USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 1)

Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do ustawy „Wykaz środków odurzających” część 1 „Środki odurzające grupy I-N” otrzymuje brzmienie:

1. Środki odurzające grupy I-N


Międzynarodowe nazwy zalecane Inne nazwy Oznaczenia chemiczne
1 2 3
ACETORFINA 3-O-acetylo-6,7,8,14-tetrahydro-7αx-(1-hydroksy-1-metylobutylo)-6,14-endo-etenooripawina
Acetylo-α-metylofentanyl N-(1-(á-metylofenetylo)-4-piperydylo)acetanilid
ACETYLOMETADOL 3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan
ALLILOPRODYNA 3-allilo-4-fenylo-1-metylo-4-propionyloksypiperydyna
ALFAACETYLOMETADOL α-3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan, czyli (3R, 6R)-3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan
ALFAMEPRODYNA α-3-etylo-4-fenylo-l-metylo-4-propionyloksypiperydyna, czyli cis-3-etylo-4-fenylo-l-metylo-4-propionyloksypiperydyna
ALFAMETADOL α-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol czyli (3R, 6R)-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol
a-Metylofentanyl N-[1-(á-metylofenetylo)-4-piperydylo]propionanilid
α-Metylotiofentanyl N-[1-[1-metylo-2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo] propionanilid
ALFAPRODYNA α-4-fenylo-1,3-dimetylo-4-propionyloksypiperydyna, czyli cis-(±)-4-fenylo-l,3-dimetylo-4-propionyloksypiperydyna
ALFENTANYL N-[1-[2-(4-etylo-4,5-dihydro-5-okso-1H-tetrazol-1-ilo) etylo]-4-(metoksymetylo)-4-piperydynylo]-N-fenylopropanamid
AM-694 1-[(fluoropentylo)-1H-indol-3-yl]-(2-iodofenylo) metanon
ANILERYDYNA ester etylowy kwasu 1-p-aminofenetylo-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego
ARGYREIA NERVOSA -rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
BANISTERIOPSIS CAAPI -rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
BENZETYDYNA ester etylowy kwasu 1-(2-benzyloksyetylo)-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego
BENZYLOMORFINA 3-benzylomorfina, czyli 3-benzyloksy-7,8-didehydro-4,5-α-epoksy-17-metylomorfinan-6a-ol
BETACETYLOMETADOL β-3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan
β-Hydroksyfentanyl N-[1-(â-hydroksyfenetylo)-4-piperydylo]propionanilid
β-Hydroksy-3-metylofentanyl N-[1-(β-hydroksyfenetylo)-3-metylo-4-piperydylo]-propionanilid
BETAMEPRODYNA β-3-etylo-4-fenylo-1-metylo-4-propionyloksypiperydyna
BETAMETADOL β-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol, czyli (3S, 6R)-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol
BETAPRODYNA β-4-fenylo-1,3-dimetylo-4-propionyloksypiperydyna
BEZYTRAMID 1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-(2-okso-3-propionylo-1-benzimidazolinylo)piperydyna
CALEAZACATECHICHI -rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
CATHA EDULIS — rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
CP 47,497 5-(1,1-dimetyloheptylo)-2-[(1RS,3SR)-3-hydroksycykloheksylo]-fenol
CP 47,497-C6-Homolog 5-(1,1-dimetyloheksylo)-2-[(1RS,3SR)-3-hydroksycykloheksylo]-fenol
CP 47,497-C8-Homolog 5-(1,1-dimetylooktylo)-2-[(1RS,3SR)-3-hydroksycykloheksylo]-fenol
CP 47,497-C9-Homolog 5-(1,1-dimetylononylo)-2-[(1RS,3SR)-3-hydroksycykloheksylo]-fenol
DEZOMORFINA dihydrodeoksymorfina, czyli 4,5-epoksy-3-hydroksy-17-metylomorfinan
DEKSTROMORAMID Palfium (+)-4-[3,3-difenylo-2-metylo-4-okso-4-(1-pirolidynylo) -butylo]-morfolina, czyli (+)-1-(2,2-difenylo-3-metylo-4-morfolinobutyrylo)pirolidyna
DIAMPROMID N-[2-N-metylo-N-fenetyloamino)-propylo] propionanilid
DIETYLOTIAMBUTEN 3-dietyloamino-1,1-di-(2’-tienylo)-1-buten
DIFENOKSYNA kwas 1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowy
DIHYDROETORFINA 7,8-dihydro-7-α-[1-(R)-hydroksy-1-metylobutylo]-6,14-endo-etanotetrahydrooripawina
DIHYDROMORFINA 4,5α-epoksy-17-metylomorfinan-3,6α-diol
DIMENOKSADOL ester 2-dimetyloaminoetylowy kwasu 1-etoksy-1,1-difenylooctowego
