USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Art. 1. W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm. 1) ) w art. 26 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do spółek wymienionych w ust. 2 i 3 stosuje się, z zastrzeżeniem art. 27—30 ustawy, przepisy Kodeksu spółek handlowych z wyjątkiem art. 312 i 402.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 85, poz. 728 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 51, poz. 377, Nr 83, poz. 574 i Nr 133, poz. 935 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162.