USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o partiach politycznych

Art. 1. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, z późn.zm. 1) ) w art. 29:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wysokość rocznej subwencji, o której mowa w art. 28, dla danej partii politycznej albo koalicji wyborczej ustalana jest na zasadzie stopniowej degresji proporcjonalnie do łącznej liczby głosów ważnych oddanych na listy okręgowe kandydatów na posłów tej partii albo koalicji wyborczej, w rozbiciu na liczby głosów odpowiadające poszczególnym przedziałom określonym w procentach, według następującego wzoru:

S= W1 × M1 + W2 × M1 + W3 × M3 + W4 × M4 + W5 × M5

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

S — kwotę rocznej subwencji,

W1-5 — liczby głosów kolejno obliczane dla każdego wiersza poniższej tabeli, podane odrębnie w wyniku rozbicia łącznej liczby głosów ważnych oddanych w skali kraju łącznie na listy okręgowe kandydatów na posłów danej partii politycznej albo koalicji wyborczej, odpowiednio do wyznaczonego w procentach przedziału,

M1-5 — wysokość kwoty w złotych dla kolejnych wierszy poniższej tabeli:


Wiersz Głosy ważne oddane w całym kraju łącznie na listy okręgowe

kandydatów na posłów danej partii politycznej albo koalicji wyborczej w rozbiciu odpowiednio dla każdego przedziału

Wysokość kwoty za jeden głos(M)
procent liczba głosów (W)
1 do 5 % 5 złotych 77 groszy
2 powyżej 5% do 10% 4 złote 61 groszy
3 powyżej 10% do 20% 4 złote 4 grosze
4 powyżej 20 % do 30 % 2 złote 31 groszy
5 powyżej 30 % 87 groszy

”;

2) uchyla się ust. 6 i 7.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 213, poz. 1652.