USTAWA z dnia 15 kwietnia 2005 r. o rekompensacie przysługującej w związku z odstąpieniem w roku 2002 od waloryzacji świadczeń pieniężnych przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Art. 1. Ustawa określa sposób ustalania wysokości i wypłaty rekompensaty w związku z odstąpieniem w roku 2002 od waloryzacji świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 622, Nr 89, poz. 968 i Nr 154, poz. 1788 oraz z 2004 r. Nr 121, poz. 1264) i art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. Nr 87, poz. 395, z późn. zm. 1)).

Art. 2. Rekompensata przysługuje osobie, która za okres od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2005 r. lub za część tego okresu ma prawo do co najmniej jednego z następujących świadczeń:

1) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych;

2) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Art. 3. 1. Rekompensata przysługuje w wysokości:

1) kwoty odpowiadającej iloczynowi niedopłaty wynoszącej 0,68 zł i liczby miesięcy, za które przysługiwało osobie świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 2, za okres od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 28 lutego 2003 r.;

2) kwoty odpowiadającej iloczynowi niedoptaty wynoszącej 0,71 zł i liczby miesięcy, za które przysługiwało osobie świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 2, za okres od dnia 1 marca 2003 r. do dnia 29 lutego 2004 r.;

3) kwoty odpowiadającej iloczynowi niedopłaty wynoszącej 0,72 zł i liczby miesięcy, za które przysługiwało osobie świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 2, za okres od dnia 1 marca 2004 r. do dnia 31 maja 2005 r.

2. Ustalając wysokość rekompensaty, uwzględnia się:

1) proporcjonalne obniżenie jej wysokości w przypadku, gdy świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych lub w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, przysługuje uprawnionemu za okres krótszy niż 20 miesięcy;

2) odsetki ustawowe, określone przepisami prawa cywilnego, liczone dla każdej comiesięcznej lub cokwartalnej wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 2, od dnia następującego po dniu, w którym dokonano wypłaty, do dnia 31 maja 2005 r.

Art. 4. 1. Wysokość rekompensaty ustalają i wypłacają Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz inne organy rentowe, które po dniu 31 maja 2005 r. wypłacają świadczenia, o których mowa w art. 2.

2. Wypłata rekompensaty następuje ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji organów, o których mowa w ust. 1.

3. Rekompensatę wypłaca się z urzędu lub na wniosek.

4. Z urzędu rekompensatę wypłaca się w najbliższym, po dniu 31 maja 2005 r., terminie wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 2, lub świadczenia emerytalnego i rentowego.

5. Na wniosek rekompensatę wypłaca się osobom, którym po dniu 31 maja 2005 r. nie wypłacono świadczeń, o których mowa w art. 2, świadczenia emerytalnego i rentowego.

6. W przypadku gdy w okresie od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2005 r. świadczenia, o których mowa w art. 2, wypłacane były przez więcej niż jeden organ, rekompensatę z urzędu wypłaca za cały ten okres organ wypłacający świadczenie po dniu 31 maja 2005 r.

7. W przypadku gdy w okresie od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2005 r. świadczenia, o których mowa w art. 2, wypłacane były przez więcej niż jeden organ, rekompensatę na wniosek wypłaca za cały ten okres organ wypłacający świadczenie jako ostatni.

8. Ustalenia łącznej wysokości rekompensaty organ wypłacający rekompensatę dokonuje na podstawie danych przekazanych przez organy uprzednio wypłacające świadczenia, o których mowa w art. 2.

Art. 5. Kwota rekompensaty nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Art. 6. Roszczenie o wypłatę rekompensaty przedawnia się z dniem 30 czerwca 2008 r.

Art. 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm. 2)), z wyjątkiem art. 136 i art. 139–143a.