DIMEFEPTANOL 6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol
DIMETYLOTIAMBUTEN 3-dimetyloamino-1,1-di(2’-tienylo)-1-buten
DIFENOKSYLAT ester etylowy kwasu 1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego
DIPIPANON 4,4-difenylo-6-piperydyno-3-heptanon
DROTEBANOL 3,4-dimetoksy-17-metylomorfinan-6β,14-diol
ECHINOPSIS PACHANOI -rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
EKGONINA kwas[1R-(egzo)]-3-hydroksy-8-metylo-8-azabicyklo [3.2.1]oktano-2-karboksylowy
ETYLOMETYLOTIAM-BUTEN 3-etylometyloamino-1,1-di-(2’-tienylo)-1-buten
ETONITAZEN 1-(2-dietyloaminoetylo)-2-(p-etoksybenzylo)-5-nitrobenzimidazol
ETORFINA 6,7,8,14-tetrahydro-7α-(1-hydroksy-1-metylobutylo)-6,14-endoetenooripawina
ETOKSERYDYNA ester etylowy kwasu 1-[2-(2-hydroksyetoksy)etylo]-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego
FENADOKSON 4,4-difenylo-6-morfolino-3-heptanon
FENAMPROMID N-(1-metylo-2-piperydynoetylo)propionanilid
FENAZOCYNA 2’-hydroksy-5,9-dimetylo-2-fenetylo-6,7-benzomorfan, czyli 3-fenetylo-1, 2, 3, 4, 5, 6-heksahydro-6,11-dimetylo-2,6-metano-3-benzazocyn-8-ol
FENOMORFAN 3-hydroksy-17-fenetylomorfinan
FENOPERYDYNA ester etylowy kwasu 1-(3-fenylo-3-hydroksypropylo)-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego
FENTANYL 1-fenetylo-4-(N-propionyloanilino)piperydyna, czyli N-(1-fenetylo-4-piperydylo)propionanilid
FURETYDYNA ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-(2-tetrahydrofurfuryloksyetylo)-4piperydynokarboksylowego
HEROINA diacetylomorfina, czyli 3,6α-diacetoksy-7,8-didehydro-4,5α-epoksy-17-metylomorfinan
HU-210 (6aR,10aR)-9-(hydroksymetylo)-6,6-dimetylo-3-(2-metylooctan-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo[c] chromen-1-ol
HYDROKODON dihydrokodeinon, czyli 4,α-epoksy-3-metoksy-17-metylomorfinan-6-on
HYDROMORFINOL 14-hydroksy-7,8-dihydromorfina
HYDROMORFON dihydromorfinon, czyli 4,5α-epoksy-3-hydroksy-17-metylomorfinan-6-on
HYDROKSYPETYDYNA ester etylowy kwasu 4-m-hydroksyfenylo-1-metylo-4-piperydynokarboksylowego
IZOMETADON 6-dimetyloamino-4,4-difenylo-5-metylo-3-heksanon
JWH-007 2-metyol-1-pentylo-3-(1-naftoilo)indol 1-pentylo-2-metylo-3-(1-naftoilo)indol
JWH-018 1-pentylo-3-(1-naftoilo) indol naftalen-1-yl-(1-pentyloindol-3-yl)metanon
JWH-019 1-heksylo-3-(1-naftoilo) indol naftalen-1-yl)(1-heksylo-1H-indol-3-yl)metanon
JWH-073 1-butylo-3-(1-naftoilo) indol naftalen-1-yl-(1-butyloindol-3-yl)metanon
JWH-081 4-metoksynaftalen-1-yl-(1-pentyloindol-3-yl)metanon
JWH-122 1-pentylo-3-(4-metylo-1-naftoilo)indol 4-metylonaftalen-1-yl-(1-pentyloindol)metanon
JWH-200 (1-(2-morfolino-4-yletylo)indol-3-yl)-naftalen-1-yl-metanon
JWH-203 2-(2-chloro-fenylo)-1-(1-pentylo-1H-indol-3-yl)etanon 2-(2-chlorofenylo)-1-(1-pentyloindol-3-yl)etanon
JWH-210 4-etylonaftalen-1-yl-(1-pentyloindol-3-yl)metanon
JWH-250 1-pentylo-3-(2-metoksyfenyloacetylo)indol 2-(2-metoksyfenylo)-1-(1-pentyloindol-3-yl)etanon
JWH-398 1-pentylo-3-(4-chloro-1-naftoilo)indol 4-chloronaftalen-1-yl-(1-pentyloindol-3-yl)metanon
KAVA KAVA — rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakt
KETOBEMIDON Cliradon 4-m-hydroksyfenylo-1-metylo-4-propionylopiperydyna
KODOKSYM O-(karboksymetylo)oksym dihydrokodeinonu
KONOPI ZIELE innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż włókniste
KOKAINA ester metylowy benzoiloekgoniny, czyli ester metylowy kwasu [1R-(egzo, egzo)]-3-benzoiloksy-8-metylo-8-azabicyklo[3.2.1]oktano-2-karboksylowego
KOKA LIŚCIE
KLONITAZEN 2-(p-chlorobenzylo)-1-(2-dietyloaminoetylo)-5-nitrobenzimidazol
LEONOTIS LEONURUS -rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
LEWOMETORFAN (-)-3-metoksy-17-metylomorfinan
LEWOMORAMID (-)-4-[2-metylo-4-okso-3,3-difenylo-4-(1-pirolidynylo) butylo]morfolina, czyli (-)-1-(2,2-difenylo-3-metylo-4-morfolinobutyrylo)pirolidyna
