona przez gminnego komisarza spisowego.

Art. 14. 1. Do wykonania prac spisowych Generalny Komisarz Spisowy, wojewódzcy komisarze spisowi oraz gminni komisarze spisowi tworzą odpowiednio:

1) Centralne Biuro Spisowe;

2) wojewódzkie biura spisowe;

3) gminne biura spisowe.

2. W skład biur spisowych wchodzą oddelegowani przez komisarzy spisowych pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego.

3. Pracami Centralnego Biura Spisowego kieruje Dyrektor Centralnego Biura Spisowego.

4. Pracami wojewódzkiego biura spisowego kieruje zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego.

5.  Pracami gminnego biura spisowego kieruje gminny komisarz spisowy. Prace gminnego biura spisowego nadzoruje właściwy miejscowo dyrektor urzędu statystycznego.

Art. 15. 1. W ramach prac spisowych zadania gmin obejmują:

1) należący do kompetencji organów gminy, w ramach zadań własnych i zadań zleconych, obowiązek aktualizacji i uporządkowania nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości;

2) zadania z zakresu administracji rządowej zlecane na podstawie ustawy, polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu prac spisowych na terenie gminy, w tym:

a) aktualizację przekazanych zgodnie z art. 7 ust. 6 danych z wykazu gospodarstw rolnych.

b) zapewnienie funkcjonowania gminnego biura spisowego,

c) delegowanie pracowników urzędu gminy do prac spisowych,

d) nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych,

e) nadzorowanie prac spisowych,

f) popularyzację spisu rolnego.

2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, za pośrednictwem właściwych miejscowo dyrektorów urzędów statystycznych, przekazuje gminom sukcesywnie środki na wykonanie zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w terminach umożliwiających ich realizację. Ostateczne rozliczenie wydatkowania tych środków nastąpi w terminie do dnia 15 grudnia 2010 r.

Art. 16. 1. Rachmistrze spisowi przeprowadzający bezpośredni wywiad, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, są powoływani przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek gminnego komisarza spisowego spośród osób pełnoletnich, godnych zaufania oraz posiadających co najmniej średnie wykształcenie.

2. Przy wykonywaniu prac spisowych rachmistrz spisowy posługuje się umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem zawierającym jego zdjęcie, imię i nazwisko oraz pieczęć urzędu statystycznego, a także pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator.

3. Rachmistrzowi spisowemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

4. W razie wypadku powstałego przy wykonywaniu prac spisowych, rachmistrzom spisowym, a w razie wypadku śmiertelnego — członkom ich rodzin, przysługują świadczenia z tytułu wypadków przy pracy przewidziane w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. Nr 199, poz. 1674, z późn. zm. 4) ).

5. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zdarzeniu, o którym mowa w ust. 4, zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego właściwy dla miejsca wystąpienia zdarzenia ustala okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządza odpowiednią dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami i przekazuje terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Art. 17. 1. Prace spisowe są finansowane z budżetu państwa, z części dotyczącej Głównego Urzędu Statystycznego, oraz ze środków Unii Europejskiej.

2. Osoby wykonujące prace spisowe, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 3, otrzymują wynagrodzenie w ramach zawieranych na wykonanie określonych czynności umów zlecenia lub umów o dzieło.

3. Pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego, oddelegowani przez komisarzy spisowych do pracy w biurach spisowych, za czas wykonywania prac spisowych zachowują prawo do wynagrodzenia u swojego pracodawcy.

4. Osobom, o których mowa w ust. 3, zastępcom komisarzy spisowych i innym pracownikom jednostek służb statystyki publicznej, wykonującym prace spisowe, mogą być przyznawane dodatki spisowe i nagrody, a komisarzom spisowym — nagrody.

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, kryteria obliczania i wysokość wynagrodzenia za wykonywanie prac spisowych dla osób, o których mowa w ust. 2, oraz kryteria przyznawania i wysokość dodatków spisowych i nagród, o których mowa w ust. 4, uwzględniając rodzaj i złożoność prac spisowych oraz mając na uwadze prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi przyznanymi na realizację tych prac.

Art. 18.1. W okresie od dnia 1 maja 2010 r. do dnia zakończenia spisu rolnego Telewizja Polska Spółka Akcyjna oraz Polskie Radio Spółka Akcyjna i spółki radiofonii regionalnej są obowiązane do rozpowszechniania na własny koszt, w programach ogólnokrajowych i regionalnych, audycji propagujących idee spisu rolnego.

2. Łączny czas rozpowszechniania audycji, o których mowa w ust. 1, wynosi 100 godzin.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób rozpowszechniania audycji, o których mowa w ust. 1, w tym w szczególności podział czasu antenowego między podmioty wymienione w ust. 1 oraz czas emisji i formę tych audycji, mając na względzie rozpropagowanie zasad przeprowadzania spisu rolnego oraz jego znaczenia gospodarczego, społecznego i naukowego.

Art. 19. W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. Nr 199, poz. 1674, z późn. zm. 5) ) w art. 2 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) przy wykonywaniu prac związanych ze spisami powszechnymi;”.

Art. 20. Traci moc ustawa z dnia 11 maja 1994 r. o zadaniach zleconych gminie, związanych z organizacją i prowadzeniem spisów rolnych (Dz. U. Nr 67, poz. 288 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268).

Art. 21. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. (poz. 1040)

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 83, poz. 760, Nr 96, poz. 874 i Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 164, poz. 1366 oraz z 2009 r. Nr 99, poz. 825.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 83, poz. 760, Nr 96, poz. 874 i Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 164, poz. 1366 oraz z 2009 r. Nr 99, poz. 825.