Art. 8. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm. 3 )) art. 52d otrzymuje brzmienie:

„Art. 52d. Zwalnia się z podatku dochodowego kwoty rekompensaty wypłacane na podstawie:

1) ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o rekompensacie przysługującej w związku z odstąpieniem w roku 2002 od waloryzacji dodatku kombatanckiego (Dz. U. Nr 281, poz. 2779),

2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o rekompensacie przysługującej w związku z odstąpieniem w roku 2002 od waloryzacji świadczeń pieniężnych przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. Nr 85, poz. 725).".

Art. 9. W ustawie z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 622, Nr 89, poz. 968 i Nr 154, poz. 1788 oraz z 2004 r. Nr 121, poz. 1264) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Świadczenie przysługujące w wysokości ustalonej w wyniku podwyższenia wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent od dnia 1 czerwca 2001 r., z uwzględnieniem waloryzacji przypadających w okresie od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2005 r., za każdy pełny miesiąc trwania pracy, o której mowa w art. 1 ust. 1, nie więcej jednak łącznie niż za 20 miesięcy, od dnia 1 czerwca 2005 r.

wynosi kwotę:

1) za 1 miesiąc – 7,23 zł,

2) za 2 miesiące – 14,41 zł,

3) za 3 miesiące – 21,66 zł,

4) za 4 miesiące – 28,83 zł,

5) za 5 miesięcy – 36,08 zł,

6) za 6 miesięcy – 43,24 zł,

7) za 7 miesięcy – 50,49 zł,

8) za 8 miesięcy – 57,71 zł,

9) za 9 miesięcy – 64,94 zł,

10) za 10 miesięcy – 72,13 zł,

11) za 11 miesięcy – 79,30 zł,

12) za 12 miesięcy – 86,58 zł,

13) za 13 miesięcy – 93,77 zł,

14) za 14 miesięcy – 100,99 zł,

15) za 15 miesięcy – 108,19 zł,

16) za 16 miesięcy – 115,39 zł,

17) za 17 miesięcy – 122,65 zł,

18) za 18 miesięcy – 129,82 zł,

19) za 19 miesięcy – 137,06 zł,

20) za 20 miesięcy – 144,25 zł.".

Art. 10. W ustawie z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. Nr 87, poz. 395, z późn. zm. 4 )) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Świadczenie przysługujące w wysokości ustalonej w wyniku podwyższenia wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent od dnia 1 czerwca 2001 r., z uwzględnieniem waloryzacji przypadających w okresie od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2005 r., za każdy pełny miesiąc trwania pracy, o której mowa w art. 2, nie więcej jednak łącznie niż za 20 miesięcy, od dnia 1 czerwca 2005 r.

wynosi kwotę:

1) za 1 miesiąc – 7,23 zł,

2) za 2 miesiące – 14,41 zł,

3) za 3 miesiące – 21,66 zł,

4) za 4 miesiące – 28,83 zł,

5) za 5 miesięcy – 36,08 zł.

6) za 6 miesięcy – 43,24 zł,

7) za 7 miesięcy – 50,49 zł,

8) za 8 miesięcy – 57,71 zł,

9) za 9 miesięcy – 64,94 zł,

10) za 10 miesięcy – 72,13 zł,

11) za 11 miesięcy – 79,30 zł,

12) za 12 miesięcy – 86,58 zł,

13) za 13 miesięcy – 93,77 zł,

14) za 14 miesięcy – 100,99 zł,

15) za 15 miesięcy – 108,19 zł,

16) za 16 miesięcy – 115,39 zł,

17) za 17 miesięcy – 122,65 zł,

18) za 18 miesięcy – 129,82 zł,

19) za 19 miesięcy – 137,06 zł,

20) za 20 miesięcy – 144,25 zł.".

Art. 11. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 9 i 10, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2005 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 28, poz. 257, z 2001 r. Nr 154, poz. 1788 oraz z 2003 r. Nr 110, poz. 1060.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202 i Nr 30, poz. 262.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 28, poz. 257, z 2001 r. Nr 154, poz. 1788 oraz z 2003 r. Nr 110, poz. 1060.