LEWOTENACYLOMOR-FAN (-)-3-hydroksy-17-fenacylomorfinan
LEWORFANOL (-)-3-hydroksy-17-metylomorfinan
MAKOWEJ SŁOMY KONCENTRATY -produkty powstające w procesie otrzymywania alkaloidów ze słomy makowej, jeżeli produkty te są wprowadzone do obrotu
MAKOWEJ SŁOMY WYCIĄGI — inne niż koncentraty produkty otrzymywane ze słomy makowej przy jej ekstrakcji wodą lub jakimkolwiek innym rozpuszczalnikiem, a także inne produkty otrzymywane przez przerób mleczka makowego
METAZOCYNA 2’-hydroksy-2,5,9-trimetylo-6,7-benzomorfan
METADON 6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanon
METADONU PÓŁPRODUKT 4-cyjano-2-dimetyloamino-4,4-difenylobutan
METYLODEZORFINA 6-metylo-Δ6-deoksymorfina
METYLODIHYDROMORFINA 6-metylodihydromorfina
3-Metylofentanyl N-(1-fenetylo-3-metylo-4-piperydylo)propionanilid (forma cis- i forma trans-)
3-Metylotiofentanyl N-[3-metylo-1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo]propionanilid
METOPON 5-metylodihydromorfinon, czyli 4,5-epoksy-3-hydroksy-5,17-dimetylomorfinan-6-on
MIMOSATENUIFLORA -rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty MIMOSA HOSTILIS
MITRAGYNA SPECIOSA -rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
MIROFINA mirystylobenzylomorfina, czyli 3-benzyloksy-7,8-didehydro-4,5a-epoksy-6a-mirystoiloksy-17metylomorfinan
MORAMIDU PÓŁPRODUKT kwas 1,1-difenylo-2-metylo-3-morfolinomasłowy
MORFERYDYNA ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-(2-morfolinoetylo)-4-piperydynokarboksylowego
MORFINA 7,8-didehydro-4,5α-epoksy-17-metylomorfinan-3,6α-diol
MORFINY METYLOBROMEK oraz inne pochodne morfiny zawierające azot czwartorzędowy
MORFINY N-TLENEK N-tlenek7,8-didehydro-4,5α-epoksy-17-metylomorfinan-3,6α-diolu
MPPP propionian4-fenylo-1-metylo-4-piperydynolu
NIKOMORFINA 3,6-dinikotynoilomorfina
NORACYMETADOL α-(+)-3-acetoksy-4,4-difenylo-6-metyloaminoheptan
NORLEWORFANOL (-)-3-hydroksymorfinan
NORMETADON 6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heksanon
NORMORFINA demetylomorfina, czyli 7,8-didehydro-4,5α-epoksymorfinan-3,6α-diol
NORPIPANON 4,4-difenylo-6-piperydyno-3-heksanon
NYMPHAEACAERULEA -rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
OPIUM I NALEWKA Z OPIUM
OKSYKODON Eukodal 14-hydroksydihydrokodeinon, czyli 4,5α-epoksy-14-hydroksy-3-metoksy-17-metylomorfinan-6-on
OKSYMORFON 14-hydroksydihydromorfinon, czyli 4,5α-epoksy-3,14-dihydroksy-17-metylomorfinan-6-on
PEGANUM HARMALA -rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
Para-fluorofentanyl 4’-fluoro-N-(1-fenetylo-4-piperydylo)propionanilid
PEPAP octan 1-fenetylo-4-fenylo-4-piperydynolu
PETYDYNA Dolargan ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynokarboksylowego
PETYDYNY PÓŁPRODUKT A 4-cyjano-4-fenylo-1-metylopiperydyna
PETYDYNY PÓŁPRODUKT B ester etylowy kwasu 4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego
PETYDYNY PÓŁPRODUKT C kwas 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynokarboksylowy
PIMINODYNA ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-(3-fenyloaminopropylo)-4-piperydynokarboksylowego
PIRYTRAMID amid kwasu 1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-(1-piperydyno)-4-piperydynokarboksylowego, czyli amid kwasu 1’-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-(1,4’-bipiperydyno)-4’-karboksylowego
PROHEPTAZYNA 4-fenylo-1,3-dimetylo-4-propionyloksyazacykloheptan
PROPERYDYNA ester izopropylowy kwasu 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynokarboksylowego
PSYCHOTRIAVIRIDIS-rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty Chacruna
RACEMETORFAN (±)-3-metoksy-17-metylomorfinan
RACEMORAMID (±)-4-[3,3-difenylo-2-metylo-4-okso-4-(1-pirolidynylo) butylo]morfolina
RACEMORFAN (±)-3-hydroksy-17-metylomorfinan
RCS-4 (4-metoksyfenylo)(1-pentylo-1H-indol-3-yl)metanon

