USTAWA z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych

Art. 1. W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 23 w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową.”;

2) art. 43 otrzymuje brzmienie:

Art. 43. 1. Paszporty i paszporty tymczasowe w Rzeczypospolitej Polskiej wydaje i odmawia ich wydania wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a za granicą — konsul.

2. Paszporty i paszporty tymczasowe w Rzeczypospolitej Polskiej unieważnia wojewoda właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały lub czasowy osoby posiadającej dokument paszportowy, a w razie braku takiego miejsca — według ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy tej osoby, a za granicą — konsul.

3. Osobom zamieszkującym w Rzeczypospolitej Polskiej, wobec których nie można ustalić właściwości miejscowej, o której mowa w ust. 2, paszporty i paszporty tymczasowe unieważnia organ paszportowy, który jako ostatni wydał obywatelowi dokument paszportowy.”;

3) w art. 44:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji administracyjnej, wyraża zgodę lub odmawia wyrażenia zgody na wydanie obywatelowi drugiego paszportu.”,

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Osoba, która otrzymała decyzję ministra właściwego do spraw wewnętrznych wyrażającą zgodę na wydanie drugiego paszportu, składa wniosek o jego wydanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo wybranego przez siebie wojewody, a za granicą — do konsula.

4. Decyzja, o której mowa w ust. 3, wygasa, jeżeli złożenie wniosku o wydanie paszportu nie nastąpi przed upływem 3 miesięcy od dnia jej wydania.”.

Art. 2. Do postępowań w sprawach wydania, odmowy wydania lub unieważnienia paszportu, w tym drugiego paszportu oraz paszportu tymczasowego, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 32, poz. 192, z 2009 r. Nr 69, poz. 595 i Nr 95, poz. 791, z 2010 r. Nr 8, poz. 51, z 2011 r. Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 798 i 921.