USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa określa organizację i zasady działania systemu informacji oświatowej służącego uzyskiwaniu danych niezbędnych do:

1)   prowadzenia polityki oświatowej państwa na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym wspomagania zarządzania oświatą;

2)   efektywnego funkcjonowania systemu finansowania zadań oświatowych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym;

3)   analizy efektywności wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na finansowanie zadań oświatowych;

4)   nadzorowania i koordynowania wykonywania nadzoru pedagogicznego na terenie kraju oraz podnoszenia jakości edukacji.

2. Przez system informacji oświatowej zapewnia się powszechny dostęp do informacji z zakresu oświaty.

Art. 2. System informacji oświatowej stanowią baza danych systemu informacji oświatowej, zwana dalej „bazą danych SIO”, i lokalne bazy danych systemu informacji oświatowej, zwane dalej „lokalnymi bazami danych SIO”, oraz system teleinformatyczny.

Art. 3. 1. W systemie informacji oświatowej są gromadzone i przetwarzane dane dotyczące:

1)   publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 1) ), zwanych dalej „szkołami i placówkami oświatowymi”;

2)   innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty:

a)  jednostek samorządu terytorialnego,

b)  ministrów prowadzących szkoły i placówki oświatowe,

c)  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,

d)  okręgowych komisji egzaminacyjnych,

e) 2) jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198),

f)   kuratoriów oświaty,

g)  organów sprawujących nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela,

i) jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych,

j) izb rzemieślniczych

— zwanych dalej „innymi jednostkami wykonującymi zadania z zakresu oświaty”.

2. W systemie informacji oświatowej są gromadzone i przetwarzane dane osobowe:

1) dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w szkołach i placówkach oświatowych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz uczniów, słuchaczy, wychowanków i absolwentów szkół i placówek oświatowych;

2) 5) nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela;

2a) nauczycieli, o których mowa w art. 7e ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

3)   osób niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 7 ust. 1a-1d oraz art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

4)   osób, które wykonują zadania nauczyciela na podstawie umowy cywilnoprawnej.

3. Ilekroć w ustawie jest mowa bez bliższego określenia o:

1)   uczniach — należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1;

2)   nauczycielach — należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4;

3)   niepełnosprawności uczniów — należy przez to rozumieć potwierdzone orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ograniczenia funkcji organizmu występujące u uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania.

Art. 4. 1. Baza danych SIO jest to centralny zbiór danych, prowadzony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w skład którego wchodzą następujące zbiory danych:

1) 6) zbiór danych o szkołach i placówkach oświatowych oraz ich zespołach — Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych, zwany dalej „RSPO”;

2)   zbiory innych niż objęte RSPO danych o szkołach i placówkach oświatowych, zwane dalej „zbiorami danych szkół i placówek oświatowych”;

3)   zbiory danych o innych jednostkach wykonujących zadania z zakresu oświaty, zwane dalej „zbiorami danych jednostek”;

4)   zbiory danych o uczniach;

5)   zbiory danych o nauczycielach.

2. Dane dotyczące lokalizacji przestrzennej szkół i placówek oświatowych, w tym zasięgu terytorialnego (obwodu) szkół podstawowych i gimnazjów, którym obwód został ustalony, oraz lokalizacji przestrzennej innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty, w bazie danych SIO, są udostępniane z baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4 i 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm. 7) ), przy wykorzystaniu usług danych przestrzennych geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 oraz z 2012 r. poz. 951), tworzonym i utrzymywanym przez Głównego Geodetę Kraju.

Art. 5. 1. Lokalne bazy danych SIO są to lokalne zbiory danych tworzone i prowadzone w celu przekazywania danych do bazy danych SIO, pozyskiwania danych z bazy danych SIO oraz pozyskiwania za pośrednictwem bazy danych SIO danych ze zbioru danych osobowych PESEL, zwanego dalej „zbiorem PESEL”.

2. W skład lokalnych baz danych SIO wchodzą następujące zbiory danych:

1)   zbiór danych o szkole lub placówce oświatowej — w przypadku lokalnej bazy danych SIO prowadzonej przez szkołę i placówkę oświatową;

2)   zbiór danych o innej jednostce wykonującej zadania z zakresu oświaty — w przypadku lokalnej bazy danych SIO prowadzonej przez inną jednostkę wykonującą zadania z zakresu oświaty;

3) 8) zbiory danych o uczniach — w przypadku lokalnej bazy danych SIO prowadzonej przez podmiot zobowiązany do przekazywania danych uczniów do bazy danych SIO oraz podmiot uprawniony do pozyskiwania danych uczniów z bazy danych SIO i danych uczniów ze zbioru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO, a także w przypadku lokalnej bazy danych SIO prowadzonej przez podmiot zobowiązany do przekazywania do bazy danych SIO danych powstających z przetworzenia odpowiednich danych uczniów;

4) zbiory danych o nauczycielach — w przypadku lokalnej bazy danych SIO prowadzonej przez podmiot zobowiązany do przekazywania danych nauczycieli do bazy danych SIO oraz podmiot uprawniony do pozyskiwania danych nauczycieli z bazy danych SIO i danych nauczycieli ze zbioru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO.

3. Lokalne bazy danych SIO prowadzą podmioty zobowiązane do przekazywania danych do zbiorów danych w bazie danych SIO, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2–5, oraz podmioty uprawnione do pozyskiwania danych z bazy danych SIO i danych ze zbioru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO.

4. 9) W przypadku:

1)   szkół i placówek oświatowych posiadających filie,

2)   specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i centrów kształcenia ustawicznego, w skład których wchodzą szkoły,

3)   szkół i placówek oświatowych połączonych w zespół,

4)   szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

— jest prowadzona jedna lokalna baza danych SIO odpowiednio szkoły, placówki oświatowej, zespołu, zakładu poprawczego albo schroniska dla nieletnich.

5. Lokalna baza danych SIO, o której mowa w ust. 4, zawiera wyodrębnione zbiory danych dotyczące odpowiednio szkoły i placówki oświatowej oraz jej filii, placówki, o której mowa w ust. 4 pkt 2, i szkoły wchodzącej w skład placówki, poszczególnych szkół i placówek oświatowych wchodzących w skład zespołu, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz szkół w tych zakładach i schroniskach, oraz zbiór danych wspólnych dla odpowiednio szkoły i placówki oświatowej oraz jej filii, placówki, o której mowa w ust. 4 pkt 2, i szkoły wchodzącej w skład placówki, szkół i placówek oświatowych wchodzących w skład zespołu oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz szkół w tych zakładach i schroniskach.

Art. 6. 1. Administratorem bazy danych SIO jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

2. Administratorem lokalnej bazy danych SIO jest kierownik podmiotu prowadzącego lokalną bazę danych SIO.