BTM-4

SR-19

ERIC-4

2-(4-metoksyfenylo)-1-(1-pentylo-1H-indol-3-yl) metanon
REMIFENTANYL ester metylowy kwasu 1-(2-metoksykarbonyloetylo)-4-(fenylopropionyloamino)-piperydyno-4karboksylowego
RIVEA CORYMBOSA -rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
SALVIADIVINORUM - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
SUFENTANIL N-[4-(metoksymetylo)-1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo]propionanilid
TABERNANTHE IBOGA - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
TEBAKON acetylodihydrokodeinon, czyli 6-acetoksy-6,7-didehydro-4,5α-epoksy-3-metoksy-17metylomorfinan
TEBAINA 6,7,8,14-tetradehydro-4,5α-epoksy-3,6-dimetoksy-17-metylomorfinan
Tiofentanyl N-[1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo]propionanilid
TRICHOCEREUS PERUVIANUS — rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
TRIMEPERYDYNA 4-fenylo-1,2,5-trimetylo-4-propionyloksypiperydyna
TYLIDYNA ester etylowy kwasu (+)-trans-2-(dimetyloamino)-1-fenylo-3-cyklohekseno-1-karboksylowego
ŻYWICA KONOPI
oraz:

- izomery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że izomery takie są wyraźnie wyłączone,

