USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003—2006

Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003—2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037, z 2005 r. Nr 150, poz. 1250 oraz z 2006 r. Nr 249, poz. 1835) po art. 30 dodaje się art. 30a w brzmieniu:

Art. 30a. W latach 2007—2011 gminę górniczą zwalnia się z wpłat do budżetu państwa przeznaczonych na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin od przypadającej jej części opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstwa górniczego.”.

Art. 2. 1. Jeżeli roczna kwota wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, o której gmina została poinformowana na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z późn. zm. 1) ), jest wyższa od kwoty ustalonej z uwzględnieniem zwolnienia, o którym mowa w art. 1, zmniejsza się roczną kwotę wpłat na 2007 r. Przepis art. 33 ust. 4 ustawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, stosuje się odpowiednio.

2. Jeżeli roczna kwota części równoważącej subwencji ogólnej, o której gmina została poinformowana na postawie art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w ust. 1, jest wyższa od kwoty ustalonej z uwzględnieniem zwolnienia, o którym mowa w art. 1, zmniejsza się roczną kwotę części równoważącej subwencji ogólnej na 2007 r. Przepis art. 33 ust. 2 ustawy, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio.

3. W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych poinformuje gminy górnicze oraz gminy otrzymujące część równoważącą subwencji ogólnej o zmniejszeniu rocznych kwot części subwencji ogólnej i wpłat na 2007 r., o których gminy zostały poinformowane stosownie do art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w ust. 1.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2007 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 1011, Nr 225, poz. 1635 i Nr 249, poz. 1828.