USTAWA z dnia 14 grudnia 2006 r. o nadaniu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nazwy „Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”

Art. 1. Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nadaje się nazwę „Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.