- estry i etery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich estrów i eterów jest możliwe, chyba że są one wymienione w innej grupie,

- sole środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole estrów, eterów i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe.”;


2) w załączniku nr 2 do ustawy „Wykaz substancji psychotropowych”:

a) część 1 „Substancje psychotropowe grupy I-P” otrzymuje brzmienie:

1. Substancje psychotropowe grupy I-P


Międzynarodowe nazwy zalecane Inne nazwy Oznaczenia chemiczne
1 2 3
2C-I 2,5-dimetoksy-4-jodofenetyloamina
2C-T-2 2,5-dimetoksy-4-etylotiofenetyloamina
2C-T-7 2,5-dimetoksy-4-n-propylotiofenetyloamina
BROLAMFETAMINA DOB 2,5-dimetoksy-4-bromoamfetamina
DET N,N-dietylotryptamina
DMA

(±)-2,5-dimetoksy-α-metylofenetyloamina, czyli 2,5-dimetoksyamfetamina

DOET

(±)-2,5-dimetoksy-4-etylo-a-metylofenetyloamina, czyli 2,5-dimetoksy-4-etyloamfetamina

DMHP 3-(1,2-dimetyloheptylo)-1-hydroksy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-6H-dibenzo[b,d]piran
DMT N,N-dimetylotryptamina
BUTYLON 1-(Benzodioksylo-5-yl)-N-metylobutan-2-amina-1-on
ETRYPTAMINA 3-(2-aminobutylo)indol
N-Etylo-MDA, MDEA

(±)-N-etylo-α-metylo-3,4-(metylenodioksy)-fenetyloamina

N-Hydroksy-MDA

(±)-N-[a-metylo-3,4-(metylenodioksy)fenetylo] hydroksylamina

Metkatynon 2-(metyloamino)-1-fenylopropan-1-on
4-Metyloaminoreks

(±)-cis-2-amino-4-metylo-5-fenylo-2-oksazolina

4-MTA α-metylo-4-metylotiofenetyloamina czyli 4-metylotioamfetamina
4-EMC 4-etylometkatynon 2-ety-lamino-1-p-tolylopropan-1-on 2-metyloamino-1-(4-etylofenylo)propan-1-on 1-(4-etylofenylo)-2-metyloaminopropan-1-on
4-FMC 4-fluoro-metkatynon 2-metyloamino-1-(4-fluorofenylo)propan-1-on 1-(4-fluorofenylo)-2-metyloaminopropan-1-on
4-MEC 4-metylo-N-etylokatynon 2-etyloamino-1-(4-metylofenylo-1-yl)propan-1-on
ETYCYKLIDYNA PCE N-etylo-1-fenylocykloheksyloamina
FLUOROAMFETAMINA 4-fluoroamfetamina

4-FMP

4-FA

1-(4-fluorofenylo)-2-aminopropan
KATYNON (-)-α-aminopropiofenon
(+)LIZERGID LSD, LSD-25 dietyloamid kwasu 9,10-didehydro-6-metyloergolino-8β-karboksylowego
MDMA

(±)-3,4-metylenodioksy-N, α-dimetylofenetyloamina, czyli 3,4-metylenodioksymetamfetamina

MMDA

(±)-5-metoksy-3,4-metylenodioksy-α-metylofenetyloamina, czyli 5-metoksy-3,4-metylenodioksyamfetamina

Meskalina 3,4,5-trimetoksyfenetyloamina
Paraheksyl 3-heksylo-1-hydroksy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-6H-dibenzo[b,d]piran
PMA 4-metoksy-α-metylofenetyloamina, czyli para-metoksyamfetamina
PMMA 4-metoksy-N, α- dimetylofenetyloamina, czyli p-metoksymetamfetamina
Psylocyna 3-(2-dimetyloaminoetylo)-4-hydroksyindol
MEFEDRON 4-metylometkatynon

