USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

Rozdział 1

Organizator publicznego transportu zbiorowego

Art. 7. 1. Organizatorem publicznego transportu zbiorowego, zwanym dalej „organizatorem”, właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów, jest:

1)   gmina:

a)  na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich,

b)  której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między gminami — na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze gmin, które zawarły porozumienie;

2)   związek międzygminny — na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze gmin tworzących związek międzygminny;

3)   powiat:

a)  na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich,

b)  któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między powiatami — na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, na obszarze powiatów, które zawarły porozumienie;

4)   związek powiatów — na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, na obszarze powiatów tworzących związek powiatów;

4a)< związek powiatowo-gminny na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich na obszarze gmin lub powiatów tworzących związek powiatowo-gminny;

4b) związek metropolitalny — na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w metropolitalnych przewozach pasażerskich;

5)   województwo:

a)  na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich oraz w transporcie morskim,

b)  właściwe ze względu na najdłuższy odcinek planowanego przebiegu linii komunikacyjnej, w uzgodnieniu z województwami właściwymi ze względu na przebieg tej linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej — na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich przewozach pasażerskich,

c) któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między województwami właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej — na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich, na obszarze województw, które zawarły porozumienie;

6) minister właściwy do spraw transportu — na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym.

2. Jeżeli inny organizator byłby właściwy ze względu na obszar działania, a inny ze względu na zasięg przewozów, to właściwym organizatorem jest organizator, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2, pkt 3 lit. b albo pkt 4.

3. Organizator, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–5, jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego realizowanego w strefie transgranicznej.

4. Określone w ustawie zadania organizatora, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–5, wykonuje, w przypadku:

1)   gminy — wójt, burmistrz albo prezydent miasta;

2)   związku międzygminnego — zarząd związku międzygminnego;

3)   miasta na prawach powiatu — prezydent miasta na prawach powiatu;

4)   powiatu — starosta;

5)   związku powiatów — zarząd związku powiatów;

5a)< związku powiatowo-gminnego — zarząd związku powiatowo-gminnego;

5b) związku metropolitalnego — zarząd związku metropolitalnego;

6)   województwa — marszałek województwa.

Art. 8. Do zadań organizatora należy:

1)   planowanie rozwoju transportu;

2)   organizowanie publicznego transportu zbiorowego;

3)   zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.