USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

Art. 1. W ustawie z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087) w art. 20 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Miasto stołeczne Warszawa staje się fundatorem w fundacjach, w których był nim podmiot określony w ust. 1, w szczególności obejmuje przewidziane w statutach tych fundacji jego zadania i kompetencje.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.