(±)-2-metyloamino-1-(4-metylofenylo)propan-1-on

METAMFEPRAMONE dimetylokatynon dimethylpropion dimepropion (RS)-2-dimetylamino-1-fenylpropan-1-on
METEDRON 4-metoksymetkatynon

bk-PMMA

PMMC

1-(4-metoksyfenylo)-2-(metyloamino)propan-1-on
METYLON 3,4-metylenodiok-symetamfetamina bk-MDMA 1-(1,3-Benzodiksylo-5-yl)-N-metylopropan-2amino-1-on
NAFYRON 0-2482 1-naftalen-2-yl-2-pirlolino-1-ylpentan-1-on
PSYLOCYBINA diwodorofosforan3-(2-dimetyloaminoetylo)-4-indolilu
ROLICYKLIDYNA PHP, PCPY 1-(1-fenylocykloheksylo)pirolidyna
STP, DOM 2-amino-1-(2,5-dimetoksy-4-metylofenylo)propan
TENAMFETAMINA MDA 3,4-metylenodioksyamfetamina
TENOCYKLIDYNA TCP 1-[1-(2-tienylo)cykloheksylo]piperydyna
TMA

(±)-3,4,5-trimetoksy-α-metylofenetyloamina, czyli 3,4,5-trimetoksyamfetamina

TMA-2 2,4,5-trimetoksyamfetamina
Tetrahydrokannabinole następujące izomery i ich warianty stereochemiczne:
Ⅾ 7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol,

Ⅾ (9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol,

Ⅾ (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol,

Ⅾ (6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol,

Ⅾ 6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol,

Ⅾ (6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-heksahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

oraz:

- sole substancji zamieszczonych w tej grupie w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe,

- stereoizomery substancji zamieszczonych w tej grupie, jeżeli istnienie takich stereoizomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że stereoizomery takie są wyraźnie wyłączone.”,


b) część 2 „Substancje psychotropowe grupy II-P” otrzymuje brzmienie:

2. Substancje psychotropowe grupy II-P


Międzynarodowe nazwy zalecane Inne nazwy Oznaczenia chemiczne
1 2 3
2C-B 4-bromo-2,5-dimetoksyfenetyloamina
AMFETAMINA Psychedryna

(±)-2-amino-1-fenylopropan

AMINEPTYNA Kwas 7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyklohepten-5-ylo)amino]-heptanowy
BENZYLOPIPERAZYNA BZP 1-benzylopiperazyna, czyli 1-benzylo-1, 4-diazacykloheksan
DEKSAMFETAMINA (+)-2-amino-1-fenylopropan
FENCYKLIDYNA PCP 1-(1-fenylocykloheksylo)piperydyna
FENETYLINA (±)-3,7-dihydro-1,3-dimetylo-7-[2-[(1-metylo-2-fenetylo)-amino]-etylo]-1H-puryno-2,6-dion
FENMETRAZYNA 2-fenylo-3-metylomorfolina
KETAMINA 2-(2-chlorofenylo)-2-(metyloamino)-cykloheksan
LEWAMFETAMINA (-)-a-metylofenetyloamina
LEWOMETAMFETAMINA (-)-1-N,α-dimetylofenetyloamina
MBZP 1-benzylo-4-metylopiperazyna
MEKLOKWALON 3-(o-chlorofenylo)-2-metylo-4(3H)-chinazolinon
METAKWALON 2-metylo-3-(o-tolilo)-4(3H)-chinazolinon
METAMFETAMINA Metamfetamina racemiczna

(+)-2-metyloamino-1-fenylopropan
(±)-2-metyloamino-1-fenylopropan

METYLOFENIDAT Rytalina ester metylowy kwasu α-fenylo-(2-piperydyno)-octowego
PENTAZOCYNA Fortral (2R*, 6R*, 11R*)-1,2,3,4,5,6-heksahydro-8-hydroksy-

6,11-dimetylo-3-(3-metylo-2-butenylo)-2,6-metano-3benzazocyna

pFPP 4-fluorofenylopiperazyna 1-(4-fluorofenylo)piperazyna
SEKOBARBITAL kwas5-allilo-5-(1-metylobutylo)barbiturowy
Δ-9-Tetrahydrokannabinol i jego warianty stereochemiczne (6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
TFMPP 3-trifluorometylofenylo-piperazyna 1-[3-(trifluorometylo)fenylo]piperazyna
ZIPEPROL α-(α-metoksybenzylo-4-β-metoksyfenylo)-1-piperazynoetanol
oraz:

