USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Art. 1. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475) w art. 15:

1) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b.

2. Targowiskami, o których mowa w ust. 1, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż.”;

2) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

„2b. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 2011 r.