USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

Art. 1. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) art. 16, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.;”,

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) art. 23—45, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2008 r.”;

2) w art. 66 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) art. 7—7i, które tracą moc z dniem 30 września 2008 r.”;

3) w art. 69 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Przedsiębiorcę wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej przed dniem 1 października 2008 r. organ ewidencyjny wpisuje z urzędu do ewidencji działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

2. Wpisów, o których mowa w ust. 1, organ ewidencyjny dokona nie później niż do dnia 30 czerwca 2009 r.”;

4) w art. 70 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sprawy wszczęte na podstawie zgłoszenia przedsiębiorcy o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i niezakończone przed dniem 1 października 2008 r. organ ewidencyjny rozpoznaje zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.”;

5) w art. 90:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) art. 15 pkt 2 i art. 23 pkt 1, 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.;”,

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) art. 23 pkt 2, art. 69 i art. 70, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2008 r.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2006 r.