- izomery substancji psychotropowych wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że izomery takie są wyraźnie wyłączone,

- estry i etery substancji psychotropowych wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich estrów i eterów jest możliwe, chyba że są one wymienione w innej grupie,

- sole substancji psychotropowych wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole estrów, eterów i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe.”,


c) część 4 „Substancje psychotropowe grupy IV-P” otrzymuje brzmienie:

4. Substancje psychotropowe grupy IV-P


Międzynarodowe nazwy zalecane Inne nazwy Oznaczenia chemiczne
1 2 3
ALLOBARBITAL kwas 5,5-diallilobarbiturowy
ALPRAZOLAM 8-chloro-6-fenylo-1-metylo-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4] benzodiazepina
AMFEPRAMON Dietylopropion 2-dietyloamino-1-fenylo-1-propanon
AMINOREKS 2-amino-5-fenylo-2-oksazolina
BROMAZEPAM 7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pirydylo)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
BROTIZOLAM 2-bromo-4-(o-chlorofenylo)-9-metylo-6H-tieno[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a][1,4]diazepina
BARBITAL Veronalum kwas5,5-dietylobarbiturowy
BENZFETAMINA N-benzylo-N-α-dimetylofenetyloamina
BUTOBARBITAL kwas 5-butylo-5-etylobarbiturowy
2C-E 2,5-dimetoksy-etylofenyloetyloamina 1-(2,5-dimetoksy-4-etylofenylo)-2-aminoetan
CHLORDIAZEPOKSYD Elenium 4-tlenek-7-chloro-5-fenylo-2-(metyloamino)-3H-1,4-benzodiazepiny
DELORAZEPAM 7-chloro-5-(o-chlorofenylo)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
DIAZEPAM Relanium 7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-1-metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
ESTAZOLAM 8-chloro-6-fenylo-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4] benzodiazepina
ETCHLORWYNOL 1-chloro-3-etylo-1-penten-4-in-3-ol
ETYLAMFETAMINA (±)-N-etylo-α-metylofenetyloamina, czyli N-etyloamfetamina
ETYNAMAT ester 1-etynylocykloheksylowy kwasu karbaminowego
FENDIMETRAZYNA (+)-3,4-dimetylo-2-fenylomorfolina
FENKAMFAMINA (±)-N-etylo-3-fenylobicyklo[2.2.1]heptano-2-amina
FENOBARBITAL Luminalum kwas 5-etylo-5-fenylobarbiturowy
FENPROPOREKS (±)-3-[(α-metylofenetylo)amino]propionitryl
FENTERMINA α,α-dimetylofenetyloamina
FLUDIAZEPAM 7-chloro-5-(o-fluorofenylo)-1,3-dihydro-1-metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
FLURAZEPAM 7-chloro-1-[2-(dietyloamino)etylo]-5-(o-fluorofenylo)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
GHB
HALAZEPAM 7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-1-(2,2,2-trifluoroetylo)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
HALOKSAZOLAM 10-bromo-11b-(o-fluorofenylo)-2,3,7,11b-tetrahydrooksazolo[3,2-d][1,4]-benzodiazepin-6(5H)on
KAMAZEPAM dimetylokarbaminian7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-3-hydroksy-1-metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-onu
KETAZOLAM 11-chloro-12b-fenylo-8,12b-dihydro-2,8-dimetylo-4H-[1,3]-oksazyno-[3,2-d][1,4]benzodiazepino-4,7(6H)dion
KLOBAZAM 7-chloro-5-fenylo-1-metylo-1H-1,5-benzodiazepino-2,4(3H,5H)-dion
KLONAZEPAM Rivotril 5-(o-chlorofenylo)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
KLORAZEPAT kwas7-chloro-5-fenylo-2,3-dihydro-2-okso-1H-1,4-benzodiazepino-3-karboksylowy
KLOKSAZOLAM 10-chloro-11b-(o-chlorofenylo)-2,3,7,11b-tetrahydrooksazolo-[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on
KLOTIAZEPAM 5-(o-chlorofenylo)-7-etylo-1,3-dihydro-1-metylo-2H-tieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-on
LEFETAMINA SPA (-)-1-dimetyloamino-1,2-difenyloetan, czyli (-)-N,N-dimetylo-1,2-difenyloetyloamina
LOFLAZEPINIAN ETYLOWY ester etylowy kwasu 7-chloro-5-(o-fluorofenylo)-2,3-dihydro-2-okso-1H-1,4-benzodiazepino-3-karboksylowego
LOPRAZOLAM 6-(o-chlorofenylo)-2,4-dihydro-2-[(4-metylo-1-piperazynylo)metyleno]-8-nitro-1H-imidazo[1,2-a] [1,4] benzodiazepin-1-on
LORAZEPAM 7-chloro-5-(o-chlorofenylo)-1,3-dihydro-3-hydroksy-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
LORMETAZEPAM 7-chloro-5-(o-chlorofenylo)-1,3-dihydro-3-hydroksy-1-metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
MAZINDOL 5-(p-chlorofenylo)-2,5-dihydro-3R-imidazo[2,1-a]-izoindol-5-ol
MDPEA 3,4-metylenodioksyfeny-loetyloamina

Metylenodioksyfenyloetyloamina homopiperonyloamina

3,4-metylenodioksy-2-fenyloetyloamina
MDPV MDaPVP MDPK 1-(1,3-benzodioksylo-5-yl)-2-pirolidyno-1-ylpentan-1-on
MEDAZEPAM Rudotel 7-chloro-5-fenylo-2,3-dihydro-1-metylo-1H-1,4-benzodiazepina
MEFENOREKS (±)-N-(3-chloropropylo)-a-metylofenetyloamina
MEPROBAMAT 2,2-di(karbamoiloksymetylo)pentan, czyli dikarbaminian2-metylo-2-propylo-1,3-propanodiolu
METYLOFENOBARBITAL Prominalum kwas5-etylo-5-fenylo-N-metylobarbiturowy
METYPRYLON 3,3-dietylo-5-metylo-2,4-piperydynodion
MEZOKARB 3-(α-metylofenylo)-N-(fenylokarbamoilo)-sydnonimina
MIDAZOLAM 8-chloro-6-(o-fluorofenylo)-1-metylo-4H-imidazo [1,5-a] [1,4]benzodiazepina
NIMETAZEPAM 5-fenylo-1,3-dihydro-1-metylo-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
NITRAZEPAM 5-fenylo-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
NORDAZEPAM 7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
OKSAZEPAM 7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-3-hydroksy-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
OKSAZOLAM 10-chloro-11b-fenylo-2,3,7,11b-tetrahydro-2-metylooksazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on
PEMOLINA 2-amino-5-fenylo-2-oksazolin-4-on, czyli 5-fenylo-2-imino-4-oksazolidynon
PINAZEPAM 7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-1-(2-propionylo)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
PIPRADROL 1,1-difenylo-1-(2-piperydylo)metanol
PIROWALERON (±)-1-(4-metylofenylo)-2-(1-pirolidynylo)-1-pentanon
PRAZEPAM 7-chloro-1-(cyklopropylometylo)-5-fenylo-1,3-dihydro -2H-1,4-benzodiazepin-2-on
SEKBUTABARBITAL kwas 5-sec-butylo-5-etylobarbiturowy
TEMAZEPAM Signopam 7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-3-hydroksy-1-metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
TETRAZEPAM 7-chloro-5-(cykloheksen-1-ylo)-1,3-dihydro-1-metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
TRIAZOLAM 8-chloro-6-(o-chlorofenylo)-1-metylo-4H-s-triazolo [4,3-a][1,4]benzodiazepina
WINYLBITAL kwas5-(1-metylobutylo)-5-winylobarbiturowy
ZOLPIDEM N,N,6-trimetylo-2-(4-metylofenylo)-imidazo[1,2-a] pirydyno-3-acetamid
oraz sole substancji zamieszczonych w tej grupie w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Niniejsza ustawa została notyfikowana Komisji Europejskiej w dniu 10 stycznia 2011 r. pod numerem 2011/007/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 143, poz. 962, Nr 213, poz. 1396 i Nr 228, poz. 1486 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322.